Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20680

Hankkeen nimi: Eteenpäin - työllisyyden aktivointi

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylivieskan Seutukuntayhdistys

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1058649-8

Jakeluosoite: Vierimaantie 5

Puhelinnumero: 0505908044

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: Ylivieska

WWW-osoite: http://www.ysk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KIEMA TIMO MIKAEL

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: seutujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.kiema(at)ysk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505908044

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Merijärven 4H yhdistys, 0897308-5
Alavieskan 4H yhdistys, 0283153-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Erityisesti pienissä kunnissa ei ole resursseja ja näin riittävää tietoa pitkäaikaistyöttömyyden palvelukokonaisuudesta ja eri palveluiden ja palvelutuottajien mahdollisuuksista ja hyvistä käytännöistä. Pienet hankkeessa olevat pilot - kunnat tarvitsevat kokonaisuuden ymmärtämistä (prosessit ja palvelut) pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Kunnat ovat joutuneet pakkorakoon sakkomaksujen pelossa ja hyvin sirpaleisesti ja kuntakohtaisesti kehittävät toimenpiteitä. Hankkeella yksinkertaisesti autetaan kuntia pitkäaikaistyöttömyyden hoitamiseen ja toiminnan kehittämiseen moniammatillisessa ympäristössä.
Päätavoite on hankkeessa kehitetyillä ja käyttöönotetuilla toimenpiteillä vähentää ja ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä pilot –kunnissa. Erityisesti tavoitteena on, että kehitettyjä toimintatapoja, viisiportaista ”eteenpäin” –toimintamallia, hyvin käytännönläheisesti pilotoidaan ja kokeillaan hankkeen aikana pilot -kunnissa ja hankkeessa perustettavan moniammatillisen työryhmän toiminnassa ja eri osapuolten välillä.
Hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä ovat pitkäaikaistyöttömyyden tilanteen kartoittaminen pilot –kunnissa, valmiudet kuntouttavaan työtoimintaan ja opiskeluun tai tarvittaessa eläkkeelle. Menetelmänä hankkeessa erityisesti kehitetään ja toteutetaan ryhmävalmennuksia, joilla syrjäytymisen uhan alaiset tai syrjäytyneet pitkäaikaistyöttömät saadaan aktivoitumaan kuntouttavaan työtoimintaan ja opiskeluun tai hakeutumaan eläkkeelle. Tehdään aktivointisuunnitelmat pitkäaikaistyöttömille ohjataan ja neuvotaan työtöntä hakemaan opiskelupaikkaa, hankkeessa kartoitettuja työpaikkoja ja tarvittaessa ohjataan ja neuvotaan eläkeasioissa. Arvioidaan, mitä korjaavia toimenpiteitä hankkeessa kehitettyyn asiakasprossiin tulee tehdä. Alavieskassa lisäksi 4H yhdistys kehittää, suunnittelee ja käynnistää kierrätyskeskustoimintaa. Pitkäaikaistyöttömien asiakasprosessissa välityön tarjoajiksi sitoutuneille työantajille ja muille kiinnostuneille työnantajille annetaan työantajavalmennusta ja ohjausta. Hankkeessa aktivoidaan työpaikkoja palkkatuen avulla, johon haetaan erillistä palkkatukimäärärahaa.
Hankkeella Merijärven ja Alavieskan pitkäaikaistyöttömiä tai pitkäaikaistyöttömyyteen uhan alaisia saadaan aktiivisiin toimenpiteisiin ja ohjattua kuntouttavaan työtoimintaan ja joissakin tapauksissa siirtymään eläkkeelle. Kuntien sakkomaksut pienevät ja saadaan aikaiseksi pienten kuntien kannalta osaamista, miten pitkäaikaistyöttömyyden haasteita ja ongelmakohtia hoidetaan yhteistyössä TYP-prosessiin ja prosessin ulkopuolella oleviin pitkäaikaistyöttömyysuhan alaisiin.
Hanke myös toimii erilaisten ideoiden ja hyväksi koettuja toimintapajojen levittäjänä, joista voidaan ottaa oppia ja räätälöidä myös seutukunnan ja Pohjois-Pohjanmaan muissa kunnissa. Hankkeella on haastava lopullinen tulosodotus. Pienissä pilot -kunnissa Merijärvellä ja Alavieskassa on hankkeen päätyttyä tieto –taito prosesseista, palveluista ja moniammatillisesta verkoston toiminnasta, jolla pitkäaikaistyöttömyyttä voidaan vähentää ja sen syntymistä ehkäistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Erityisesti nuoret pitkäaikaistyöttömät ja uhan alla olevat nuoret, joilla on vaara ajautua pitkäaikaistyöttömyyteen (nuoret ryhmänä ovat kaikkein kriittisin kuntien tulevaisuuden kannalta). Hankkeen toiminnan piiriin otetaan myös kaikkia ikäluokan pitkäaikaistyöttömiä ja otetaan huomioon myös ohjaamiset eläköitymiseen silloin, kun se on perusteltua.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Moniammatillinen verkosto, (mm. kuntien elinkeino, sote-, oppilaitokset ja TE-toimisto/TYP), Jelppiverkko, ja nuoret, jotka eivät ole pitkäaikaistyöttömyyden uhan alaisia (nuorisotiedotuksen kehittämistä). Tuotetaan sellaista tietoa, joka auttaa nuoria oman roolinsa löytämisessä yhteiskunnassa, yhteistyössä Ylivieskan seutukuntayhdistyksen Pohjois-Pohjanmaan eteläosaa kattavassa nuorisotiedotuksessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 421 464

