Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20758

Hankkeen nimi: KOTOCHAT

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Koulutus OY

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2249317-6

Jakeluosoite: Otavankatu 4

Puhelinnumero: 0405757743

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TORNIAINEN KATI JOHANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kati.torniainen(at)esedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405757743

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen kehittämiseen etsitään jatkuvasti uusia menetelmiä. Kieli ja kielen oppiminen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen ovat keskeisiä kehitettäviä asioita maahanmuuttajakoulutuksia järjestäville oppilaitoksille. Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia kehittämistyölle ja niitä mahdollisuuksia tulisi tutkia koko ajan osana kotoutumiskoulutusten kehittämistä.

Erilaisia käännöspalveluja, jotka toimivat internetin välityksellä ihmisten käännöstyön avulla useiden eri kielten välillä on jo kehitetty. Näitä laajasti jo mm. peliteollisuuden hyödyntämiä palveluja on mahdollista soveltaa myös maahanmuuttajien kotoutukseen liittyvissä palveluissa. Käytännössä hankkeessa ketterien kokeilujen avulla palvelujen soveltuvuutta voidaan testata eri asioihin (esim online-chat neuvontaa tai asiakirjojen kääntämiseen).

Esedun osalta mahdollisia pilotointikohteita on arvioitu ja analysoitu yhteistyössä kotoutumiskoulutusten opettajien sekä muiden kv-työtä tekevien kanssa.

Maahanmuuttajakoulutusten osalta testaamme tässä hankkeessa reaaliaikaisen käännöspalvelun soveltuvuutta seuraavien pilottiryhmien kanssa:

a) osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa
b) pilotoimalla reaaliaikaista chat-kääntämistä esim. työssäoppimisen tukena

Muussa kv-toiminnassa pilotointia voidaan tehdä esim.:

c) kokonaisten dokumenttien kääntämisessä
d) vaihto-opiskelijoiden perehdyttämisessä

Osaamisen tunnustaminen voi olla:

- sosiaalista tunnustamista, joka parhaimmillaan voimaannuttaa opiskelijaa -> tehdään mm. osaamislausuntoja, aletaan kokoamaan portfoliota
- uraa edistävää tunnustamista, jota oppilaitos tekee yhdessä työelämän kanssa -> tehdään osaamislausuntoja, kootaan portfolioon
- tutkintoon johtavaa tunnustamista, jota oppilaitos tekee yhdessä työelämän kanssa, jossa tutkinnon perusteet asettavat kriteerit ja jossa tunnustamispäätöksen tekee tutkintotoimikunta, tämäkin portfolioon.

Kaikkien kotokoulutusten tai valikoiden joittenkin alussa kokeillaan tätä uutta välinettä, samoin Kotomaatti ESR-hankkeessa kuluvan vuoden 2016 aikana. Väline sopii myös ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien maahanmuuttajien henkilökohtaistamiseen, työssäoppimisen ohjaamiseen jne. Lisäksi palvelua voidaan pilotoida koulutusvientiin tarvittavien dokumenttien käännöstöissä, jotka tällä hetkellä hankitaan käännöstoimistoilta sekä mahdollisesti kv-vaihto-opiskelijoiden perehdyttämisessä.

Hankkeen aikataulu ja käytännön toteutus on seuraavanlainen:

) Käännöspalveluntuottajien kilpailuttaminen ja valinta (kesäkuu 2016)
2) Teknisen toteutuksen valmistelu, esim. rajapintojen rakentaminen eri järjestelmien välille ja ensimmäisen käyttöliittymäversion valmistelu Esedulle (heinä-syyskuu 2016)
3) Pilotoinnit Esedun opiskelijoiden kanssa syyskuusta tammikuuhun 2017 . Pilotoimme nyt ensisijaisesti reaaliaikaista chat-palvelua (osaamiskartoitukset sekä työssäoppiminen) ja erilaisten dokumenttien kääntämistä. Käyttöliittymien testaaminen loppukäyttäjien kanssa vaatii yleensä ainakin neljä testikierrosta, joten testausaikaa varataan yhteensä 4 kk
4) Hankkeen tulosten raportointi käyttöliittymien ja palvelun käytettävyyden osalta (helmi- maaliskuu 2017)

Nykyisin opiskelijan osaamisen tunnistamiseen vaikuttaa aina osaltaan se, minkä verran henkilö osaa suomea tai englantia, ja pystyy kuvaamaan näillä kielillä osaamistaan. On erittäin todennäköistä, että tunnistamatta jää paljon erilaista osaamista osittain tämän takia, tai opiskelijan osaamisen tunnistaminen ainakin viivästyy.

