Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20713

Hankkeen nimi: SEIVA-hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.5.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ITÄ-SUOMEN BALANSSI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2050962-1

Jakeluosoite: Mäkikatu 2

Puhelinnumero: 0290074900

Postinumero: 78250

Postitoimipaikka: Varkaus

WWW-osoite: http://www.isbalanssi.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JAAKKILA TIMO JOHANNES

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Liiketoimintajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.jaakkila(at)anakom.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443237006

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SEIVA-hankkeen tavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien työllistämistä seinättömän valmennuksen ja tuella palkatun siirtämisen (käyttäjäyrityksen tehtäviin) keinoin. SEIVA–hankkeessa seinättömällä valmennuksella tarkoitetaan tuettua valmennusjaksoa yrityksissä, oikeassa työyhteisössä oikeiden työtehtävien parissa. Seinätön valmennus tuo valmentautujille uusia oppimisen mahdollisuuksia eri työ- ja ammattialoille. Seinättömän valmennuksen kautta työnantaja pääsee näkemään valmentautujan ammatillisen osaamisen sekä työelämätaidot. Seinättömän valmennusjaksoon yhdistetään työllistymistä edistävä tuella palkatun siirtämisjakso käyttäjäyritykseen.

SEIVA-hankkeessa integroidaan yritysyhteistyö, seinätön valmennus ja tuella palkatun siirtäminen käyttäjäyritykseen uudeksi toimintamalliksi, sekä integroiduksi valmennuspalveluksi.
Hankkeessa pilotoidaan toimintamallia Varkauden kaupungin työllisyysyksikön kanssa. Tavoitteena on toimintamallilla lyhentää asiakkaan työllistymispolkua avoimille työmarkkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet työnhakijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 85 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 85 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 36

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 85

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Raporttien ja eri indikaattoreitten avulla tarkasteltiin heikossa työmarkkina-asemassa olevien profiilia.Tarkastelussa huomioitiin ikä, sukupuoli, kansalaisuus, koulutusaste, koulutusala, mahdollinen vajaakuntoisuus sekä alueellisia työmarkkinaeroja kuvaavat indeksit.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan niin toimialat kuin työtehtävät, jotka soveltuvat molemmille sukuopuolille. Hankkeessa toimitaan tavoilla jotka ottavat huomioon ihmisten erilaiset toimintatavat, tarpeet ja tilanteet sekä ehkäisevät mahdollisia syrjiviä vaikutuksia ja edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työnhakija-asiakkaan työllistymistä avoimille työmarkkinoille edistetään sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Työn perehdyttämiseen liittyy energiatehokkuus.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 7
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 7
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 7
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 7
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 9
Työllistymisen edistäminen tuo alueelle lisää ostovoimaa ja mahdollistaa palvelujen säilymisen, sekä kehittymisen alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Palveluja kehittämällä sekä tuottamalla tehokkaasti alueen työllisyys ja talous paranevat.
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Hankkeen avulla työnhakija-asiakkailla on parempi mahdollisuus työllistyä ja tätä kautta heidän terveytensä, hyvinvointinsa ja osallisuutensa yhteiskuntaan paranevat.
Tasa-arvon edistäminen 0 10
Edesauttamalla molempien sukupuolien työllistymistä edistetään naisten ja miesten taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 9
Työllistyminen antaa työnhakijoille yhdenvertaisen aseman yhteiskunnassa työllisten kanssa ja poistaa eriarvoisuutta mm. talouden näkökulmasta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 8
Työhön perehdyttämiseen liittyy ympäristöasiat.

9 Loppuraportin tiivistelmä

SEIVA-hankkeessa integroitiin yritysyhteistyö, seinätön valmennus ja tuella palkatun siirtäminen käyttäjäyritykseen uudeksi toimintamalliksi, sekä integroiduksi valmennuspalveluksi. Seinättömällä valmennuksella tarkoitetaan tuettua valmennusjaksoa yrityksissä, oikeassa työyhteisössä oikeiden työtehtävien parissa. Tuella palkatun siirtäminen (hankkeessa käytettiin lyhennettä TPS-jakso), tarkoittaa palkkatuella palkatun henkilön siirtämistä käyttäjäyrityksen tehtäviin. Hankkeen toimintamallin tavoitteena oli pienentää työantajien riskiä työllistää pitkäaikaistyöttömiä, sekä lyhentää työnhakija-asiakkaan työllistymispolkua avoimille työmarkkinoille. Hankkeeseen osallistuneet työnantajat kokivat toimintamallin hyväksi mahdollisuudeksi ilman työnantajariskiä arvioida henkilön soveltuvuutta tarjolla oleviin tehtäviin. Toimintamallin nähtiin edistävän työnhakija-asiakkaan sijoittumista avoimille työmarkkinoille.
Hankkeessa havaittiin, että usein työnantajien osaamisvaatimukset ja hankkeen työnhakija-asiakkaiden osaaminen eivät kohtaa. Osaamisen puutteen lisäksi pitkittynyt työttömyys on tuonut tullessaan tai johtunut elämänhallinnan haasteista, jotka kysymykset myös näyttäytyivät hankkeessa.