Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20731

Hankkeen nimi: Mennään yhdessä eteenpäin

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tukikohta diakonia ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2709403-5

Jakeluosoite: Pyörönkaari 18

Puhelinnumero: 050 4305660

Postinumero: 70820

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Uusitalo Marketta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yhdistyksen hallituksen jäsen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marketta.uusitalo(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 4305660

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä aika on sellainen, että syrjäytymisuhka koskettaa useampia meistä jossain elämänvaiheessa. Oikeanlainen tuki tässä vaiheessa auttaa ihmisiä pääsemään takaisin raiteille. Se säästää ihmisiä inhimilliseltä kärsimykseltä sekä yhteiskunnan resursseja. Pahimmillaan tuen puute saattaa johtaa yhteiskunnasta syrjäytymiseen, joka siirtyy perheessä sukupolvelta toiselle.

Mennään Yhdessä Eteenpäin hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja tukea nuorten Petosen kaupunginosassa asuvien aikuisten osallisuutta ja työelämävalmiuksia. Kaksi ensimmäistä ryhmää kokeilee, kehittää ja etsii erilaisia toiminnallisia menetelmiä osallisuuden lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ryhmäohjaajan avustuksella. Tuloksena on toimintamalli. Kaksi seuraavaa ryhmää testaa ja kokeilee ryhmäohjaajan avustuksella alustavaa toimintamallia, sen toimivuutta sekä tekee siihen tarvittavat korjaukset ja muutokset. Ryhmätoiminnassa hyödynnetään prosessiryhmän kaavaa. Ryhmissä etsitään vastauksia kysymyksiin 1. Kuka minä olen ja mitä minulle kuuluu? 2. Miten tähän on tultu ja mitä se on sulkenut pois minun elämästä? 3. Omat vahvuuteni ja voimavarani sekä 4. Miten tästä eteenpäin?

Työmenetelmiä ovat mm. taideterapeuttiset menetelmät, korttityöpajatyöskentely, tunnekortit, kuvien kerääminen ja niiden laminointi kortiksi, kirjoittaminen, piirtäminen, musiikki jne. Ryhmään osallistujat oppivat ryhmässä ohjaajan ja vertaistuen avulla kartoittamaan omaa elämäntilannettaan, sosiaalista verkostoa, osallisuutta, osaamista, koulutustarvetta, työelämässä tarvittavia taitoja sekä etsimään keinoja vahvistuakseen em. osa-alueilla.

Saavutettavia tuloksia seurataan mahdollisuuksien mukaan Kykyviisarin avulla soveltuvin osin ja ryhmään osallistuvien sosiaalista aktiivisuutta tarkastellaan ennen ryhmän alkua, keskivaiheilla, ryhmän loputtua ja puoli vuotta ryhmän loppumisen jälkeen tarkastelemalla ryhmäläisten sosiaalisen verkoston muutoksia. Ryhmään osallistujat piirtävät kartan omista sosiaalisista suhteistaan.

Kaksi ensimmäistä ryhmää ( toinen Tukikohdassa, toinen Pitkälahti-Petosen asukastuvalla)aloittavat syksyllä 2016. Näiden aikana ryhmäläisten kanssa rakennetaan ryhmätoimintamalli. Kaksi seuraavaa ryhmää aloittavat vuoden 2017 alussa. Tässä ryhmässä testataan ja tarkennetaan malleja. Lopputuloksena on työkalu, ryhmätoimintamalli, jonka avulla syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä voidaan tukea. Ryhmätoimintamallissa kuvataan kuinka monta kertaa ryhmä kokoontuu, mikä on kokoontumiskertojen teema ja työmenetelmät. Ensimmäisen puolen vuoden aikana rakennetaan ryhmätoimintamalli. Seuraavan puolen vuoden aikana mallia testataan. Hankkeen jälkeen ryhmiä ohjaa joko yksikön työntekijä tai vapaaehtoinen esimerkiksi syrjäytymisestä itse selvinnyt, eläkkeelle jäänyt tai työtön ihmissuhdetyön osaaja periaatteella : Elämässä ihmisen roolit vaihtuvat. Auttajasta saattaa tulla autettava ja toisinpäin. Kuuluisan sotaveteraani Hannes Hynösen sanoja lainaten. Ei meistä kukaan sen kummempi ole, vaan yhdessä vahva voima.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tukikohta Diakonia ry ruokajonon asiakkaat ja Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen asiakkaat, Pömpeli hankkeen asiakkaat
- Asiakkaita etsitään Tukikohta diakonia ry:n ruokajonosta ja yhteisissä keskusteluissa Pitkälahti -Petosen asukasyhdistyksen, Pömpeli hankkeen sekä Itä-Suomen poliisilaitoksen Pohjois-Savon palvastavan (huumetutkinta) työntekijöiden kanssa. He ovat syrjäytymisuhan alla esim. työttömyyden, avioeron, päihderiippuvuusongelmien, maahanmuutto ongelmien yms. johtuen tai he tarvitsevat lisätukea esim. yksilöohjaukseen.
- Asiakkaat ovat syrjäytymisen johdosta jääneet osattomaksi yhteisön ulkopuolelle. Heitä tuetaan yhteisölliseen toimintaan ja osallisuuteen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pitkälahti -Petosen asukasyhdistys, etsivää työtä tekevä Pömpeli hanke sekä Pitkälahti-Petosen asukastupa
Yhteistyö Petosen alueella toimivien yhteistyökumppanien kanssa on toisiaan täydentävää. Organisoimalla yhteistyötä yhdessä saadaan järjestettyä oikeanlainen tuki oikealle asiakkaalle nykyistä paremmin. Yhteisten tempausten suunnitteleminen alueelle lisää yhteisöllisyyttä ja tukee alueella asuvien ihmisten osallisuutta.

