Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20709

Hankkeen nimi: Tulevaisuuden avaintaidot naisyrittäjyydessä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2016 ja päättyy 29.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Yrittäjänaiset ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1552424-5

Jakeluosoite: Kirkkokatu 27

Puhelinnumero: 0505233883

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.pohjois-karjalanyrittajanaiset.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KÖNÖNEN PÄIVI HELENA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yhdistyksen puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.kononen(at)hr-consulting.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505233883

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Puolentoista vuoden mittaisen hankkeen tavoitteena on tarjota naisyrittäjyyteen ja yrittäjyyttä suunnitteleville naisille vertaistukea, kehittää yrittäjien osaamista sekä luoda uusia liiketoimintaverkostoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin kunkin osallistuvan yrittäjän liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun liittyvät omat ja ajankohtaiset tarpeet. Toisaalta uskotaan, että hankkeessa syntyy uusia tarpeita ja mahdollisuuksia kunkin yrittäjän ja johtajan oman osaamisen, yrityksen osaamispääoman ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Hankkeessa kiinnitetään huomiota koulutus- ja kehittämismenetelmiin sekä luodaan tarpeen mukaan uusia menetelmiä, joiden avulla syntyy ketteryyttä ja tuloksellisuutta hankkeen toteutukseen. Lähtökohtana hankkeessa on jo se, että hankkeeseen osallistuvat naisyrittäjät ja yrittäjyyttä suunnittelevat naiset osallistetaan hankkeen raamien puitteissa toteutuksen suunnitteluun.

Hankkeessa edetään kolmella toteutus- ja tavoitetasolla. Nämä kolme tasoa nivoutuvat yhteen ja muodostavat kullekin osallistujalle oman yrittäjäosaamisen kehityspolun ja henkilökohtaisen liiketoimintaosaamisen kehittämispolun: Yhteisöllinen oppiminen ja yrittäjien välinen verkottuminen, Yrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja kasvu sekä henkilökohtainen yrittäjänä kehittyminen.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ja tuloksia ovat. Yhteistyöverkosto ja -tapaamiset, esim. naisyrittäjien aamukahvit, joissa lyhyen teemakohtaisen alustuksen jälkeen tilaisuus vaihtaa kokemuksia ja hyvä käytänteitä sekä tutustua muihin naisyrittäjiin. Benchmarking –matkat jossa vieraillaan eri puolilla Suomea ja tutustutaan naisten omistamiin/johtamiin menestyviin yrityksiin: yritysvierailut toimivat kannustavina esimerkkeinä ja onnistuneista case-esimerkeistä voi saada ideoita oman liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Yhteiset matkat tukevat myös Pohjois-Karjalan alueen naisyrittäjien verkostoitumista keskenään. Täsmäkoulutukset ja yritysklinikat eri teemoista (esim. kasvuklinikka) jotka ovat lyhyitä täsmäkoulutuksia esim. liiketoimintaosaamisen kasvuun, strategiseen johtamiseen ja tulevaisuuden ennakointiin tai digitalisaatioon liittyen järjestetään hankkeen alussa tehtävän osaamis- ja koulutustarvekyselyn perusteella eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Arviointi ja henkilökohtainen coaching joka sisältää henkilökohtaisen urasuunnittelun tukena hyödynnetään esim. johtamis- tai päätöksentekotyylin arviointeja ja niiden pohjalta laadittavan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman toteuttamista tuetaan coaching –toiminnalla. Hankkeen aikana arvioidaan urasuunnittelun tukea eri muodoissaan tarjottavan 60 yrittäjälle, erilaisia johtamistaitojen- tai päätöksetekotyylin psykologisia arviointeja tehdään 20 yrittäjälle ja heille räätälöidään myös n. ½-1 vuoden mittainen urasuunnittelun tuki henkilökohtaisine tapaamisineen. Lisäksi vertaismentorointia yrittäjänaisten ja sitä suunnittelevien naisten kesken.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä ovat Pohjois-Karjalassa toimivat naisyrittäjät sekä yrittäjyyttä suunnittelevat naiset ja erityisesti sellaiset naisyrittäjät, joilla on yrittäjyyteen liittyvä siirtymävaihe (esim. TA-yrittäjyyteen kannustaminen), jossa erityisillä kohdennetuilla toimenpiteillä nähdään olevan olennaista merkitystä. Hankkeeseen arvioidaan osallistuvan 50 yrittäjää ja 10 yrittäjyyttä suunnittelevaa naista.

