Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20678

Hankkeen nimi: Asukasloikka Savonlinna

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.4.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2101432-1

Jakeluosoite: Pappilankatu 3

Puhelinnumero: 0500-691574

Postinumero: 57100

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.kolomonen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sirpa Kolistaja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sirpa.kolistaja(at)kolomonen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500-691574

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto)

Tuen siirronsaajat

Savonlinnan kylät ry, 2744878-8
Savonlinnan kaupunkikeskustan asukasyhdistys ry, 2892307-7
Osuuskunta Innostin, 2453814-7
Savonlinnan 4H-yhdistys ry, 0734221-4
Toiminnallisen taiteen ystävät ry, 2553344-4
Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, 1446495-7
Saimaan Syöpäyhdistys ry, 0282800-4
Savonlinnan Seudun Mielenterveysseura ry, 0829387-2
Linnalan Nuoret ry, 0223404-6
Savolaiset Selviytyjät ry, 1546618-8
Kotilo ry, 0625736-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Asukasloikka Savonlinna -hankkeessa etsitään ja esitetään toimenpide-ehdotuksia Savonlinnan kaupunkikeskustan kansalaislähtöiseen ja -ehtoiseen kehittämistoimintaan.
Kansalaislähtöisyydellä tässä hankesuunnitelmassa tarkoitetaan ennen kaikkea sitä, että toimintaideat ja -aktiivisuus lähtevät katutasolta kasvaen ylöspäin tuloksellisiksi toimintalinjoiksi.
Kansalaisehtoisuudella puolestaan tarkoitetaan ennen kaikkea sitä, että toimintaideoita ja toimintaa toteutetaan ensisijaisesti kansalaisten asettamien, ei hallinnollisten tai taloudellisten, tavoitteiden pohjalta. Kansalaisehtoisuus edellyttää kansalaisten osallistumistaitojen ja -halun vahvistamista sekä riittävän tilan antamista kansalaisten omatoimisuudelle.
Kansalaisella ei tässä yhteydessä tarkoiteta rajautumista yhteen kansallisuuteen, vaan kyse on hankkeen toiminta-alueella asuvista yksittäisistä henkilöistä, heidän oikeuksistaan työhön, toimeentuloon sekä yhteisön täysivaltaiseen jäsenyyteen.
Hankkeen perustana ovat Savonlinnan kaupunkikeskustassa esiin noussut tarve ja aktiivisuus oman alueen kehittämiseen, Savonlinnan kaupunkistrategissa määritellyt tavoitteet kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittämiseksi sekä EU:n ohjelmakauden 2014-20 koheesiopolitiikan keskeiset tavoitteet ja erityisesti ESR-ohjelman toimintalinja 5:n tavoitteet.

Savonlinnassa on jo käynnissä sekä valmisteilla useita merkittäviä toimintalinja 3:n Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR), toimintalinja 4:n Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) sekä toimintalinja 5:n Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
työllistämis-, osallistamis- ja sosiaalisen aseman kehittämishankkeita, joiden tuloksellisen toteuttamisen pohjustamiseksi ja pahiten turvaverkoista putoamassa olevien tavoittamiseksi Asukasloikka Savonlinna -hankkeen puitteissa vahvistetaan Savonlinnan kaupunkikeskustan kansalaistoimintaa tukemaan heikommassa sosiaalis-taloudellisessa ja osallisuusasemassa olevien asukkaiden kanssa toteutettavaa toimintaa. Tämän työn tavoitteena on:
- kehittää ja toteuttaa ensisijaisesti toimenpiteitä ja hankkeita, jotka vahvistavat kohderyhmien yhteisöllisyyttä ja muita sosiaalisia taitoja
- lisätä heidän mahdollisuuksiaan ja sitoutumistaan oman elämänhallinnan haltuunottoon
- vahvistaa heidän valmiuksiaan menestyä tuloksellisesti oman elämänsä eri toimialueilla
- lisätä heidän valmiuksiaan ja motivoitumistaan osallistua eri tahojen järjestämään sosiaalisen ja muuhun vastaavaan kuntoutukseen
- madaltaa kynnystä ja vahvistaa heidän osallistumistaan Savonlinnassa käynnissä oleviin toimintalinjojen 3, 4 ja 5 työllisyyshankkeisiin.

