Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20719

Hankkeen nimi: Kiertotalouden ja uusien toimintamuotojen kehittäminen rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.6.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Kiertotalouden ja uusien toimintamuotojen kehittäminen -kehittämishankkeen (S20681) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Hankkeen tavoitteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä kiertotaloutta ja luomalla uusia toimintamalleja.

Kiertotalouden kehittäminen
Tähän asti keskuksessamme kerätty hyötyjäte on pääosiltaan toimitettu eteenpäin sellaisenaan. Hankkeen aikana tilanne tullaan korjaamaan siten, että kerätyistä hyötyjätteistä tullaan valmistamaan uusia tuotteita. Esimerkkejä:
1. Kaikki tuotettu kompostilanta tullaan käyttämään itse. Siitä kasvatetaan omissa kasvihuoneissa kurkkuja, tomaatteja, paprikoita, chiliä jne. Lisäksi kasvatetaan taimia myyntiä varten.
2. Keskukseemme tulleista polkupyöristä suurin osa on mennyt suoraan metalliromuksi. Jatkossa kaikki pyörät puretaan osiin ja toimivat osat hyödynnetään.
3. Metalliromua ei enää toimiteta sellaisenaan eteenpäin, vaan metallit lajitellaan ja niistä tehdään erilaisia tuotteita.

Uusien toimintamuotojen kehittäminen
Mediapaja
Pajan tarkoituksena on antaa nuorille sellaisia taitoja, joita vaaditaan multimediatyöskentelyssä. Tällaisia ovat kuvaaminen, kuvien käsittely, videoiden teko, tekstin tuottaminen jne.
Vasanaron tila
Tila sijaitsee Oulun kaupunkiin kuuluvassa Pikkaralan kaupunginosassa Oulujoen varrella. Tila antaa erinomaiset mahdollisuudet luonnonmukaiseen viljelyyn ja erilaisten kokeilujen toteuttamiseen. Oulujoki antaa lisäksi mahdollisuuden opiskella luontomatkailuun liittyviä taitoja. Tavoitteena on se, että Oulujoella liikkujat voivat tulla sinne valmistamaan gurmeeaterian. Tulevaisuudessa tällaiset pienet tilat voivat olla jopa Oulun matkailuvaltti. Oululla on todennäköisesti enemmän rantoja kuin millään muulla kaupungilla maapallolla. Nyt nämä rannat ovat risukkoisina joutomaina. Vasanaron tilalla on jo viljelyyn tarvittava alue raivattu ja siitä on kannot ja risut poistettu. Tilalla hankitaan niitä tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tulevassa Hietasaari-hankkeessa.

Pitkällä aikavälillä (3-5 vuotta) saatamme pystyä tarjoamaan jopa 100 uutta työpaikkaa kohderyhmälle.

Kehittämishanke toteutetaan 01.06.2016-31.08.2019 välisenä aikana. Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Yritetään yhdessä ry. Rinnakkaishanke päättyy 31.12.2019. Palkkatukijaksojen on kuitenkin päätyttävä kehittämishankkeen päättyessä, eli 31.08.2019 mennessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 800 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 791 363

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 800 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 791 363

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-