Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20723

Hankkeen nimi: Minä pystyn -rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 164

Puhelinnumero: 029 502 4000

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/etela-savo

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TOIJONEN MERJA ANITTA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordi-hankkeen projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.toijonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 012 179

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Huom! Hankkeessa palkkatukipäätösten ja työvoimakoulutusten on päätyttävä viimeistään 31.10.2017. Rinnakkaishankkeella tuotetaan työvoimapalvelut Minä Pystyn -kehittämishankkeelle. Hankkeessa tavoitellaan 30-54-vuotiaiden työnhakijoiden nopeaa saattamista työelämään niin, että työnantajat saavat osaavaa työvoimaa. Rinnakkaishankkeessa voidaan työllistää palkkatuella henkilöitä työvoimapalvelulain säännöksin, edellyttäen että työllistetään yrityksiin. Työvoimakoulutuksessa opiskelijoita valmennetaan tunnistamaan ja kehittämään osaamistaan myös sellaisilta alueilta, jotka eivät suoraan liity heidän koulutustaustaansa. Valmennusohjelmassa luodaan valmiuksia työnhakuun ja oman osaamisen markkinointiin sekä yrittäjänä toimimiseen. Työnhakijoiden ja yritysten tarpeita saatetaan yhteen verkostotyön avulla. Tavoitteena on opiskelijoiden työllistyminen osaamistaan ja kiinnostustaan vastaaviin työpaikkoihin tai yrittäjäksi koulutuksen jälkeen. Tarpeen mukaan rinnakkaishankkeessa voidaan toteuttaa myös yhteishankintoja ja yksittäisiä koulutuspaikkoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 225 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 131 381

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 318 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 131 381

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mäntyharju, Hirvensalmi, Pertunmaa, Kangasniemi, Puumala, Mikkeli, Sulkava, Rantasalmi, Pieksämäki, Enonkoski, Juva, Heinävesi, Savonlinna, Joroinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-