Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20671

Hankkeen nimi: Urheilu - menestyksen kasvualusta

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sotkamon kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0189766-5

Jakeluosoite: Markkinatie 1 88600 SOTKAMO

Puhelinnumero: 086155811

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

WWW-osoite: http://www.sotkamo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TOIVO JUHA ANTERO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.toivo(at)vrua.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0442002992

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomalaisen yhteiskunnan valinta toteuttaa urheilua on dual career. Tällä tarkoitetaan sitä, että urheilemisen rinnalla urheilijalta odotetaan kouluttautumista niin kuin muilkin. Tämän tukemiseksi eri urheilutoimijat ovat OKM:n luvalla luoneet urheiluoppilaitosjärjestelmän. Urheiluoppilaitostoiminta on kehittynyt viime vuosina kovaa vauhtia. Urheilulukiotoimintaan perustunut malli on laajentunut eri kouluasteille (urheiluakatemiat) ja toiminnan kokonaisvaltainen ote urheilevasta opiskelijasta on syventynyt. Urheiluakatemioiden rooli valtakunnallisessa urheilukentässä on hyvin keskeinen. Vuokatti- Ruka Urheiluakatemian rooli suomalaisessa urheiluakatemiajärjestelmässä on toistaiseksi merkittävä profiloituen nuorten urheilijoiden kasvattamiseen (yläkoulusta varusmiespalvelukseen asti) huipulle lähinnä lumilajeissa ja pesäpallossa.
Urheilijat ovat aktiivisia ja yrittäjähenkisiä. Kainuussa akatemiatoiminnan läpikäyneet ovat suurelta osin halukkaita jäämään tai palaamaan Kainuuseen tekemään myös työuraansa. Näin ovat myös monet tehneet. Nykyisessä muuttuvassa maailmassa olisikin tärkeätä löytää keinoja eturintamassa kuinka saamme nuoria ja yrityshenkisiä, koulutettuja urheilijoita tuomaan hyvää maakunnallemme.

Tavoitteet

1. Selkeä toimintamalli urheilun ja opiskelun yhteensovittamiseksi nykyistä paremmin
1.1. Opintomenestyksen arvostuksen parantaminen (sitä kautta myös jatko- ja työelämäkelpoisuus paranee)
1.2. Elämänhallinta taitojen tuottaminen

2. Organisaation kehittäminen
Organisaation kehittäminen rakentuu moderniin tulevaisuuteen tähtäävään sisäoppilaitostoimintaa ohjaavaan toimintamalliin, jossa moniammatillinen osaaminen hyödynnetään tehokkaasti

3. Jatko-opinto mahdollisuuksien kehittäminen ja niiden seuranta
Tavoitteena on kartoittaa ja luoda malli urheilijoiden yksilöllisten opiskelumahdollisuuksien kehittämiseksi toisen asteen opintojen tai varusmiespalveluksen jälkeen Kainuussa. Lisäksi luodaan järjestelmä, jolla kyetään seuraamaan opiskelijoiden opintomenestystä, sijoittumista jatko-opintoihin ja työelämän piiriin akatemiapolun jälkeen.

Toimenpiteet

1. Laaditaan tavoitteellinen yksilöllinen suunnitelma niin opinnoista kuin urheilusta, jota tukee akatemian moniammatillinen työryhmä. Suunnitelman onnistumiseksi kokonaisuuteen liitetään myös elämänhallintataidot.
2. Laaditaan jatkuvasti kehittyvä organisaatio, joka lähtee opiskelijan tarpeista. Organisaatiosta löytyy aina henkilö, jonka puoleen opiskelija voi kääntyä oli ongelma mikä tahansa
3. Kartoitetaan laaja-alaisesti jatko-opinto mahdollisuuksia alueella. Myös etä- ja avoimet yliopistomahdollisuudet selvitetään ja opinto-ohjauksessa luodaan yksilöllisiä urheilijan polkumalleja.


Tulokset
Urheilijoiden opintomenestys paranee ja he viihtyvät koulussa ja huoltajilla on turvallinen tunne päästää nuori urheiluakatemian oppilaitokseen. Urheilijalle muodostuu moniammatillinen tukiverkko, joka tukee häntä kaikissa tilanteissa. Tukeminen ei rajoitu pelkästään urheiluakatemia aikaan, vaan myös akatemian jälkeiseen tulevaisuuteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat Vuokatti-Ruka urheiluakatemian oppilaitokset ja niissä toimiva henkilökunta ja opiskelijat huoltajineen.

