Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20706

Hankkeen nimi: ViVa - Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vantaan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0124610-9

Jakeluosoite: Asematie 10

Puhelinnumero: 0503124373

Postinumero: 01300

Postitoimipaikka: Vantaa

WWW-osoite: http://www.vantaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: DINCAY RIITTA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riitta.dincay(at)vantaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405473944

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ekvalita, 2192609-9
Espoon kaupunki, 0101263-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kunnissa on tyypillisesti pirstaloitunutta ja projektiluontoista. Haasteena on kuitenkin se, että tasa-arvonäkökulman merkitys ja hyöty eivät konkretisoidu päättäjille, esimiehille tai yksittäisille kuntien työntekijöille. Tasa-arvon todellinen edistäminen kunnissa edellyttää metodia, jolla työstä saadaan systemaattista, kaikkia vastuuttavaa ja tasa-arvonäkökulman merkitystä selventävää. Tässä hankkeessa Vantaa ja Espoo luovat yhdessä Ekvalitan kanssa työkalun, jossa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen viedään osaksi työllistymistä edistävien ja tukevien toimintojen kehittämistä, toteuttamista ja arviointia. Hankkeessa kehitetään ohjaustyöhön ja asiakaskohtaamiseen sukupuolitietoisia työkaluja, joiden avulla miesten ja naisten työmarkkina-asemaa voidaan parantaa. Kehittämisessä hyödynnetään yritysmaailmassa kehitettyä Lean-metodia ja lisäksi Ruotsissa luotua Jämlean-mallia, jossa lean-menetelmä on sidottu tasa-arvonäkökulman edistämiseen (www.jamlean.se).

Työnhaussa asiakkaat pitävät henkilökohtaista ohjausta edelleen tärkeänä ja siihen panostetaan myös kuntien työllisyyttä edistävissä palveluissa. Henkilökohtainen ja yksilöllinen ohjaustilanne voi toimia myös työelämän sukupuolittuneen segregaation purkamisen työkaluna. Muuttuvat työmarkkinat ja työnhakijoiden erilaiset tilanteet edellyttävät palveluilta ja ohjaustyötä tekeviltä monipuolista osaamista asiakkaiden erilaisten identiteettien ja tilanteiden vaikutuksista työllistymiseen sekä asiakkaan voimavarojen ja potentiaalien tukemiseen. Tasa-arvonäkökulman vieminen systemaattisesti osaksi työtä vahvistaa yksilöllistä kohtaamista ja henkilökohtaisen ohjauksen vaikuttavuutta. Tässä hankkeessa tasa-arvonäkökulmaa tarkastellaan gender+ -lähtökohdalla, huomioiden sukupuolen ohella esimerkiksi iän, etnisen taustan tai muun identiteettiin liittyvän tekijän vaikutusta työllistymiseen. Tavoitteena on kokonaisvaltaisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen vieminen osaksi työllisyyttä edistäviä palveluja sen kaikissa vaiheissa.

Tasa-arvonäkökulman sitominen mukaan lean-menetelmällä tapahtuvaan kehittämiseen tarkoittaa myös sitä, että asiakkaiden moninaisuus tulee tunnistaa. Hanke vahvistaa siis asiakaskuulemisen ja vuorovaikutuksen ohella myös moninaisuuden huomioimista osana työllistämistä edistävien palveluiden suunnittelua ja toteutusta. Hanke aktivoi asiakkaita ja kehittää kokemusasiantuntijuutta valmennuksellisin keinoin. Asiakkailta saadaan työllisyyspalveluiden tasa-arvo- ja moninaisuusnäkökulman kehittämiseen
vuorovaikutuksellista palautetta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat Espoon ja Vantaan työllisyyspalveluiden asiakkaat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat Espoon ja Vantaan kaupunkien työllisyyspalveluiden henkilökunta. Lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat laajemmin julkisten sektoreiden palveluja tuottavat henkilöt, joiden asiantuntemusta hankkeen tulokset voivat kasvattaa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 162 168

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 146

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 216 222

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 196 193

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristöstä on tehty analyysi sukupuolinäkökulmasta. Kuntien työllisyyspalve-luiden asiakasryhmien sukupuolijakauma tunnetaan, samoin työttömien työnhakijoiden sukupuolijakauma on tiedossa. Kuntien työllisyyttä edistävien palveluiden asiakkaiden sukupuolijakaumaa on seurattu jo muutaman vuoden ja toiminnan painopisteistä on olemassa sukupuolittain eriteltyä tietoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma (valtavirtaistaminen) on huomioitu hankkeen toiminnassa ja se on yksi hankkeen keskeisiä tavoitteita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, jotka tukevat sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä työllisyyttä edistävissä palveluissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Hankkeessa vähennetään paperisten materiaalien käyttöä ja sovelletaan sähköisiä kokousmahdolli-suuksia. Hankkeessa suositaan liikkumista julkisilla kulkuvälineillä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu tähän.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu tähän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 1
Hankkeessa kehitetään työllisyyspalveluiden valmiuksia tukea asiakkaiden pääsyä työmarkkinoille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu tähän.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu tähän.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hanke edistää hyvinvointia kehittämällä työelämän yhdenvertaisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Hankkeessa edistetään sukupuolen välistä tasa-arvoa työllisyydessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Hanke edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta työelämääosallisuuden kautta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu tähän.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu tähän.

9 Loppuraportin tiivistelmä

ViVa - Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen hanke toteutettiin Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin ja Ekvalitan yhteishankkeena. Hankkeen tavoitteena oli kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulman systemaattisempaa huomioimista kunnan työllisyyspalveluiden toiminnassa sekä lisätä asiakkaiden osallistamista palveluiden kehittämiseen. Hanke hyödynsi kehittämistyössä lean-menetelmän ja palvelumuotoilun menetelmiä. Hankeen toiminta kohdistui erityisesti asiakkaiden kohtaamiseen ja ohjaamiseen ja niihin tapoihin, joilla näissä tilanteissa voidaan purkaa sukupuolen mukaista segregaatiota työmarkkinoilla.

Hankkeen kehittämistyö tapahtui työnhakijoille järjestettyjen valmennusten ja työpajojen kautta. Työnhakijat osallistuivat palveluiden kehittämiseen ja saivat samalla tietoutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä. Hankkeessa tuotettiin Tasa-arvo pelissä -oppimispeli työkaluksi kuntien työllisyyspalveluille. Peli konkretisoi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemoja työllisyyspalveluissa sekä auttaa yksittäistä työntekijää pohtimaan omaa rooliaan tasa-arvon edistäjänä. Lisäksi valmennusten pohjalta julkaistiin opas, joka syventää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön systemaattista huomioimista.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi