Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20715

Hankkeen nimi: PAIKAL - Paikallinen kehittäminen Turun ja Salon seuduilla

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Varsin Hyvä ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1447370-6

Jakeluosoite: Kuralankatu 2

Puhelinnumero: 0503383867

Postinumero: 20540

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.varsinhyva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pia Poikonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pia.poikonen(at)varsinhyva.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503383867

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto)

Tuen siirronsaajat

Anna Tukesi ry, 2945367-9
Varissuon Työ ja Toiminta VT ry, 1492439-4
Sateenkaari Koto ry, 1468795-8
Ykkösakseli ry, 2122713-2
Kirjan talo - Bokens hus ry, 2285991-6
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry, 1829271-8
Turun 4H-yhdistys ry, 0298734-7
Kaarinan Nuorisoklubi Qaran ry, 2810288-5
Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri, 0142236-0
Lounais-Suomen Martat ry, 0204872-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PAIKAL-hanke toteuttaa yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä Turun ja Salon seuduilla. PAIKAL on sateenvarjohanke, jolla voidaan rahoittaa yhdistysten pieniä alahankkeita Turun, Raision, Kaarinan ja Salon kaupunkialueilla.

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoitteet ovat työllistymisen edistäminen, osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnan tavoitteena on työttömien aktivointi työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi sekä yhteiskuntavastuullisen kansalaistoiminnan aktivointi. Kaupunkien asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteistyötä lisäämällä voidaan etsiä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja työllistymiseen. Erityisen tärkeää on estää nuorten, työttömien ja maahanmuuttajien syrjäytymistä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä asukkaiden osallisuutta kaupungeissa ja yhteistyötä kaupunkien kanssa. Yhteistyön ja verkostoitumisen kautta vahvistetaan paikallisidentiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Paikallisen vaikuttamisen ja sosiaalisen vastuun lisääminen lisää asukkaiden hyvinvointia. Työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi pyritään yhteistyöhön muiden ESR-hankkeiden, paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa.

Maaseudun paikallisen kehittämisen periaatteet ja hyvät käytännöt tuovat lisäarvoa kaupunkien paikalliseen kehittämiseen sekä lisäävät kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta. Asukkaiden osaamisen kasvaessa sekä monialainen yhteistyö vahvistavat paikallista identiteettiä, oman kulttuurin tuntemusta sekä monikulttuurisuuden ymmärtämistä.


TOIMENPITEET

- Maahanmuuttajien aktivointi ja työllistymisen edistäminen
- Paikallisten toimijoiden ja eri asukasryhmien yhteistyön kehittäminen työttömien osallisuuden lisäämiseksi
- Paikallisten toimijoiden ja kaupunkien edustajien yhteistyön lisääminen työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi
- Pienten paikallisten tapahtumien järjestäminen työttömille
- Alueelle muuttavien neuvonta ja avustaminen esim. työelämäpalveluiden käyttöön
- Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävät hankkeet, koulutus- ja tiedotustilaisuudet ja tapahtumat työttömille ja maahanmuuttajille
- Yhteisöllisten tilojen, asukastupien ym. käyttö työttömien tilaisuuksissa
- Sosiaalisen median ja internetin käytön lisääminen työttömien aktivoimiseksi


ALAHANKKEET

2017
Lounais-Suomen Martat ry: Tuunaa hyvä arki - Arjen hallinnan taidoilla kohti työelämää
Turun 4H-yhdistys ry: Pantsovilla - Harrasteviljely heikossa työmarkkina-asemassa olevien aktivoimiseksi
SPR Varsinais-Suomen piiri: Nuokkarijatkot/Apuohjaaja- koulutus, vierailut

2018
Kirjan talo - Bokens hus ry: Pansion etsivät osallisuusneuvojat, osallisuusillat, taidelähtöiset keinot, kunnallisen ja kolmannen sektorin yhteistyö
Varsinais-Suomen Virokeskus ry: Töissä tarvitaan taitoja - tukea virolaisille maahanmuuttajille, työelämän suomen kieltä ja tietotaitoa

2019
Anna Tukesi ry: Voimavaroilla vauhtiin; työttömien arjenhallintataitojen ja työelämävalmiuksien parantaminen, toteutusalue Salo.
Sateenkaari Koto ry: Opetuskotien duunitori; maahanmuuttajanaisten työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien parantaminen, opintoretket ja yritysvierailut
Varissuon Työ ja Toiminta VT ry: Torilla tavataan - torilta töihin; Pop-up tapahtumat työttömille maahanmuuttajille, tilannekartoitukset, tulkkaus, ohjaus työ- ja työkokeilupaikkoihin.
Varsinais-Suomen Virokeskus ry: Tietoa ja tukea virolaisille maahanmuuttajille; ryhmätoiminta ja ATK-koulutukset, koulutustarpeiden kartoitus ja koulutusmahdollisuuksiin perehdytys.


TULOKSET

Määrällisiä tuloksia ovat työllistyneiden, alahankkeiden ja osallistujien (raportoitavat) lukumäärä.

Laadullisia tuloksia ovat osallistujien työ- tai toimintakyvyn, työelämävalmiuksien sekä osallisuuden kasvu. Osaamisen tason noustessa aktiivinen kansalaistoiminta lisääntyy ja pienet yhdistykset ovat oppineet suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä hankkeita. PAIKAL-hankkeen hallintomalli on muotoutunut kustannustehokkaaksi ja toimivaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Toimenpiteiden kohderyhmänä ovat erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat, työttömät ja maahanmuuttajat. Kohdealueina ovat Salon, Turun, Raision ja Kaarinan keskusta-, taajama- ja lähiöalueet, jotka eivät ole EU:n maaseuturahaston rahoituksen piirissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat kaupunkien asukkaat, yhdistyksissä, yhteisöissä ja järjestöissä toimivat henkilöt (ml. ruotsinkieliset ja monikulttuuriset yhdistykset) sekä kaupunkien virkamiehet ja muut työntekijät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 101 169

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 85 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 114 265

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 96 733

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Turun

Kunnat: Turku, Salo, Raisio, Kaarina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 48

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei hankkeen kannalta oleellinen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään aktivoimaan mm. maahanmuuttajanaisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on sekä miesten että naisten aktivointi ja syrjäytymisen ehkäisy

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Alahankkeessa voidaan edistää kierrätystä ja valistaa kestävän kehityksen periaatteista
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeessa pyritään lisäämään tietoa kierrätyksen ja tavaroiden uusiokäytöstä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Alahankkeissa voidaan kehittää uusia palveluita ja toimintamalleja
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Yhteisöllisyys, osallisuus ja aktivoituminen lisäävät hyvinvointia ja turvallisuutta
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tavoitteena on lähidemokratian, kansalaisvaikuttamisen ja naisten aseman edistäminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Toimenpiteillä lisätään erilaisten asukasryhmien osallistumista tapahtumiin, edistetään yhteisöllisyyttä ja pyritään vähentämään eri ryhmiin kohdistuvia ennakkoluuloja
Kulttuuriympäristö 0 5
Toimenpiteillä edistetään monikulttuurisuutta ja pyritään lisäämään hyvinvointia taiteen ja kulttuurin kautta
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeessa pyritään lisäämään ympäristötietoisuutta ja resurssitehokkuutta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Paikal-hankkeessa toteutettiin yhteensä 10 alahanketta Turun, Raision, Kaarinan ja Salon kaupunkialueilla. Alahankkeita toteuttivat seuraavat tahot:

Ykkösakseli ry / Salon kaupunkialueen kehittämisen koordinointi
Lounais-Suomen Martat ry / Tuunaa hyvä arki - Arjen hallinnan taidoilla kohti työelämää
SPR Varsinais-Suomen piiri / Nuokkarijatkot
Turun 4H-yhdistys ry / Harrasteviljely heikossa työmarkkina-asemassa olevien aktivoimiseksi
Kirjan talo - Bokens hus ry / Pansion etsivät osallistamisneuvojat
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry / Töissä tarvitaan taitoja - tukea virolaisille maahanmuuttajille
Anna Tukesi ry / Voimavaroilla vauhtiin
Sateenkaari Koto ry / Opetuskotien duunitori
Varissuon Työ ja Toiminta VT ry / Torilla tavataan - torilta töihin
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry / Tietoa ja tukea virolaisille

Varsin Hyvä koordinoi koko hanketta ja Ykkösakseli ry vastasi Salon kaupunkialueen hallinnosta, aktivoinnista ja tiedotuksesta.

Alahankkeissa toteutettiin seuraavia toimenpiteitä:
- Järjestettiin 23 ruokakurssia ja koulutettiin osallistujia arjenhallintaan
- järjestettiin 3 krt/vk nuorisoiltoja ja apuohjaajakoulutuksia sekä valmistettiin yhdessä ruokaa
- Järjestettiin tiedotustilaisuuksia ja yhteistyötilaisuuksia sekä opastusta viljelytoimintaan
- luotiin henkilökohtaisia palvelupolkuja, luotiin etsivän taiteilijan palvelumallin yksi sovellus ja määriteltiin mallin toiminnan mahdollisuuksia sekä ehtoja.
- V-S Virokeskus (2 hanketta): järjestettiin virolaisille maahanmuuttajille infopäiviä, koulutusta (mm. Suomen kielen kurssit, ATK-kurssit ja työelämätaidot) sekä
henkilökohtaista neuvontaa (1. hankkeessa 158 hlölle). Hankkeessa toteutettiin kysely kohderyhmälle (Liite)
- Anna Tukesi ry: järjestettiin 12 tilaisuutta, jotka liittyivät hyvinvointiin, työnhakuun ja omien voimavarojen lisäämiseen
- Sateenkaari Koto ry: järjestettiin maahanmuuttajanaisille työpajoja sekä yritys-/oppilaitosvierailuja sekä jaettiin tietoa työelämästä ja opiskelumahdollisuuksista. Hankkeen
toimenpiteistä tehtiin opas https://www.sateenkaarikoto.fi/sateenkaari-koto/materiaalipankki/
- Varissuon Työ ja Toiminta VT ry: järjestettiin työttömille 13 pop-up-tapahtumaa ja yhteistyötilaisuuksia

Alahankkeisiin osallistui 50 henkilöä (aloitus- ja lopetusilmoitukset 48 henkilöltä), mutta todellinen osallistujamäärä oli huomattavasti suurempi.