Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20730

Hankkeen nimi: Askelma-hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mäntyharjun kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0165761-0

Jakeluosoite: PL 76

Puhelinnumero: 015 770 111

Postinumero: 52701

Postitoimipaikka: Mäntyharju

WWW-osoite: http://www.mantyharju.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuominen Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: työvalmentaja/hankevastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.tuominen(at)mantyharju.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405079499

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Mäntyharjun osalta on jo pidemmän aikaa voitu havaita, että tarvetta työtoiminnan järjestämiselle on enemmän kuin toteutuspaikkoja. Työttömyys ja toimeentulotuen tarve ovat merkittävästi lisääntyneet v. 2015 aikana. Työttömien kanssa toimivan yhteistyöverkoston kanssa on voitu todeta, että Mäntyharjussa on paljon ohjausta ja tukea tarvitsevia aikuisia työttömiä. Kunnan tuleekin kehittää omia palveluitaan työllisyyden edistämiseksi ja ihmisten osallisuuden ja työkyvyn ylläpidon ja kuntoutumisen edistämiseksi.

Mäntyharjuun perustettavalle työpajalle haetaan hankerahaa työpajalla olevien valmentautujien työllistymisen tai koulutukseen pääsemisen edistämiseksi. Hanke on suunnattu niille, joiden tavoite on työelämässä tai kouluttautumisessa. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osittain työkykyiset ja vaikeammin työllistyvät työnhakijat sekä nuoret alle 25-vuotiaat työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea oman työuran suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeen tarkoituksena on selvittää valmentautujien työ- ja toimintakyky ja työllistymisedellytykset ja lisätä valmentautujien työnsaantimahdollisuuksia ja koulutushalukkuutta. Toiminta on yksilöllisesti suunniteltua tavoitteellista toimintaa, jossa jokaiselle valmentautujalle tehdään työpajajakson alussa henkilökohtainen etenemissuunnitelma. Työpajalla tehdään erilaisia käytännön töitä valmentautujien osaamisen ja tarpeen mukaan. Työpajatoiminnan tavoitteena on oman urapolun löytyminen ja siihen liittyvä sosiaalinen vahvistuminen ja työllistymisen esteiden poistaminen sekä työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Työpajalta eteenpäin viemisessä ja sen jälkeen apuna on kunnan työnetsijä.

Hankkeeseen palkataan kaksi työvalmentajaa. Hankkeen on tarkoitus toimia kunnan työllistämistoiminnan kehittämisen asiantuntijaprojektina Mäntyharjussa. Hankkeen kanssa tiivistä yhteistyötä tekevät nuorten työpaja sekä kolmas sektori pyrkiäkseen luomaan uusia toimivia yhteistyömalleja yli hallintorajojen. Lisäksi tavoitteena on kehittää työllistymistä edistäviä palveluja ja edistää toiminta-alueen työllisyyttä, työvoiman kehittämistä ja työmahdollisuuksia.
Työpajan työt rakennetaan mahdollisimman lähelle oikean työelämän töitä. Näissä huomioidaan kuitenkin valmentautujien erilainen osaaminen sekä mm. kierrätysmateriaalien jatkojalostusmahdollisuudet. Lisäksi tehdään yhteistyötä yritysten kanssa heidän tarpeidensa mukaan.

Hankkeen tuloksena useampi työtön voidaan tuetusti auttaa työelämään avoimille työmarkkinoille tai koulutuksen kautta työhön. Tavoite on, että jokaiselle hankkeessa olevalle valmentautujalle löytyy jatkosuunnitelma työllistymiseen tai koulutukseen liittyen ja tämä myös toteutuu. Tarvittaessa myös työpajallaolon jälkeen voidaan monialaisesti tukea ja seurata tavoitteiden saavuttamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toiminta on räätälöity sekä nuorille että vanhemmille työttömille työnhakijoille. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osittain työkykyiset ja vaikeasti työllistyvät työnhakijat sekä nuoret alle 25-vuotiaat työnhakijat. Nuorten työpaja-asioita hoidetaan starttitoiminnan osalta eriytetysti omana hankkeenaan ja nuorten tarpeet huomioidaan toiminnan menetelmissä.

Hanke on tarkoitettu 17- 64 -vuotiaille työttömille
• jotka tarvitsevat tukea ja apua työllistymiseen tai koulutukseen liittyvissä asioissa
• joilta puuttuu työkokemusta tai edellisestä työstä on pitkä aika
• jotka tarvitsevat tehostettuja toimenpiteitä oman elämänpolun suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä pysyvämpiä ratkaisuja oman elämäntilanteen sekä sosiaalisen vahvistumisen suhteen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työpajatoiminnan välillisiä kohderyhmiä ovat Mäntyharjun kunta, työttömien kanssa toimivat tahot ja kunnan palvelurakenne. Työpajan on tarkoitus vakiinnuttaa paikkansa osaksi kunnan palvelujärjestelmää tarjoten tuotteita ja palveluita myös kuntalaisille ja kesäasukkaille. Lisäksi työtoiminnan ja valmentautujan oman tilanteen selkiytymisen myötä voidaan saada mm. terveydenhuollon tarvetta vähenemään. Työpaja auttaa työllistymisen edistämisessä ja esteiden voittamisessa ja tätä kautta välillisenä kohderyhmänä ovat myös yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 163 899

