Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20696

Hankkeen nimi: Työvoimatarpeen ja koulutuksen skenaariot Pohjois-Savossa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Savon liitto maakuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0827616-7

Jakeluosoite: PL 247, Sepänkatu 1

Puhelinnumero: 0175501400

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.pohjois-savo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JÄÄSKELÄINEN JARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aluekehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.jaaskelainen(at)pohjois-savo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447142626

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)
Hankkeessa määritellään Pohjois-Savon työmarkkinoiden ja koulutustarpeiden rakenteelliset muutospaineet ja –tarpeet sekä arvioidaan myös laadullisia muutostarpeita koulutuksessa. Pohjois-Savon väestö vanhenee ja työikäisten määrä vähenee, samaan aikaan on valmisteilla suuria teollisia investointeja ja teknologian ja toimintatapojen muutoksia teollisuudessa ja palveluissa. Lähtökohtana on työnantajien, toimiala-, teknologia- ja markkina-asiantuntijoijoiden,elinkeinojen kehittäjien, kouluttajien, työntekijöiden ja koulutettavien haastattelut. Arvioidaan suurimpien investointien, muiden nopeiden muutosten ja kasvualojen aiheuttamia muutoksia. Tietolähteinä hyödynnetään myös muita yrityshaastatteluja kuten Yritys oppii ja menestyy hanketta. Tältä pohjalta yhdistettynä maakunnan kehittämisstrategiaan laaditaan eri tavoin painottuneita kasvu- ja kehitysskenaarioita. Nämä skenaariot mallinnetaan toimiala-, ammattiala- ja koulutusalatilastoiksi ja näin saadaan eri kehityspolkujen määrälliset koulutuksen resurssitarpeet ja painotukset. Analyysiin yhdistetään saatu näkemys koulutuksen ja osaamisen laadullisista muutostarpeista. Tiedon jakamista varten kehitetään ja ylläpidetään Pohjois-Savon ennakoinnin nettipalvelua ja yhteistyöverkoston toimintaa. Rakennetaan menetelmiä ja tulevaisuusfoorumeita, millä jaetaan ja arvioidaa ennakoinnin avulla saatuja näkemyksiä ja tarpeita nykyistä laajemmalle toimijajoukolle. Tilataan erikseen kaksi konsulttiselvitystä avainalojen kehittämistarpeista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Oppilaitokset, työnantajat, opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Aluekehitys ja maakunnan strategia, koulutuksen hankinta, rahoitus.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 195 830

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 158 916

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 244 788

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 204 978

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Tervo, Rautalampi, Vesanto, Kiuruvesi, Kuopio, Tuusniemi, Rautavaara, Lapinlahti, Keitele, Kaavi, Suonenjoki, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Pielavesi, Vieremä, Leppävirta, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 48

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma tulee huomioitua eri koulutusalojen työmarkkinakysynnän pohjalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma tulee luonnollisesti huomioitua, kun työvoimatarvetta ja sen pohjalta koulutusta suunnataan eri ammattialoille. Lähtökohta on neutraali jakauma, mikä kuitenkin toteutuu eri sukupuolten kiinnostusten pohjalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole, vaan työvoiman kysyntään vastaaminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Uusien toimintatapojen edistäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Uusien toimintatapojen edistäminen, materiaalitehokkuuden lisääminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Uusien toimintatapojen edistäminen, materiaalitehokkuuden lisääminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 5
Uuden osaamisen ja teknologian hyödyntäminen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Koulutuksen ja työvoiman kohdentaminen uusiutuvan elinkeinoelämän tarpeiden mukaan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Tiedon tuottaminen ja välitys hankkeessa ja sen jälkeen jatkuvissa toimintatavoissa
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Huomioidaan liikkumisen ja logististen tarpeiden muutos
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Koulutuksen laadun ja kohdentumisen parantuminen. lisää työllisyyttä ja osallisuutta
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Voi madaltaa sukupuolisekregaatiota koulutus- ja työmarkkinoilla
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei
Ympäristöosaaminen 0 3
Resurssitehokkuuden ja kestävän kilpailukyvyn osaamisen kautta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet:

Työvoimatarpeen ja koulutuksen skenaariot Pohjois-Savossa –hankkeen tavoitteena oli määrittää Pohjois-Savon lyhyen/keskipitkän aikavälin (vuoteen 2025) työmarkkinoiden ja koulutustarpeiden rakenteelliset muutospaineet ja –tarpeet sekä arvioida laadullisia muutostarpeita koulutuksessa.

