Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20682

Hankkeen nimi: Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalle

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 30.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0205303-4

Jakeluosoite: PL 30

Puhelinnumero: 03 65811

Postinumero: 13101

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.kktavastia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Iiris Kurvinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: iiris.kurvinen(at)kktavastia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504400 452

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, 0626288-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kone- ja metalliala on ollut vahva ja perinteinen vientiteollisuuden ala Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnilla. Osaavat nuoret ja aikuiset ovat työllistyneet hyvin. Teknologiateollisuus ry. on arvioinut, että sen toimialalle tarvitaan vuosittain noin 9500 uutta osaajaa. Samaan aikaan Hämeenlinnan ja Forssan ammatillisissa oppilaitoksissa on oltu huolestuneita kone- ja metallialan vetovoimaisuudesta. Kone- ja metallialan koulutuksiin hakeutuvien määrä on laskenut ja monet ovat keskeyttäneet alan opinnot.

Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalle -hankkeen tavoitteena on
1) varmistaa peruskoulusta toiselle asteelle siirtymisen onnistumista, ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä
2) luoda käytännönläheisten kokemusten avulla positiivista imagoa kone- ja metallialasta työllistäjänä
3) turvata alueen kone- ja metallialan yritysten tulevaisuuden henkilöstön osaamistasoa ja yritysten kilpailukykyä

Lisäksi hankkeen tarkoituksena on
4) kehittää kone- ja metallialan henkilöstön pedagogisia valmiuksia ja ohjaamisen taitoja
5) saada jo alalla opiskelevista opiskelijoista oman alansa tutoreita

Hankkeen toimenpiteillä viestitään alan todellisista osaamistasovaatimuksista ja opiskelumahdollisuuksista. Hanke tuo esille alan merkitystä työllistäjänä Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnilla. Peruskoulun 7.-9.-luokkalaisille sekä heidän opinto-ohjaajilleen ja teknisen työn opettajille järjestetään tutustumiskäyntejä ja tutustumisjaksoja. Peruskoululaisten vanhempia perehdytetään myös alan mahdollisuuksiin. Forssan seudulla kohderyhmänä ovat myös peruskoululaisten lisäksi opintonsa keskeyttäneet sekä työttömät nuoret ja aikuiset.

Hanke toteutetaan Ammattiopisto Tavastian, Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän, Hämeenlinnan (seutukunnan peruskoulut) ja Forssan kaupunkien, työnantajien ja Teknologiateollisuus ry:n yhteistyönä vuosina 2016-2018. Hanke tukee osaltaan Hämeen alueen älykkään erikoistumisen tavoitteita monipuolisesti.

Hankkeen tuloksena nuorisotakuu ja tietoisuus eri koulutusmahdollisuuksista toteutuvat aiempaa paremmin. Kone- ja metallialan vetovoimaisuus kasvaa ja koulutusten keskeyttäminen vähenee. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus kone- ja metallialalla on parantunut ja alan yritykset pysyvät elinvoimaisina. Oppilaitosten opettajien ohjaustaidot ovat parantuneet ja opintojen läpäisyaste on kasvanut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä ovat
- Ammattiopisto Tavastian alueella peruskoulujen 7.- 8.- ja 9.-luokkalaiset Hämeenlinnan seudun 10:stä yläkoulusta
- Hämeenlinnan seudun peruskoulujen teknisen työn opettajat ja opinto-ohjaajat
- Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän alueen peruskoululaiset, ammatilliset opintonsa keskeyttäneet ja/tai työttömät nuoret ja aikuiset
- Ammattiopisto Tavastian ja Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän kone- ja metallialan opettajat/opinto-ohjaajat sekä alakohtaiset tutor-opiskelijat
- Peruskoululaisten vanhemmat sekä muut nuorten ja aikuisten sidosryhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Hämeenlinnan ja Forssan kaupunki seutukuntineen
- Kone- ja metallialan työnantajat, työntekijät ja Teknologiateollisuus ry.
- Ammattiopisto Tavastian ja Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän henkilöstö

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 222 576

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 195 326

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 296 773

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 261 238

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna, Ypäjä, Jokioinen, Tammela, Humppila, Hattula, Janakkala, Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kone- ja metalliala on perinteisesti voimakkaasti miesvaltainen ala; niin opiskelijat, opetushenkilöstö kuin työelämä ovat miesvaltaista. Miehet ovat samanaikaisesti suuremmassa syrjäytymisvaarassa mm. jos keskeyttävät koulutuksen. Tätä kautta on perusteltua, että hanke suuntautuu pääosin poikiin ja heidän uravalintojen tukemiseen ja opintoihin sitouttamiseen. Tytöt ovat erittäin tervetulleita alalle ja hankkeessa on suunniteltu toteutettavan myös erityisesti tytöille suunnattu tutustumisjakso.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintojen suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteutuksessa huomioidaan alan miesvaltaisuus, mutta naisia pyritään houkuttelemaan alalle mm. markkinoinnissa ja myös vanhemmille suunnatuilla tutustumistilaisuuksilla huomioidaan äitien merkitys lastensa ja erityisesti poikien uranvalintaan. Tavoitteena on toteuttaa vähintään yksi vain tytöille/naisille suunnattu tutustumisryhmä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuoli ei ole hankkeen päätavoite, vaan tavoitteena on saada kone- ja metalliallle kiinnostuneita, opiskeluun sitoutuneita ja kehityskelpoisia tyttöjä ja poikia, jotka ovat valmiita kasvamaan alan huippuosaajiksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 9
Kone- ja metalliala on Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnalla perinteinen ja merkittävä työllistäjä. Hankkeen kautta pyritään takaamaan osaavan, sitoutuneen ja osaamistaan kehittävän työvoiman saanti alalle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
a) Kone- ja metallialan tutustumismallin kehittäminen. b) Hankkeella kokeillaan ja kehitetään opettajien täydennyskoulutukseen pedagogista toimintamallia, jossa kehitetään osallistujien ohjauksellisia että ammatillisia taitoja samanaikaisesti, osin työssäoppien.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Tutustumisilla käytetään mahdollisuuksien mukaan yhteiskuljetuksia. Opettajien koulutuksessa puolestaan ainakin osa koulutuksesta tapahtuu ns. työssäoppien, jolloin kuljetuksia ei tarvita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 9
Koulutus edistää hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Oppiminen on itsensä kehittämistä, joka laajentaa yksilön työelämämahdollisuuksia ja tuottaa näin laaajaalaista ja kauaskantoista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Metalliteollisuus on perinteinen miesala. Hankkeen myötä myös pyritään vähentämään segregaatiota siten, että metallialaa tehdään houkuttelevammaksi myös tytöille/naisille. Varsinainen toimintamallin toteutus tähtää alalle potentiaalisen (perusteena kiinnostus, sitoutuminen, halu kehittyä) nuorten ja aikuisten löytämiseen ja sitouttamiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hankkeessa tuetaan kone- ja metallialasta kiinnostuneita valikoitunutta peruskoululaisten joukkoa kiinnittymään jatko-opintoihin, alan työelämään ja näin osaksi yhteiskuntaa.
Kulttuuriympäristö 1 1
Kone- ja metallialan säilyminen Hämeenlinnan ja Forssan seuduilla elinvoimaisena on osa kulttuuriympäristön säilymistä ja edelleen kehittymistä.
Ympäristöosaaminen 2 3
Kone- ja metallialalla ympäristöosaaminen liittyy materiaalien, veden ja energian kulutukseen tuotteiden elinkaaren aikana sekä kemikaalien käyttöön. Hankkeessa huippuhitsaajan työhön kuuluu erityisesti myös alan ympäristövaikutuksien käsittely ja omaksuminen materiaalivalinnoilla ja niiden säästäväisellä käytöllä ja kierrätyksellä sekä kestävillä teknologioilla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalle -hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä Tavastia Hämeenlinnasta. Osatoteuttajana oli Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä Forssasta. Hanke toteutettiin 1.6.2016 - 30.12.2018.

