Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20679

Hankkeen nimi: Työttömien Hub -kokeilu rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.4.2016 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Työttömien Hub -kokeilu -kehittämishankkeen (S20665) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Työttömien Hub -kokeilun tarkoituksena on kehittää uusia työllistämisen toimintamalleja Liminkaan. Tavoitteena on
1) etsiä työttömien joukosta kehittäjähenkilöitä, jotka soveltuisivat kehittämään olemassaolevan yrityksen liiketoimintaa, esitellään osapuolet toisilleen ja saadaan työtön tuettuna kehittämään yrityksen toimintaa ja sitä kautta osoittamaan oman osaamisensa yritykselle ja mahdollisesti työllistymään kehitystehtävän johdosta
2) saada työttömät kohtaamaan kynnyksettömässä ympäristössä ja yhdistää moniammatillinen osaamisensa ja tätä kautta luoda esim. alihankinnallisen mikroyrityksen tai vastaavan, jonka kautta työttömät pääsevät tarjoamaan yrityksille omaa asiantuntijuuttaan.

Hankkeessa perustetaan uudenlainen toimintaympäristö eli Hub, jossa:
- luodaan verkosto, jossa työttömät, yritykset ja 3. sektori kohtaavat
- voidaan kehittää materiaali- ja kustannustehokkuuteen liittyviä uusia tuotteita, prosesseja ja palveluja
- syntyy uutta liiketoimintaa Liminkaan
- kehitetään tehokas työllistämisen malli, joka luo mahdollisuuden pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen

Toimenpiteenä luodaan Työttömien Hub:
- johon palkataan projektipäällikkö ja hänen tukenaan kunnan työllistämispalvelujen henkilöstö (kaksi henkilöä)
- pyritään jo hankkeen aikana työllistämään työttömiä sosiaalisiin ja mikroyrityksiin, joita Hubista syntyy

Hankkeessa huomioidaan sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Hankkeen tuloksena syntyy Limingan kuntaan uusia palveluja ja sosiaalisia ja /tai mikroyrityksiä tuottava työllistämisen toimintamalli.

Kehittämishanke toteutetaan 4.4.2016-31.12.2019 välisenä aikana. Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Limingan kunta. Rinnakkaishanke päättyy 30.4.2020 TEM:n tämänhetkisen ohjeistuksen mukaisesti. Palkkatukijaksojen on päätyttävä viimeistään kehittämishankkeen päättyessä, eli 31.12.2019 mennessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 450 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 409 439

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 762 608

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 747 848

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-