Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20689

Hankkeen nimi: Maahamuutajista työvoimaa Pohjois-Savoon

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0207872-5

Jakeluosoite: Asemakatu 4

Puhelinnumero: 0505725461

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopiontalouskoulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanni-Mari Larronmaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: rehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanni-mari.larronmaa(at)kuopiontalouskoulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505725461

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja suomalaisten syrjäytymisvaarassa olevien työttömien tai työttömyysuhan alaisten henkilöiden työllistymisen edellytyksiä sekä osaamistasoa. Tavoitteena on yhtäältä saada maahanmuuttajataustaiset henkilöt integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman nopeasti ja kevyin toimenpitein ja toisaalta ehkäistä ja katkaista työttömien ja työttömyysuhan alaisten suomalaisten syrjäytymiskierre.
Ylätason tavoitteen lisäksi hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli (ns. nopean koulutuksen malli), jonka avulla kohderyhmän edustajat voidaan ohjata edelleen heille parhaiten soveltuviin toimenpiteisiin. Hankkeen toimenpiteiden kautta tutustutetaan kohderyhmän edustajat työelämään sekä lisätään heidän valmiuksiaan toimia erityisesti puhtaanapito-, ravitsemis- ja talousaloilla. Lisäksi hankkeen aikana varataan mahdollisuus järjestää ohjausta yrittäjyyteen tai edelleen muihin opintopolkuihin (esim. lukio, korkeakoulut).
Pohjois-Savon ELY kilpailuttaa rinnakkaishankkeen hankkeeseen sisältyvän koulutuksen osalta.
Hankkeeseen valittujen kanssa toteutetaan neljä kuukautta kestävä intensiivijakso, jaksolla selkeytetään kunkin osallistujan opintopolkua ja perusvalmiuksia Suomessa työskentelemisen kannalta sekä opiskellaan suomen kieltä. Intensiivijakson jälkeen osallistujat siirtyvät kuusi kuukautta kestävään Suomalaisen työelämän pelisäännöt ja työelämään tutustuminen jaksolle työpaikoille. Lopuksi toteutetaan toinen kuusi kuukautta kestävä osallistujan henkilökohtaisen opintopolun mukainen jakso, jakson aikana pyritään varmistamaan osallistujien hankeen jälkeiset jatkopolut.
Hankkeen tuloksena tehdään raportti toiminnasta. Raportissa kuvataan projektin tavoitteet ja toimenpiteet ja testattu toimintamalli.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tämän hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset maahanmuuttajat eri ikäryhmistä sekä kantasuomalaiset työttömät tai työttömyysuhan alaiset, syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Hankkeen välitön kohderyhmä hyötyy hankkeesta monin tavoin. Hankkeen toimenpiteiden kautta Pohjois-Savon maakuntaan saapuvat ja maakunnassa jo asuvat maahanmuuttajat integroituvat paremmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa (koulutus, kielitaito, työllistyminen).
Syrjäytymisvaarassa olevat kantasuomalaiset työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt hyötyvät hankkeen toimenpiteistä koulutuksen ja kasvaneiden työllistymisvalmiuksien kautta. Hankkeen tavoitteena on aktivoida kohderyhmää oman osaamisen vahvistamiseen ja tätä kautta työllistymisedellytysten kasvattamiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat mm. alueen koulutusorganisaatiot (Kuopion Talouskoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonia AMK, Itä-Suomen yliopisto, lukiot), TE-toimisto ja muut viranomaistahot ja alueen kunnat. Yksityiseltä sektorilta hankkeen välillisiä kohderyhmä ovat mm. matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yritykset sekä muut yksityiset palveluntuottajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 79 137

