Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20751

Hankkeen nimi: #NuoriTöihin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0213834-5

Jakeluosoite: Sibeliuksenväylä 55 A

Puhelinnumero: (09)27381

Postinumero: 04400

Postitoimipaikka: Järvenpää

WWW-osoite: http://www.keuda.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sari Aarnio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.aarnio(at)keuda.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 174 4442

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa rakennetaan pysyvä toimintamalli ja tuki- ja valmennuskäytänteet nuorten työllistämiseen ja oman ammattialan löytämiseen osana Ohjaamo-palvelukokonaisuutta.Hanke tukee omalla panoksellaan Ohjaamo Keski-Uusimaan toimintaa. Siinä ovat mukana samat kahdeksan kuntaa ja viisi alueen oppilaitosta kuin Ohjaamossakin. Kuntakohtaiset ohjaamopalvelut on käynnistetty kaikissa kunnissa. Samaan aikaan kunnista ja ohjaamoista puuttuu sekä resursseja että osaamista nuorten ja yrityksen kohtauttamiseen ja valmentamiseen.

Nuorisotakuun toteuttaminen työllistymisen ja oman koulutuspolun löytämisen kautta on hankkeen keskeisenä tavoitteena. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Uudenmaan Yrittäjien kanssa, jotka ovat sitoutuneet hankkeen tavoitteisiin. Yrittäjien näkemyksen mukaan mikroyritykset ja pienet pk-yritykset voisivat työllistää nuoria työkokeilun tai tukityöllistämisen avulla.

Hankkeessa synnytetään alueellinen tuettu valmennusmalli vastaamaan sekä pienten yritysten piilorekrytointitarpeita että koulutus- ja työuraansa etsivien nuorten tukitarpeita. Opinnollistaminen palvelee nuoria heidän hakeutuessaan mahdolliseen oppisopimus- tai oppilaitosmuotiseen koulutukseen. Hankkeen tavoitteet, niihin liittyvät toimenpiteet ja tulokset ovat seuraavat:

1. Työhönvalmennuksen toimintamallin kehittäminen osaksi Ohjaamoa:
Uudenmaan Yrittäjien toiminta-alueen yritysten ja työnantajien sitouttaminen yritys- ja työhönvalmennusmallin luomiseen, jalkauttamiseen sekä alle 30-vuotiaiden nuorten rekrytointiin.
Tuloksena syntyy pysyvä toimintamalli nuorten työllisyyden hoitoon osana kuntien Ohjaamo-toimintaa.

2. Mikro-ja pk-yritysten tukeminen nuorten ammatillisten valmiuksien kehittämisessä:
Luodaan toimintamallit ja valmennusohjelma yrityksille.
Koulutetaan 190 yrityksen edustajaa.

3. Yritysyhteistyötoimintamallin vakinaistaminen ja nuorten työllistämisen resurssien optimointi
Kehitetään kuntakohtaiset Keski-Uusimaa-tukityöllistämispaketit. Mallinnetaan nuorten työelämävalmiuksien arviointi ja tarvittavan valmennuksen toteuttaminen, jossa
nuoret saavat henkilökohtaisen opinto- tai työllistymispolun sekä määrittävät henkilökohtaiset etenemistavoitteet valmennushenkilöstön kanssa.
Polutetaan ja valmennetaan 210 nuorta, joista 30 % eli 70 työllistyy eri toimenpiteiden kautta.