Reaaliaikainen käännöspalvelu helpottaa maahanmuuttajan osaamisen tunnistamisen prosessia ja mahdollistaa myös uudenlaisia ohjauksen keinoja työssäoppimisen tueksi.

Hankkeen tuloksina ovat internetpohjaisen, reaaliaikaisen käännöspalvelun pilotoinnin osalta seuraavat:

1) Kielen käännöspalvelulle tehdään käyttöliittymä, joka todennetaan print screen -tulosteilla.
2) raportti käyttökokeiluista, joka sisältää kokeilujen kuvaukset, yhteenvedon kielenkääntämisen vastinajoista valituilla vähintään kolmella kokeilukieliparilla sekä arviot palvelujen käytettävyydestä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostavat maahanmuuttajat, jotka ovat ammatillisessa koulutuksessa tai kotoutumiskoulutuksessa. Kohderyhmää on myös ne maahanmuuttajat, jotka ovat esim. turvapaikanhakijoina tai muuten esim. osaamiskartoituksen kohderyhmänä ja työttöminä työnhakijoina.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajia opettavat opettajat sekä TOP-paikkojen työpaikkaohjaajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 642

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 642

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 802

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 70 802

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Maahanmuuttajakoulutuksissa on huomioitava se, että suurin osa luku- ja kirjoitustaidottomista tai ilman ammatillisia valmiuksia olevista maahanmuuttajista on naisia ja erityisesti digitaalisuuden kautta tätä ryhmää voidaan palvella koulutuksen keinon entistä paremmin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Maahanmuuttajakoulutuksissa on huomioitava se, että suurin osa luku- ja kirjoitustaidottomista tai ilman ammatillisia valmiuksia olevista maahanmuuttajista on naisia ja erityisesti digitaalisuuden kautta tätä ryhmää voidaan palvella koulutuksen keinon entistä paremmin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity hanketoimintaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity hanketoimintaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity hanketoimintaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity hanketoimintaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity hanketoimintaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity hanketoimintaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity hanketoimintaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
Koulusta kehittämällä turvataan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Hankkeessa kehitetään digitaalisia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 3
Koulutus ja sitä kautta mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintoihin ja työllistyminen lisää hyvinvointia ja vähentää syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 6 4
Koulutus ja sitä kautta mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintoihin ja työllistyminen lisää hyvinvointia ja vähentää syrjäytymistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 6
Koulutus ja sitä kautta mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintoihin ja työllistyminen lisää hyvinvointia ja vähentää syrjäytymistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei liity hankkeeseen
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei liity hankkeeseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kotochat – hankkeen päämääränä oli kehittää Internet-pohjainen käyttöliittymä, jossa on reaaliaikainen käännöspalvelu ja arvioida sen käytettävyyttä pilotoinnin kokemusten perusteella. Tavoitteena oli testata Etelä-Savon ammattiopistossa reaaliaikaisen käännöspalvelun soveltuvuutta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä työssäoppimisen tukena.

Observis Oy vastasi Internet-pohjaisen käyttöliittymän teknisestä toteutuksesta ja pilotoinnin aikaisesta teknisestä tuesta. Käännöspalvelun pilottien kieliksi valittiin arabia, farsi ja venäjä. Valitut kielet olivat teknisestä näkökulmasta haasteelliset, koska arabian ja farsin kielet kirjoitetaan oikealta vasemmalle. Käyttöliittymään suunniteltiin reaaliaikaisen käännöspalvelun lisäksi muutaman päivän viiveellä toteutuvat Kysymys & vastaus – palvelu sekä dokumenttien käännöspalvelu. Kysymys ja vastaus – palvelu osoittautui hitaaksi käyttää ja sen tekninen toteutus jäi keskeneräiseksi. Hankkeessa ei ollut tarvetta testata Dokumentti – kääntämistä, mutta se on hyvä sisällyttää käyttöliittymän yhtenä toimintona, jos palvelun käyttämistä jatketaan.

