Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20675

Hankkeen nimi: PARTEX-paja

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: IntoPajat ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1506327-4

Jakeluosoite: Tarkastamonkuja 3

Puhelinnumero: 05-5412900

Postinumero: 55800

Postitoimipaikka: Imatra

WWW-osoite: http://www.intoatyosta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kärkäs-Vaittinen Kirsi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.karkas-vaittinen(at)intoatyosta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407747982

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

TyönVuoksi ry, 1464587-0
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, 2177546-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PARTEX-paja hanke toimii hankeparina EAKR-rahoitteiselle PARTEX-invest hankkeelle. Hanketta hallinnoi IntoPajat ry, hankkeen osatoteuttajina ovat TyönVuoksi ry ja Saimia AMK.
PARTEX-paja hankkeen tavoitteena on vastata työttömien erilaisiin valmennustarpeisiin monimuotoistamalla työpajatoiminnan työtehtäviä sekä kehittämällä kustannustehokasta, vaikuttavaa ja laadukasta valmennustoimintaa kahden toimijaorganisaation yhteistyönä. Hankkeella pyritään myös vastaamaan vuosien 2016-17 jätelain muutoksiin ja kestävän kehityksen arvojen toteutumiseen mahdollistamalla ja etsimällä erilaisia poistotekstiilimateriaalin käyttötapoja. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän ja ammatillisen koulutuksen kanssa uusien yritysten synnyttämiseksi poistotekstiilitoiminnan ympärille.
Saimia AMK:n osuutena hankkeessa on selvittää valmennustyöhön liittyviä laadullisia tekijöitä mm.henkilöstömitoituksen suhteesta asiakkaiden valmennustarpeeseen. Selvitystyön kautta pyritään takaamaan Imatran seudun työttömille laadukkaat lähipalvelut myös tulevaisuudessa.
Hankkeen lopputuloksena on IntoPajat ry:n ja TyönVuoksi ry:n yhteisomistukseen jäävä pajatoiminta, joka antaa valmennusasiakkaille riittävästi mielekkäitä, haastavia ja uuden oppimista tukevia työtehtäviä ja osaltaan mahdollistaa polun kuntouttavasta työtoiminnasta aina opiskelemaan ja työelämään saakka. Hankkeen jälkeen PARTEX-pajan poistotekstiilitoiminnan ympärillä on laaja yritysyhteistyöverkosto osana poistotekstiiliprosessia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

-17-64-vuotiaat Imatran seutukunnalla asuvat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat työttömät työnhakijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

- IntoPajat ry:n ja TyönVuoksi ry:n organisaatiot ja valmennushenkilöstö
- Etelä-Karjalan oppilaitokset ( LUT, Saimaan AMK, SAMPO, perusopetus-ja varhaiskasvatus)
- paikalliset yritykset ja yhteisöt sekä muut elinkeinoelämän toimijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 344 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 330 320

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 399 880

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 379 063

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran

Kunnat: Rautjärvi, Imatra, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka: Imatra

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Palvelut kohdennetaan molemmille sukupuolille, hankkeessa otetaan kuitenkin huomioon miesten suurempi työttömyysprosentti sekä huonommat työllistymismahdollisuudet seutukunnalla. Käynnistettävän työpajan työtehtäviä kehitettäessä huomioidaan erityisesti miehille soveltuvat tehtävät, kuten koneiden käyttö ja logistiikkaan liittyvät työt.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tekstiiliala ja siihen liittyvät koulutukset työllistymismahdollisuudet ovat yleensä naisvaltaisia, hankkeen avulla pyritään ottamaan myös miehet huomioon alalle hakeutumisessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Palvelut kohdennetaan molemmille sukupuolille

