Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20687

Hankkeen nimi: New Life

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HAVERINEN TUULA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7101 008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maahanmuuttajien kotoutuminen Suomeen ja Kainuuseen on haaste meille kaikille. Alueellisen koulutusorganisaation näkökulmasta haasteena on erityisesti mm. Kainuussa oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien koulutustaustan selvittäminen ja verifioiminen sekä integroituminen työelämään. Keskeisiä kysymyksiä on useita. Tarjotaanko maahanmuuttajalle mahdollisuuksia perehtyä suomalaiseen tutkintoon johtavan koulutuksen vaatimustasoon suhteessa omaan jo olemassa olevaan osaamistasoon? Huomioidaanko maahanmuuttajien työkokemusta riittävästi siinä vaiheessa, kun heitä ohjataan työelämään? Voidaanko jo olemassa olevaa työelämäosaamista opinnollistaa osaksi suoritettavaa tutkintoa?

NEW LIFE –projektin kehitystavoitteena on maahanmuuttajien kotouttamisprosessin tukeminen tarjoamalla valmentavaa tukikoulutusta niille, joilla on tavoitteena myöhemmin hakeutua tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluun. Tukikoulutuksen aikana pyritään tunnistamaan jo olemassa oleva osaaminen, täydentää olemassa olevaa osaamista, perehdyttää keskeisiin suomalaisen työelämän vaatimustasoihin sekä pohtia, kuinka nykyistä ja projektin myötä syntyvää työkokemusta voi opinnollistaa. Tarkoituksena on hyödyntää soveltuvia, jo olemassa olevia Kajaanin ammattikorkeakoulun liiketoiminta ja innovaatiot –osaamisalueen kurssikokonaisuuksia, joko osittain tai kokonaan sekä hyödyntää olemassa olevia työelämäyhteyksiä. Samalla Kajaanin ammattikorkeakoulu nostaa omaa osaamistasoaan kohdattaessa monikulttuurisia asiakasryhmiä ja tutkintoa tavoittelevia monikulttuurisia opiskelijaryhmiä.

Hankkeessa reagoidaan maahanmuuttajailmiöön eri näkökulmilta:
•Maahanmuuttajanäkökulma: Kainuuseen tulevien maahanmuuttajien kotouttamisen tukeminen, ja osaamisalueiden kartoittaminen sekä joustava hyödyntäminen,
•Aluekehitysnäkökulma: Maahanmuuttoilmiöön reagoiminen alueellisesti; paikallisten maahanmuuttajien integrointi alueen työelämään,
•Kansainvälinen näkökulma: Kainuussa asuvien, oleskeluluvan omaavien ulkomaalaisten, resurssien tunnistaminen ja kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen,
•Koulutuksen kehittäminen: Kajaanin ammattikorkeakoulun oman kansainvälisen koulutus-toiminnan sopeuttaminen monikulttuuriryhmien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa sekä
•Kajaanin AMK:n opiskelijoiden integroiminen mukaan projektin eri vaiheisiin.

Projektin yksilöidyt toimenpiteet ja tavoiteltavat tulokset: 1) Maahanmuuttajien olemassa olevan koulutustaustan ja koulutustarpeiden kartoittaminen ja siihen vastaaminen  Kainuussa asuvien maahanmuuttajien laadullinen taustakartoitus ja haastattelut, 2) Maahanmuuttajien työkokemusten kartoittaminen ja työssäoppimispaikan löytäminen  rekrytointiprosessin kehittäminen ja kontaktointi työpaikkoihin, 3) Työssäoppimisen opinnollistaminen osana maahanmuuttajan oppimisen vahvistumista  opinnollistamisen kautta tuotetaan opintopisteitä, jotka mahd. myöhemmin voidaan liittää tutkintoon, 4) Tukikoulutuksen organisointi  joidenkin soveltuvien opintokokonaisuuksien integroiminen myöhemmin suoritettavaan tutkintoon, 5) Valtakunnallisesti sovellettavan työssäoppimisen yhteistyömallin luominen

Hankkeen vaikutukset: Maahanmuuttajien kotoutumisen tukemismalli, työssä kehittymisen opinnollistamismalli, poikkialaisen yhteistyön vahvistuminen Kajaanin ammattikorkeakoulussa, monikulttuurisen työelämäyhteistyön tiivistäminen maakunnassa, valmentavan koulutuksen tuki- ja työssäoppimismallin rakentaminen sekä onnistuneiden käytänteiden laajentaminen myös muualle Suomeen – laajempi kansallinen näkökulma. Toteutusaika: 1.8.2016 – 31.12.2017 (17 kk).

