Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20694

Hankkeen nimi: Satelliitti -rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2016 ja päättyy 30.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Pohjanmaan ELY-keskus, PL 131, Wolffintie 35 B

Puhelinnumero: 0295 028 500

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkinen Mervi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.makinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 29 502 8682

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rinnakkaishankkeella rahoitetaan Satelliitti -hankkeen työvoimapoliittiset palvelut. Satelliitti -hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida työpajatoiminnalle uusi seudullinen toimintamalli, joka soveltuu maaseutumaiseen toimintaympäristöön, missä on paljon pieniä kuntia ja pitkät välimatkat. Tarkoituksena on kehittää malli, jossa keskuspajalähtöisesti tuotetaan asiantuntijapalvelut kuntien kanssa yhteistyössä kehitettäviin satelliittipajoihin. Työ- ja yksilövalmennuksen kehittämisen puitteessa luodaan uusi palveluohjauksen prosessi, jonka avulla pitkäaikaistyöttömien poluttaminen kohti työmarkkinoita onnistuu, mikä on tärkeää erityisesti nuorille työttömille.

Työpajatoiminnan kehittämisen lisäksi tavoitteena on työllisyyden toimialan kehittäminen ja työllisyysasioiden koordinoiminen ja kehittäminen seutukunnallisesti. Kuntien taloudellinen ja toiminnallinen vastuu pitkäaikaistyöttömien aktivoinnista on lisääntynyt huomattavasti. Pienten kuntien on vaikea vastata työttömien aktivointivaatimusten synnyttämiin haasteisiin. Tarkoitus on kehittää verkostopohjainen toimintatapa ja siten varmistaa, että kaikilla toimijoilla on relevanttia tietoa toimialasta ja työllistämiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja eduista. Hankkeen avulla luodaan työllisyydenhoidon toimintamalli Kaustisen seutukuntaan ja tuotetaan tietoa työttömyydestä ja sen rakenteesta seutukunnassa.

Satelliitti -kehittämishankkeen tavoitteena on myös välityömarkkinoiden kartoittaminen ja tunnistaminen, niiden toimintaedellytysten parantaminen ja kehittäminen. Laajentamalla toimijaverkkoa luodaan uusia matalan kynnyksen sijoituspaikkoja. Tavoitteena on myös kehittää ohjausmekanismeja niin, että työpajoja hyödyntämällä muihin organisaatioihin sijoittuneet asiakkaat saavat yksilöllistä ohjausta työllisyysmahdollisuuksiensa vahvistamiseksi.

Satelliitti -hallintohankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat, pitkään työttömänä olleet henkilöt. Erityistä huomiota kiinnitetään ikääntyneisiin pitkäaikaistyöttömiin sekä naisiin, joiden koulutus ja aiempi työkokemus ei välttämättä vastaa avointen työpaikkojen tarpeita. Kohderyhmille pyritään hakemaan ratkaisuja rinnakkaishankkeella rahoitettavalla palkkatuella.

________________________________

Tehdään muutoshakemus 6.2.2018. Pienennetään hankkeen kokonaisbudjettia sekä kohdennetaan rahat uudelleen toimenpiteille. Lisäksi rinnakkaishankkeelle haetaan jatkoa 28.2.2019 asti päähankkeen mukaisesti.

________________________________

Tehdään muutoshakemus 11.12.2018. Haetaan rinnakkaishankkeelle jatkoa 30.8.2019 saakka, jotta hankkeessa nyt hyvin toimivat toimenpiteet (valmennus ja palkkatuki) saadaan vietyä loppuun suunnitellusti päähanketta mukaillen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 95 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 245 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 95 800

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Halsua, Perho, Veteli, Lestijärvi, Kaustinen, Toholampi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-