Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20712

Hankkeen nimi: Osuvasti ammattiin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Jakeluosoite: PL 30

Puhelinnumero: 0400 827 251

Postinumero: 74101

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.ysao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TOIVANEN LEENA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.toivanen(at)ysao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-792830

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Useilla pohjoissavolaisilla yrityksillä on huoli osaavan työvoiman saatavuudesta. Joillakin ammattialoilla koetaan jo työvoimapulaa. Samaa aikaan työttömyysaste on kasvanut, ja etenkin nuorisotyöttömyys on noussut aikaisempien vuosien valtakunnallisesti hyvästä tilanteesta myös Pohjois-Savon haasteeksi. Koulutuksesta ja työelämästä syrjäytynyt nuori maksaa joidenkin laskelmien mukaan yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa. Työllisyyden hoidon tuleekin perustua osaamistarpeiden ennakointiin ja koulutuksen määrälliseen ja laadulliseen suuntaamiseen. Tarvitaan valmiuksia ja osaamista koulutustarjonnan osuvuuden kehittämiseksi. Valitettavasti useat sellaiset alat, joissa työvoimatarve on tiedossa, eivät houkuttele nuoria. Tarvitaan siis keinoja, joilla nuoria saadaan kiinnostumaan opiskelusta työllistävillä aloilla, opiskelemaan ammatin vaatimat osaamisalueet ja työllistymään Pohjois-Savon alueelle. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän strategisena tavoitteena on tarjota jokaiselle opiskelijalle mahdollisuus kehittää osaamistaan ohjatusti 8 tuntia päivässä työelämän pelisääntöjen mukaisesti, yhdistäen oppilaitosympäristössä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tämä vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa niin ammatillisen koulutuksen kehittämisessä kuin toteuttamisessa. Useat oppilaitokset ovat kehittämässä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta, Ylä-Savon ammattiopisto kehittää erilaisia oppimisympäristöjä.
Osuvasti ammattiin -hankkeen lähtökohtana on yhdistää yritysten tarvitsema osaaminen sekä niiden työtehtävien ja -pisteiden tarjoamat osaamisen kehittämisen mahdollisuudet opiskelijan yksilöllisiin osaamiskuiluihin. Opiskelijan osaamispuutteet on määritelty hänen henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan, joka puolestaan pohjautuu valtakunnallisiin tutkintojen perusteisiin. Ammatillisen koulutuksen reformin yhtenä tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta ja -lähtöisyyttä, jolloin yritysten konkreettiset osaamistarpeet siirretään entistä tiiviimmin tutkintojen perusteisiin. Todellisissa työtehtävissä tapahtuva oppiminen on opiskelijalle mahdollisuus näyttää todellinen osaamisensa ja motivaationsa sekä kasvattaa tietämystään niin ammattialan työtehtävien antamista mahdollisuuksista, omasta ammatillisesta kasvustaan kuin keinon tarkastella kriittisesti nykyistä ammatillista koulutusta.
Osuvasti ammattiin -hankkeen päätavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osaamista ja työmarkkinoille kiinnittymistä sekä yritysten henkilöstön osaamista siten, että yritykset ja oppilaitokset kehittävät ja toteuttavat ammatillista koulutusta yhdessä.
Hankkeessa kehitetään yrityslähtöisiä ja -läheisiä oppimisympäristöjä yhdessä yritysten kanssa. Tavoitteena on kehittää toimiala- ja yrityskohtaiset erot huomioivia tapoja toteuttaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja opiskelijan ohjaamista opiskelijan yksilöllisen opintopolun mukaisesti.
Hankkeen vaikuttavuus kiteytyy ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden kehittymiseen ja siten työllisyyden parantumiseen, yritysten kilpailukyvyn paranemiseen ja alueen elinvoimaisuuden lisääntymiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opiskelijat, henkilöstö, yritykset ja heidän henkilöstö, ammatillisen oppilaitoksen verkostotoimijat, yrittäjäjärjestöt.