Jotta edellä lueteltujen hankkeen tavoitteiden toteutuminen varmistetaan pysyväksi toiminnaksi myös Asukasloikka Savonlinna -hankkeen toimikauden jälkeen, pyritään hankkeella luomaan pysyviä toimintamalleja ja yhteistyöverkostoja, joiden tavoitteena on:
- Savonlinnan kaupunkikeskustan kansalaislähtöisen kehittämisen lisääminen ja monipuolistaminen
- alueen asukkaiden sitoutuminen kansalaislähtöiseen kaupunkikehittämiseen
- alueella toimivien tai alueelle toimintapotentiaalia omaavien yhdistysten ja alueen asukkaiden vuorovaikutuksen ja toiminta-aktiivisuuden lisääminen
- hankkeen peruskohderyhmään kuuluvien alueen asukkaiden kannustaminen sosiaaliseen kanssakäymiseen, ryhmäyttävään toimintaan ja vahvistaa tätä kautta heidän taloussosiaalista asemaansa sekä työllistymismahdollisuuksiaan
- kansalaislähtöisessä kaupunkikehittämisessä tarvittavien yhteistyöverkostojen rakentaminen ja ylläpito
- asukasyhdistysten aktivointi, työskentelymuotojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen

Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen käytettäviä toimenpiteitä ovat mm:
- tehokas Asukasloikka Savonlinna -hankkeen kokonaistoiminnan markkinointi ja tiedotus, hankkeen tavoitteita edistävän toimintahengen luominen ja vahvistaminen
- koulutus- ja ohjaustoiminnan järjestäminen eri kansalaistoimijatahoille heikommassa sosiaalis-taloudellisessa ja osallisuusasemassa olevien asukkaiden kanssa tehtävässä työssä tarvittaviin osaamisalueisiin
- Savonlinnan kaupunkikeskustan asukastoiminnan vireyttäminen ja laajentaminen koko kaupunkikeskustan alueella, tätä palvelevien asukastapahtumien, tilaisuuksien ja koulutuksen järjestäminen sekä asukasyhdistysten ohjaaminen heikommassa sosiaalis-taloudellisessa asemassa olevien asukkaiden kanssa tehtävässä työssä
- potentiaalisten uusien aktiivisuutta ja ryhmäytymistä lisäävien toiminnan toteuttajien etsiminen ja ohjaaminen toimimaan Savonlinnan kaupunkikeskustan alueella heikommassa sosiaalis-taloudellisessa ja osallisuusasemassa olevien asukkaiden kanssa tehtävässä työssä
- hankeaikainen yksittäisten heikommassa sosiaalis-taloudellisessa ja osallisuusasemassa olevien asukkaiden ohjaaminen ja osallisuden tukeminen etenkin hankkeen tuensiirtohankkeiden välityksellä

Hankkeen tuloksia ovat mm:
- heikommassa sosiaalis-taloudellisessa ja osallisuusasemassa olevien asukkaiden tilanteen ja sen parantamisen tietoisuuden ja muutosmotivaation vahvistuminen
- heikommassa sosiaalis-taloudellisessa ja osallisuusasemassa olevien asukkaiden kanssa tehtävän työn ja toteutettavan toiminnan osaamisen vahvistuminen ja toimijoiden määrän lisääntyminen
- heikommassa sosiaalis-taloudellisessa ja osallisuusasemassa olevien asukkaiden parissa tehtävän kolmannen sektorin toimijoiden sisäisen sekä kohderyhmän parissa työskentelevien viranomaistahojen välisen yhteistyöverkoston vahvistuminen ja yhteistyön vakinaistuminen
- heikommassa sosiaalis-taloudellisessa asemassa olevien asukkaiden oma rohkaistuminen ja osallisuus tilanteensa korjaamiseen
- ihmisvastuun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden voimistuminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Asukasloikka Savonlinna -hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:
- kaupunkikeskusta-alueen väestöryhmät, joiden taloudellis-soiaalinen ja osallisuusasema on heikoin ja sosiaalinen osallisuus uhatuin ja jotka eniten tarvitsevat toimintakyvyn parantamista ja yhteisöllisen osallisuuden tukemista.
- kaupunkikeskusta-alueen väestöryhmät, joita köyhyys ja syrjäytymisriski koskettavat keskimääräistä enemmän tai jotka kokevat yhteisön ja yhteiskunnan jäseninä syrjintää ja ennakkoluuloja
- kaupunkikeskusta-alueella toimivat ja alueelle toimintapotentiaalia omaavat yhdistykset ja muut kansalaistoimintaryhmät jotka ovat valmiit ottamaan edellä esiteltyjen kansalaisryhmien taloudellis-sosiaalisen aseman ja osallisuuden osaksi toiminta-ajatustaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Asukasloikka Savonlinnaa -hankkeen välilliset kohderyhmät ovat heikoimmassa taloudellis-soiaalinen ja osallisuusasemassa olevien alueen asukkaiden läheiset ja tukiverkostot
- työllistymistä, sosiaalista osallisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia tukevat ja tuottavat yhteisöt, palvelutuottajat, toimintamallit ja rakenteet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 359 527