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Poistotekstiilien kierrätystalouden edistäminen ja tekstiilien elinkaaren pidentäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hiilijalanjälki pienenee vrt. EU-jätehierarkia. Tekstiilikierrätys tehostuu tarve uuteen tuotantoon vähenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Poltettavan tekstiilijätteen määrä vähentyy
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Poistotekstiilien kierrätystalouden edistäminen ja tekstiilien elinkaaren pidentäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Uuden yritystoiminnan mahdollistaminen poistotekstiilikierrätyksen ympärille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Valmennuspalvelujen kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Poistotekstiili-hankkeen tavoitteena on materiaalin hyödyntäminen lähiseudulla, jolloin ympäristön rasitus kuljetuksista johtuen vähenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Valmennuspalvelujen kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita, työllitymisen ja osallisuuden vahvistaminen
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Edistetään sosiaalista tasa-arvoa mahdollistamalla opiskelu ja työllistyminen erilaisista lähtökohdista oleville ihmisille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Toiminta on tarkoitettu kaikille työttömille yhteiskunnallisesta asemasta tai kulttuuritaustasta riippumatta
Kulttuuriympäristö 1 1
Tuetaan käsityöperinteen säilymistä materiaalipankilla ja käsityöyritysten toiminnan mahdollistamisella
Ympäristöosaaminen 2 2
Hanke lisää ympäsitötietoisuutta toimijoilla, heidän yhteistyökumppaneilla ja kuntalaisilla

9 Loppuraportin tiivistelmä

Partex-paja hanke oli IntoPajat ry:n hallinnoima ja TyönVuoksi ry:n ja Saimaan ammattikorkeakoulu Saimian osatoteuttama yhteishanke. Partexpaja hankkeen aikana käynnistettiin Imatralla kahden yleishyödyllisen yhdistyksen, IntoPajat ry:n ja TyönVuoksi ry:n yhteinen poistotekstiilien kierrätykseen keskittynyt työpaja. Hankkeella tavoiteltiin työpajalla toteutettavan valmennuksen monipuolistamista vastaamaan paremmin erilaisten valmentautujien tarpeisiin sekä työpajalla tapahtuvan valmennuksen laadun ja imagon parantumista. Partex-paja hanketta toteutettiin asiakastyönä, tarjoamalla Imatran seutukunnan työttömille työnhakijoille työ- ja yksilövalmennusta perustetulla työpajalla. Hankeasiakkaita kiinnittyi työpajalle 61. Asiakkaiden osalta hanke ei päässyt määrälliseen tavoitteeseen, syynä tähän olivat ohjautumiseen liittyvät ongelmat. Partex-paja hanke oli osa kolmen hankkeen kokonaisuutta, joiden turvin uudenlainen työpajatoiminta voitiin käynnistää. EAKR-rahoitteisten Partexinvest hankkeiden avulla työpajalle hankittiin poistotekstiilikierrätykseen liittyvää asiantuntijuutta ja tarvittavia koneita ja laitteita. Hankkeen osatoteuttaja Saimaan ammattikorkeakoulu Saimia vastasi hankkeen aikana valmennustyöhön liittyvien laadullisten tekijöiden selvitystyöstä, mm. henkilöstömitoituksen suhteesta asiakkaiden valmennustarpeeseen. Kartoitustyö tehtiin kaikkien toimijoiden yhteistyönä.

Hankkeeseen kiinnittyi 61 henkilöä. Valmentautujien läsnäoloprosentti pajalla oli 91.7%. Sitoutuminen pajan toimintaan oli hyvää, vain 1 valmentautuja keskeytti toimenpiteen ja 9 :lla valmentautujalla toimenpide keskeytettiin sitoutumattomuuden vuoksi.

Jatkopolut:

7 henkilöä kiinnittyi työhön pajan ulkopuolelle, 1 henkilö organisaation sisälle palkkatukityöhön. 2 henkilöä kiinnittyi työkokeiluun yrityksiin 8 henkilöä työkokeiluun emo-organisaatioihin 8 henkilöä sai opiskelupaikan

Työmarkkinoiden ulkopuolelle siirtyi 3 henkilöä. 22 henkilöä asiakkaista palasi takaisin työhallintoon työttömäksi työnhakijaksi ilman jatkopolkua. Partex-pajan valmentautujille kohdennettujen palautekyselyjen perusteella toiminta koettiin monipuoliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Partex-pajalla tapahtuvaa työ- ja yksilövalmennusta jatketaan hankeen päättymisen jälkeen Kaakkois-Suomen TE-toimiston myöntämän työllisyyspoliittisen avustuksen ja Eksoten ostopalvelujen turvin.