Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20702

Hankkeen nimi: Kotkan Ohjaamo

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kotkan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0160225-7

Jakeluosoite: Laivurinkatu 4

Puhelinnumero: 0407790162

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.kotka.fi/ohjaamo

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: RUOTSALAINEN LEENA INKERI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: nuorisotoimenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.ruotsalainen(at)kotka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407790162

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Johdanto:
Kotkan kaupungin tavoitteena on siirtää painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön. Nuorten työttömyys Kotkassa kasvaa ja maahanmuuttajanuorten osuus lisääntyy. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten tukemiseen tarvitaan uusia toimintatapoja. Kotkan Ohjaamo on uusi toimintatapa, joka on tarkoitettu alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tietoa, tukea, toimintaa tai ohjausta elämäänsä. Ohjaamo on matalan kynnyksen ja yhden oven periaatteella toimiva kokonaisuus. Kotkan Ohjaamo koostuu monitoimijaisesta verkostosta, jossa yhdistyvät kaupungin nuorten palvelut ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat palvelut nuorille. Ohjaamo on tarkoitettu kaikille kohderyhmän nuorille, mutta erityistä huomiota saavat nuoret, jotka ovat vailla työtä ja toimeentuloa, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opiskelun ja/tai etsivät vaihtoehtoja omaan tulevaisuuteensa. Ohjaamossa huomioidaan myös muun kieliset ja erityisnuoret. Kotkan Ohjaamo on yksi paikalliseen toimintaympäristöön luotu toimintatapa valtakunnallisessa Ohjaamo-verkostossa.
Tavoitteet:
Kotkan Ohjaamon tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia monialaisella yhteistyöllä ja yhteisellä tekemisellä sekä yhteisöllisellä työotteella ja myönteisellä ihmiskäsityksellä. Tavoitteena on myös palvelutarjonnan yhteensovittaminen mukana olevien toimijoiden kesken. Päämääränä on luoda yhden oven periaatteella toimiva kynnyksetön palvelukokonaisuus kaikille nuorille ja nuorille aikuisille erityisesti työllisyyden edistämisessä, koulutuksessa ja urasuunnittelussa. Fyysisten tilojen lisäksi huomioidaan digitaalinen ulottuvuus. Tavoitteena on nuorten yhteisöllisyyden, osallisuuden ja monikulttuurisuuden lisääminen ryhmä-, yhteisö- ja vertaistoiminnalla. Kaiken suunnittelun ja tekemisen perusteena on nuorilähtöisyys.
Toimenpiteet:
Hankkeen aikana Ohjaamossa etsitään ja toteutetaan uusia työ- ja toimintamalleja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten kesken nuorten hyvinvoinnin ja erityisesti työllisyyden edistämiseksi. Kokeilukulttuuria toteutetaan rohkealla, avoimella ja yhteisöllisellä työotteella. Ohjaamossa työskenteleville työntekijöille järjestetään koulutusta ja yhteistyötä ja verkostotyöskentelyä vahvistetaan. Kokemusasiantuntijoita palkataan erityisesti maahanmuuttajatyön ja digiosaamisen parantamiseksi sekä yritysetsintään.
Kotkan Ohjaamon lähtökohtana on juurruttaa ja vakiinnuttaa mahdollisimman yksinkertainen yhden oven periaatteella toimiva fyysinen ja digitaalinen tila. Nuoren elämänkulun kannalta keskeiset palvelut liittyen työllistymiseen, koulutukseen, talouteen, terveyteen, kuntoutumiseen, asumiseen ja vapaa-aikaan ovat saatavissa palvelujatkumona Ohjaamossa. Nuoret kohtaavat Ohjaamossa luotettavan, arvostavan ja kunnioittavan aikuisen, joka kuuntelee ja joka ei piiloudu oman toimialansa tai lainsäädännön taakse.
Nuoret voivat käyttää Ohjaamon tiloja järjestääkseen erilaisia vertaisryhmien tapaamisia. Nuoret ovat myös tiiviisti mukana Ohjaamon suunnittelussa, kehittämisessä ja toiminnassa.
Tulokset:
Nuorten koulutukseen hakeutuminen, työllistyminen ja elämän hallinnan taidot lisääntyvät. Nuoret hakeutuvat useammin palveluiden pariin ja heidän asenteensa yhteiskunnan palveluita kohtaan paranee. Nuorten sosiaaliset taidot paranevat ja heidän osallisuutensa ja vaikuttamisen mahdollisuutensa kasvavat. Nuorista kasvaa aktiivisia kansalaisia, jotka kiinnittyvät paremmin yhteiskuntaan. Edellä mainittujen seikkojen avulla heidän kokonaishyvinvointinsa lisääntyy.
Ohjaamossa toimivien toimialojen yhteistyö lisääntyy, ja palveluiden päällekkäisyyttä saadaan vähennettyä. Toimialojen työtavat kehittyvät, uusia toimintamalleja syntyy ja olemassa olevilla resursseilla saadaan enemmän aikaiseksi.
Hankkeen avulla vakiinnutetaan Ohjaamon toiminta osaksi kaupungin ja yhteistyöverkoston palveluita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaamo tarjoaa ohjausta, tukea ja toimintaa kaikille alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Erityisenä kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat niin sanotut NEET -nuoret (Not in Employment, Education or Training). Alueellisena erityisryhmänä ovat alle 30-vuotiaat ilman koulutusta ja/tai työpaikkaa olevat maahanmuuttajanuoret.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat nuorten läheiset ja perheet, julkisten ja yksityisten palveluiden tuottajat sekä alueen työnantajat sekä TE-palvelut (TE-toimisto), Työvoiman palvelukeskus (TYP), oppilaitokset, 3 -sektorin toimijat ja sosiaali- ja terveyspalvelut.Paikallinen hyvinvointi lisääntyy tehostuneiden palveluiden ja kevyemmän byrokratian myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 287 621