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 331 629

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 426 939

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 393 811

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 270

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Asukasloikka -hankevalmisteluun hankittiin mm. Savonlinnan kaupungin perusturvan hallinnonalalta, Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä sekä työvoimahallinnolta kattavasti kohderyhmän sukupuolijakaumaa esittelevää tilastofaktaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Edellisessä kohdassa esitellyn tilastofaktan ja ko. tahojen asiantuntijoilta saadun valmistelutiedon pohjalta on valmistelutyössä pyritty ottamaan monipuolisesti huomioon kohderyhmän tasa-arvoisen kohtelun mahdollistava sukupuolinäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen joskin tavoite on keskeisellä sijalla hankkeen tavoitteissa ja toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Luonnovarojen kestävä käyttö otetaan huomioon mm. hankemateriaalin toteutuksessa, toimintojen järjestämisessä liikenneyhteyksien osalta luonnonvaroja järkevästi käyttäen sekä tuensiirtohankkeiden valinnassa ja ohjaamisessa. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla em. toimintaperiaatteita erityisesti hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Myös ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskein vähentäminen (tai lähinnä ilmastonmuutokseen kielteisesti vaikuttavien toimien minimointi) otetaan huomioon mm. hankemateriaalin toteutuksessa, toimintojen järjestämisessä liikenneyhteyksien osalta luonnonvaroja järkevästi käyttäen sekä tuensiirtohankkeiden valinnassa ja ohjaamisessa. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla em. toimintaperiaatteita erityisesti hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 1
Tuensiirtohankkeiden ideoinnissa jo hankevalmisteluaikana on tullut esiin toteutuskelpoisia hankeideoita joissa erityisesti kaupunkiluonnon vaaliminen ja "korjaaminen" on vahvasti esillä. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla em. toimintaperiaatteita erityisesti hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Tuensiirtohankkeiden ideoinnissa jo hankevalmisteluaikana on tullut esiin toteutuskelpoisia hankeideoita joissa erityisesti Savonlinnan kaupunkikeskustaa ympäröivän vesialueen (Haukivesi ja Pihlajavesi)arvostava hyödyntäminen on mukana. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla em. toimintaperiaatteita erityisesti hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Hankealue rajautuu pohjoiselta sivultaan Haukiveden ja eteläiseltä sivustaltaan Pihlajaveden Natura2000-alueisiin. Tuensiirtohankkeiden ideoinnissa jo hankevalmisteluaikana on tullut esiin toteutuskelpoisia hankeideoita joissa on suunnitteilla retkiä ko. Natura2000-alueille jolloin alueiden esittely on mukana kyseisten hankkeiden substansseissa. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla em. toimintaperiaatteita erityisesti hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 6