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 400 218

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 520 512

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 462 208

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Sievi, Alavieska, Ylivieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 149

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pitkäaikaistyöttömiksi ajautuu kunnissa niin miehiä kuin naisia. Hankkeen kartoituksessa nähdään sukupuolijakauma ja hankkeen aikana arvioidaan tarvittavat toimenpiteet sukupuolen perusteella, esim. raskaisiin tukityöllistämiseen ohjataan miehiä ja kevyempiin töihin naisia/profiilien ja soveltuvuuden perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kartoituksen perusteella nähdään, kuinka paljon pitkäaikaistyöttömien joukossa on naisia ja miehiä. Esim. motivointitoimenpiteitä ja elämänhallintaan liittyviä tehdään naisille ja miehille eri tavalla. Voidaan olettaa, että työttömillä naisilla on usein paremmat tukiverkot ja elämänhallinta kuin miehillä. Naiset toimivat enemmän sosiaalisen tekemisen ja huolehtimisen kautta kuin miehet ja miehet enemmän korostavat asioitten tekemistä, kun kyvykkyyttä työelämään palaamiseen kehitetään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Pitkäaiaikaistyöttömyyden hoidossa hoidetaan kaikkia pitkäaiaikaistyöttömia eikä valintaa tehdä sukupuolen perusteella kuin ottamalla se huomioon hankkeen toimenpiteissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Hankkeessa kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä pyritään ottamaan huomioon luonnonvarojen kestävyys,kun kuntouttava työtoiminta kohdentuu luonnon parissa työskentelyyn.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei hankkeella vaikutusta tai erittäin pieni.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta hankkeella tai erittäin pieni.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta hankkeella tai erittäin pieni.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole vaikutusta, koska hanke ei toimi Natura 2000 -ohjelman kohteissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hankkkeessa kehitetään kuntouttavaa työtoimintaa, jossa yksi erityinen kohde on kierrätystominta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 6
Hankkeessa on tavoitteena kehittää ja tuotteistaa puusavottatyöpalvelua.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Hanke edistää työpalvelutoiminnan kehittämistä ja erityisesti hankkeen pienissä pilot -kunnissa tällä voi olla vaikutusta elinkeinorakenteen monipuolistumiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa päätavoite on kehittää pitkäaiakstyöttömyyden palvelu/asiakasprosessi moniammatillisena yhteistyönä, joka jää vakiintuneeksi toimintatavaksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeessa ei toimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat liikumiseen tai logistiikkaa, kuitenkin hankkeessa on mahdollista, että kuntouttavan työtoimintaan kehitetään työmahdollisuuksia, joissa