Saatujen laadullisten ja määrällisten ennakointitulosten sekä maakunnan kehittämisstrategian perusteella tuli muodostaa hankkeen tavoitteena olevat skenaariot Pohjois-Savossa.

Hankkeen varsinaisina kohderyminä olivat maakunnan oppilaitokset, työnantajat ja eri koulutusasteiden opiskelijat. Välillisinä kohderyhminä mm. aluekehitys, maakuntastrategia, koulutuksen hankinta ja rahoitus.

Ennakointi- ja tilastotiedon laaja-alaista jakamista varten tuli toteuttaa uusi maakunnallinen ennakointiportaali sekä edelleen kehittää ennakointiverkoston toimintaa.

Toimenpiteet:

Laadullisen ennakoinnin taustatietoina käytettiin eri kohderyhmien organisaatioiden edustajien haastattelutuloksia ja kansallisia/kansainvälisiä tutkimusraportteja. Laadullista ennakointityötä tehtiin yhteistyössä OPH:n valtakunnallisten ennakointihankkeiden kanssa.

Määrällisen ennakoinnin taustatietoina käytettiin kansallisia/kansainvälisiä tilastotietokantoja sekä Pohjois-Savon kuntien toimialakohtaisia työpaikkaennusteita. Niiden pohjalta laskettiin yleisillä ennakointimalleilla (HEMAASU) väestö- ja työvoiman vaihtoehtoiset skenaariot (työvoimatarjonta, työllisyysasta, tarvittava muuttoliike ja syntyvyys). Työpaikkojen määrien kehitystä toimialoittain arvioitiin yhteistyössä kuntien ja elinkeinojen kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Koulutustarpeen määrällisiä muutostarpeita ennakoitiin koulutusaloittain ja –asteittain (OPH:n ennakointimallit).

Hankkeen aikana toteutettiin kolme erillistä konsulttiselvitystä, jotka tukivat hankkeen kokonaistavoitteita. Ensimmäisessä työssä selvitettiin Pohjois-Savon seutukuntien vetovoimaisuutta. Vetovoimaisuuden erityisinä osatekijöinä arvioitiin tulevaisuuden työpaikkakehityksen ja osaamistarpeiden muutoksen tuomia haasteita. Toisessa työssä tehtiin nopea MaaS –pilotti, jossa tarjottiin ammatillisen koulutuksen opiskelijoille palvelualusta, jonka kautta heillä oli mahdollisuus hankkia joukkoliikennepalveluja koulu- ja työssäoppimisen matkoihinsa. Kolmannessa työssä tehtiin maakunnallisen ennakointiportaalin palvelumuotoilu, jonka pohjalta toteutettiin uusi foreSavo.fi –ennakointialusta.

Hankkeen tavoitteena olleet skenaariot julkaistiin hankkeen loppuraportissa Työvoimatarpeen ja koulutuksen tulevaisuuksia Pohjois-Savossa.

Tulokset:

Hankkeen tuloksena oppilaitoksien, opiskelijoiden, työnantajien, työntekijöiden ja alueellista ennakointityötä tekevien verkostojen tietämys työnmurroksesta ja sen aiheuttamasta osaamistarpeiden muutoksesta on lisääntynyt.

Maakunnan oppilaitokset ovat saaneet käyttöönsä viimeisintä ennakointitietoa koulutusalojen ja –asteiden määrällisistä koulutustarpeista vuoteen 2025. Hanke on tarjonnut oppilaitoksille lisäksi laaja-alaista tietoa osaamisen tulevaisuuden laadullisista tarpeista. Tarpeet ovat raportoitu loppuraportissa joka on saatavissa foreSavo.fi ennakointiportaalista. Oppilaitokset voivat hyödyntää saamaansa ennakointitietoa oman toimintansa strategioiden ja toimintasuunnitelmien teossa.

Tuotettu ennakointitieto auttaa uuden koulutustarjonnan kehittämisessä ja lisää uusien koulutusten tarjonnan työelämävastaavuutta. Uudet koulutukset edistävät yritysten kilpailukykyä, työllisyyden kohentumista sekä seutukuntien ja maakunnan vetovoimaisuutta.