Hanke kuului toimintalinjan 4. koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen erityistavoitteeseen 9.1. siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Hankkeen tavoitteena oli varmistaa peruskoulusta toiselle asteelle siirtymisen onnistumista, ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä, luoda käytännönläheisten kokemusten avulla positiivista imagoa kone- ja metallialasta työllistäjänä, turvata alueen kone- ja metallialan yritysten tulevaisuuden henkilöstön osaamistasoa ja yritysten kilpailukykyä sekä kehittää kone- ja metallialan henkilöstön pedagogisia valmiuksia ja ohjaamisen taitoja sekä saada jo alaa opiskelevista opiskelijoista oman alansa tutoreita. Hankkeen aikana muuttui alan nimi kone- ja metallialasta kone- ja tuotantotekniikaksi.

Hankkeessa järjestettiin peruskoulun opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua alaan. Toteutustapoina olivat erilaiset tilaisuudet ja työelämään tutustumisjaksot (tet). Tet-jaksoja järjestettiin sekä yrityksissä että oppilaitoksissa. Jaksoista saatu palaute oli hyvää ja jaksot koettiin hyvänä tapana tutustua alaan.

Peruskoululaisille ja heidän vanhemmilleen järjestettyihin tapahtumiin panostettiin osastoilla erityisesti. Hämeenlinnassa järjestettiin erityisesti peruskoululaisten äideille suunnattu ”äiti-ilta”. Järjestettiin myös ensisijaisille hakijoille tarkoitettu tapahtuma keväällä ennen mahdollisen opiskelun alkamista. Tässä tilaisuudessa alalle hakeutuneet ja heidän kotiväkensä saattoivat tutustua mahdolliseen tulevaan oppilaitokseen ja opettajiin. Luotiin luottamukselliset suhteet, joten myös tulevaisuudessa on helppo ottaa yhteyttä.

Hankkeen molemmat oppilaitokset osallistuivat myös aktiivisesti Teknologiateollisuus ry:n organisoimiin valtakunnallisiin TeknologiaTiistai-tapahtumiin. Tapahtumia järjestettiin kauppakeskuksissa ja oppilaitoksissa. TeknologiaTiistai2018-tapahtuman yhteydessä järjestettiin pienimuotoiset messut, johon osallistui myös alueen yrityksiä. Forssassa on järjestetty Teräsilta-tapahtumia, jossa yrittäjät ja oppilaitos yhdessä pohtivat alan tulevaisuutta. Forssan ammatti-instituutussa järjestettiin syksyllä 2017 myös metalli-messut, joissa oli oppilaitoksen lisäksi alan yrityksiä ja TE-toimisto kertomassa alan mahdollisuuksista. Kone- ja metallialasta kertovia artikkeleita on julkaistu paikallislehdissä.

Hankkeen toiminnan tuloksena yhteishaussa 2018 hakeutui Forssan ammatti-instituuttiin 21 ensisijaista kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon opiskelijaa. Yhteensä hakijoita (toiveet 1-5) oli 74. Aloituspaikkoja oli 18, vetovoimaisuus 1,17. Ammattiopisto Tavastiaan oli ensisijaisia hakijoita 40, kaikki yhteensä 165. Aloituspaikkoja oli 38, verovoimaisuus 1,05. Vetovoimaisuus ylitti molemmissa oppilaitoksissa valtakunnallisen, joka oli 0,57 (hakijat 1158, paikkoja 2036). Ensimmäisen kerran tarkastelujakson (vuodet 2014-2018) aikana oppilaitoksiin oli ensisijaisia hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja. Tyttöjä ensisijaisista hakijoista oli Forssassa kaksi, mutta Hämeenlinnassa ei yhtään. Opintojen keskeyttämisiä on tullut vain muutama, joten opiskelijat ovat motivoituneita ja kiinnostuneita alasta. Keskeyttäneiden määrä on vähentynyt aiempien vuosien (vuonna 2015 44,4%) määristä lähes nollaan.

Opiskelijoiden antamien palautteiden mukaan perusteluina alalle hakeutumiseen on työllistysmahdollisuus sekä se, että sai kokeilla etukäteen ja tutustua alaan, alan monipuolisuus, suvussa on yritys tai alan osaajia sekä mahdollisuus tehdä käsillä. Myös alan esittelyllä peruskouluissa oli vaikutusta.

Hankkeessa toteutettiin opetushenkilöstölle suunnattu koulutus ”Minä HOKSaajana ja ryhmänohjaajana”. Yritysten henkilökuntaa koulutettiin työpaikkakäyntien yhteydessä.