esim. autetaan iäkkäiden ihmisten liikkumista. Arvioidaan tämä vain pieneksi välilliseksi vaikutukseksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen niin hankken alussa kuin lopussa ja edistää pikäaikaistyöttömien hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeessa ei eritellä sukupuolta, vaan autetaan molempia sukupuolia, niitä, jotka ovat jääneet pitkäaikaistyöttömiksi tai ovat uhattuina siirtymään pitkäiaikaistyöttömyyden piiriin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeessa ei eritellä eri yhteiskunnallisesta ympäristöstä tai kulttuureista tulevia vaan kaikilla on yhtälaiset oikeudet hankkeen palveluihin.
Kulttuuriympäristö 6 7
Hankkeessa työpalveluiden kehittämisessä on ympäristöön liittyviä raivaustöiä tai vastaavan tyyppisen työpalvelun kehittämistä, mikä vaikuttaa maisema-arvoihin.
Ympäristöosaaminen 7 8
Kuntouttavan työpalveluiden kehittämisessä korostetaan ympäristöosaamisen merkitystä, näkyy parhaiten kierrätystoiminnan kehittämisen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Eteenpäin – työllisyyden aktivointi -hankkeen tavoitteena oli auttaa kuntia pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisessa, kehittää toimintaa monialaisessa ympäristössä ja vähentää sekä ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä hankkeessa kehitettyjen toimenpiteiden avulla. Hankkeen pilottikuntina olivat Alavieskan ja Merijärven kunnat, päätoteuttajana Ylivieskan seutukuntayhdistys ja hankkeen osatoteuttajina Alavieskan ja Merijärven 4H-yhdistykset. Hankkeessa kartoitettiin pitkäaikaistyöttömien tilanne Alavieskassa ja Merijärvellä, arvioitiin pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä sekä tarvittavia palveluja ja käynnistettiin monialainen yhteistyö ja sovittiin työnjaosta. Pitkäaikaistyöttömiä tuettiin yksilöllisesti kuntoutumiseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa, samoin heille tarjottiin vertaistukea ja ryhmävalmennusta. 4H-yhdistykset käynnistivät kierrätystoimintaa, jonka avulla luotiin paikalliset välityömarkkinat ja työllistettiin pitkäaikaistyöttömiä.

Hankkeessa pitkäaikaistyöttömiä saatiin ohjattua aktiivisiin toimenpiteisiin. Hankkeessa oli yhteensä 93 asiakasta, joista 40 oli Alavieskasta ja 53 Merijärveltä. Tavoitteena hankesuunnitelmassa oli 149 asiakasta, mutta tätä ei saavutettu, johtuen erityisesti työllisyystilanteen parantumisesta. Avoimille työmarkkinoille työllistyi 25% asiakkaista, palkkatuella työllistettiin 9% ja opiskelun aloitti 5% asiakkaista. Hankkeen asiakkaista 57% aloitti aktiivitoiminnan. Hankkeen toimintavuosina myös kuntien maksamat pitkäaikaistyöttömien ”sakkomaksut” vähenivät Alavieskassa 105 102 euroa ja Merijärvellä 40 534 euroa.

Pilottikuntien osaaminen työttömyyden haasteista on hankkeen myötä lisääntynyt ja hankkeessa kehitetyt toimenpiteet ovat hyödynnettävissä myös muissa Ylivieskan seutukunnan kunnissa. Hankkeen tuloksena myös monialainen ja -ammatillinen yhteistyö on lisääntynyt työmarkkinoilla toimivien kesken.