Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20722

Hankkeen nimi: YES - lukiot työelämään

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Valtakunnallinen YES ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2340708-1

Jakeluosoite: Kuortaneenkatu 2

Puhelinnumero: 0453572716

Postinumero: 00510

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.yesverkosto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LEHTONEN SANNA MARJUKKA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna(at)yesverkosto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0453572716

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda/ YES Keski-Uusimaa, 0213834-5
Vaasan kaupunki, Vamia / YES Pohjanmaa, 0209602-6
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskus/ YES Etelä-Savo, 2472908-2
Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut/ YES Pohjois-Pohjanmaa, 0187690-1
Cursor Oy/ YES Kotka-Hamina, 0727178-6
Varsinais-Suomen Yrittäjät/ YES Varsinais-Suomi, 0291483-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

YES - Lukiot työelämään -hankkeella lisätään lukioiden työelämälähtöisyyttä, edistetään lukioiden ja nuorten työelämäyhteyksiä sekä vahvistetaan nuorten ja opetushenkilöstön työelämä- ja yrittäjyystietoutta. Tämän lisäksi synnytetään lukioihin yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja uudenlaista johtamiskulttuuria ja opettajuutta.

Hankkeen avulla lukiokoulutus linkittyy tiiviimmin osaksi kunnan ja alueen elinkeinopolitiikkaa, joka tukee ammattitaitoisen työvoiman saamista ja uuden yrittäjyyden syntymistä.
Hankkeessa toteutettavat mallinnukset ovat työkaluja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä -aihekokonaisuuteen. Hanke tukee uuden lukion opetussuunnitelman, hallitusohjelman ja OKM:n KESU:n tavoitteita, joissa koulutuksen työelämäyhteyksiä ja yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan.

Uuden lukion tuntijaon pohjalta toteutuu konkreettisia ehdotuksia tulevaan lukion opetussuunnitelmaan siten että, elinikäisen oppimisen avaintaidot, yrittäjämäinen toimintatapa ja -toimintakulttuuri sekä työelämäyhteydet vahvistuvat. Lisäksi vahvistetaan lukioiden yhtenäisopetusta ja aihekokonaisuuksien integroimista opetettavien aineiden sisältöihin ja tavoitteisiin.
Hankkeessa luodaan työelämä- ja yrittäjyyttä tietoutta tukevia kursseja ja malleja lukiokoulutuksen työelämä- ja yrittäjyysjaksojen toteuttamiseen.

Hankkeen tavoitteena on
- lisätä lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyystietoutta ja kontakteja työelämään
- lisätä lukioiden työelämälähtöisyyttä ja edistää lukioiden työelämäyhteyksiä
- luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria, pedagogiikkaa ja yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä
- luoda uudenlaista johtamiskulttuuria ja opettajuutta
- kehittää NY Vuosi Yrittäjänä –opintokokonaisuudesta lukiokoulutukseen sopiva malli (yhdessä valittujen pilottilukioiden kanssa)

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lukiolaiset sekä lukioiden opetushenkilöstö ja oppilaitosjohto.
Hankkeen kehittämistoiminta toteutetaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja opettajien kesken, jolloin heidän rooli hankkeen kehittämistyössä on keskeinen ja lukiolaiset ovat ryhmä, joihin kehitettävä toiminta kohdistuu. Lukiolaiset ovat myös mukana hankkeen kehittämistyössä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yrittäjät ja muut elinkeinoelämän toimijat, muut lukioiden toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 664 176

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 405 333

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 777 180

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 474 297

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 38

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 4829

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimenpiteet on suunnattu sekä tytöille/naisille että pojille/miehille lukiolaisten ja oppilaitosten henkilöstön sukupuolijakauman mukaan. Hankkeen toimenpiteet on suunnattu kaikille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toimenpiteet on avoimia molemmille sukupuolille. Lukiokoulutuksessa on perinteisesti enemmän tyttöjä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteet on suunnattu kaikille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet edistävät hyvin vointia mm. omien mielenkiinnon kohteiden ja uratavoitteiden löytäminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-