Hankkeen kaikissa toiminnoissa pyritään minimoimaan jätteen synty ja käyttämään taloudellisesti kestäviä materiaaliratkaisuja. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla em. toimintaperiaatteita erityisesti hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeessa ei ole osioita, joilla merkittävästi voitaisiin vaikuttaa uusiutuvan energian käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Hankken hankinnoissa ja palvelujen käytössä pyritään suosimaan paikallisia, kestävän kehityksen periaatteita arvostavia yritysyhteistyökumpaneita ja alihankkijoita. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla em. toimintaperiaatteita erityisesti hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Hankkeen puitteissa kehitetään kohderyhmien elämäntilannetta parantavia aineettomia palveluja. Hankkeen omassa toiminnassa hyödynnetään aineettomien palvelujen tarjoamia mahdollisuuksia mm. nettitiedottamisen ja -yhteisöllisyyden muodossa. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla em. toimintaperiaatteita erityisesti hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.
Liikkuminen ja logistiikka 5 3
Hanketoimintoja pyritään järjestämään lähitoimintoperiaatteella jolloin liikkuminen ja logistiikka on järjestettävissä kestävän logistiikka-ajattelun periaatteiden mukaisesti. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla em. toimintaperiaatteita erityisesti hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 6
Hankkeen perusidea ja tavoite on kohderyhmiin kuuluvien alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla tätä toimintatavoitetta erityisesti hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.
Tasa-arvon edistäminen 8 6
Hankkeen toimintamalli on sukupuolineutraali ja tavoitteena on auttaa tasapuolisesti molempiin sukupuoliin kuuluvia kohderyhmäläisiä. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla tätä toimintatavoitetta erityisesti hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 7
Hankkeen keskeisin tavoite on yhteiskunnallisen, sosiaalis-taloudellisen, osallistumistaidollisen ja kulttuurisen aktiivisuuden ja yhdenvertaisuuden kehittäminen sekä kohderyhmänä olevissa hankealueen asukkaissa että hankkeen yhteistyökumppaneina ja osatoteuttajina toimivissa organisaatioissa. ankkeen perusidea ja tavoite on kohderyhmiin kuuluvien alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla tätä toimintatavoitetta erityisesti hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.
Kulttuuriympäristö 4 3
Hankkeen toteutukseen, erityisesti hankevalmistelun yhteydessä esiin nousseiden tuensiirtohankkeiden ideoinnissa on tullut esiin toteutuskelpoisia hankeideoita joissa hyödynnetään Savonlinnan kaupunkikeskustan ainutlaatuista kulttuuriympäristöä. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla kulttuuriympäristön huomioimista ja hyödyntämistä hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeen toteutukseen, erityisesti hankevalmistelun yhteydessä esiin nousseiden tuensiirtohankkeiden ideoinnissa, on suunniteltu toimintoja, joissa hyödynnetään Savonlinnan kaupunkikeskustaan rajoittuvia Haukiveden ja Pihlajaveden Natura-alueita ja näissä hankkeissa vahvistetaan "jokamiehen" ympäristöosaamista. Välilliseen vaikutukseen pyritään vaikuttamaan juurruttamalla ympäristön huomioimista ja hyödyntämistä hankekumppaneiden ja tuensiirtohankkeiden toteuttajien yleiseen toimintakulttuuriin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Asukasloikka Savonlinna oli kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen avaus Savonlinnassa vuosina 2016-2018. Hankkeesta toteutettiin 12 tuensiirtohanketta, se työllisti 19 henkilöä, hanke toteutti 34 tapahtumaa ja oli tämän lisäksi mukana 165 muussa tapahtumassa ja tilaisuudessa. Hanketta toteutti 62 savonlinnalaista yhdistystä ja toimijaa ja hankkeen myötä useampi uusi yhdistys aktivoitui Savonlinnan toimintakentällä. Hankkeeseen osallistui tuhansia savonlinnalaisia ja hankkeella oli 431 asiakasta.
