Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20734

Hankkeen nimi: Taitoa ja laatua restaurointiin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2016 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1047705-6

Jakeluosoite: Linnansalmentie 85

Puhelinnumero: 045-1170093

Postinumero: 73100

Postitoimipaikka: Lapinlahti

WWW-osoite: http://www.lastu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eskelinen Mervi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lastenkulttuurikeskus Lastu, toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lastu(at)lastu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503267243

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korjausrakentamisessa vaadittavan erityisen osaamisen ja käsityötaidon edistäminen :
Hankkeessa kehitetään Lastulle toimintamalleja, koulutussisältöjä ja koulutuskokeiluja, joilla edistetään vanhojen rakennusten korjaustöissä tarvittavaa erityistä osaamista. Koulutuskokeilujen kohderyhmänä ovat kaikki korjausrakentamisen osapuolet palveluiden ostajat, suunnittelijat, palveluita tuottavat yritykset, töitä suorittavat työntekijät ja alalle työvoimaa kouluttavat oppilaitokset.
Lastun koulutustoiminta edistää yleistä tietoisuutta vanhojen rakennusten korjauksesta. Tietoisuuden lisääntyessä alan toimijoiden työllistymismahdollisuudet paranevat ja oikein kunnostetut rakennukset parantavat rakennetun ympäristön laatua. Oikeilla menetelmillä vältetään rakennuskohteiden piloille ”korjaamista”.

Korjausrakentamisessa vaadittavan erityisen osaamisen ja käsityötaidon edistäminen ammatillisessa koulutuksessa :
Hankkeessa selvitetään Lastun mahdollisuuksia tarjota vanhojen rakennusten kunnostamisen koulutussisältöjä toisille oppilaitoksille. Uudet koulutussisällöt täydentävät oppilaitosten omaa opetusohjelmaa erikoistumis- tai vapaavalintaisilla opinnoilla, joita oppilaitokset eivät itse tarjoa. Korjausrakentamisessa vaadittavat erityiset käsityötaidot ja menetelmätuntemus kuuluvat ammatillisten koulutusten opetusohjelmiin vain suppeasti, jos lainkaan. Korjausrakennuskohteisiin on toistuvasti vaikeuksia saada ammattitaitoisia palveluntarjoajia ja työn suorittajia.
Hankkeessa suunniteltavat Lastun opintokokonaisuudet tarjoavat ammattioppilaitosten ja korkeakoulujen rakennusalan opiskelijoille mahdollisuuksia oppia vaativaan korjausrakentamiseen liittyvä asennoituminen, perehtyä korjaustyön menetelmiin, harjoittaa vaadittuja kädentaitoja ja erikoistua näin restaurointi- ja korjausrakentamisen alalle.

Täydennys- ja jatkokoulutus ammattiin jo valmistuneille korjausrakentamisen alalla toimiville:
Hankkeessa selvitetään toimintatapoja ja koulutusmalleja, joilla Lastu tarjoaa rakennusalan ammattilaisille tilaisuuksia täydentää ja päivittää ammattitaitoaan, osaamistaan ja käsityömenetelmien tuntemusta vaativassa korjausrakentamisessa. Rakennusalalla toimiville kehitetään tilaisuuksia tutustua omakohtaisesti vaadittuihin käsityömenetelmiin. Pääosalle nyt työelämässä olevien suunnittelijoiden ja toteuttavan työn suorittajien koulutuksiin vaativa korjausrakentaminen on aikanaan kuulunut korkeintaan suppeasti. Hankkeessa Lastu kokoaa restaurointi- ja korjausrakentamisen alan yrityksistä ja yrittäjistä yhteistyöverkostoa, joille tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja koulutusta.
Erityinen osaaminen vaativassa korjausrakentamisessa tukee alan yritysten liiketoimintaa, antaa kasvun mahdollisuuksia ja parantaa alan työntekijöiden mahdollisuuksia työllistyä.

