Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20745

Hankkeen nimi: Visit Kalajoki!

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210010-1

Jakeluosoite: PL 72

Puhelinnumero: 0401508480

Postinumero: 85501

Postitoimipaikka: Nivala

WWW-osoite: http://www.jedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Keinonen Virpi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: virpi.keinonen(at)jedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-1508465

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää matkailualan koulutusta entistä laadukkaampaan kansainvälisyyteen ja tätä kautta lisätä matkailualan yritysten henkilöstön kansainvälisyysvalmiuksia ja lisätä kansainvälistymistä tukevaa koulutustarjontaa alueella. Hankkeen toimenpiteiden avulla tuotetaan merkittävää lisäarvoa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän järjestämään matkailualan ammatilliseen koulutukseen opetushenkilöstön lisääntyvän osaamisen kautta. Koulutusta kehitettään laadullisesti. Hanke lisää myös innovatiivista yhteistyötä koulutuksen ja alan yritysten välille. Hankkeessa pyritään myös edistämään työperäisesti maahan muuttaneiden työllistymistä matkailualalle. Koulutuksen lisäksi hankkeessa kehitetään matkailuyritysten liiketoimintaa ja kansainvälistymiseen liittyvää toimintaa, kehitetään kansainvälistä markkinointia ja haetaan uusia kohderyhmiä ja markkinoita, kehitetään matkailualan toimintaympäristöä ja matkailukohteita, parannetaan seudun vetovoimaisuutta ja edistetään matkailualan investointeja. Hankkeen toimenpiteillä pyritään myös kasvattamaan kokous- ja kongressimatkailua alueella.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kahdesta päävaiheesta: matkailualan koulutuksen ja yritysten henkilöstön kielitaidon ja kansainvälisten valmiuksien kehittäminen (koulutus)sekä matkailualan hyvinvointipalvelun tuotteistaminen, brändin luonti kansainvälisille markkinoille (työpajat). Päävaiheet on ositettu useiksi alitoimenpiteiksi, jotka toteutetaan hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeen tuloksena Kalajoen matkailualan laatu paranee ja matkailualan elinvoimaisuus lisääntyy alan henkilöstön osaamisen ja yritysten prosessien kehittymisen myötä, uusien ja laadukkaampien palvelutuotteiden kehittämisen ja hyvinvointimatkailun kasvun kautta. Konkreettisina tuloksina hankkeesta syntyy koulutuksia, työpajoja, uusia tuotteita sekä yritysten kansainvälistymistä edistäviä työkaluja, kuten Kansainvälisten valmiuksien käsikirja. Alan verkostot vahvistuvat hankkeen toimenpiteiden kautta, mikä tukee erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan syntymistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Visit Kalajoki! - Kalajoen seudun matkailun kansainvälisyysvalmiuksien parantaminen –hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat matkailualan opettajat, Kalajoen seudun matkailualan yrittäjät, yritysten henkilöstö, maahanmuuttajataustaiset henkilöt sekä matkailualan eri toimijatahot kuten Kalajoki matkailuyhdistys ry, Kalajoen kaupunki.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat mm. Kalajoen alueen matkailualan yritysten sekä koti- että ulkomaiset asiakkaat. He hyötyvät hankkeesta parantuneen palvelutason ja uusien laadukkaiden tuotteiden kautta. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän matkailualan peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen opiskelijat koulutustarjonnan kehittämisen myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 112 710