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 137

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 89 137

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 89 137

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi, Tuusniemi, Siilinjärvi, Rautalampi, Vesanto, Kaavi, Suonenjoki, Kuopio, Tervo, Sonkajärvi, Keitele, Rautavaara, Lapinlahti, Varkaus, Pielavesi, Vieremä, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu seuraavasti: -hankeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti niin naisiin kuin miehiinkin -toimintamallissa suunnittelemalla koulutuskokonaisuudet sukupuolineutraalisti siten että kaikilla on mahdollisuus osallistua tuleviin koulutuksiin sukupuolesta riippumatta -sisällöt ovat tasa-arvoisia, eivätkä suosi kumpaakaan sukupuolta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali eikä sen päätavoite ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Kuopion talouskoululla on "Vihreä lippu"- kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen mm. sähköisten välineiden käyttö jne.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen, toiminta on kestävän toimintatavan mukaista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen, toiminta on kestävän toimintatavan mukaista. Natura 2000 -ohjelma ei ole erityinen painopiste.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen, toiminta on kestävän toimintatavan mukaista ja se toteutetaan teknologiaa hyödyntäen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeen avulla pyritään paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä mm. nopeuttamalla maahanmuuttajien työllistymistä työvoiman tarpeessa olevilla aloilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeen tarkoituksena on
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hankeeseen liittyvässä koulutuksen rinnakkaishankkeessa on mahdollista kokeilla mm. etäyhteyksiä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen perustehtävä hanke luo osallistujille hyvinvointia osallistamalla ja ennalta ehkäisemällä syrjäytymistä
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Kuopion talouskoululla on Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä tasa-arvotyöryhmä, tässä hankkeessa toimitaan suunnitelman mukaisesti, sisällöt ovat tasa-arvoisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Toimintaa ohjaa mm. seuraava Kuopion talouskoulun arvo: Yksilöllisyys; Toimimme ammattimaisesti ja kohtaamme kaikki ihmiset yksilöinä riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai muusta erityisyydestä. Suvaitsevaisuus on toimintamme lähtökohta. Hankkeen perusperiaate on lisätä yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 6 6
Hankkeessa maahanmuuttajataustaiset henkilöt tutustuvat Suomalaiseen työelämään ja koulutukseen.
Ympäristöosaaminen 5 6
Kuopion talouskoululla on "Vihreä lippu"- kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen. Ympäristönäkökulma näkyy mm. intensiivikoulutuksen ja rinnakkaishankeen tutkinnon osien sisällöissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maahanmuuttajista työvoimaa Pohjois-Savoon –hanke toteutettiin 1.8.2016 - 31.12.2017. Tämän hankkeen tavoitteena oli edistää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja suomalaisten syrjäytymisvaarassa olevien työttömien tai työttömyysuhan alaisten henkilöiden työllistymisen edellytyksiä sekä osaamistasoa. Tavoitteena oli yhtäältä saada maahanmuuttajataustaiset henkilöt integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman nopeasti ja kevyin toimenpitein ja toisaalta ehkäistä ja katkaista työttömien ja työttömyysuhan alaisten suomalaisten syrjäytymiskierre.

Ylätason tavoitteen lisäksi hankkeen tavoitteena oli luoda uudenlainen toimintamalli ns. nopean koulutuksen malli, jonka avulla kohderyhmän edustajat voitiin ohjata edelleen heille parhaiten soveltuviin toimenpiteisiin. Hankkeen toimenpiteiden kautta osallistujat tutustutettiin työelämään sekä lisättiin heidän valmiuksiaan toimia erityisesti puhtaanapito-, ravitsemis- ja talousaloilla. Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin ohjausta yrittäjyyteen ja muihin opintopolkuihin.

Pohjois-Savon ELY kilpailutti rinnakkaishankkeen hankkeeseen sisältyvän koulutuksen osalta. Rinnakkaishankkeena toteutetut työvoimakoulutuksen osahankkeineen, Työhön kotityö- ja puhdistuspalvelualle/Hotelli-, ravintola, ja catering alalle, toteutti Palvelualan Opisto Kuopio.

Aluksi hankkeeseen valittujen kanssa toteutettiin neljä kuukautta kestävä intensiivijakso. Jakson aikana selkeytettiin kunkin osallistujan opintopolkua ja perusvalmiuksia Suomessa työskentelemisen kannalta sekä opiskeltiin suomen kieltä. Intensiivijakso toteutettiin hankkeen puitteissa.

Intensiivijakson jälkeen osallistujat siirtyivät neljä kuukautta kestävään Suomalainen työelämä tutuksi työvoimakoulutukseen ja lopuksi toteutettiin toinen kuusi kuukautta kestävä työvoimakoulutus osallistujan henkilökohtaisen opintopolun mukainen Kohti ammatillista tutkintoa jakso, jonka aikana pyrittiin varmistamaan osallistujien hankeen jälkeiset jatkopolut. Koulutukset toteutettiin työvoimapoliittisina koulutuksina.
Hankkeen tuloksena syntyi toimintamalli, jota testattiin hankkeen aikana.