Oppimisympäristön kehittäminen Lastussa :
Hankkeessa kehitetään Lastun oppimisympäristöä ja monipuolistetaan koulutustarjontaa.
Nykyinen lähiverkko kattaa vain Lastun toimistotilat. Lähiverkon laajentaminen kaikkiin Lastun kiinteistön opetustiloihin monipuolistaa koulutustarjontaa.
Lastussa ei ole nykyisellään tulityötilaa. Suunniteltu ns. Kasurisen paja siirtäminen Lastun pihapiiriin tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa metallien työstöön liittyviä koulutuksia Lastussa.
Siirtotyö valmisteluineen ja uudelleen pystytys palvelee kokeilukohteena edellä kuvatuille koulutuskokeiluille.

Restaurointialan näyttötutkintojen järjestämisoikeuden hakeminen :
Hankkeella edistetään korjausrakentamiseen liittyvän koulutus- ja tutkintotoiminnan saatavuutta Itä-Suomessa. Valtakunnallisesti restaurointialan koulutuspaikkoja on viime vuosina supistettu. Kisällin tutkintoja järjestää neljä oppilaitosta (Axxell Utbildning AB, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Turun Ammattiopistosäätiö ry), mestarin tutkintoja järjestää kolme oppilaitosta (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Turun Ammattiopistosäätiö ry). Itä-Suomen alueella ei ole yhtään tutkinnonjärjestäjää.
Hankkeessa tehdään Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry:n hakemus, selvitys- ja suunnittelutöineen, restaurointialan näyttötutkintojen järjestämisoikeudesta tutkintotoimikunnalle. Hankkeessa tehdään näyttötutkinnon järjestämisoikeussopimuksen edellyttämä Lastun henkilökunnan ja arviointiryhmän henkilöstön koulutus ja perehdyttäminen näyttötutkintotoimintaan. Hankkeessa Lastu kehittää restaurointialan näyttötutkintotoiminnan sisältöjä yhteistyössä restaurointialan tutkintotoimikunnan kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Korjausrakentamisessa vaadittavan erityisen osaamisen ja käsityötaidon edistäminen :
Rakennusalan ammatillisissa koulutuksissa olevat.
Rakennusalan oppilaitokset.
Rakennusalalla toimivat palvelun tarjoajat ja työn suorittajat.
Yleissivistävän toiminnan kohderyhmä on suuri yleisö. Rakennushankkeeseen ryhtyvät. Omatoimirakentajat.

Korjausrakentamisessa vaadittavan erityisen osaamisen ja käsityötaidon edistäminen ammatillisessa koulutuksessa :
Rakennusalan opiskelijat ammatikouluissa, ammattikorkeakouluissa ja korkeakouluissa.
Rakennusalan oppilaitokset.

Täydennys- ja jatkokoulutus ammattiin jo valmistuneille korjausrakentamisen alalla toimiville :
Rakennusalalla toimivat palvelun tarjoajat yritykset ja työn suorittajat.
Rakennusalan oppilaitokset.

Oppimisympäristön kehittäminen Lastussa :
Rakennusalan ammatillisissa koulutuksissa olevat.
Rakennusalalla toimivat palvelun tarjoajat ja työn suorittajat.
Yleissivistävän toiminnan kohderyhmä on suuri yleisö.
Rakennushankkeeseen ryhtyvät.
Omatoimirakentajat.

Restaurointialan näyttötutkintojen järjestämisoikeuden hakeminen :
Näyttötukintojen osalla ensisijainen kohderyhmä on restaurointialan kisällin ja mestarin tutkintojen suorittajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Korjausrakentamisessa vaadittavan erityisen osaamisen ja käsityötaidon edistäminen :
Välillinen kohderyhmä on korjaus- ja entistämishankkeiden rakennuttajat. Rakennuttajaa kouluttamalla taito ostaa kuhunkin kohteeseen sopivaa palvelua paranee. Palveluntarjoajien ammattitaidon paranemisen kautta rakennuttajalle tarjoutuu mahdollisuus saavuttaa laadullisia tavoitteita.
Rakennussuojelutavoitteiden toteutuessa rakennetun ympäristön laatu paranee.

Korjausrakentamisessa vaadittavan erityisen osaamisen ja käsityötaidon edistäminen ammatillisessa koulutuksessa :
Rakennuttajalle parempi rakennustuote.
Alan yrityksille ammattitaitoista työvoimaa.
Koulutusyhteistyöhön osallistuvat oppilaitokset.

