Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20717

Hankkeen nimi: Next Level – liiketoiminta uudelle tasolle

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0171450-7

Jakeluosoite: Yrityspalvelu, PL 1188 (Microkatu 1G, 1.krs.)

Puhelinnumero: 044 718 2045

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vilhunen Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.vilhunen(at)kuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 718 2045

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tulevaisuuden vientivoima ja työpaikat eivät ole enää ainoastaan suurissa yrityksissä vaan katseet on käännettävä pk-sektoriin. Pk-yritysten uudistumisen ja vahvan kasvun avulla voidaan paikata tämänhetkistä kauppataseen epätasapainoa ja luoda uusia työpaikkoja. Pk-yritykset ovat suuri mahdollisuus johon tulee tarttua. Lähitulevaisuudessa on rakennettava suuri määrä vahvoja pk-sektorin kasvu- ja vientiyrityksiä sekä saatava potentiaaliset kasvussaan hyytyneet yritykset hyppäämään seuraavalle tasolle. Jatkossa panostukset tulee siis kohdistaa alkavien ja varsinkin olemassa olevien potentiaalisimpien pk-yritysten uuteen vahvaan kasvuun. Hallittu nopea kasvu vaatii vahvaa osaamista yritysten johdolta ja henkilöstöltä. Pk-yrityksissä osaamisen ja tiimin vahvistamiseen sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoon on erittäin rajalliset resurssit. Nämä ovat kuitenkin avainasemassa nopean ja hallitun liiketoiminnan kasvun varmistamiseksi.

Kuopio Innovation Oy:n hakeman Next Level – hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kohdeyritysten saaminen vahvaan hallittuun kasvuun intensiivisen kouluttamisen ja sparrauksen avulla. Hankkeessa tavoitteena on kokeneiden yritysvalmentajien osaamisen siirtyminen ja jääminen vahvasti yritysten henkilöstön käyttöön. Hankkeessa kehitetään kunkin yrityksen tarpeista lähtien kokonaisvaltaisesti mm. yrityksen johtamis-, työn organisointi-, kaupallistamis- ja tuotteistamisosaamista, jotta yritysten tuottavuus, kilpailukyky, kasvun hallinta ja sitä kautta myös työhyvinvointi paranevat. Hankkeen aikana yritykset oppivat myös ostamaan ja hyödyntämään laaja-alaisesti apua yrityksen ulkopuolisilta osaajilta.
Hankkeessa kohdistetaan toimenpiteitä tarvelähtöisesti erilaisten kasvun esteiden ja hidasteiden poistamiseksi sekä uusien kasvumahdollisuuksien vahvaksi hyödyntämiseksi. Tuomalla erilaiset kasvun haasteet ja mahdollisuudet esiin sekä antamalla niiden ratkaisemiseksi tarvittavaa koulutusta ja sparrausta, saadaan yritykset kohti vahvaa kasvua ja kansainvälistymistä. Yrityksille avataan kasvun mahdollisuuksia ja hallintaa usean vahvan yrityskokemuksen omaavan kouluttajan avulla hankkeessa toteutettavien yritystarpeiden mukaan räätälöityjen koulutus/sparrausklinikoiden, niiden välisen seurannan sekä vahvan yritysten välisen verkostoitumisen ja kokemusten vaihdon kautta.
Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat suuren kasvuhyppäyksen edessä olevat pk-sektorin vahvan kasvupotentiaalin omaavat yritykset tai muutosvaiheessa olevat, kasvussa hyytyneet merkittävää kasvupotentiaalia omaavat pk-yritykset sekä nopean kasvupotentiaalin omaavat startup yritykset. Kohderyhmänä on pääasiassa näiden yritysten johto sekä ydin tiimi, mutta välillisesti koko henkilöstö. Hankkeen alussa käydään läpi 30-50 potentiaalista yritystä ja kutsutaan mukaan hakuvaiheeseen niistä 25-30 kasvuhaluista ja -kykyistä pk-yritystä. Näistä 12-15 pääsee mukaan hankkeen intensiivisimpään koultus- ja sparrausvaiheeseen.
Hanke pohjaa Kuopio Innovationin strategiaan tukemalla yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä tuottavuutta ja kilpailukykyä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen aikana myös Kuopio Innovationin henkilöstön ja muiden hankkeessa mukana olevien asiantuntijoiden/sparrajien osaaminen lisääntyy hankkeessa tehtävän uusien toimintatapojen jatkuvan kehittämisen kautta. Hankkeen vaikutuksesta mukana olevat pohjoissavolaiset yritykset uudistavat toimintatapojaan, yritysten kilpailukyky paranee ja ne hallitsevat liiketoiminnan kasvuaan paremmin, mikä näkyy myös sekä työn tuottavuuden, että työhyvinvoinnin lisääntymisenä. Pidemmän aikavälin vaikutuksena näemme yritysten kilpailukyvyn ja tuloksen parantumisen, mikä luo uusia työpaikkoja ja lisää alueen vetovoimaisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat toimialasta riippumatta suuren kasvuhyppäyksen edessä olevat pk-sektorin vahvan kasvupotentiaalin omaavat yritykset tai muutosvaiheessa olevat, kasvussa hyytyneet merkittävää kasvupotentiaalia omaavat pk-yritykset sekä tarpeen mukaan nopean kasvupotentiaalin omaavat startup yritykset sekä niiden avainhenkilöt/yrittäjät ja ydin tiimi sekä heidän kauttaan koko henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat mukana olevien yritysten asiakkaat, jotka hyötyvät uusien
liiketoimintasovellusten kautta paremmista tai jopa aivan uusista tuotteista ja palveluista. Pk-yritysten hallitun kasvun kautta asiakkaat saavat myös parempaa luotettavuutta, varmuutta ja jatkuvuutta yritysten tuotteiden ja palveluiden saannin osalta, kun kasvun hallinta (esim. tuotannon kapasiteetti ja varmuus, käyttäjälähtöisyys yms.) on huomioitu.