Kohderyhmä verkostossa Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiassa toimivat oppilaitokset Tenetin yläkoulu, Sotkamon lukio, Kainuun ammattioppilaitos, Vuokatin urheiluopisto, Kainuun prikaati, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kuusamon alppikoulu ja Kuusamon lukio

4.2 Välilliset kohderyhmät

Urheiluseurat, lajiliitot, olympiakomitea, urheiluakatemiaverkosto ja alueen yrittäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 164 319

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 144 287

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 219 090

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 192 381

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Koillismaan

Kunnat: Kuusamo, Kajaani, Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 136

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Akatemian opiskelijoille tehdyssä selvityksessä on selkeästi huomattu, että joukkuelajeissa poikien opintomenestys laskee selvästi tyttöjen opintomenestystä enemmän. Hanke pyrkii selvittämään syitä ja poistamaan mahdolliset menestystä haittaavat tekijät.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteena on molempien sukupuolten opintomenestyksen yhtä hyvä menestys niin opinnoissa kuin urheilussa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Pyritään takaamaan molemmille sukupuolille omia edellytyksiä vastaava menestys niin opinnoissa kuin urheilussa. Nykyinen tilanne on poikien kannalta huolestuttava ajatellen nimenomaan opintomenestystä, koska opintojen laiminlyöminen vaikuttaa myöhempiin jatko-opintoihin ja urakehitykseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toiminnalla ei ole vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta ilmastomuutokseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity Natura 2000-ohjelmaan
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Kaikissa hankinnoissa huomioidaan taloudellisuus ja minimoidaan jätteiden syntyä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hanke edistää paikallista elinkeinorakennetta turvaamalla liikuntapaikkojen tehokkaampaa ja monipuolisempaa käyttöä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Kehittää opiskelupalvelujen ja valmennuksen laatua ja sitä kautta alueen kilpailukykyä ja markkinointia
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 6
Parantaa opiskelijoiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä opintomenestystä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Tavoitteena toteuttaa mahdollisuus
Kulttuuriympäristö 0 0
Liikuntakulttuurin osalta parantava vaikutus. Tavoitteena muuttaa nuorten urheilijoiden asenteita opiskeluun ja työelämään.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Urheilu - menestyksen kasvualusta -hanke toteutettiin 1.4.2016 - 31.12.2019 välisenä aikana. Hankkeen toteutti Sotkamon kunta päärahoittajana oli Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ESR).

Hankkeeen päätavoitteena oli kehittää nykyistä parempi toimintamalli urheilun ja opiskelujen yhdistämiseksi, kehittää organisaatiota siten, että moniammatillinen osaaminen hyödynnetään tehokkaasti ja kehittää jatko-opintomahdollisuuksia.

Yllä mainittuja tavoitteisiin pääsemiseksi tehtiin hankkeen toiminta-aikana suuri määrä keskeisiä toimenpiteitä opetuksen, valmennuksen ja elämänhallinnan alueilla.

Opetuksen osalta tärkeimmät toimenpiteet olivat;
* uusi käytännönläheisempi malli ryhmäohjausten järjestämiseen
* sähköinen itsearviointilomake ryhmäohjauksen tarpeisiin
* opintomenestyksen arvostamiseen tähtäävät ns. huoneen taulut Sotkamon lukiolle
* asiakastyytyväisyyskysely, jolla kyetään vuosittain arvioimaan yleis- ja urheilulinjan keskeiset palautteet
* internaattipaikkakuntien tapaamisten hyvin käytäntöjen hyödyntäminen ja vastaavien oppilaitosten aineenopettajien (vast.) joustavat opintomuodot

Valmennuksen osalta keskeisimpiä toimintoja olivat;
* valmennuksen tuloksellisuuden arviointimallin luominen laadunhallinnan periaatteita noudattaen. Keskeiset arvioitavat kohdat ovat:
asiakastyytyväisyys, lajien valmentajien itsearvioinnit ja lajien urheilutulokset
* ryhmäohjaajien ja valmennuksen yhteistoiminnan tiivistyminen
* asiakastyytyväisyyskysely, jolla päästään opetus - valmennus - elämänhallinta kokonaisuudessa arvioimaan Kuusamon ja Sotkamon lukion
urheilijoiden ja yleislinjojen tuloksia ja näiden vertailua
* kansainvälisten oppilaitosten benchmarkkaus ja yhteistyön käynnistäminen ml. hankeyhteistyö (Erasmus -hanke) Sladmingin suuntaan