Täydennys- ja jatkokoulutus ammattiin jo valmistuneille korjausrakentamisen alalla toimiville :
Rakennuttajalle parempi rakennustuote.
Alan yrityksille ammattitaitoista työvoimaa.
Koulutusyhteistyöhön osallistuvat oppilaitokset.

Oppimisympäristön kehittäminen Lastussa :
Koulutuksiin osallistuvat.
Rakennusalan ammatillisissa koulutuksissa olevat.
Rakennusalalla toimivat palvelun tarjoajat ja työn suorittajat.
Koulutusyhteistyöhön osallistuvat oppilaitokset.
Yleissivistävän toiminnan kohderyhmä on suuri yleisö. Rakennushankkeeseen ryhtyvät. Omatoimirakentajat.

Restaurointialan näyttötutkintojen järjestämisoikeuden hakeminen :
Rakennushankkeeseen ryhtyvät.
Alan yrityksille ammattitaitoista työvoimaa.
Koulutusyhteistyöhön osallistuvat oppilaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 141 274

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 141 029

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 159 274

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 159 029

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 195

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Valtavirtaistaminen. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminta on sukupuolineutraali. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toiminta on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Uusiokäyttö, kierrätys
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Materiaalin käytön tehostaminen. Kestävät, pitkäikäiset rakenteet.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Ympäristökulttuurin näkökulma
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Hiilijalanjälen minimointi
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Ympäristökulttuurin näkökulma
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Jätteen määrän ja laadun hallinta. Materiaalin käytön tehostaminen. Kestävät, pitkäikäiset rakenteet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Ympäristökulttuurin näkökulma. Terveet rakenneratkaisut.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Taitoa ja laatua restaurointiin hankkeen tavoitteena oli kehittää Lastun tarjoamia korjausrakentamisen koulutusympäristöjä aikuisille ja kehittää korjausrakentamisen koulutustiloja Lastussa. Toiminnot toteutettiin järjestämällä erilaisia koulutuskokeiluja aidoissa rakennuskohteissa. Yhtenä toimintojen kohteena oli vanhan Kasurisen pajan siirto Lapinlahden keskustasta Lastun pihapiiriin. Hankkeen tavoitteena oli myös hakea restaurointikisällin ja -mestarin näyttötutkintojen järjestämisoieudet Lastulle.

Korjausrakentamisessa vaadittavan erityisen osaamisen ja käsityötaidon edistäminen:
Hankkeen aikana kehitettiin Lastun tarjoamia koulutusmalleja järjestämällä työmenetelmiä käsitteleviä lyhytkursseja ja luentoja, joiden aiheina oli säilyttävä korjaurakentaminen ja perinnerakentaminen.

Korjausrakentamisessa vaadittavan erityisen osaamisen ja käsityötaidon edistäminen ammatillisessa koulutuksessa:
Hankkeen aikana tarjottiin vanhojen rakennusten kunnostamisen koulutuskokeiluja toisille oppilaitoksille Pohjois-Savossa. Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä Ylä-Savon ammattiopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa.

Täydennys- ja jatkokoulutus ammattiin jo valmistuneille korjausrakentamisen alalla toimiville:
Hankkeen aikana järjestettyjä koulutuskokeiluja tarjottiin myös täydennyskoulutukseksi korjausrakentamisen yrittäjille ja ammattilaisille.

Oppimisympäristön kehittäminen Lastussa:
Hankkeen aikana kehitettiin myös Lastun omaa oppimisympäristöä. Paikallisesti hyvin tunnettu Kasurisen paja siirrettiin Lapinlahden keskustasta ja uudelleenpystytettiin Lastun pihapiiriin hankkeen aikana. Lastusta puuttui tulityötila. Paja toimii tulevaisuudessa tulityötilana.

Restaurointialan näyttötutkintojen järjestämisoikeuden hakeminen:
Ammatillinen koulutus Suomessa koki suuria uudistuksia ja muutoksia hankkeen aikana ammattikoulutuksen reformin myötä. Restauroinnin näyttötutkinnot lakkautettiin ja uusimmat restaurointialan ammatilliset tutkinnot käynnistyvät 1.1.2019. Hankkeen aikana tehtiin selvitystyö, jossa tutkittiin vaihtoehtoja millä tavoin Lastu voisi jatkossa järjestää restaurointitutkintoihin tähtäävää koulutusta yhteistyössä toisten oppilaitosten kanssa.