Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20686

Hankkeen nimi: Rinnakkaishanke Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 8060

Puhelinnumero: 0295 037 000

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/lappi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Pulju

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.pulju(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 037112

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on kehittämishanke S20649 Kemin työllisyys- ja elinvoimahankkeen rinnakkaishanke, jolla rahoitetaan em. kehittämishankkeeseen liittyvät palkkatuet.

Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke on Kemin kaupungin hallinnoima hanke, jonka päätavoitteena on kehittää uudenlaisia työn tekemisen muotoja ja edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien kemiläisten työllistymistä, vahvistaa heidän ammatillista osaamista ja muita työmarkkinavalmiuksiaan sekä ehkäistä työmarkkinoilta syrjäytymistä.
Hankkeessa kehitetään moninaisia, eri toimijatahojen kanssa toteutuvia työnhakija-asiakkaiden palvelupolkuja, joita etenemällä heikossa työmarkkina-asemassa olevien kemiläisten siirtyminen työttömyydestä työmarkkinoille tai koulutukseen mahdollistuu. Työnantaja- asiakkaille tarjotaan vastaavasti palveluja, jotka mahdollistavat heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen yrityksiin ja muihin työpaikkoihin. Hankkeen tuloksena heikossa työmarkkina-asemassa olevien kemiläisten asiakasprosessien laatu ja vaikuttavuus paranevat. Pitkään työttömänä olleiden ja nuorten työelämävalmiudet paranevat. Hanke vähentää työttömyyttä Kemissä. Työt ja tekijät kohtaavat nykyistä paremmin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 900 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 850 890

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 575 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 265 239

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-