Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20692

Hankkeen nimi: Työtä ja osaamista Pielisen Karjalan yrityksiin -rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Kauppakatu 40 b

Puhelinnumero: +3582095026000

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LAPPETELÄINEN RAISA ANNELI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raisa.lappetelainen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 026 164

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työvoimapoliittinen rinnakkaishanke hankkii Työtä ja osaamista Pielisen Karjalan yrityksiin
– kehittämishankkeen kohderyhmän tarvitseman työvoimakoulutuksen, valmennuksen ja palkkatuen. Hankkeen kohderyhmää ovat Pielisen Karjalan pk-yritykset, yrittäjät ja yritysten työntekijät, työttömyysuhanalaiset sekä työttömät työnhakijat. Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat erityisesti koulutettuihin työttömiin, jotka voivat työllistyä alueen yrityksiin hankkeen toimenpiteiden tukemana.
Työtä ja osaamista Pielisen Karjalan yrityksiin – hankkeella pyritään turvaamaan alueen yritysten osaavan työvoiman saanti tulevaisuudessa, jotta Pielisen Karjalan elinvoimaisuus säilyy. Työttömyyden hoidosta siirrytään työllisyyden aktiiviseen edistämiseen. Hankkeessa edistetään mm. paikallista yhteistyötä kehittämällä yritysten työvoiman tarpeen ja työvoiman tarjonnan saattamista yhteen. Konkreettisia keinoja tässä työssä ovat mm. työvoiman etsintä yritysten työvoimatarpeisiin, osaamisen kehittäminen koulutusten avulla vastaamaan yritysten työvoimalle asettamia tarpeita sekä yritysten avustaminen rekrytointiprosesseissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 162 940

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 250 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 162 940

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa, Nurmes

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-