Hankkeen kokonaisbudjetti: 149 894 €. Hanke rahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 -2020 ohjelmasta. ELY-keskus (80%), 119 915 €, Kajaanin ammattikorkeakoulu 13 979 €, Osuuskauppa Maakunta 6 000 €, Kainuun liitto 6 000 € sekä Kajaanin maahanmuuttajapalvelut 4 000 €.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä. Tavoitteena mahdollisimman homogeenisen ryhmän kokoaminen alla listatuista kohderyhmistä:
•Oleskeluluvalla kaikki Kainuussa olevat maahanmuuttajat
•Tutkinto kesken
•Valmis tutkinto
•Perhesiteen perusteella Kainuuseen jääneet
•Kouluttamattomat bisnesosaajat
•Suomen peruskoulun suorittaneet
•Kajaanin Ammattikorkeakoulun henkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillinen kohderyhmä:
•Kajaanin maahanmuuttopalvelut
•Kainuun TE-toimisto
•Kainuulaiset yritykset
•Vastaavassa tilanteessa olevat maahanmuuttajat. Yksi malli sopeutumiseen – laajempi kansallinen näkökulma
•Valmentava tukikoulutukseen osallistuvien perheet

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 915

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 104 505

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 143 894

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 126 899

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 34

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmäkartoitusta tehtäessä selvitettiin kohderyhmään kuuluvien naisten ja miesten osuus sekä se, että työssäkäynti on kohderyhmään kuuluvien osalta miesten keskuudessa yleisempää kuin naisten keskuudessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat sekä naisiin että miehiin. Valmentavaa tukikoulutusta toteutettaessa voidaan huomioida naisten ja miesten mahdolliset erityistarpeet. Myös maahanmuuttajia vastaanottavien yritysten ja organisaatioiden osalta voisaan huomioida naisten ja miesten mahdolliset erityispiirteet. Hankkeeseen osallistuneet saavat opintopisteitä, joten sitä kautta työllisyys paranee. Tämä hyödyttää erityisesti naisia, koska kohderyhmään kuuluvien kulttuurissa on yleisempää, että miehet ovat töissä ja naiset kotona.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan sekä miesten että naisten kotouttamisen edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Opitaan sopeutumaan olemassaolevaan maahanmuuttajailmiöön tarjoamalla tarpeita vastaavaa valmennus- ja tukikoulutusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 9
Yhteistoimintapalvelujen rakentmaista monikulttuurisille asiakasryhmille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Maahanmuuttajia työkokeiluun vastaanottavien yritysten, organisaatioiden ja Kajaanin ammattikorkeakoulun osaamisen kehit-tyminen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

New Life –hanke käynnistettiin vastaamaan Kainuun maahanmuuttajaväestön koulutustarpeeseen siirryttäessä kotoutumiskoulutuksesta tai toiselta asteelta korkeakouluopintoihin. Hanke tarjosi mahdollisuuden perehtyä korkeakouluopintoihin ja kartuttaa kieli- ja opiskelutaitoja korkeakouluympäristössä. Tämän lisäksi hankkeen puitteissa tarjottiin osallistujille ohjausta ja tukea koulutukseen hakeutumiseen sekä uraohjausta.
Hankkeen aikana läpiajettiin kolme opiskelijaryhmää, joista jokainen ryhmä suoritti puolen vuoden mittaisen koulutus- ja työssäoppimisjaksojen kokonaisuuden. Koulutuskokonaisuus räätälöitiin opiskelijan lähtökohtien, osaamisen ja tavoitteiden mukaan. Kokonaisuuteen kuului kieli-, kulttuuri ja TVT –opintoja kaikille opiskelijoille, minkä lisäksi osallistujille rakennettiin henkilökohtainen opintokokonaisuus niistä koulumme opinnoista, jotka tukivat opiskelijan tavoitteita.
Osa opiskelijoista suoritti 3 kuukauden mittaisen työssäoppimisjakson oman alansa yrityksessä tai organisaatiossa. Työssäoppimisjakso oli ohjattu ja sidottu joko alan tai kieliopintoihin.
Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tunnistaa maahanmuuttajaopiskelijoiden aiemmin hankittua osaamista moniammatillisen yhteistyön avulla. Eri alojen opettajilta ja työnantajilta saamansa palautteen sekä ohjauksen avulla ohjattiin opiskelijaa eteenpäin opinnoissaan ja tarjottiin työkaluja uralla etenemiseen.
Toisena hankkeen tavoitteena oli KAMK:n monikulttuurisen opiskelijakunnan ohjauksen sekä kielitaidon ja työelämävalmiuksien opiskelun integrointimallin kehittäminen. Hankkeessa kartutettiin osaamista ja maahanmuuttajatyön verkostoa koulutusten ja sidosryhmätapaamisten kautta.
Koulutuksessa kerättiin palautetta sekä opiskelijoilta, työnantajilta että opettajilta osallistujille tärkeimpien koulutustarpeiden hahmottamiseksi. Osa-alueet, joilla maahanmuuttajaopiskelijat kokivat tarvitsevansa eniten ohjausta ovat suomen kieli ja viestintä sekä TVT –taidot. Opettajien palautteista ilmeni, että opiskelutaidot ovat myöskin yksi tärkeä ohjauksen fokus tulevaisuudessa. Näiden tulosten perusteella pyrimme tarjoamaan tulevaisuudessa suomen kielen koulutusta, joka tähtää korkea-asteen opintoihin hakeutumiseen ja ohjaa itsenäiseen opiskeluun ajanmukaisilla työvälineillä.