4. Kohtaannon parantaminen ja opinnollistamisen tuominen osaksi tuettua työllistämistä
Tavoitteena on toimialakohtaistetun työhönvalmennusmallin luominen nuoren etenemissuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumisen tueksi yhteistyössä TE-hallinnon, oppilaitosten ja työnantajien kanssa. Luodaan mallit kone- ja metallialalle, logistiikkaan ja hoiva-alalle sekä erikseen maahanmuuttajien polku. Maahanmuuttajanuoria ennakoidaan olevan noin kolmannes asiakkaista.
Nuorten työkokeilu- ja palkkatukijaksoja opinnollistetaan yhteistyössä oppilaitosten ja toimialojen yritysten kanssa. Tästä syntyy kolme perusmallia.
Noin puolen asiakkaista eli 105 nuoren arvioidaan saavan suoraan hyväksi luettavissa olevaa osaamista näytettyä hankkeen aikana.
Ohjaamojen ja oppilaitosten asiantuntijoiden osaamisen lisääminen urasuunnittelun ja opinnollistamisen käytännön toteutuksesta tapahtuu kouluttamalla 30 asiantuntijaa.

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutuksia ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten kiinnittyminen koulutukseen ja työelämään sekä heidän ammatillisten valmiuksiensa parantuminen. Alueen yritysten ja työnantajien aktiivisuus kasvaa kohderyhmän työllistämisessä. Hankkeella pyritään ehkäisemään nuorisotyöttömyyttä ja vaikuttamaan työttömyyslukuihin pitkällä aikajänteellä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat heikossa työmarkkina-asemassa olevat: koulupudokkaat, koulun keskeyttäneet, alanvaihtajat, uraetsijät, ilman ammattikoulutusta olevat sekä maahanmuuttajataustaiset nuoret. Kohderyhmällä on olemassa oleva Ohjaamon asiakkuus tai he ovat potentiaalisia asiakkaita. 210 nuoren arvioidaan olevan toimenpiteiden piirissä.
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvista nuorista noin kolmannes on maahanmuuttajia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat myös kuntien, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien ne henkilöt, jotka osallistuvat valmennuksen ja uraohjauksen toteuttamiseen sekä mallintamiseen käytännössä. Heille kohdennetaan yhteistä koulutusta. Toimenpiteeseen osallistuu arviolta 30 henkilöä.

Hanke kohdentaa neuvonta- ja valmennuspalvelua myös hankkeeseen osallistuvien yritysten arviolta 190 yhteyshenkilölle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat alueen oppilaitokset, Uudenmaan Yrittäjät ry:n alueella toimivat yrittäjät ja työnantajat sekä kuntien elinkeinotoimen ja työllisyydenhoidon henkilöstö. Hankkeeseen arvioidaan osallistuvan hankekauden aikana 190 yritystä ja työnantajaa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 182 614

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 166 836

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 318 876

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 226 340

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Hyvinkää, Sipoo, Pornainen, Nurmijärvi, Järvenpää, Tuusula, Kerava, Mäntsälä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 190