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 145 473

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 234 142

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 207 819

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mäntyharju

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pyhävedentie 20

Postinumero: 52700

Postitoimipaikka: Mäntyharju

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 125

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toiminta on tarkoitettu kaikille työttömille. Pitkäaikaistyöttömistä on suurin osa miehiä, mutta työttömyyden pitkittyessä myös naisilla on työllistymisen esteitä. Naisten työttömyys voi useammin johtua osaamisvajeesta, esim. lasten kanssa kotonaolon vuoksi, kun taas miesten ongelmissa on laajemmin erilaisia haasteita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työpajalle otetaan kaikki halukkaat työttömät taustasta, sukupuolesta tai etnisyydestä riippumatta. Toiminnassa huomioidaan valmentautujien tarpeet heidän taustojensa ja aiemman osaamisen perusteella, ja näihin voi osin vaikuttaa myös valmentautujan sukupuoli.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvoa ei tarvitse erikseen korostaa, vaan se on yksi työpajatoiminnan perusperiaatteista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Kierrätysmateriaalien käyttö
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Kierrätysmateriaalien käyttö
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Kierrätysmateriaalien käyttö, jätteiden minimointi ja lajittelu
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Työpajatoiminnalla lisätään valmentautujan hyvinvointia sosiaalisen vahvistumisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Välillisesti nämä heijastuvat myös mm. valmentautujan perheenjäseniin ja läheisiin.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Tasa-arvoa edistetään mm. siten, että työtehtävät voi valita mielenkiinnon mukaan. Työpajalle ei tule erillisiä osastoja naisille ja miehille. Tarvittaessa kuitenkin voidaan käyttää sukupuolisensitiivistäkin työotetta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Työpajatoiminnassa jokainen on yhdenvertainen toisiin nähden riippumatta taustoista, sukupuolesta tai etnisyydestä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Mäntyharjun kunta on panostanut jo usean vuoden ajan runsaasti pitkäaikaistyöttömien tukemiseen. Kunnalle palkattiin helmikuussa 2016 työnetsijä (nyk. työllisyyskoordinaattori) jatkamaan 2015 päättyneen Kytkin-hankkeen aloittamaa työtä. Samana vuonna lokakuussa Askelma-hankkeen myötä perustettiin Mäntyharjun työpaja, minkä tarjoama toiminta on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi.
Hankkeen kohderyhmänä olivat pitkäaikaistyöttömät, osittain työkykyiset ja vaikeasti työllistyvät työhakijat. Alueella toimi ja toimii edelleen Mäntyharjun Työttömät ry:n ylläpitämä kierrätyskeskus Potkuri, mutta heidän resurssit työttömien ohjaukseen on ollut vähäistä ja tarve monipuolisempaan toimintaan oli ilmeinen.
Mäntyharjun kunnan työpaja perustettiin vanhalle kenkätehtaalle keskustan tuntumaan. Pajalle on helppo tulla ja muuntautumiskykyiset tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Pajan yläkerrassa on puutyöpaja, myymälä sekä juuri valmistunut pajatupa, missä voi keskustella kahden kesken ohjaajan kanssa. Alakerrassa on tekstiilipajan tilat, materiaalivarasto, ohjaajien työhuone sekä taukotila ja keittiö.
Hankkeen myötä tavoitettiin kattavasti kunnan pitkäaikaistyöttömät. Heidän työ- ja toimintakykyä sekä työllistymisedellytyksiä kartoitettiin ja ohjaus sopivaan palveluun tehostui. Työnhakijoista moni sijoittui pajalle, usea aloitti kunnan eri yksiköissä työkokeilun tai palkkatyön. Opiskelumyönteisyys lisääntyi ja ammattikortteja suoritettiin. Saumaton yhteistyö pajan, kunnan työnetsijän ja sosiaalitoimen kanssa mahdollisti asiakkaisiin suunnatun oikea-aikaisen palvelun.
Tavoite saada työpajasta matalan kynnyksen, aikuisten työnhakijoiden ”ohjaamo” selkiytyi hankkeen loppumetreillä ja tätä kehitystyötä olemme jatkaneet edelleen hankkeen päätyttyä.
Hankkeen tarkoitus oli toimia kunnan työllistämistoiminnan kehittämisen asiantuntijaprojektina. Pajan perustamisen aikaan lokakuussa 2016 oli Mäntyharjun työttömyysprosentti 14,7%, pitkäaikaistyöttömiä oli 150 hlöä. Hankkeen loppumetreillä, lokakuussa 2018 työttömiä oli 9,3% ja pitkäaikaistyöttömiä 67 hlöä. Työpajan määrätietoinen kehittäminen hankkeen avulla, kunnan pitkäjännitteinen panostaminen ja pajan ammattitaitoinen henkilökunta ovat yhdessä saaneet aikaan merkittävää tulosta etenkin pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa, kovillakin mittareilla tarkasteltuna.