Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20754

Hankkeen nimi: Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.1.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Kotkan kampus: PL 9 (Pääskysentie 1)

Puhelinnumero: 044-7028888

Postinumero: 48401

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tommy Ulmanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommy.ulmanen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7028234

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa rakennemuutoksesta kärsivien kymenlaaksolaisten logistiikkatoimialan pk-yritysten valmiuksia hyödyntää tietojohtamisen käytäntöjä ja välineitä johtamisen ja työn organisoinnin tehostamiseksi. Välillisenä tavoitteena on liiketoiminnan uudistaminen, uusien palvelujen synnyttäminen ja suorituskyvyn vahvistaminen. Hankkeen konkreettisina tavoitteina ovat ymmärryksen lisääminen tietojohtamisesta, uuden johtamisja innovaatiokulttuurin luominen, tietojohtamisen käytännön menetelmien ja työvälineiden pilotointi pk-yrityksiin, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen sekä uuden tutkimustiedon tuottaminen suorituskykyä edistävistä tietojohtamisen käytännöistä pk-yrityksissä.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kyselytutkimuksista, haastatteluista, seminaareista, työpajatyöskentelystä,tutkimusjulkaisujen laatimisesta sekä tietojohtamisen kurssin pilotoinnista Kyamkissa.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia työkaluja pk-yritysten tietojohtamisen käytäntöjen arviointiin, pk-yritysten digitalisoitumisen ja siihen liittyvien käytäntöjen mittaamiseen, selvitykset Kymenlaakson logistiikka-alan pk-yritysten nykytilasta tietojohtamisen ja digitalisoitumisen suhteen, selvitys logistiikka-alan pk-yritysten suorituskyvyn eri osaalueiden kannalta tehokkaimmista tietojohtamisen käytännöistä, uusia toimintamalleja kolmen alalle kriittisimmän tietojohtamisen alueen kehittämiselle, tutkimusjulkaisuja (5 kpl), tietojohtamisen kurssi (5 op), videotallenne ja caseesittelyjä.

Tietojohtamista on tutkittu ja sovellettu menestyksekkäästi suuryrityksissä. Tässä hankkeessa tietojohtamista tuodaan pk-yritysten käytettäväksi. Hankkeella annetaan pk-logistiikkayrityksille tietojohtamisesta käytännön tietoa, osaamista, menetelmiä ja työkaluja ja tuodaan ne osaksi logistiikka-alan pk-yritysten johtamisprosessia. Hankkeessa tuotetut arviointimenetelmät ovat sovellettavissa myös muiden toimialojen pk-yritysten toiminnan
arviointiin ja johtamiseen.

Hanke edistää yritysten vertaisoppimista tietojohtamisesta. Työpajat järjestetään usean yrityksen yhteistilaisuuksina, mikä mahdollistaa keskustelun ja kokemusten vaihtamisen. Seminaareihin pyritään saamaan mukaan puheenvuoroja yrityksistä jakamaan hyviä kokemuksia tietojohtamisesta.

Hanke toteutetaan 2.1.2017 - 31.12.2018 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteishankkeena ja sen kokonaisbudjetti on 193.156 €. Päärahoittajana on Hämeen ELY-keskus (ESR).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat kymenlaaksolaisten logistiikka-alan pk-yritysten henkilöstö ja johto, mukaan lukien yrittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta välillisesti hyötyviä tahoja on useita. Kymenlaakson alue ja elinkeinoelämä hyötyvät hankkeesta yritystoiminnan tehokkuuden edistymisen kautta. Myös suomalaiset pk-yritykset laajemmin hyötyvät hankkeessa tuotetusta tiedosta ja kokemuksista, sillä esim. tuotetut arviointimenetelmät ovat sovellettavissa myös muiden toimialojen pk-yritysten toiminnan arviointiin ja johtamiseen. Kaiken kaikkiaan hanke parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä, ja tätä kautta edistää tuottavuutta ja hyvinvointia koko kansakunnan kannalta.

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös varsinaisen kohderyhmän asiakkaat, joille kasvanut tietämys ja osaaminen mahdollistavat parempia / uusia palveluja.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelman opetus saa käyttöönsä pk-yrityksiin sovellettua aineistoa, jonka pohjalta voidaan kehittää kurssisisältöjä. Aineistoa voidaan hyödyntää myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksen järjestämässä Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman opetuksessa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun logistiikan opetus saa käyttöönsä toimialaan sovellettua tietojohtamisen aineistoa, jonka pohjalta rakennetaan ammattikorkeakoulutasolle soveltuva tietojohtamisen kurssi. Näin ollen välillisinä kohderyhminä ovat myös ammattikorkeakoulun opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 144 867

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 144 867

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 193 156

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 193 156

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Hamina, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 120