Hankkeeseen osallistuvat opiskelijat (120 opiskelijaa) ovat n. 10% koko YSAO:n perustutkinto-opiskelijamäärästä (1100 opiskelijaa).
Hankkeeseen mukaan tulevat opiskelijat ovat eri koulutusalojen pilottiopiskelijoita, joiden henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan työpaikalla tapahtuvaan opiskeluun uuden mallin kehittäminen ja testaaminen on yksilöllisen opintopolun mukaista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ammatillisen koulutuksen muut sidosryhmät sekä mahdolliset kolmannen sektorin toimijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 260 399

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 212 077

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 371 998

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 302 966

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi, Keitele, Sonkajärvi, Lapinlahti, Vieremä, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 53

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 56

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 240

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomalaiset työmarkkinat jakautuvat poikkeuksellisen voimakkaasti naisten ja miesten töihin kansainvälisestikin verrattuna. Hankkeessa toimitaan useilla toimialoilla, myös perinteisillä mies- että naisvaltaisilla aloilla, joiden haasteet ovat jossain määrin erilaisia. Monilta suurten rakennemuutosten kohteena olevilta miesvaltaisilta teollisuusaloilta katoaa työpaikkoja kun taas esimerkiksi hoiva-alalla työllisyys- ja yrittäjyysnäkymät ovat vakaat, jopa kehittyvät. (Elinkeinoelämän keskusliitto, Naiset ja miehet työelämässä, 2013). Hankkeen kohderyhmää on arvioitu koulutusalojen mukaisesti. Hankkeen toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on laadittu hyödyntäen Lapin Letka -hankkeen laatimaa Suvauskonetta (http://www.lapinletka.fi/pages/suvauskone.php), jolla on mahdollista arvioida hanketoiminnan sukupuolivaikutuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimenpiteiden sisältö suunnitellaan ja toteutetaan siten että tasa-arvoinen osallistuminen on sukupuolinäkökulmastakin mahdollista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeessa tiedoste-taan ja toteuttamisessa huomioidaan työelämän sukupuolistuneet rakenteet ja käytännöt.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Tulevaisuuden opiskelussa korostuu ekologisuus mm. materiaali- ja kierrätysosaamisena, materiaalitehokkuutena, energiatehokkuutena, vaihtoehtoisten tuotteiden ja materiaalien tietämyksenhallintana ja paikallisuutta suosivana, kestävää kehitystä korostavan teknologian hallintana. Digiloikka on yksi tämän hankkeen toimintatavoitteista. Näin vähenee liikkumisen tarve ja siten vähenee hieman myös polttoaineen kulutusta, mikä vaikuttaa päästöihin alentavasti. Esimerkiksi sähköisten alustojen avulla toteutuvan opiskelun ja kehittämistyön suosiminen vähentää liikkumista ja siten fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Digiloikka on yksi tämän hankkeen toimintatavoitteista. Näin vähenee liikkumisen tarve ja siten vähenee hieman myös polttoaineen kulutusta, mikä vaikuttaa päästöihin alentavasti. Esimerkiksi sähköisten alustojen avulla toteutuvan opiskelun ja kehittämistyön suosiminen vähentää liikkumista ja siten fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Hankkeen vaikutukset eivät suoraan ulotu monimuotoisuuteen, joka liittyy kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 5
Hanke päivittää opetussuunnitelmia, jotka pohjautuvat Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnonperusteisiin. Jokaisessa tutkinnossa on osattava arvioida yrityksen ekologista jalanjälkeä ympäristöön mm. jätteiden käsittelyn, energian valinnan ja käytön sekä siitä aiheutuvien päästöjen, maaperän puhtauden hallinnan ja yleensä luontoon kohdistuvan kuormittavuuden näkökulmasta. Hankkeen toteuttaja on kiinnittänyt huomiota mm. veden ja energian sekä paperin käyttämiseen ekologisesti. Ympäristönäkökulma on osa kaikkia koulutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei Natura-alueisiin kohdistuvia vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 5
Opiskelija, opettajan sekä yrittäjän itsensä on tunnettava yrityksen materiaalivirrat mm. hankintojen logistisuus ja oikea-aikaisuus, materiaalien tehokas hyödyntäminen sekä eettinen jätteiden jälkihoito. Kehittämisen työkaluina tässä hankkeessa toimivat jo olemassa olevat mallit.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen toteutuu hankkeessa opintojen sisältöjen kehittämisessä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Uudet toimintamallit edistävät elinkeinoelämän osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysten kilpailukyvyn paranemista
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hanke hyödyntää ja kehittää aineettomia tuotteita ja palveluita (kehittämis- ja koulutuspalvelut). Hanke hyödyntää sähköisten alustojen kautta toteutettavaa opiskelua ja kehittämistyötä, joka osaltaan tukee sitä, että näin toimitaan myös jatkossa tulevissa yrityksiin kohdentuvissa kehittämis- ja koulutustoimissa. Hankkeella tuotetaan osaavaa työvoimaa aineettomia palveluita tarjoaville yrityksille ja yhteisöille. Samalla varmistetaan niiden toiminnan jatkuvuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 5 7
Hankkeella haettavissa uusissa toimintatavoissa myös liikkuminen ja logistiikka selvitetään. Digitalisaation hyödyntäminen edesauttaa sitä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen kohderyhmän vaikututtamismahdollisuudet opetuksen toteuttamiseen ja sen työelämälähtöinen tarkastelu lisää hyvinvointia. Opiskelijat ovat motivoituneita ja yritykset varmistavat osaavan työvoiman saatavuuden.
Tasa-arvon edistäminen 7 5
Hanke kehittää menetelmiä opiskelijoiden työ-elämätaitojen parantamisekski ja siten opinto-jen suorittaminen nopeutuu ja keskeyttäminen vähenee.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hankkeen avulla ammatillinen oppiminen mahdollistetaan koko toiminta-alueella
Kulttuuriympäristö 5 5
Ammatillisen koulutuksen toimintatavan muutos muuttaa perinteisen ammatillisen koulutuksen toimintakulttuurin
Ympäristöosaaminen 10 10
Toimijoiden eri koulutusaloihin liittyy vahvasti ympäristöosaaminen ja ympäristöalan osaaminen on yksi mahdollinen osaamisen kehittämisen alue. Ympäristöosaamisen perusteet sisältyvät osaan oppilaitosten koulutussisällöistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Osuvasti ammattiin –hankkeen tavoitteena on ollut kehittää Ylä-Savon ammattiopiston- kuin myös työelämän henkilöstön osaamista erilaisin yhteistyömuodoin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Hankkeessa on ollut mukana kaikki Ylä-Savon ammattiopiston osaamisalat. Yhteistyön- ja osaamisen kehittämistä on tehty työelämän tarvitseman työvoiman sekä siihen liittyvän koulutustarjonnan kuin sen työelämälähtöisyyden kehittämiseen. Hankkeen keskiössä on ollut myös erilaisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja sitä kautta opiskelijoiden kiinnittäminen opintoihin sekä työhön työpaikoilla jo opintojen aikana. Näin osaltaan varmistetaan osaavan työvoiman jääminen yläsavolaisiin työpaikkoihin.

