Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20710

Hankkeen nimi: Pohjois-Savon Raksa Coach, Rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.10.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Kallanranta 11

Puhelinnumero: 0295 026 500

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: NISSINEN RAILI TELLERVO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ylitarkastaja/projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raili.nissinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 026 541

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella rahoitetaan Pohjois-Savon Raksa Coach -hankkeen työvoimapoliittiset toimet. Hanke hankkii Pohjois-Savon alueella asuville maahanmuuttajille, työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille 80 opiskelijatyöpäivän mittaisen intensiivijakson, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelijat suomen kieleen, kulttuuriin ja työkulttuuriin sekä Suomen työelämään ja yhteiskuntaan. Koulutuksen aikana harjoitellaan myös rakennusalan perustaitoja ja suoritetaan työturvallisuus- ja tulityökortit. Koulutus sisältää myös 200 opiskelijatyöpäivän mittaisen ammatillisen koulutuksen, joka rakentuu 80 päivän teoriaosiosta ja 120 päivän rakennusalan työpaikoilla tapahtuvasta työssäoppimisjaksosta. Ammatillisen jakson aikana opiskelijat suorittavat 1-2 talonrakennusalan perustutkinnon tutkinnonosaa. Hankkeessa koulutetaan myös 20 rakennusalan yrityksissä toimivaa työpaikkaohjaaja. Heidät valmennetaan ohjaamaan ulkomaalaistaustaisia, suomen kielen taidottomia ja vähäisen osaamisen omaavia henkilöitä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 200 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 200 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 200 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 200 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Sisä-Savon

Kunnat: Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kallanranta 11

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-