Ryhmätoimintaa järjestetään Tukikohta srk: n tiloissa ja Pitkälahti-Petosen asukastuvan tiloissa.

Mikäli hankkeen aikana nousee esille päihdekuntoutuksen tarve, on KAN koti Kuopio lupautunut tekemään kanssamme yhteistyötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 626

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 626

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 47 126

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 47 126

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 56

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Seurakuntatyössä kuten Jumalanpalvelusten yhteydessä ja ruokajonossa on tullut selkeästi esiin syrjäytymisuhka. Uhka koskee molempia sukupuolia eri kulttuuritaustoista tulevcia miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ystävyys, välittäminen ja yhdessäolo on tärkeää kaikille sukupuolille. Sukupuolella ei ole merkitystä ryhmäläisten
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kts ed.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Ryhmätöissä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaalia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta ilmaston muutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Luonnon terapeuttista ja hoitavaa vaikutusta hyödynnetään mahdollisimman paljon mm. omat voimavarani ja miten tästä eteenpäin prosessoinnissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta pinta - ja pohjavesiin eikä maaperä, ilma ja kasvihuonekaasuihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Eu vaikutusta Natura 200 ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Kierrätysmateriaalien käyttäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 9
Syrjäytymisuhan alla olevien tuki osallisuuteen auttaa heitä pysymään kiinni yhteiskunnassa, tukee työllistymistä sekä lisää yhteisöllisyyttä, alueella olevien yhteistyökumppanien yhteistyötä. Yhteiset tempaukset tuovat näkyvyyttä Pitkälahti_Petosen alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Ryhmätoimintamalli on tuote, jota käytetään jatkossa hyvinvointipalvelujen osana ja niihin osallistumisen tukena.
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Lisää hyvinvointi - ja liikuntapalvelujen käyttöä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Yhteisöllisyyden on todettu lisäävän hyvinvointia. Tästä on olemassa useita tutkimustuloksia.
Tasa-arvon edistäminen 6 8
Monikulttuurisuus ja kokemusten jakaminen lisäävät tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 6
Lisää eri kulttuurista olevien ihmisten välistä kanssakäymistä ja tasa-arvoa.
Kulttuuriympäristö 5 8
Hanke kasvattaa meitä monikulttuurisuuteen ja tasa-arvoisuuteen.
Ympäristöosaaminen 7 8
Asuinalueiden kohtaamispaikat saavat tapahtumia ja näkyvyyttä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke käynnistettiin elokuun puolessa välissä 2016, jolloin tehtiin hankkeeseen liittyviä valmisteluja ja koottiin ensimmäinen ryhmä. Helmikuussa 2017 oli pidetty kaksi ryhmää ja näiden kokemusten myötä tehtiin alustava ryhmätoimintamalli syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vuonna 2017 pidettiin vielä toiset kaksi ryhmää ja teimme toimintamalliin tarvittavat korjaukset.

Ryhmiin osallistui yhteensä 26 ihmistä. Ryhmän lopetti kesken kolme ja yhden elämäntilanteeseen ryhmämuotoinen työskentely ei sopinut, eikä ryhmään osallistuminen ollut hänen terveytensä kannalta hyväksi.

Hankkeen vaikuttavuus tuli esiin kaikissa ryhmissä. Osa ryhmäläisistä aktivoitui osallisuuteen, osalla se pysyi ennallaan. Yksi lähti hankkeen myötä työkokeiluun, joku opiskelemaan. Suuremmalla osalla elämän suunnitelma selkeytyi, itsetuntemus lisääntyi ja löytyi tahtotila mennä eteenpäin. Osallisuutta seurattiin verkostokartan avulla.

Toimintamallin käyttöönottamisesta on kiinnostunut kaksi yhteisöä, jotka työskentelevät syrjäytyneiden parissa.