Osuvasti ammattiin –hankkeessa yhdistettiin yritysten tarvitsemaa osaamista – koulutuksen sovittamista paikallisiin tarpeisiin sekä opiskelija-työpaikkakohtaisten osaamisvaateiden yhdistämistä. Opiskelijan osaamispuutteet on määritelty hänen henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan, joka puolestaan pohjautuu valtakunnallisiin tutkintojen perusteisiin. Hankkeessa kehitettiin erilaisia malleja perehdyttää opiskelijaa työpaikoilla sekä kerättiin tietoa yrityksistä heidän toiveistaan toteuttaa koulutusyhteistyötä työlähtöisesti. Todellisissa työtehtävissä tapahtuva oppiminen on opiskelijalle mahdollisuus näyttää todellinen osaamisensa ja motivaationsa sekä kasvattaa tietämystään niin ammattialan työtehtävien antamista mahdollisuuksista. Osuvasti ammattiin -hankkeen päätavoitteena oli lisätä ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osaamista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli ammatillisen koulutuksen reformin uusien käytänteiden tiedottaminen työelämälle ja lisätä yritysten henkilöstön osaamista siten, että yritykset ja oppilaitokset kehittävät ja toteuttavat ammatillista koulutusta yhdessä.

Osuvasti ammattiin –hankkeessa toteutettiin ammatillisen koulutuksen reformin mukaisia ohjeistuksia työelämälle, opettajalle että opiskelijalle, jotka ovat saatavissa Ylä-Savon ammattiopiston www.ysao.fi –sivuilta sekä oppilaitoksen tietohallintojärjestelmistä keskitetysti. Osaamisaloittain toteutettiin alojen työelämälähtöisiä videoita kertomaan konkreettisesti ks. alan työtehtävistä sekä visuaaliset opetussuunnitelmat kuvaamaan havainnollisesti perustutkinto-opintojen rakentumisesta ja siellä vaadittavasta osaamisesta. Visuaalisiin opetussuunnitelmiin on myös kuvattu uratarinat kertomaan erilaisia tapoja opiskella ja työskennellä eri aloilla.

Hankkeen vaikuttavuus kiteytyy ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden kehittymiseen ja siten työllisyyden parantumiseen, yritysten kilpailukyvyn paranemiseen ja alueen elinvoimaisuuden lisääntymiseen. Hanke on laaja-alaisesti kehittänyt Ylä-Savon ammattiopiston osaamisalojen työelämävastaavuutta ja lisännyt aitoja työelämäyhteistyön muotoja.