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 45

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 430

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymän tilaston mukaan elokuun 2014-syyskuun 2015 välisenä aikana ammatillisen koulutuksen keskeyttäneistä 53,43 % oli miehiä ja 46,57 % naisia. Hankkeessa otetaan huomioon molempien sukupuolten koulutus- ja työllistymistarpeet sekä alakohtaiset haasteet. Vuonna 2013 toteutetun etsivän nuorisotyön selvityksen mukaan Uudellamaalla tavoitetuista 21-25-vuotiasta nuorista on miehiä lähes 60 prosenttia. Suurin ongelma kohderyhmällä on ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen, joka koski lähes kolmannesta tästä ryhmästä. Toimialavalinnoista kone-ja metalliala ja logistiikka kiinnostavat nuoria miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota sukupuolisensitiivisyyteen ja valmentajien valmiuksiin ottaa huomioon eri sukupuolten koulutus- ja työllistymistarpeita. Varsinkin maahanmuuttajien alan valintaan liittyvät erityiskysymykset otetaan huomioon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke pyrkii palvelemaan molempia sukupuolia tasapuolisesti ja kohderyhmäsensitiivisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Tavoitteena toimia paperittomasti hyödyntäen sähköisiä järjestelmiä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 6
Hankkeen toiminta-alue on paikallinen ja keskittyy paikalliseen elinkeinorakenteen tarpeet ja erityisesti pullonkaulat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Tuotetaan työhön- ja yritysvalmennusmalli sähköisiä apuvälineitä käyttäen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Valmennushenkilöstö pitää sidosryhmien kanssa LYNC-palavereja mahdollisuuksien mukaan. Nuoriin osallistujiin ollaan sähköisesti yhteydessä tarpeen mukaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Nuorten hyvinvointiin vaikutetaan välittömästi tavoitteellisen valmennusprosessin kautta.
Tasa-arvon edistäminen 4 0
Valmennustyön kohteena ovat tasapuolisesti sekä tytöt että pojat. Maahanmuuttajien opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia edistetään.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Erityiskohteena ovat maahanmuuttajanuoret. Tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy ja työelämään kiinnittyminen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke kehitti Keski-Uudemaan alueen (Kerava, Järvenpää, Tuusula, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Hyvinkää) Ohjaamojen työhönvalmennusta. Hankkeen kohderyhmänä olivat Ohjaamojen asiakkaat eli alle 30-vuotiaat nuoret, joilla ei ollut peruskoulun jälkeistä ammatillista koulutusta tai jotka olivat alan vaihtajia. Lisäksi valmennettavina oli oppilaitoksessa opiskelevat, keskeyttämistä harkitsevat opiskelijat. Tavoitteena oli kehittää valmennusmalli ohjaamoihin. Hanke teki tiivistä yhteistyötä Ohjaamojen palveluohjaajien ja te-asiantuntijoiden ja muiden Ohjaamotyöntekijöiden kanssa suunnitellen ja toteuttaen urasuunnittelutapahtumia ja rekrytointitapahtumia yhdessä työnantajien kanssa. Hanke toteutti yksilövalmennusta ja ryhmävalmennusta uraohjaukseen ja työnhakuun liittyen. Tavoitteena oli löytää valmennettaville mielekkäitä ja sopivia polkuja koulutukseen tai työhön. Lisäksi kehitettiin tutkinnon osansuoritusmahdollisuuksia työkokeilun aikana. Hankkeessa huomioitiin erityisesti maahanmuuttajataustaiset nuoret, joita hankkeen valmennettavista oli noin kolmannes. Hanke osti lupakortteja (mm.hygieniakoulutus, työturva- ja tulityökorttikoulutus) valmennettaville, ja ne edesauttoivat valmennettavien sijoittumista työhön. Korttikoulutusta järjestettiin myös selkokielisenä koulutuksena.
Hanke edisti ohjaamoissa tapahtuvaa ura- ja työhönvalmennusta. Hanke tuotti valmennusmateriaalia, järjesti yhteisiä tapahtumia ja yhteistyötä Keudan ja Ohjaamojen välillä jatketaan edelleen hankkeen päättymisen jälkeen. Yhteistyötä tehdään etenkin koulutukseen hakeutumiseen liittyvissä asioissa sekä opintojen keskeyttämistä harkitsevien opiskelijoiden ohjauksessa.

Hankkeeseen ohjautui nuoria, joilla oli oppimiseen liittyviä pulmia tai työllistymiseen liittyviä terveydellisiä haasteita. Sen vuoksi hankkeessa toteutettiin Ohjaamojen ja oppilaitoksen ohjaushenkilöstölle koulutus näiden asioiden tunnistamiseen ja huomioimiseen työhön- ja uravalmennuksessa. Lisäksi ohjaushenkilöstö sai työvihkosen oman ohjaustyönsä tueksi. Hankkeessa toteutettiin myös muuta koulutusta ohjaustyötä tekeville asiantuntijoille. Koulutusteemat liittyivät positiivisen pedagogiikkaan, vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden vahvistamiseen ohjausprosessin aikana sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Vahvuuspedagogiikkaan perustuvaa ohjausta vahvistetaan hankkeen jälkeen edelleen Keudan opiskelijoiden ohjauksessa. Lisäksi hanke edisti Keudan ura- ja rekrytointipalvelujen kehittymistä ja sen toiminnan kehittämistä jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen.