Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20701

Hankkeen nimi: KELPO - kehitysvammaisen polku työelämään rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.5.2016 ja päättyy 31.10.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää KELPO -kehitysvammaisen polku työelämään -kehittämishankkeen (S20607) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Hankkeen tavoitteena on edistää työkykyisten kehitysvammaisten pääsyä työsopimussuhteisesti työelämään. Suurin osa kehitysvammaisista työkykyisistä henkilöistä on kuitenkin tämän
järjestelmän ulkopuolella. KELPO-hankkeella kehitysvammaisten työllistymistä edistetään tiedottamisen, asenteisiin vaikuttamisen, verkostoitumisen ja organisaatioiden palveluprosessien kehittämisen kautta.

Tärkeimpinä toimenpiteinä ovat
1. Työllistymistä edistävien palveluprosessien kehittäminen kuntayhtymien, TE-toimiston, järjestötoimijoiden ja työpaikkoja tarjoavien yritysten kanssa niin, että kehitysvammaisen polku työelämään helpottuu. Työhönvalmentaja-palvelun kehittäminen alueen tarpeita vastaamaan niin, että se tarjoaa tukea sekä kehitysvammaiselle työllistyvälle että työnantajan edustajalle.
2. Vapaaehtoistoimijoiden kouluttaminen työpaikkaluotseiksi kehitysvammaisen tueksi työelämässä.
3. Koulutusten ja vertaistapaamisten tarjoaminen palveluohjaajien työn tueksi.
4. Koulutuspolun luominen työkykyisten kehitysvammaisten henkilöiden tueksi. Työelämään valmentava koulutuspolku sisältää lähijaksoja työelämätaitojen kehittämiseksi ja työssäjaksamisen tueksi sekä ohjattuja tet-jaksoja, joiden kautta voidaan etsiä ja räätälöidä henkilölle parhaiten soveltuvia työpaikkoja ja työtehtäviä. Koulutuksen suunnittelu, opiskelijarekrytointi ja työelämäyhteystyö kehitysvammaisten ja työnantajien edustajien välillä kuuluvat hankkeelle, varsinainen kouluttaminen opistolla rahoitetaan muulla rahoituksella.
5. Tiedottaminen ja vaikuttaminen asenteisiin niin, että kehitysvammaisen työllistäminen nähtäisiin mahdollisuutena työyhteisön kehittämiselle monimuotoisuuden kautta, yhdenvertaisuuslain edellyttämien toimien toteuttamiselle organisaatiossa ja sosiaalisen kestävän kehityksen arvovalintana.

Hankkeen tulokset:
1. Kehitysvammaisten työllistymiseen vaikuttavien tahojen verkostoituminen ja palveluprosessien linjaus niin, että työhön ohjaaminen ja tuki työssä ollessa ovat vakiintuneita käytänteitä.
2. Avotyötoimintaan ohjattavien määrä pienenee merkittävästi ja rinnalle ovat tulleet työsopimussuhteiset työt.
3. Alueen työkykyisistä kehitysvammaisista on saatu osa työsopimussuhteisesti työelämään mukaan ja saadut kokemukset on voitu käyttää toiminnan edistämiseksi.
4. Työelämään valmennetaan ja työssä pärjäämistä tuetaan suunnitelmallisesti ja yksilöllisesti.
5. Palaute kehitysvammaisten työllistämisestä on myönteistä ja nähdään yritystä myönteisellä tavalla esille tuovana asiana.
6. Työelämään valmentavan linjan suunnittelu, käynnistäminen ja opiskelijarekrytointi onnistuvat.
7. Kehitysvammaisten työssä onnistumisen tueksi on saatu käynnistettyä työkummipalvelu vapaaehtoistoimintana.Työkummit käyvät tapaamassa kehitysvammaista työpaikalla, ohjaavat, välittävät tietoa verkostolle ja tarjoavat keskusteluapua. Kummit toimivat osana työhönohjaamisprosessia.

Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä alueellamme ovat toimivat mallit ja käytänteet yhteistyölle yritysten kanssa ja kehitysvammaisten ohjaamiselle työsopimussuhteisesti työpaikoille.

Kehittämishanke toteutetaan 01.03.2016-30.06.2019 välisenä aikana ja sitä hallinnoi sekä toteuttaa Raudaskylän Kristillinen Opisto. Rinnakkaishanke päättyy 31.10.2019 TEM:n voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Palkkatukijaksojen on päätyttävä samalla kuin kehittämishankekin, eli viimeistään 30.06.2019 mennessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 54 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 369

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 76 918

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 507

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Kalajoki, Reisjärvi, Sievi, Alavieska, Pyhäjärvi, Merijärvi, Siikalatva, Ylivieska, Kärsämäki, Oulainen, Pyhäntä, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Opistontie 4 - 6

Postinumero: 84880

Postitoimipaikka: Ylivieska

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-