Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20741

Hankkeen nimi: Tulevaisuuden tekijät -yrittäjyysvalmennus

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Creamentors Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0983379-7

Jakeluosoite: Kilpisenkatu 9

Puhelinnumero: 0504477745

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväsylä

WWW-osoite: http://www.creamentors.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PALONEN JARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.palonen(at)creamentors.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400572860

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tulevaisuuden tekijät -yrittäjyysvalmennus on uudenlainen valmennuskokonaisuus, joka tehostaa ja suoraviivaistaa yrittäjyyspolkua. Valmennuksen tavoitteena on luoda osallistujille uusia asiakkuuksia jo valmennuksen aikana ja siten mahdollistaa liiketoiminnan kasvu tai tehokas käynnistyminen. Laajempana tavoitteena on luoda rohkea ja laadukas yrittäjyysvalmennus, joka synnyttää uutta liiketoimintaa sekä vahvistaa liiketoimintaymmärrystä ja -osaamista. Valmennuksen kohderyhminä ovat enintään kaksi vuotta toimineet yrittäjät tai yrittäjiksi aikovat osaajat.
Valmennus toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään idean pohjalta uusi bisneskonsepti tai jalostetaan olemassa olevaa. Bisneskonseptiin sisältyvät mm. johtavat ajatukset (strategia), asiakassegmenttien määrittäminen tarvelähtöisesti, tarjooma, tapa toimia, ansaintalogiikka, myynnin ja markkinoinnin toimintamalli sekä yritys- ja palvelubrändi. Näiden pohjalta rakennetaan konkreettiset myynnin työkalut ja taloudelliset suunnitelmat. Toisessa vaiheessa harjoitellaan myyntiä ja markkinoille menoa. Tavoitteena on synnyttää asiakkuuksia ja käynnistää liiketoiminta. Samalla opitaan ymmärtämään asiakkaita ja näiden tarpeita paremmin. Kolmannessa vaiheessa jalostetaan bisneskonseptia asiakasymmärryksen pohjalta. Valmennus toteutetaan yhdistämällä kaksi vahvaa metodia; osaamismuotoilu ja tiimivalmennus. Osallistujat toimivat valmennuksen aikana yrityshubissa.
Valmennuksen tuloksena noin 75 % valmennettavista on työllistänyt itsensä 6 kk valmennuksen jälkeen tai varmistanut yritystoiminnan jatkuvuuden ja kasvun.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat kantasuomalaiset, enintään kaksi vuotta yrittäjänä toimineet yrittäjät sekä yrittäjiksia haluavat henkilöt. Lisäksi kohderyhmänä ovat englantia/suomea puhuvat, koulutetut ja yhteisössään avainroolissa olevat maahanmuuttajat, jotka ovat kiinnostuneita yritystoiminnan käynnistämisestä tai jotka ovat perustaneet yrityksen 2 vuoden sisällä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat yrittäjän omassa yhteisössä ja verkostossa toimivat henkilöt, jotka joko työllistyvät valmennettavan yritykseen tai löytävät uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja innostuvat yrittäjyydestä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 98 816

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 86 895

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 118 816

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 106 895

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Aiempien selvitysten mukaan maahanmuuttajien yrittäjyysaktiivisuus vaihtelee mm. sukupuolen ja lähtömaan mukaan. Tässä hankkeessa ei kuitenkaan vielä pystytä tarkkaan määrittelemään sukupuolen vaikutusta osallistujien keskuudessa, koska hankkeeseen osallistuvia henkilöitä ei ole etukäteen valittu. Siksi yhdeksi tavoitteeksi onkin otettu molempien sukupuolten edustajien valinta osallistujiksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen valitaan osallistujiksi tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Kaikille osallistujille rakennetaan yksilöllinen kehityssuunnitelma, joka tukee parhaiten heidän yrittäjyyttään tai työllistymistään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen yhtenä tavoitteena on työllisyyden edistäminen sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei etukäteen tunnistettavaa vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei etukäteen tunnistettavaa vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei etukäteen tunnistettavaa vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei etukäteen tunnistettavaa vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei etukäteen tunnistettavaa vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei etukäteen tunnistettavaa vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei etukäteen tunnistettavaa vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Valmennettavien perustamat yritykset monipuolistavat paikallista elinkeinorakennetta ja tuovat siihen lisää kansainvälisyyttä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Osa syntyvästä yritystoiminnasta pohjautuu todennäköisesti aineettomiin tuotteisiin tai palveluihin
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei etukäteen tunnistettavaa vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Hanke edistää hyvinvointia lisäämällä kohderyhmän työllisyyttä merkittävästi
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Hanke mahdollistaa oman yritystoiminnan kehittämisen sekä miehille että naisille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke vähentää maahanmuuttajien eriarvoisuutta edistämällä heidän työllistymistään sekä suoraan että verkostoon kuuluvien osalta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei etukäteen tunnistettavaa vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei etukäteen tunnistettavaa vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin uudenlainen yrittäjyyden valmennuskokonaisuus. Valmennus kohderyhmiä olivat yritystä suunnittelevat henkilöt sekä yrittäjänä enintään kaksi vuotta olleet suomalaiset ja maahanmuuttajat. Suunnittelutyötä varten haastateltiin maahanmuuttajayrittäjiä, joilta saatiin näkemystä koulutuksen sisältötarpeista. Valmennuksen toteutus jaettiin kahteen osaan; liiketoiminnan suunnitteluun sekä kaupallistamiseen ja pilotointiin. Valmennuksen tuloksena yrittäjille kehittyi aiempaa parempi näkemys yritystoimintansa menestymisen edellytyksistä. Erityistä huomiota kiinnitettiin strategiaa, liiketoimintamalliin sekä markkinointii ja myyntiin. Osallistujat testasivat jalostunutta bisneskonseptiaan toimintatapoineen pilottivaiheessa, jossa lähestyttiin asiakkaita ja haettiin näiltä näkemyksiä tarjonnan ja toimintatapojen edelleen kehittämiseksi. Osallistujien kaupallinen kommunikointi ja kyky käyttää digitaalisia kanavia markkinointiviestinnän ja myynnin apuna kehittyivät merkittävästi. Valmennus toteutettiin puolen vuoden aikana lokakuu -16-maaliskuu -17 välisenä aikana. Tämän jälkeen valmennuksen tulokset ja palautteet analysoitiin ja siitä luotiin kaupallinen palvelukokonaisuus, jonka sisältöjä voidaan hyödyntää myös itsenäisesti erilaisiin yrittäjyyden kehittämistarpeisiin.
Hankkeen avulla 17 aloittavaa yrittäjää saivat merkittävää buustia liiketoimintaansa. Valmennuksen aikana perustettiin kaksi uutta yritystä. Lisäksi lähellä uuden yrityksen perustamista on kaksi henkilöä.