Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20708

Hankkeen nimi: Pohjois-Savon Raksa Coach

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen Piiri ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0280904-9

Jakeluosoite: Tulliportinkatu 26 A 37

Puhelinnumero: 0504493479

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://WWW.rakennusteollisuus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kimmo Anttonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aluepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.anttonen(at)rakennusteollisuus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 449 3479

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savon Raksa Coach -hanke on Pohjois-Savon alueella eri perustein asuville maahanmuuttajille ja työttömille ja työttömyysuhan alaisille suomalaisille suunnattu koulutus- ja työllistämishanke. Hankkeessa ja sen rinnakkaishankkeessa tavoitteena on luoda nopean koulutuksen malli yhteistyössä rakennusyritysten, Pohjois-Savon ELY:n, ammatillisen oppilaitoksen ja TE-toimiston kanssa.
Hankkeen tavoitteena on löytää maahanmuuttajien ja työttömien ja työttömyysuhan alaisten suomalaisten alhaisen osaamisen työharjoitteluun soveltuvat Pohjois-Savon alueella toimivat rakennusyritykset. Valittujen yritysten työmailla järjestetään lyhyitä koulutus- ja infotilaisuuksia ennen toiminnan käynnistymistä. Valittujen yritysten työntekijöistä koulutetaan rinnakkaishankkeessa työpaikkaohjaajia monikulttuurisille työharjoittelijaryhmille. Hankkeessa osallistutaan koulutukseen valittavien ennen hanketta osaamiskartoitettujen eri perustein Pohjois-Savossa asuvien maahanmuuttajien ja työttömien ja työttömyysuhan alaisten suomalaisten valintaan.Rinnakkaishankkeessa hankitaan ammatillisen oppilaitoksen tuottama koulutus, jossa koulutukseen valitut käyvät intensiivijakson, työharjoittelun ohella tapahtuvan opiskelun ja jonka kautta hankitaan työharjoittelijoiden ohjausresurssi. Ennen yrityksissä alkavaa harjoittelua tapahtuvan intensiivijakson pituus on 2-6kk. Intensiivijakson aikana koulutettaville opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria ja rakennusalan perustaitoja.
Hankkeessa intensiivijakson jälkeen koulutettavista muodostetaan 2-4 henkilön harjoittelijaryhmiä. Harjoittelijaryhmät aloittavat harjoittelun rakennustyömailla koulutetun työpaikkaohjaajan opastuksella kolmena päivänä viikossa hankkeen loppuun asti. Työharjoittelun ohella koulutettavat jatkavat opiskelua ammatillisessa oppilaitoksessa kahtena päivänä viikossa hankkeen loppuun asti.
Hankkeen tuloksena syntyy nopean kouluttamisen malli, jossa eri perustein Pohjois-Savon alueella asuvista maahanmuuttajista ja työttömistä ja työttömyysuhan alaisista voidaan yritysten ja oppilaitoksen yhteistyöllä kouluttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään soveltuvia henkilöitä. Hankkeen tuloksena rakennusalan työpaikkaohjaaminen ja yritysten toimintakulttuuri kehittyy muuttunutta maahanmuuttotilannetta palvelevaksi. Samalla luodaan muillekin toimialoille soveltuva nopean kotoutuskoulutuksen malli, joka kehittää sekä yritysten, että koulutettavien osaamista ja lisää tasa-arvoa työmarkkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:
1. Rakennusyritykset ja niiden henkilöstö
2. Rakennusyritysten palveluksessa olevat työpaikkaohjaajiksi koulutettavat työntekijät,
3. Eri perustein Pohjois-Savon alueella asuvat maahanmuuttajat
4. Työttömät ja työttömyysuhan alaiset suomalaiset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:
1. Rinnakkaishankkeen kautta valitun ammatillisen kouluttajan henkilöstö
2. TE-keskusten opiskelijavalintaan osallistuvat henkilöt
3. Pakolaisten osaamiskartoituksia tekevät henkilöt
4. Vastaanottokeskusten henkilökunta

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 110 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 90 566

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 138 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 111 719

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki, Kuopio, Siilinjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 11

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 22

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tullaan tekemään yhteistyössä mukana olevien yritysten kanssa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tullaan tekemään yhteistyössä mukana olevien yritysten kanssa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Otetaan toteutuksessa huomioon

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Pyritään hyvää lopputulokseen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Yritykset kehittävät toimintaa jatkuvasti
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
pyritään vähentämään päästöjä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
jätteiden syntymistä vähennetään
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
vahvistetaan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
parannetaan logistiikkaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 1 3
edistetään
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 2 3
parannetaan

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois-Savon Raksa Coach -hanke oli Pohjois-Savon alueella eri perustein asuville maahanmuuttajille ja työttömille ja työttömyysuhan alaisille suomalaisille suunnattu koulutus- ja työllistämishanke, joka toteutettiin 1.8.2016-30.4.2018. Hankkeessa tavoitteena oli luoda nopean koulutuksen ja kotouttamisen malli yhteistyössä rakennusyritysten, Pohjois-Savon ELY:n, ammatillisen oppilaitoksen ja TE-toimiston kanssa. Tavoitteena oli myös kerätä kokemuksia siitä, millaiset rakennusalan työtehtävät sopivat alhaisen osaamistason työharjoitteluun. Rinnakkaishankkeessa (S20710) hankittiin työvoimapoliittinen koulutus, jonka neljä ensimmäistä kuukautta muodostivat ns. intensiivijakson, jonka aikana osallistujat opiskelivat suomen kieltä ja työkulttuuria sekä rakennusalan perustaitoja ml. työturvallisuus- ja tulityökortit sekä ensiapukurssin. Neljän kuukauden intensiivijakson jälkeen opiskelijat siirtyivät harjoitteluun työmaille ( kesto 8kk). Työmailla harjoittelu toteutettiin kolmena päivänä viikossa ja loput kaksi päivää käytettiin opiskeluun.


Hankeeseen osallistuvien yritysten työntekijöistä koulutettiin rinnakkaishankkeessa työpaikkaohjaajia projektissa mukana oleville opiskelijoille. Projektin tuloksena yritysten valmiudet perehdyttää ja ohjata maahanmuuttajataustaisia harjoittelijoita sekä työntekijöitä kasvoivat. Maahanmuuttajat pääsivät tutustumaan rakennusalan työtehtäviin sekä saivat lisätietoa alan työllistymis- ja jatkokoulutusmahdollisuuksista. Erityisesti aikaisempaa rakennusalan työkokemusta omaavien osallistujien työllistyminen nopeutui, koska he pääsivät näyttämään osaamisensa työmaille heti neljän kuukauden alkujakson jälkeen.