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 230

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Logistiikka-ala on miesvaltaista. Tilastokeskuksen koko maata koskevasta työvoimatutkimuksesta vuodelta 2012 löytyy toimialaluokka "kuljetus ja varastointi", jonka alla työntekijöistä naisia on 21%. Alueellisia tilastoja tai erityisesti PK-yrityksiin kohdistuvia tilastoja ei ole ilmaiseksi saatavilla, mutta ei ole syytä olettaa, että sukupuolijakauma Kymenlaaksossa merkittävästi poikkeaisi maan keskiarvoista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan kyselyjä laadittaessa ja analysoitaessa sekä osallistuvien yritysten neuvonta- ja ohjaustilaisuuksissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on parantaa rakennemuutoksesta kärsivien kymenlaaksolaisten logistiikkatoimialan pk-yritysten valmiuksia hyödyntää tietojohtamisen käytäntöjä ja välineitä johtamisen ja työn organisoinnin tehostamiseksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Logistiikka toimialana ottaa voimakkaasti ekologisen kestävyyden huomioon toiminnassaan. Digitaalisten palvelujen kehittäminen lisää sähköistä asiointia ja paperitonta konttoria, jolloin tulosteiden ja jätepaperin määrä vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Logistiikkatoimialalla kannattavan liiketoiminnan edellytyksenä on kestävä kehitys ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen. Digitalisaatio lisää sähköistä liiketoimintaa ja tietojohtaminen logististen toimintojen tehokkuutta, joilla on vaikutusta päästöihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei tunnistettuja välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Logistiikka toimialana ottaa voimakkaasti ekologisen kestävyyden huomioon toiminnassaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettuja välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Logistiikkatoimialalla syntyy tavaran pakkauksesta ja sidonnasta aiheutuvaa jätettä. Tietojohtamisen keinoin voidaan tehostaa syntyvän jätteen kierrätystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Logistiikka toimialana etsii keinoja hyödyntää uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 5
Hankkeella pyritään vaikuttamaan Kymenlaakson elinkeinorakenteeseen kasvattamalla pitkällä aikajänteellä palvelualojen osuutta maakunnan BKT:stä. Uudet palvelut / lisäarvo asiakkaille edistävät alueen logistiikkayritysten menestystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Hanke edistää kestävää liiketoimintaa sekä tukee pk-yritysten kasvua.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa syntyvä inhimillisen pääoman kasvu, uudet johtamisen keinot ja työn organisointi mahdollistavat uusien aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hanke kehittää logistiikkatoimialan suorituskykyä ja tuottavuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
Hankkeen toimenpiteet tähtäävät yksilötasolla työhyvinvoinnin edistämiseen. Yritystasolla hanke edistää sopeutumiskykyä toimintaympäristön muutoksiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Tasa-arvoon liittyvät kysymykset huomioidaan hankkeen kyselyissä ja tulosten analysoinnissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 5
Hanke edistää työntekijöiden asemaa ja yhdenvertaisuutta liiketoiminnan kehittämisessä yhteistyössä yrittäjän/johtoportaan kanssa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tunnistettuja välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei tunnistettuja välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli parantaa rakennemuutoksesta kärsivien kymenlaaksolaisten logistiikkatoimialan pk-yritysten valmiuksia hyödyntää tietojohtamisen käytäntöjä ja välineitä johtamisen ja työn organisoinnin tehostamiseksi. Hankkeen välillisenä tavoitteena oli edistää yritysten liiketoiminnan uudistumista, uusien palvelujen tuottamista sekä suorituskyvyn vahvistamista. Konkreettisina tavoitteina hanke pyrki lisäämään logistiikka-alan pk-yritysten ymmärrystä tietojohtamisesta, edistämään uuden johtamis- ja innovaatiokulttuurin luomista, viemään tietojohtamisen käytännön menetelmien ja työvälineiden pilotointia pk-yrityksiin, parantamaan työhyvinvointia ja tuottavuutta pk-yrityksissä. Tieteellisenä tavoitteena oli tuottaa uutta tutkimustietoa suorituskykyä edistävistä tietojohtamisen käytännöistä pk-yrityksissä.

Hankkeen aikana toteutettiin kaksi kyselytutkimusta (puhelinhaastatteluina), seminaareja, kehitystyöpajoja (6 kpl). Lisäksi tuotettiin tutkimusjulkaisuja ja tietojohtamisen kurssi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) opiskelijoille.