Välillisenä kohderyhmänä ja hankkeesta hyötyjinä ovat myös myöhemmin hankkeen jälkeen uusien toimintatapojen piiriin otettavat pk-yritykset. Lisäksi projektissa kasvuyritysten sparraajina toimivat, pääasiassa toteuttajaorganisaatioiden sisältä tai verkostoista (kilpailutus) kulloisenkin yritystarpeen mukaan valitut kokeneet liiketoiminnan eri osa-alueiden huippuosaajat saavat hankkeessa mukana olevina kokemusta ja uusia toimintatapoja jatkossa hyödynnettäviksi muiden yritysten hyödyksi. Uudet kehitytetyt toimintatavat hyödyttävät myös hankkeen ulkopuolisia yrityskehitystoimijoita, koska uusista toimintavoista viestitään julkisesti ja niihin liittyvää osaamista jaetaan myös muille yrityskehittäjille.

Välillisesti hankkeesta hyötyvät myös yritysten kasvun kautta työllistetyt yksityishenkilöt/uudet työntekijät. Yrityksiin syntyneen kasvun kautta myös Pohjois-Savon alue hyötyy mm. lisääntyneistä verotuloista ja alueen elinvoimaisuudesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 149 312

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 137 907

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 198 704

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 179 880

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yrityspalvelu, PL 1188 (Microkatu 1G, 1.krs.)

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 55

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kasvuyritysten sparraaminen/valmennus/koulutus tässä hankkeessa on toimialariippumatonta. Mukaan otettavat kovan potentiaalin yritykset eivät riipu mitenkään siitä onko kyseessä nais- vai miesvaltainen toimiala. Lähtökohdallisesti hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön reagoiminen ja mm. yritysten osaamistason nostaminen edistää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä, kasvun hallintaa ja työhyvinvointia sekä pidemmällä tähtäimellä myös alueen elinkeinoelämän kestävää kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Yritystarpeista ja mukaan tulevista yrityksistä riippuu minkä verran hankkeen aikana keskitytään aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Kasvun pohjalle yritysten olisi hyvä oppia hyödyntämään ja konseptoimaan erialisia palveluita. Nykyään konkreettisen tuottenkin myymiseksi tarvitaan aineettomia palveluita, kun kokonaisuus konseptoidaan asiakaslähtöisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei liity hankkeeseen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Hankkeessa edistetään mm. yrityksen kasvun hallintaa, osaamista ja toimintatapojen uudistumista ja tätä kautta myös työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisääntymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Kulttuuriympäristö 5 5
Ei liity hankkeeseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Pääasiallisesti ei liity hankkeeseen. Hankkeeseen voi kylläkin tulla alan yritys/yrityksiä mukaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tulevaisuuden vientivoima ja työpaikat eivät ole enää ainoastaan suurissa yrityksissä vaan kat-seet on käännettävä pk-sektoriin. Pk-yritysten uudistumisen ja vahvan kasvun avulla voidaan paikata tämänhetkistä kauppataseen epätasapainoa ja luoda uusia työpaikkoja. Lähitulevaisuu-dessa onkin rakennettava suuri määrä vahvoja pk-sektorin kasvu- ja vientiyrityksiä sekä saata-va potentiaaliset kasvussaan hyytyneet yritykset hyppäämään seuraavalle tasolle. Panostukset tulee siis kohdistaa alkavien ja varsinkin olemassa olevien potentiaalisimpien pk-yritysten uuteen vahvaan kasvuun.