Internet-pohjaisen käyttöliittymän olennaisin toiminto oli reaaliaikainen Chat online – käännöspalvelu, jota testattiin syksyn 2016 aikana. Toiminnan varsinainen pilotti alkoi tammikuussa 2017. Pilottiin osallistui 31 opiskelijaa (tavoite 30), joista 12 opiskeli ammatillisessa koulutuksessa, 18 kotoutumiskoulutuksessa ja 1 talouskoulussa. Pilotissa käytettiin Ipadeja, joihin asennettiin valittujen kielten näppäimistöt. Pilottiin osallistuvien opiskelijoiden suomen kielen taidot ja koulutustaustat vaihtelivat huomattavasti, näin saatiin monipuolisia ja tärkeitä kokemuksia käyttöliittymän vahvuuksista ja heikkouksista. Pilotissa tehtiin ohjauksia Chat – kääntämisen avulla henkilökohtaistamiseen, uraohjaukseen, opiskelun ja työssäoppimisen etenemiseen sekä osaamisen kartoittamiseen ja tunnistamiseen.

Chat online – käännöspalvelun avulla tehtiin osaamisen kartoittamista ja tunnistamista, erityisesti sosiaalisen osaamisen tunnistamista. Aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi kartoitettiin eri kielten taitoja tai muita erityistaitoja (kädentaidot ja muut luovat taidot), harrastuksia, ja sosiaalisia taitoja. Nämä antoivat tärkeitä tietoja opiskelijan valmiuksista, mutta erityisesti niiden näkyväksi tekeminen voimaannutti opiskelijoita. Kaikkiaan Chat online – käännöspalvelun avulla saatiin aikaisempaa laajempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa opiskelijoiden aikaisemmasta osaamisesta ja heidän vahvuuksistaan.

Muutamalle opiskelijalle tehtiin Chat – käännöspalvelun avulla koulutuspolulla etenemistä tai uraa edistävää osaamisen tunnistamista. Erään opiskelijan rakennusalan työkokemusta tarkennettiin ja sen avulla tehtiin kuvaus osaamisesta, joka toimitettiin pintakäsittelyalan opettajalle. Opiskelija menee alalle viikoksi opettajan ohjaukseen keväällä 2017. Toinen opiskelija oli täydennysopiskelijana metallialalla ja Chat – ohjaukseen osallistui ammattialan opettaja. Opiskelija oli suorittanut hitsaustestit erinomaisesti. Chat – palvelun avulla selvisi, että hänellä oli vankka työkokemus ja hitsauksen erityistaitoja, ja näiden tietojen perusteella hän työllistyi metallialalle. Chat online – palvelun avulla tuettiin myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskelun etenemistä käymällä läpi työssäoppimisen käytäntöjä ja pelisääntöjä sekä vaikeaselkoisia tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia ja arviointikriteereitä.

Chat online – käännöspalvelun vahvuuksia olivat visuaalisesti selkeä ulkoasu ja helppokäyttöisyys. Chat – palvelussa kääntäjän rooli jää neutraalimmaksi kuin normaalissa tulkkaustilanteessa, joten se mahdollistaa luotettavan keskustelun. Dokumentit keskusteluista (chat transcript) pystyy lähettämään sähköpostiin, joten niitä voidaan hyödyntää mm. osaamisen tunnistamisen jatkovaiheissa. Chat online – kääntäminen osoittautui myös kustannuksiltaan tehokkaaksi. Tulkki tai kääntäjä pystyy kääntämään ainakin kahta keskustelua samaan aikaan.

Kaikkiaan Chat online – pilotin kokemukset osoittivat, että tämän tyyppinen palvelu toimisi hyvänä ja tehokkaana apuvälineenä maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa sekä koulutuspoluilla etenemisessä ja työllistymisen tukena.