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 105 744

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 186 776

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 148 824

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Oulainen, Kalajoki, Ylivieska, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelun yhteydessä on arvioitu hankkeen toimenpiteitä myös sukupuolinäkökulmasta. Kalajoen seudun matkailuala on erityisesti naisia työllistävä ala. Kalajoen kaupungin tilastojen mukaan alueen työpaikkarakenteessa on vinouma mies- ja naisvaltaisten työpaikkojen määrässä miesten hyväksi. Hankkeella myötävaikutetaan matkailualan työpaikkojen syntymiseen välillisesti, mikä suosii erityisesti naisten työllistymistä. Myös Kalajoen kaupungin matkailun kasvuohjelma tukee naistyöpaikkojen syntymistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu ensijaisesti koko hankkeen toteuttamisen kautta, mikä tukee välillisesti naisten työllistymistä. Hankkeessa toteutettavat henkilöihin kohdistuvat toimenpiteet, kuten koulutus ja konsultoinnit suunnitellaan sukupuolineutraalisti siten, että ne ovat tasavertaisesti molempien sukupuolten hyödynnettävissä. Mahdollisissa rekrytoinneissa ja palveluiden ostoissa pyritään huomioimaan sekä naisten että miesten tasapuolinen kohtelu. Esimerkiksi ostettaviin palveluihin pyritään saamaan monipuolista näkökulmaa valitsemalla sekä miehiä että naisia asiantuntijatehtäviin mahdollisuuksien mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on matkailualan henkilöstön kansainvälisyysvalmiuksien parantaminen, mutta sukupuolten tasa-arvo huomioidaan hankkeen kaikissa toimepiteissä mahdollisuuksien mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Matkailualan yritysten asiakaspalvelu- ja tuotantoprosessien kehittämisen kautta voidaan edistää myös luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen hankkeella ei ole vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen hankkeella ei ole vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Matkailualan henkilöstön kouluttamisen ja osaamisen lisääntymisen kautta yritysten palveluprosessien laatu, taloudellisuus ja materiaalitehokkuus paranee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittymiseen hankkeella on merkittävä vaikutus. Hankkeella edistetään alueen elinkeinorakenteen monipuolisuutta edistämällä matkailualaa aluella vahvan maatalouden ja teollisuuden rinnalla. Hankkeen toimenpiteet myös erinomaisesti tukevat alueen mies- ja naistyöpaikkojen välistä vinoumaa luomalla välillisesti edellytyksiä uusien naistyöpaikkojen syntymiseen. Edistämällä monipuolisen elinkeinorakenteen säilymistä ja kehittymistä alueella luodaan edellytyksiä suhdanteista riippumattomaan, tasaisen hyvinvointiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 6
Hanke edistää välittömästi uusien matkailualan palvelutuotteiden syntymistä, esimerkiksi hyvinvointiteemaan liittyen (koulutukset, tuotteistamisen työpajat jne.). Matkailuala on keskeiseltä osin palveluliiketoimintaa ja sen kehittäminen on alalla kriittinen menestystekijä, jossa tulee onnistua.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hankkeella edistetään suoraan matkailualan henkilöstön työhyvinvointia osaamisen kehittämisen (koulutukset)sekä työpajoissa yhdessä tehtävän kehitystyön kautta. Hankkeen kautta tuotteistetut palvelutuotteet tuottavat hyvinvointia koti- ja ulkomaisille matkailijoille. Elinvoimainen matkailuala luo uusia työpaikkoja ja tuo taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia alueen ihmisille. Kehittyvät matkailupalvelut ovat myös keskeisiä hyvinvointia lisääviä lähipalveluita alueen asukkaille.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo ja hanke edistää myös alueellista tasa-arvoa kehittämällä suurten kasvukeskusten ulkopuolella olevaa elinkeinotoimintaa. Hanke lisää tasa-arvoa etnisten väestöryhmien välillä edistäen ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymistä ja työssä kehittymistä. Välillisesti hanke edistää naisten työllistymistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 10
Hankkeen toimenpiteissä on vahva painotus kansainvälisten valmiuksien kehittämiseksi huomioiden sekä kielellinen että kulttuurinen osaaminen. Kansainvälisen matkailun lisääntyminen alueella rikastaa ihmisten elämää kulttuurien kohtaamisien kautta ja integroi paikallista väestöä kansainväliseen yhteisöön. Hankkeen toimenpiteet edistävät suoraan matkailualan henkilöstön kulttuurista ja kielellistä osaamista, mikä luo heille parempia edellytyksiä rakentaa työnsä kautta yhteiskunnallista ja kulttuurillista yhdenvertaisuutta. Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistyminen matkailualalle lisää yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 5 5
Kalajoen seudun matkailussa on jo nyt hyödynnetty alueen omaleimaiset kulttuuriympäristöt ja niiden arvo tunnustetaan. Hankkeen kautta voidaan edelleen kehittää ja luoda uusia palvelutuotteita, joissa hyödynnetään kulttuuriympäristöjä. Hyödyntämällä kulttuuriympäristöjä matkailussa, niiden arvoa voidaan sitä kautta vaalia ja kehittää siten, että ne vahvistavat paikallista kulttuurista identiteettiä.
Ympäristöosaaminen 3 3
Ympäristön suojelu on tänä päivänä keskeinen huomioitava asia myös matkailupalveluiden tuottamisessa. Hankkeessa toteutettavissa tuotteistamisen työpajoissa ympäristöteema huomioidaan siten, että tuotteet täyttävät vaativimpienkin asiakkaiden kriteerit.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Visit Kalajoki! -hankkeen tavoitteena oli Kalajoen alueen matkailutoimijoiden sekä Koulutuskeskus JEDUn (ent. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kalajoen ammattiopisto) matkailuopetuksen kansainvälisyysvalmiuksien parantaminen. Hankkeen aikana kohderyhmille on tarjottu erilaisia kansainvälisyyteen liittyviä koulutuksia, kuten kv-johtajuuskoulutuksia, asiakaspalvelu- ja liiketoimintakoulutuksia, kieli- ja kulttuurikoulutuksia sekä tuotteistamisen työpajoja. Hanke saavutti tavoitteensa erinomaisesti: kaikkiaan osallistujia oli 79 ja he tulivat 19 eri mikroyrityksestä sekä 7 pienyrityksestä. Myös kaksi keskisuurta yritystä osallistui hankkeen valmennusohjelmaan. Koulutuskeskus JEDUn henkilöstöä (erityisesti matkailuopettajat) osallistui hankkeen koulutuksiin aktiivisesti. Hankkeen toimenpiteisiin otti myös osaa Kalajoki Matkailuyhdistyksen, Kalajoen Yrittäjät ry:n ja Kalajoen kaupungin edustajia.