Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20755

Hankkeen nimi: Työttömästä Equal pacE -ammattilaiseksi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen liike- ja virkanaisten liitto

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0221170-9

Jakeluosoite: Liisankatu 27 B 2

Puhelinnumero: 09 1352483

Postinumero: 00170

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.bpw-finland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LAHTINEN ULLA MARKETTA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Järjestökoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: coordinator(at)bpw-finland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 09 1352483

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HANKKEEN TAVOITTEET
Työttömästä equal pacE –ammattilaiseksi on Suomen liike- ja virkanaisten liiton hanke, joka tähtää yli 50-vuotiaitten työttömien korkeasti koulutettujen naisten työllistymiseen uudelleenkoulutuksen ja yrittäjyyden avulla Uudellamaalla.
Yli 50-vuotiaita työttömiä naisia oli tammikuussa 2016 pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo ja Vantaa) yhteensä 10795. Yli 50-vuotiaat naiset kuuluvat vaikeasti työllistyvien työttömien ryhmään, sillä tämän ikäisten naisten työttömyys tällä alueella oli kestänyt keskimäärin 69 viikkoa (Uudenmaan ELY-keskus). Tutkimuksista tiedetään, että pitkittynyt työttömyys muuttuu usein pysyväksi työttömyydeksi.

HANKKEEN TOIMENPITEET
Hankkeessa koulutetaan yhteensä 80 korkeasti koulutettua työtöntä yli 50-vuotiasta naista equal pacE -verkkotyökalun ammattilaiseksi.
Equal pacE on ilmainen verkkotyökalu, jolla voidaan analysoida organisaatioiden palkkarakenteita. Equal pacE on osa Euroopan unionin rahoittamaa PROGRESS ohjelmaa. Equal pacE on suunniteltu tunnistamaan koulutuksen, vakituisen työsopimuksen keston, työkokemuksen, työpaikan tehtävien haastavuuden ja työntekijän esimiesaseman vaikutukset sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Equal pacE -tulosraportti lisää yrityksen palkkarakenteiden läpinäkyvyyttä. Se auttaa yrityksiä houkuttelemaan osaajia ja sitouttamaan heitä sukupuolesta riippumatta, ja siten edistää sukupuolten välisten palkkaerojen vähentämistä.
Kaksiviikkoiseen koulutukseen sisältyy equal pacE -verkkotyökalun ja tulosraportoinnin teoriaopetus ja harjoitustöitä. Koulutettavat saavat lisäksi tiedolliset valmiudet tasa-arvon yleisestä viitekehyksestä, yrittäjyyden eri muodoista, markkinoinnista sekä aikuiskoulutuksesta.
Hankkeessa lisätään equal pacE –verkkotyökalun tunnettavuutta Suomessa liiton lehden, verkostojen, verkkoviestinnän sekä sosiaalisen median avulla.

HANKKEEN TULOKSET
Koulutuksen jälkeen koulutettavat osaavat sekä tehdä equal pacE -analyysejä että kouluttaa organisaatioita tekemään itse näitä analyysejä. He ymmärtävät viitekehyksen, jossa toimitaan, ja heillä on yrittäjyydessä tarvittava perusosaaminen.
Hankkeen tavoitteena on, että koulutukseen osallistuneista naisista 100 % eli 80 hallitsee equal pacE -verkkotyökalun käytön ja tulosraportoinnin. Tavoitteena on, että 80 % koulutukseen osallistujista eli 64 työllistyy kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti equal pacE -ammattilaisena. Loput 20 % eli 16 voivat hyötyä tästä it-osaamisesta. Tiiviit koulutusjaksot synnyttävät uusia verkostoja, jotka voivat luoda uusia ansaintamahdollisuuksia, kuten muitten koulutuspakettien ideoinnin ja niitten tarjoamisen yrityksille.
Hanke lisää equal pacE –verkkotyökalun tunnettavuutta ja käyttöä Suomessa. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä naisten ja miesten palkka-tasa-arvoa Suomessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yli 50-vuotiaat korkeasti koulutetut (vähintään alempi korkeakouluaste) työttömät naiset Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, joiden on työttömiksi jouduttuaan vaikea uudelleentyöllistyä omassa ammatissaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koulutukseen osallistuvien työttömien naisten perheet ja läheiset.

Kohdeorganisaatiot, jotka ottavat käyttöön equal pacE -työkalun ja lisäävät palkkarakenteittensa läpinäkyvyyttä. Kohdeorganisaatioiden henkilökunta, joka hyötyy palkkarakenteiden läpinäkyvyydestä ja sukupuolten välisten palkkaerojen kaventamisesta. Kohdeorganisaatioita voivat olla sekä yritykset ja julkiset organisaatioit. Pelkästään Uudellamaalla on yrityksiä 109500.