Hanke on avoin kaikille yrittäjyyttä suunnitteleville tai siitä kiinnostuneille naisille. Yrittäjänaiset tai sitä suunnittelevat tavoitetaan yrittäjänaisten omasta rekisteristä ja kehittämisyhtiöiden rekisteriestä. Yrittäjyyttä suunnittelevat tavoitetaan Aducate ja Karelia AMKn yrittäjyyttä opiskelevat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Menestyvät naisyrittäjät ympäri suomea kun yrittäjänaiset vierailevat yrityksissä ja kuulevat erilaisia yrittäjätarinoita. Pohjois-Karjalaiset koulutusorganisaatiot kouluttaessaan naisyrittäjiä alkukartoituksen mukaisiin kasvunhaasteisiin sekä tulevaisuuden ennakointi kysymyksiin lisäksi digitalisaatioon.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 83 175

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 53 294

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 94 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 64 819

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pohjois-Karjlan yrittäjistä noin 30% on naisia. Sosiaali- ja terveyspalvelualan yrittäjistä noin 70% on naisia. Yksinyrittäjien lukumäärä on lisääntymässä koko ajan samalla yhden hengen yritysten suhteellinen osuus kaikista yrityksistä on kasvusuunnassa. Naiset toimivat yrittäjinä yksinään selvästi useammin kun miehet. Kolme neljäsosaa naisyrittäjistä on yksinyrittäjiä. Naisia on kasvuyrityksissä vähän, koska startupit syntyvät jonkin teknisen keksinnön tai ohjelmiston ympärille ja näiden ajojen opiskelijoita on suurin osa miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen otetaan mukaan vain naisyrittäjiä tai yrittäjyyttä suunnittelevia naisia ja madalletaan kynnystä lähteä yrittäjäksi ja poistetaan yrittäjyyden esteitä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Edistetään naisyrittäjien osaamista ja aktivoidaan naisia yrittäjyyteen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
pienyrittäjien liiketoiminta ja kannattavuus lisääntyvät.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia pienyrittäjille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Osaamisen lisääntyminen lisää henkilökohtaista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Välitön vaikutus 3.1 tavoitteen edistäminen ja aktivoiminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Yksi hankkeen tavoitteisista on käynnistää vertaiskeskustelut ja kokemusten jakaminen ml. vertaismentorointi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0
LEAN-kestävän kehityksen ja hukanpoisto

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeeseen mukaan saatiin 39 naisyrittäjää tai yrittäjyyttä suunnittelevaa naista, tavoite oli 60
Johtaimisen ja vurovaikutustaidon kehittämisen analyysi tehtiin 14 yrittäjille, tavoite oi 20lle
Hankkeelle tehtiin www ja Facebook-sivut, hankkeen tapaamiset ja koulutukset nauhoitettiin sekä materiaalit julkaistiin Trellossa joka ottettiin hankkeen aikana käyttöön.

Hankkeen aikana kuultiin 11 Yrittäjätarinat ja niihin osallistu 89 henkilöä
Tehtiin Benchmarking –matkoja 2 toinen Jyväskylään ja toinen Nurmekseen
Hankkeessa yrittäjäosaamista kasvatettiin 10 eri aiheisella koulutuksilla joihin osallistu 87 henkilöä
Järjestettiin 4 verkostoitumistilaisuuksia joissa oli yhteensä 132 osallistujaa
24h sparraus ja mentorointi viikonloppu Kolilla johon osallistu 12 henkilöä.

4 yrittäjyyttä suunnittelevaa aloitti hankkeen aikana yritystoiminnan. 2 aloitti opiskelemaan yrittäjänammattitutkintoa. Suurin anti osallistujille oli yritysyhtesityö ja vertaisverkoston saaminen.