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 225 286

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 383 495

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 300 382

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 5 (Kaivokatu 21)

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 300

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolijakauma naiset % / miehet % Kotkassa on seuraavan suuntainen: 1. työttömät työhakijat 44 /55, 2. ammatillisen perustutkinnon opiskelijat 39 / 61, 3. lukio-opiskelijat 60 / 40, 4. Rannikkopajat ja etsivä nuorisotyö 45 / 55. Jakauman perusteella oletetaan, että Ohjaamon palvelujen asiakasrakenne painottuu miehiin. Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toiminnassa, viestinnässä ja markkinoinnissa sekä otetaan käyttöön muissa hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan Ohjaamon toiminnassa ja palvelujen järjestämisessä. Keskeisenä tavoitteena on nuorten tilanteen, toiveiden, tarpeiden ja toimintakyvyn mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen naisille ja miehille sekä mahdollisuuden poiketa perinteisistä sukupuolirooleista valintoja tehtäessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta sukupuolten tasa-arvoa edistetään huomioimalla naisten ja miesten työhön sekä koulutukseen pääsyn yhdenvertaisuutta sekä tarjoamalla nuorten tarpeen mukaisia tukipalveluita työssä, koulutuksessa ja valmiuksien kehittämisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Toiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja kaupungin hyviä käytäntöjä tukea luonnonvarojen käytön kestävyyttä. Nuoria ohjataan ja opastetaan arjenhallintaan ympäristöarvoja kunnioittaen. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia sekä kulutukseen, tuotantoon ja energiatalouteen liittyviä näkökulmia. Pasaatissa avattu Ohjaamon tila on kalustettu kierrätyskalusteilla ja samaa periaatetta toteutetaan hankkeen aikana. Toiminnassa materiaaleja kierrätetään, ehkäistään jätteiden syntyä ja suositaan palveluita, joissa on huomioitu uusiutuvien raaka-aineiden käyttö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Toiminnassa vältetään turhia kuljetuksia ja edistetään liikkumista kävellen ja pyörillä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Toiminnassa sekä nuorten ohjauksessa ja opastuksessa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden merkitys. Kotkaan on perustettu kansallinen kaupunkipuisto, jonka erityispiirteitä ovat joki- ja meriluonto.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta pinta- ja pohjavesiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 ohjelman alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Toiminnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviä materiaaleja ja kalusteita. Nuorten harjoittelu- ja työtehtävissä ja niihin ohjaamisessa korostetaan jokaisen merkitystä taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. Sähköistä viestintää ja digitaalisia mahdollisuuksia pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön, mutta nuorten ohjauksessa ja opastuksessa korostetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä osana kestävää kehitystä. Tavoitteena on nuorten tietoisuuden vahvistaminen erilaisista maapallon kestokykyyn kohdistuvista pienistä ja suurista rasituksista ja ratkaisuista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Hankkeen toiminta tukee paikallisia elinkeinoja työvoiman saatavuuden paranemisen kautta. Hankkeessa tehtävän yhteistyö paikallisten yritysten ja työvoimaviranomaisten sekä kolmannen sektorin kanssa kehittää paikallista elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hankkeessa kehitetään nuorten ohjauksen malli ja matalan kynnyksen palvelukokonaisuus. