Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20690

Hankkeen nimi: Työtä ja osaamista Pielisen Karjalan yrityksiin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2042869-6

Jakeluosoite: Kauppatori 1

Puhelinnumero: 0400 250 552

Postinumero: 75500

Postitoimipaikka: Nurmes

WWW-osoite: http://www.pikes.fi/etusivu

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: NEVALAINEN JUKKA TAPANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.nevalainen(at)pikes.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 250 552

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pielisen Karjalan alueen yritykset ovat kokoluokaltaan pääasiassa mikroyrityksiä. Niiden lisätyövoiman tarpeet eivät ole välttämättä kokoaikaisia, vaan usein tarpeen on yhdistellä työntekijöiden tulonmuodostus useammasta eri lähteestä tai tyytyä osa-aikaiseen työhön. Yrittäjyyden yhdistäminen osa-aikaisen työn täydentäjäksi vaatii kokeiluja. Osa-aikaista yrittäjyyttä eivät tällä hetkellä tue starttiraha-säännökset eivätkä investointirahoituksen ehdot.

Paikallisen yhteistyön kehittäminen vastaamaan entistä paremmin yritysten ja työnhakijoiden tarpeita vaatii TE-toimiston ja kehittämisyhtiön osaamisten yhdistämistä. Hankkeen tavoitteena on yhteisten ”myllytysten” avulla saada yritysten kehittämisen painopisteet esille ja löytää niihin ratkaisut.

Hankkeen päätavoitteena on
- löytää yrityksissä olevat työvoiman tarpeet hyödyntäen jo tehtyä yritysten haastattelumateriaalia
- etsiä yhteistyökumppaneiden kanssa tarpeita parhaiten vastaava työntekijä työmarkkinoilta
- kehittää uusien ja olemassa olevien työntekijöiden ja yrittäjien osaamista koulutusten avulla
- hakea uusia toimintamalleja työllistymiseen kokeiluilla ja hyväksi havaittuja malleja monistamalla
- tiivistää paikallista yhteistyötä

Hankkeen toteutustapa edellyttää läheistä yhteistyötä Pohjois-Karjalan TE- toimiston (Lieksa & Nurmes) lisäksi paikallisten työelämä- ja yritysasiantuntijoiden kanssa yritysten rekrytointitukia hyödynnettäessä ja räätälöitäessä työllistämisratkaisuja erikseen kunkin yrityksen tarpeisiin.
Työllistämisen painopiste kohdennetaan ensisijaisesti työelämän perusvalmiudet ja – kyvyt sekä työkokemusta omaaviin, koulutettuihin työttömiin, joilla on motiivi jäädä tai saapua seutukunnalle ja halu kehittää osaamistaan osana seutukunnan yritystoimintaa. Erityisryhmänä hankkeessa otetaan mukaan nuoret, ammattitutkinnon suorittaneet työikäiset (18–30 v.) ja maahanmuuttajat, joiden profiilit (koulutustausta ja osaaminen) kartoitetaan ja luodaan heille ryhmänä oma työllistymispolku Pielisen Karjalan alueen yrityksiin. Nuorten työllistämisessä hyödynnetään jo rahoitettuja, mm. koulutuskuntayhtymän hankkeita.

Konkreettisia tuloksia saadaan hankkeen aikana yritysten liiketoiminnan kehittämisessä, työnhakijoiden ja yritysten kohtaamisissa ja osaamisen kehittämisessä.
Hankkeen tuloksena:
- löydetään osa- tai täysiaikaisia piilotyöpaikkoja, joihin ohjataan työntekijöitä työttömistä työnhakijoista
- parannetaan yritysten ja työntekijöiden osaamista tekemällä koulutussuunnitelmia ja toteuttamalla yrityskohtaisia tai yritysryhmien koulutuspäiviä
- etsitään vaihtoehtoja palkkatyön ja yrittämisen yhdistämiseksi, jotta saavutetaan kaikkia osapuolia kannustava ja motivoiva työn tekemisen malli
- yritysten kiinnostavuus työnantajayrityksenä paranee

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat Pielisen Karjalan pien- ja keskisuuret yritykset, yrittäjät ja yritysten työntekijät, työttömyysuhan alaiset työntekijät ja alueen työttömät työnhakijat ydinkohderyhmänään koulutetut henkilöt, jotka ovat vaarassa joutua pitkäaikaistyöttömiksi. Kohderyhmänä ovat myös nuoret koulutetut työttömät (18–30 v.), joilla on valmiuksia jatkokoulutukseen tai jotka ovat jo kouluttuneet korkeammilla koulutusasteilla. Kotouttamisvaiheessa olevat maahanmuuttajat ovat osa työttömien ryhmää.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pielisen Karjalan kunnat hyötyvät hankkeesta kasvavina verotuloina sekä alentuneina työttömyyden hoitokuluina, jotka ovat tärkeitä tilanteessa, jossa kuntien pitkäaikaistyöttömien työvoimapalvelujen tuottamisvastuut TYP – ratkaisujen myötä ovat kasvaneet merkittävästi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 170 745

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 149 125

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 223 522

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 195 581

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa, Nurmes

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 91

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 110

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tehtyjen ennakointi-haastattelujen, yrityskentän tuntemuksen ja TE-toimisto-yhteistyön kautta toteuttajalla on hyvä toimintaympäristön tuntemus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmän yrityksistä osa on naisvaltaisia yrityksiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Räätälöityjen ratkaisujen avulla mahdollistetaan työttömien työllistyminen osaamisen mukaisiin työtehtäviin sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Koulutuksissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Koulutuksissa huomioidaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Soveltuvin osin koulutuksissa huomioidaan luonnon monipuolisuus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Soveltuvin osin koulutuksissa huomioidaan vesistöt
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Koulutuksissa huomioidaan Natura 2000-ohjelma
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 7
Koulutusten tavoitteena on yritysten kannattavuuden paraneminen mm. materiaalitehokkuutta parantamalla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 7
Koulutusten tavoitteena on edistää uusiutuvan lähienergia käyttöä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Poveria biomassasta-hankkeen kanssa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Elinkeinorakennetta kehitetään mahdollistamalla uusien työpaikkojen syntyminen ja uusien työntekijöiden työllistyminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Innovaatiot edellyttävät osaamisen kehittämistä mm. koulutusten avulla.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Logistiikka erityisesti syrjäisemmän alueen yrityksillä on yksi kannattavan liiketoiminnan kynnyskysymys.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Koulutusten avulla parannetaan yrittäjien ja työntekijöiden työssä jaksamista
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hanke parantaa eri yhteiskuntaryhmien tasa-arvoista työllistymis- ja yrittämismahdollisuuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hanke parantaa eri yhteiskuntaryhmien tasa-arvoista työllistymis- ja yrittämismahdollisuuksia.
Kulttuuriympäristö 4 4
Ei erityisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 7 8
Osaamisen kehittämisen tavoitteena ympäristön kannalta kestävän kehityksen tukeminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin ajalla 1.3.2016-28.2.2018 Pielisen Karjalan alueella (Lieksa, Nurmes ja Valtimo). Alueen yritykset ovat kokoluokaltaan pääasiassa mikroyrityksiä ja niiden lisätyövoiman tarpeet eivät välttämättä ole kokoaikaisia, vaan usein tarpeen on yhdistellä työntekijöiden tulonmuodostus useammasta eri lähteestä tai tyytyä osa-aikaiseen työhön. Yrittäjyyden yhdistäminen osa-aikaisen työn täydentäjäksi vaatii edelleen kokeiluja. Osa-aikaista yrittäjyyttä eivät hankkeen toteutusaikana tukeneet starttiraha-säännökset eivätkä investointirahoituksen ehdot.

Hankkeen päätavoitteena oli
- löytää yrityksissä olevat työvoiman tarpeet hyödyntäen jo tehtyä yritysten haastattelumateriaalia
- etsiä yhteistyökumppaneiden kanssa tarpeita parhaiten vastaava työntekijä työmarkkinoilta
- kehittää uusien ja olemassa olevien työntekijöiden ja yrittäjien osaamista koulutusten avulla
- hakea uusia toimintamalleja työllistymiseen kokeiluilla ja hyväksi havaittuja malleja monistamalla
- tiivistää paikallista yhteistyötä

Työllistämisen painopiste kohdennettiin ensisijaisesti työelämän perusvalmiudet ja – kyvyt sekä työkokemusta omaaviin, koulutettuihin työttömiin, joilla on motiivi jäädä tai saapua seutukunnalle sekä halu kehittää osaamistaan osana seutukunnan yritystoimintaa.

Konkreettisia tuloksia saatiin työnhakijoiden ja yritysten kohtaamisissa sekä osaamisen kehittämisessä.

Hankkeen tuloksena:
- Löydettiin osa- tai täysiaikaisia piilotyöpaikkoja, joihin ohjattiin yhteensä 73 työntekijää työttömistä työnhakijoista 5-päiväisten osaamiskartoitusten ja 20 päivää kestäneiden tutustumisjaksojen kautta
- Parannettiin yritysten ja työntekijöiden osaamista tekemällä koulutussuunnitelmia ja toteuttamalla yrityskohtaisia ja yritysryhmien koulutuspäiviä. Koulutuksissa oli yhteensä 140 osallistujaa 58 yrityksestä. Koulutuspäiviä kertyi yhteensä 688.
- Etsittiin vaihtoehtoja palkkatyön ja yrittämisen yhdistämiseksi, jotta saavutettaisiin kaikkia osapuolia kannustava ja motivoiva työn tekemisen malli
- Hankkeeseen osallistuneiden yritysten kiinnostavuus työnantajayrityksenä parani