Asukasloikka Savonlinna oli Savonlinnan kolmannen sektorin hyvän mielen hanke, jolla lisättiin asukkaiden sosiaalista osallisuutta kokeilukulttuurin ja vahvan verkostotyön avulla. Hankkeen tavoitteena oli työ- ja toimintakyvyn parantaminen vireän asukastoiminnan ja osallisuuden vahvistamisen kautta. Iloinen yhdessä tekeminen ja avoin sekä helposti lähestyttävä yhteisö houkutteli mukaan savonlinnalaisia ikään tai sosiaaliseen asemaan katsomatta.
Pienet onnistumiset, ilo ja hyvä mieli rohkaisivat uusiin kokeiluihin ja lisäsivät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hankkeen avulla toteutettiin monipuolisesti erilaisia pieniä hankkeita sekä aktiviteetteja ja lisättiin ja monipuolistettiin näin Savonlinnan kolmannen sektorin toimintaa. Asukasloikka Savonlinna- hankkeesta toteutettiin yhteensä 12 tuensiirtohanketta, joita toteutti 10 eri yhdistystä Savonlinnan alueella. Nämä hankkeet olivat seuraavat.
Savonlinnan Makerspace, Savonlinnan 4H-yhdistys, Kumppanuuskaupunki- kaupunkikeskusta lähidemokratian lähteellä, Savonlinnan Kylät ry, PUNANENÄNÄ – Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia taiten, Toiminnallisen taiteen ystävät ry, Tukikoirakkotoiminta Savonlinnassa, Savonlinnan Seudun Mielenterveysseura ry, Klubilaiset liikkuu, Kotilo ry LinnaKlubi, Siistit saaret, Savonlinnan kaupunkikeskusta ry, Pelikärry Pikkupurje, Osuuskunta Innostin ry, Elämäniloa tanssista, Saimaan Syöpäyhdistys ry, Taidekutomo, Savonlinnan kaupunkikeskustan asukasyhdistys ry, Voimaa vertaisuudesta, kykyjä kokemuksista, Savolaiset Selviytyjät ry, Lähiötalo Haka, Linnalan nuoret ry ja Kesäreportteri, Savonlinnan 4H-yhdistys ry.
Tuensiirtohankkeet valittiin neljästä hankehausta ja päätösesityksen rahoitettavista hankkeista teki Asukasloikka Savonlinna -hankkeen ohjausryhmä. Hankkeiden pituudet vaihtelivat parista kuukaudesta kahteen vuoteen ja niiden toimenpiteet sisälsivät niin suoraan kohderyhmän kanssa tehtävää asiakastyötä kuin suurelle yleisölle suunnattuja avoimia tapahtumia, työpajoja ja aktiviteetteja.
Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä olivat heikossa sosiaalis-taloudellisessa asemassa olevat asukkaat, joiden työ- ja toimintakykyä tulee tukea ja parantaa. Asukasloikka Savonlinna -hankkeen avulla tätä tavoitetta lähdettiin toteuttamaan lisäämällä kaikkien osallisuutta ja järjestämällä sellaista toimintaa, johon on matala kynnys osallistua. Tuensiirtohankkeiden avulla pystyttiin luomaan laaja ammattilaisten verkosto, jossa oli mukana monipuolisesti osaamista. Näiden ammattialaisten myötä saatiin sekä sitoutettua yhdistyskenttää laajemmin kohderyhmän elämänlaadun parantamiseen mutta myös aktivoitua suurempaa joukkoa kansalaisia mukaan toimintaan.
Kaikkien tuensiirtohankkeiden myötä jäi jotain uutta toimintaa, uusia kohderyhmiä tai uusia toimintatapoja ja yhteistyökumppaneita osaksi toteuttajaorganisaatioiden perustoimintaa. Osa hankkeista oli suunnattu pelkästään kohderyhmälle, osa teki laajaa asukastoimintaa Savonlinnassa asiakastyönsä ohella. Yksi hankkeista (Pelikärry Pikkupurje) oli nuorten ideoima ”Unelmien kesätyökilpailun” kautta toteutettu hanke, joka ei pelkästään lisännyt nuorten osallisuutta kansalaislähtöiseen toimintaan vaan myös nuorten hankeprosessiosaamista ja näin konkreettisia työelämätaitoja.
Asukasloikka Savonlinna -hankkeen myötä Savonlinnan kolmannelle sektorille jäi elämään rohkea ja onnistumisiin keskittyvä toimintafilosofia. Hanke mahdollisti kokeiluja ja uudenlaisen tulokulman myös asiakkaiden kanssa tehtävään työhön. Jatkohankkeen myötä uusia avauksia ja aktiivisen yhteistyöverkoston toimintaa lähdetään jalostamaan. Asukasloikka Savonlinna oli hyvänmielen hanke. Niin sen laajalle toteuttajien verkostolle kuin mukana olleille asiakkaille ja suurelle yleisölle.