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään osana Ohjaamoa, joka vähentää paikkasidonnaisuutta ja mahdollistaa uusien työkalujen ja työmenetelmien kehittämisen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeessa käytetään matkustamiseen pääasiallisesti joukkoliikennettä sekä kannustetaan jalkaisin ja polkupyörällä liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Nuorten työllistymisen, kouluttautumisen ja palveluihin pääsyn parantaminen on hankkeen keskeinen hyvinvointia lisäävä vaikutus niin yksilöille, heidän yhteisöilleen kuin yhteiskunnalle. Nuorten hyvinvointi lisääntyy myös sosiaalisten taitojen ja yhteisöllisyyden kasvaessa Ohjaamon ryhmä- ja vertaistoiminnan kautta. Nuorten osallisuutta ja vaikuttamista itseään ja ympäristöään koskeviin asioihin vahvistetaan.
Tasa-arvon edistäminen 7 6
Hanke edistää tasa-arvoa, kun luodaan matalan kynnyksen palvelupiste, josta jokainen nuori voi astua sisään tai käyttää digitaalisia mahdollisuuksia asuinalueesta riippumatta. Lisäksi heikossa asemassa olevien nuorten asemaa parannetaan koulutuksen ja palveluiden kautta. Sukupuolten tasa-arvoa pyritään edistämään sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella että erityistoimilla tasa-arvon esteiden poistamiseksi (esimerkiksi koulutusvalintoihin liittyvä ohjaus ja pääsyn tukeminen eri aloille sukupuolesta riippumatta). Ohjaamon henkilökuntaa koulutetaan tunnistamaan ennakkoluulojaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Palveluiden ja ohjauksen kautta hanke vahvistaa nuorten itsenäistymistä tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavia palveluita kehitetään ja tuetaan maahanmuuttajanuorten osallisuutta yhteiskunnassa. Kehitysvammaisten nuorten ja yhteisöjen kanssa kehitetään toimintatapoja heidän tarpeidensa ja toiveidensa lähtökohdista. Ohjaamon työntekijöitä valmennetaan kohtaamaan omat ennakkoluulot ja edistämään työssään yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeen toiminta tukee nuorten osallisuutta ja edistää heidän tuntemustaan oman alueen kulttuuriperinnöstä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä opetus- ja kulttuuritoimen sekä kulttuuriympäristöön liittyvien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kotkassa on säilynyt luonnon- ja kulttuuriperinnön osalta valtakunnallisesti arvokkaita viheralueiden ja historiallisten ympäristöjen kokonaisuuksia.
Ympäristöosaaminen 3 3
Nuorten ympäristöosaaminen kehittyy koulutuksen kautta ja hankkeessa nuoria ohjataan koulutukseen. Ohjaamon oma kulttuuri kierrätyksen ja kestävän kehityksen kohdalla tarttuu Ohjaamossa käyviin nuoriin ja työntekijöihin. Työntekijät ja nuoret lisäävät toiminnassa tietoisuuttaan ympäristöarvoista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kotkan Ohjaamo on alle 30-vuotiaille tarkoitettu matalan kynnyksen ja yhden oven periaatteella toimiva kokonaisuus. Ohjaamo koostuu monitoimijaisesta verkostosta, johon yhdistyvät niin kaupungin nuorten palvelut kuin yhteistyökumppaneiden nuorille tarjoamat palvelut. Ohjaamo on vakiintunut Kotkassa pysyväksi toimintamalliksi, joka tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille ohjausta, tukea, tietoa ja toimintaa heidän elämäänsä liittyvissä asioissa. Ohjaamo tavoittaa monenlaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria sekä heidän vanhempiaan. Erityisesti kohderyhmänä ovat työttömät, opintonsa keskeyttäneet ja vailla toimeentuloa olevat nuoret. Ohjaamossa on tarjolla keskeiset palvelut liittyen työllistymiseen, koulutukseen, talouteen, kotoutumiseen, terveyteen, kuntoutumiseen, asumiseen ja vapaa-aikaan.

Ohjaamo Kotka on monitoimijaisen verkoston alusta, jonka kautta monialainen yhteistyö ja yhteinen tekeminen on vahvistunut Kotkassa. Nuorten parissa toimivat tahot on saatettu yhteen ja palvelutarjontaa on kehitetty sujuvammaksi ja nopeammaksi sekä on pyritty poistamaan päällekkäisiä palveluita. Toimijat ovat oppineet tuntemaan toisiaan ja toistensa työtapoja, sekä kehittäneet tapoja työskennellä nuoren kanssa moniammatillisesti. Työntekijöitä on koulutettu ja valmennettu hankkeen aikana sekä kutsuttu verkostotapaamisiin ja yhteisiin seminaareihin. Ohjaamo myös jakaa verkostolle tietoa nuorten palveluista, tapahtumista ja ryhmistä.

Ohjaamo Kotkalla on fyysinen matalan kynnyksen toimipiste, jonne nuoret voivat tulla ilman ajanvarausta. Ohjaamossa on aina paikalla työntekijöitä, jotka ottavat nuoret vastaan rennosti ja myönteisellä ihmiskäsityksellä. Nuori kohdataan aidosti ja häntä kuunnellaan. Ohjaamon työntekijät ovat luotettavia aikuisia, jotka lähtevät nuoren kanssa yhdessä pohtimaan vastauksia nuoren kysymyksiin. Yksilöohjauksen lisäksi Ohjaamo järjestää erilaisia tapahtumia, infoja, työpajoja ja ryhmiä nuorille sekä nuorten kanssa toimiville. Nuoret on myös osallistuneet Ohjaamon suunnitteluun ja kehittämiseen hankkeen aikana.

Hankerahoituksen päätyttyä Kotkan Ohjaamossa työskentelee vakituisesti Kotkan kaupungin palkkaamana koordinaattori ja Ohjaamo-ohjaaja sekä TE-toimiston palkkaamana kaksi TE-asiantuntijaa. Lisäksi Ohjaamossa työskentelee viikoittain monen eri alan ammattilaisia omista taustaorganisaatioistaan ja moniammatillinen verkosto osallistuu aktiivisesti Ohjaamon viikoittaiseen toimintaan sekä monenlaisiin tapahtumiin antaen siten työpanoksensa. Ohjaamo Kotka on myös osa valtakunnallista Ohjaamojen verkostoa.