Pk-yrityksissä osaamisen ja tiimin vahvistamiseen, sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoon on erittäin rajalliset resurssit. Hallittu nopea kasvu vaatii kuitenkin vahvaa osaamista yritysten johdolta ja henkilöstöltä. Tästä johtuen Next Level – hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli kohdeyritysten saaminen vahvaan hallittuun kasvuun intensiivisen kouluttamisen ja sparrauksen avulla. Hankkeessa tavoitteena oli myös kokeneiden yritysvalmentajien osaamisen siirtyminen ja jääminen vahvasti yritysten henkilöstön käyttöön.

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä olivat suuren kasvuhyppäyksen edessä olevat pk-sektorin vahvan kasvupotentiaalin omaavat yritykset tai muutosvaiheessa olevat, kasvussa hyytyneet merkittävää kasvupotentiaalia omaavat pk-yritykset sekä nopean kasvupotentiaalin omaavat startup-yritykset. Kohderyhmänä oli pääasiassa näiden yritysten johto sekä ydin tiimi, mutta välillisesti koko henkilöstö. Hankkeen alussa käytiin läpi 200 potentiaalista yritystä ja kutsuttiin niistä mukaan hakuvaiheeseen 57 kasvuhaluista ja -kykyistä pk-yritystä. Näistä 14 pääsi mu-kaan ja 12 jatkoi hankkeen intensiivisimpään koulutus- ja sparrausvaiheeseen.

Hankkeessa kehitettiin kunkin pk-yrityksen tarpeista lähtien mm. yrityksen johtamis-, kaupallis-tamis- ja tuotteistamisosaamista, kansainvälistymisosaamista, sekä liiketoimintaprosessien te-hostamista, jotta yritysten tuottavuus, kilpailukyky, kasvun hallinta ja sitä kautta myös työhy-vinvointi paranisivat. Yrityksille avattiin kasvun mahdollisuuksia ja hallintaa usean vahvan yritys-kokemuksen omaavan kouluttajan avulla hankkeessa toteutettujen yritystarpeiden mukaan rää-tälöityjen koulutus/sparrausklinikoiden, sekä niiden välisen seurannan sekä yritysten välisen verkostoitumisen ja kokemusten vaihdon kautta. Hankkeen aikana osallistujat oppivat itse uutta, mutta myös hyödyntämään laaja-alaisesti apua yrityksen ulkopuolisilta osaajilta. Yhteistyö asi-antuntijatahojen kanssa jatkuu vahvasti myös tämän hankkeen jälkeen.

Hanke pohjaa Kuopion kaupungin strategiaan tukemalla yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä tuottavuutta ja kilpailukykyä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen aikana myös hankehenkilöstön ja muiden hankkeessa mukana olevien asiantuntijoiden/sparraajien osaaminen lisääntyi hankkeessa tehdyn jatkuvan kehittämisen kautta. Hankkeen vaikutuksesta mukana olleet pohjoissavolaiset yritykset uudistivat toimintatapojaan, yritysten kilpailukyky pa-rani ja ne saivat tärkeää apua hallitakseen liiketoiminnan kasvuaan paremmin. Tämä näkyi eri yrityksissä eri tavoin, mm. johtamisen ja tiimityöskentelyn paranemisena, prosessien parempa-na hallintana ja sitä kautta sekä työn tuottavuuden, että työhyvinvoinnin lisääntymisenä. Pi-demmän aikavälin vaikutuksena tulee yritysten kilpailukyvyn ja tuloksen parantuminen, mikä luo tulevaisuudessa alueellemme uusia työpaikkoja ja lisää alueen vetovoimaisuutta.