Elämänhallinnassa tärkeimpiä toimintoja olivat;
* Olympiakomitean yläkoululeirityksiin valmistaman materiaalin täysmääräinen käyttöönotto ja hyödyntäminen
* asuntolan ohjaajien työtehtävien uudelleen organisointi ja Kuusamossa saatu urheilija asuntolaan ohjaaja life coach -nimikkeellä
* Sotkamossa keväällä 2019 perustettu moniammatillinen terveyden edistämisen tiimi
* palautumiskurssi Sotkamon urheilulukion kurssitarjottimeen
* asiakastyytyväisyyskysely, jolla kyetään mittaamaan asiakastyytyväisyyttä ja puuttumaan elämänhallinnan eri osa-alueisiin sekä vertailemaan urheilijoiden ja yleislinjan opiskelijoiden elämänhallintaa ja hyvinvointia

Jatko-opintojen osalta edettiin hankkeessa seuraavin toimenpitein;
* Luotiin Vuokatti-Ruka urheiluakatemian jatko-opintomalli. Mallin tavoitteena on tukea opiskelevaa urheilijaa siten, että urheilun kautta
opitut taidot kyetään hyväksi lukemaan opinnoissa ja oppilaitosten joustavat opintomuodot ovat urheilijoiden käytössä.
* Jatko-opintomallissa mukana ovat seuraavat oppilaitokset Joensuusta Itä-Suomen yliopisto ja Karelia ammattikorkeakoulu, Kuopiosta Itä-Suomen
yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu, Kajaanista Kajaanin ammattikorkeakoulu, Oulusta Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Rovaniemeltä Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu ja Vuokatista Jyväskylän yliopisto, Vuokatti Sport ja KAO sekä Kuusamosta Kuusamo opisto. 15 opintopistettä sisältäviä akatemiaopintoja voidaan suorittaa Joensuussa, Kajaanissa ja Kuopiossa, muiden oppilaitosten toiminta keskittyy joustaviin opintomuotoihin. Jatko-opintomallin kehittämisessä keskeisessä osassa ovat olleet oppilaitosten lisäksi urheiluakatemiat Joensuusta, Kuopiosta, Oulusta ja Rovaniemeltä. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Kuopion urheiluakatemian ketterä kaksoisura -hankkeen kanssa.

Urheilu - menestyksen kasvualusta hankeen aikana tehtiin useita toimenpiteitä keskeisiin osa-alueiden sisältöihin. Osa-alueiden sisältöihin tehdyt muutokset vievät opetuksen, valmennuksen ja elämänhallinnan kokonaisuutta eteenpäin siten, että se näkyy selkeästi parempana toimintamallina. Yksi kaikkiin osa-alueisiin vaikuttavista toimenpiteistä on Sotkamon ja Kuusamon lukioissa käyttöön otettu asiakastyytyväisyyskysely, joka puretaan eri sidosryhmille (asiakkaat, opettaja ja valmentajat) ja jonka tulosten perusteella tehdään parantamissuunnitelma. Asiakastyytyväisyyskyselyn piirissä ovat urheilijoiden lisäksi yleislinjan opiskelijat.

Organisaatiota kyettiin hankkeen aikana kehittämään siten, että Sotkamoon perustettiin moniammatillinen terveystiimi ja Kuusamon urheilijoiden asuntolaan saatiin asuntolan ohjaaja ("life coach") nimikkeellä.

Jatko-opintojen osalta hankkeen avulla luotiin Vuokatti-Ruka urheiluakatemialle uusi jatko-opintomalli Vuokatti - Joensuu - Kuopio - Kajaani - Oulu - Rovaniemi - Kuusamo akselille.

Kokonaisuutena hankkeen toimenpiteiden myötä syntyi Vuokatti-Ruka urheiluakatemialle malli, jolla nuori urheilija voi yhdistää erinomaisella tavalla urheilun ja opiskelun. Hankkeessa kehitettyjä toimintamallien kehitystä jatketaan hankkeen jälkeen ja mallit viedään osaksi päivittäistä toimintaa keskeisissä oppilaitoksissa Vuokatti-Ruka urheiluakatemian toimintaympäristössä.