Kaupunki, kunta ja valtio, joiden työllistämis- ja toimeentulotukikustannukset laskevat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 344

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 71 040

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 105 344

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 71 040

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yli 50-vuotiatten naisten työttömyys on merkittävä ongelma. Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten ajankohtaisten tilastojen mukaan Uudenmaan alueella pelkästään Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on 10795 työtöntä yli 50-vuotiasta naista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää naisten koulutusta ja työllistymistä miesvaltaisella it-alla ja pienentää näin segregaatioita. Hankkeen toteutuminen edistää naisten palkkatasa-arvoa työelämässä ja naisten tasa-arvoa yhteiskunnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää ensisijaisesti naisten työllistymistä. Pidemmällä aikavälillä hanke edistää naisten palkkatasa-arvoa työelämässä ja naisten tasa-arvoa yhteiskunnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hanke on pääosin digitaalinen ja näin luonnonvaroja säästävä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hanke on pääosin digitaalinen eikä lisää ilmastonmuutoksen riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hanke on pääosin digitaalinen ja sen hiilijalanjälki on pieni.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteille.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hanke on pääosin digitaalinen ja sen vuoksi kuluttaa vähän materiaaleja ja tuottaa vähän jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia uusiutuvan energian käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Hankkeen kohderyhmänä on yli 50-vuotiaat työttömät korkeasti koulutetut naiset. Heidän työllistymisensä vähentää työttömyyttä ja sen aiheuttamia kuluja Uudellamaalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hanke on pääosin digitaalinen. Hankkeessa koulutetaan työttömiä verkkopohjaisen equal pacE -ohjelman käytön ja opetuksen ammattilasiksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hanke on pääosin digitaalinen ja verkkopohjainen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää yli 50-vuotiaitten naisten työllistymistä. Työttömyyden päättyminen parantaa toimeentuloa, mutta myös toimintakykyä, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista kanssakäymistä.
Tasa-arvon edistäminen 4 9
Hanke edistää naisten koulutusta ja työllistymistä miesvaltaisella it-alla ja vähentää segregaatiota. Hankkeen toteutuminen edistää naisten palkkatasa-arvoa työelämässä ja naisten tasa-arvoa yhteiskunnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
Yli 50-vuotiaat työttömät korkeasti koulutetut naiset voivat hakea koulutukseen taustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 4 0
Suomen liike- ja virkanaisten liitto on toiminut jo 70-vuotta. Liitolla on eri paikkakunnilla 17 paikallisyhdistystä. Liitto kuuluu kansainväliseen kattojärjestöön The International Federation of Business and Professional Women (BPW International), jolla on toimintaa kaikissa maanosissa ja lähes 100 maassa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa järjestettiin kuusi kahden viikon mittaista kurssia työttömille, yli 50-vuotiaille korkeasti koulutetuille naisille pääkaupunkiseudulla. Koulutus järjestettiin 10 hengen pienryhmissä. Yksi koulutusjakso kesti kolme viikkoa ja se sisälsi yhteensä 60 tuntia opetusta ja 6 tuntia etäopetusta. Koulutuksen ensimmäisellä viikolla kerrattiin Excell taidot ja opittiin hallitsemaan equal pacE -verkkotyökalun, tulosraportoinnin ja -tulosanalyysin teoriaopetuksen ja harjoitustöiden avulla. toisella viikolla koulutettavat harjoittelivat itsenäisesti verkkotyökalun käyttöä.Kolmannella viikolla koulutettavat tutustuivat tasa-arvon yleiseen viitekehykseen, tasa-arvolakiin sekä sen vaatimaan henkilöstön tasa-arvosuunnitelmaan ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Koulutettavat saivat tiedolliset valmiudet yrittäjyyden eri muodoista. Kolmannen viikon lopussa koulutettavat perehtyivät osaamisensa markkinointiin ja saivat pedagogiset valmiudet equal pacE -verkko-työkalun käytön opettamiseen.
Equal pacE on ilmainen verkkotyökalu, jolla voidaan analysoida organisaatioiden palkkarakenteita. Equal pacE on osa Euroopan unionin rahoittamaa PROGRESS ohjelmaa. Equal pacE on suunniteltu tunnistamaan koulutuksen, vakituisen työsopimuksen keston, työkokemuksen, työpaikan tehtävien haastavuuden ja työntekijän esimiesaseman vaikutukset sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Työkalu on tarkoitettu tasa-arvosuunnitelman palkkakartoituksen tekemiseen.
Hankkeen tavoitteena oli järjestää 8 kurssia ja kouluttaa 80 naista. Hankkeessa toteutui kuusi kurssia. Osallistujien rekrytointi oli haasteellista, sosiaalinen media ja sähköiset viestit eivät tavoittaneet potentiaalisia osallistujia. Lehti-ilmoituksilla ja osallistujien hyvällä palautteella saimme kursseille 42 osallistujaa, joista 39 suoritti kurssin loppuun.
Palaute kurssista oli kiitettävää, ryhmissä koettiin tärkeäksi kokemusten vaihto ja vertaistuki.
Neljäsosa osallistujista ilmoitti ryhtyvänsä työnhakuun ja osa suunnitteli yrityksen perustamista. Helsingin kaupungilta saimme vuodelle 2017 toiminta-avustusta helsinkiläisten osallistujien henkilökohtaiseen ura-ohjaukseen.
Hankkeessa on lisätty equal pacE –verkkotyökalun tunnettavuutta Suomessa liiton lehden, verkostojen, verkkoviestinnän sekä sosiaalisen median avulla.
Hanke on ollut Naisjärjestöjen keskusliiton 100-Tasa-arvotekoa hankkeessa Suomen liike- ja virkanaisten liiton Tasa-arvoteko.