Hankkeen tuloksena syntyi uusia välineitä ja menetelmiä tutkimukseen ja työkaluja pk-yrityksille: Hanke tuotti tutkimukseen uuden tietojohtamisen käytäntöjen arviointimenetelmän nimenomaan pk-yrityskontekstiin (kyselylomake). Kyselylomakkeella kerätyn tiedon avulla voidaan identifioida pk-yritysten vahvuudet ja heikkoudet tietojohtamisen käytännöissä sekä tuottavuudessa ja kohdistaa kehittämistoimenpiteet juuri kriittisimpiin kohteisiin, joihin paneutumalla yrityksen tuottavuutta voidaan parantaa. Näiden lisäksi, hankkeen tuloksena tuotettiin työkalu pk-yritysten digitalisoitumisasteen arviointiin ja siihen liittyvien käytäntöjen mittaamiseen (digimittari), selvitykset Kymenlaakson logistiikka-alan pk-yritysten nykytilasta tietojohtamisen ja digitalisoitumisen suhteen (kehittämiskartta yrityksille), ja selvitys logistiikka-alan pk-yritysten suorituskyvyn eri osa-alueiden kannalta tehokkaimmista tietojohtamisen käytännöistä. Yrityksille hankeen kehittämistyöpajoissa esiteltiin ja tuotettiin uusia toimintatapoja alkukartoituksessa löydettyjen kolmen alalle kriittisimmän tietojohtamisen alueen (tietoteknologian hyödyntäminen, pitkän tähtäimen suunnittelu, ja yrittäjän oman työn ja hyvinvoinnin organisointiin) kehittämiseksi. Lisäksi hanke tuotti tieteellisiä tutkimusjulkaisuja (4 kpl), tietojohtamisen kurssi (5 op), tietojohtamisen tietoiskuvideot (4 lyhyttä tietoiskuvideota) ja case-esittely (2 kpl).

Hankkeessa tuotettiin Tietojohtamisen verkkokurssi (5 op.), joka jää osaksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu opetustarjontaa. Kurssi sisältää tietojohtamisen keskeiset sisältöalueet: tietopääoman, digitalisaation roolin osana yrityksen tietojohtamista, uuden tiedon luonnin merkityksen ja tiedolla johtamisen. Kurssin toteutus perustuu verkossa oppimiseen ja sähköiseen oppimisympäristöön. Kurssiin kuuluu oppimateriaalit edellisistä teemoista ja oppimista tulevat oppimistehtävät. Seuraava toteutus tietojohtamiskurssista on syksyllä 2019 (www.xamk.fi/ koulutuskalenteri). Verkkokurssi on saanut opiskelijoilta erittäin hyvää palautetta ja verkkokurssi koetaan sisällöllisesti mielenkiintoisena, joka sopii hyvin erilaisille koulutusaloille. Verkkokurssilla toteutetut harjoitustyöt oli integroitu kymenlaaksossa toimiviin logistiikkayrityksiin, jonka avulla myös tietojohtamisesta ja sen käytänteistä leviää tietoa yrityskentälle. Verkkokurssi antaa tietojohtamisen perusvalmiudet myös ammattikorkeakoulun opiskelijoille, kun siirtyvät aikanaan työelämään. Pk-yrityksille tarjotaan mahdollisuus osallistua verkkokurssille avoimen AMK:n kautta syksyllä 2019.

Tietojohtamista ja sen käytäntöjä on tutkittu ja sovellettu menestyksekkäästi suuryrityksissä. Tässä hankkeessa tietojohtamisen käytänteitä tuotiin kymenlaaksolaisten pk-yrityksille hyödynnettäväksi monin tavoin: Yritysten ymmärrys tietojohtamisesta kasvoi vastaamalla hankkeen kahteen kyselytutkimukseen ja tutustumalla niiden tuloksiin. Hankkeen kehittämispajoissa paneuduttiin konkreettisesti kyselytutkimuksessa havaittuihin heikkouksiin tietojohtamisen käytännöissä, joita olivat: tietoteknologian hyödyntäminen, pitkän tähtäimen suunnittelu, ja yrittäjän oman työn organisointiin. Hankkeesta kirjoitetut tieteelliset artikkelit käsittelevät tietojohtamisen käytäntöjen nykytilaa Kymenlaakson logistiikka-alan pk-yrityksissä (https:// www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14778238.2018.1488523), tietopohjaisen henkilöstönjohtamisen, yrityksen logistiikka kyvykkyyden ja yrityksen tuottavuuden suhdetta pk-yrityksissä, sekä manageriaalisen (johdon) innovatiivisuuden suhdetta yrityksen tuoteinnovatiivisuuteen ja yrityksen tuottavuuteen (kaksi jälkimmäistä julkaisua ovat julkaisuprosessissa). Yritykset voivat jatkossa arvioida digitalisoitumisastettaan hankkeessa tuotetun digimittarin avulla. Lisäksi, työpajoissa hyödynnetyt arviointi- ja kehittämistyökalut ovat hyödynnettävissä hankkeessa tuotettujen tietoiskuvideoiden kautta (www.xamk.fi/tilog).

Hanke antoi arvokasta kokemusta logistiikka-alan pk-yritysten kehittämisestä nimenomaan tietojohtamisen näkökulmasta. Hankkeessa opittiin katsomaan pk-yrityksiä tietojohtamisen näkökulmasta ja soveltamaan tietojohtamista sekä sen käytäntöjä pk-yrityskontekstiin. Hanke lisäsi ymmärrystä erityisesti pk-yrityksistä ja niiden kehittämistarpeista.

Hankkeessa tuotetut arviointimenetelmät ovat hyödynnettävissä myös muiden toimialojen pk-yritysten tutkimukseen sekä niiden toiminnan arviointiin ja johtamiseen. Lisäksi, hankkeessa tuotetut työkalut jaetaan pk-yritysten hyödynnettäväksi seuraavassa osoitteessa (www.xamk.fi/tilog).