Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20760

Hankkeen nimi: Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: Toimistoetappi, Satamakatu 22 C,

Puhelinnumero: 02-333 51

Postinumero: 26100

Postitoimipaikka: Rauma

WWW-osoite: http://www.utu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marleena Lehtinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marleena.lehtinen(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407799486

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Meriteollisuus ja meriklusteri on aina ollut altis rakennemuutoksille ja voimakkaille suhdannevaihteluille. Merenkulkuun ja satamatoimintoihin linkittyvillä toimialoilla ei tällä hetkellä ole Suomessa yliopistollista koulutusta, eikä ympäristö- ja kiertotalouteen liittyvää koulutuskokonaisuutta ole olemassa olevien tutkintojen osina tarjolla meriklusterialojen opiskelijoille, vaikka samaan aikaan ympäristö- ja kiertotalousosaamisen tarve alan yrityksissä kasvaa. Kiertotaloudella voidaan vaikuttaa positiivisesti liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen ja uudistamiseen sekä kestävän kehityksen edistämiseen.


Hankkeen tavoitteena on lisätä kiertotalousosaamista meriklusterialan pk-yrityksissä ja sitä kautta edistää kiertotalouden taloudellisia ja ympäristölle ystävällisiä hyötyjä. Hankkeessa kehitetään meriklusteri- ja logistiikka-alan koulutuksen laatua ja osuvuutta sekä sisältöjä ja menetelmiä yhteistyössä alan yritysten ja toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään meriklusterialalle suunnattu uusi kiertotaloutta edistävä täydennyskoulutuskokonaisuus, joka hankkeen aikana myös pilotoidaan. Koulutuskokonaisuuden kehittäminen voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: 1) ennakkosuunnitteluun ja valmisteluun, 2) pilottitoteutukseen sekä 3) arviointiin ja jälkikehittämiseen.


Hankkeessa pyritään kiertotalouskoulutuksen kehittämisen ja pilottina toteutettavaan koulutukseen osallistumisen kautta tarkistamaan yritysten tuotanto-, työskentely- ja ostamistottumuksia ja sitä kautta luomaan uutta osaamista sekä uusia taloudellisia mahdollisuuksia meriklusterin yrityksille ja vastaamaan meri- ja logistiikka-alojen rajapinnoilla toimivien yritysten muuttuviin osaamistarpeisiin. Päämääränä on, että kehitettävään koulutukseen osallistuminen välittyy koko organisaation hyödyksi niin, että yhden työntekijän koulutukseen osallistumisesta hyötyy koko organisaatio. Tavoite pyritään saavuttamaan sitomalla työssä oppiminen ja työpaikan kehittämistoiminta tiiviisti osaksi koulutusta. Lisäksi tavoitteena on edistää uusia opetusratkaisuja ja sähköisten oppimateriaalien sekä etäosallistumisen hyödyntämistä sekä kiertotalouteen liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä.

Muutos 15.6.2017: Koulutuskokonaisuuden lähipäivät avataan avoimiksi myös muille hankealueen yrityksille kuin pitkään täydennyskoulutukseen osallistujille verkostoitumisen ja vaikuttavuuden edistämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat meriteollisuuden, varustamojen, satamanpitäjien ja satamaoperaattoreiden lisäksi muiden meriliikennesidonnaisten pk-yritysten (mm. laivaajat, huolitsijat, agentit jne.) työntekijät (myös yrittäjät) ja niiden työntekijät, alan järjestöt sekä julkishallinnon virkamiehet ja asiantuntijatehtävissä olevat logistiikka-alan toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat alaan linkittyvää koulutusta tuottavat oppilaitokset ja korkeakoulut sekä alan suuryritykset. Hankkeessa ja pilottina toteutettavana koulutuksessa tuotettavaa materiaalia voidaan hyödyntää myös muissa oppilaitoksissa, sillä hankkeessa tuotettu materiaali on muiden toimijoiden vapaasti käytettävissä. Välillisenä kohderyhmänä on myös ns. "suuri yleisö", sillä hankkeen kautta yleinen tietoisuus kiertotaloudesta kasvaa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 94 271

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 94 271

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 122 671

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 122 721

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi, Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Turun, Rauman, Kaustisen, Kokkolan, Porin, Loimaan, Jakobstadsregionen, Salon, Åboland-Turunmaan, Pohjois-Satakunnan, Vakka-Suomen, Vaasan, Sydösterbottens kustregion, Kyrönmaan

Kunnat: Kaskinen, Pori, Sauvo, Pyhäranta, Salo, Laihia, Lieto, Kemiönsaari, Lestijärvi, Toholampi, Nakkila, Huittinen, Harjavalta, Pöytyä, Pomarkku, Halsua, Kokemäki, Pedersören kunta, Rusko, Paimio, Säkylä, Siikainen, Mustasaari, Kokkola, Taivassalo, Uusikaarlepyy, Rauma, Perho, Kustavi, Eura, Aura, Kannus, Masku, Ulvila, Kaustinen, Kankaanpää, Vöyri, Oripää, Vehmaa, Kruunupyy, Kristiinankaupunki, Turku, Somero, Koski Tl, Mynämäki, Veteli, Pietarsaari, Merikarvia, Nousiainen, Naantali, Uusikaupunki, Eurajoki, Jämijärvi, Marttila, Närpiö, Parainen, Loimaa, Luoto, Karvia, Isokyrö, Laitila, Raisio, Kaarina, Vaasa, Maalahti, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 16

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 22

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankke on yhtälailla suunnattu molemmille sukupuolille eikä tässä vaiheessa toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta katsottu tarpeelliseksi tehdä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on yhtälailla suunnattu molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toiminnassa kuitenkin huomioidaan yhdenvertaisina molemmat sukupuolet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Hanke edistää yritysten kiertotalousosaamista ja sitä kautta luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hanke edistää yritysten kiertotalousosaamista ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja vähähiilisyyteen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Hanke edistää yritysten kiertotalousosaamista ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Hanke edistää yritysten kiertotalousosaamista ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti ympäristöön.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Hanke edistää yritysten kiertotalousosaamista ja sitä kautta pyrkii hyödyntämään jätteiden uusiokäyttöä ja edistämään kierrätystä sekä korjaamista ja sivuvirtojen hyödyntämista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Hanke edistää yritysten kiertotalousosaamista ja ympäristöosaamista vaikuttaen positiivisesti myös uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hanke edistää kiertotaloutta ja sitä kautta elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä pyrkien löytämään usein paikallisia teollisia symbiosseja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Hankkeessa pyritään uudistamaan osallistuvien yritysten liiketoimintamalleja sekä kehittämään niille lisäarvoa tuottavia uusia palvelumalleja.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Hankkeessa hyödynnetään etäopiskelua, ja vaikutetaan täten positiivisesti liikkumisen tarpeeseen. Lisäksi osana pilotoitavaa koulutuskokonaisuutta kartoitetaan yritysten logistiikan järkevöittämismahdollisuuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Hanke lisää osallistujien osaamista ja edistää kestävän kehityksen mukaista kiertotaloutta vaikuttaen positiivisesti sekä työpaikkoihin että ihmisiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolineutraali ja sen vaikuttaa yhtälailla molempiin sukupuoliin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti neutraali.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 8 8
Hanke edistää yritysten ympäristöosaamista koulutuksen keinoin. Kehitettävä ja pilotoitava opintokokonaisuus pyritään sitomaan osaksi yritysten toimintaa ja sen kehittämistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -hankkeessa kehitettiin meriklusteri- ja logistiikka-alan koulutuksen laatua ja osuvuutta sekä sisältöjä ja menetelmiä yhteistyössä alan yritysten ja toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitettiin meriklusterialalle suunnattu kiertotaloutta edistävä täydennyskoulutuskokonaisuus, joka hankkeen aikana myös pilotoitiin. Täydennyskoulutus oli laajuudeltaan 25 opintopistettä, ja se oli suunniteltu niin, että se oli mahdollista suorittaa töiden ohessa. Kiertotalouskoulutuksen kautta pyrittiin vastaamaan meri- ja logistiikka-alojen rajapinnoilla toimivien yritysten muuttuviin osaamistarpeisiin, edistämään ympäristöasioiden huomiointia yrityksissä sekä luomaan uutta osaamista ja taloudellisia mahdollisuuksia meriklusterin yrityksissä. Täydennyskoulutuksen lähipäivät toteutettiin niin, että ne olivat avoimia myös muille kuin pitkään koulutusohjelmaan osallistuville. Tämän tavoitteena oli edistää osallistujien verkostoitumista ja hankkeen vaikuttavuutta. Täydennyskoulutuskokonaisuuden kehittämisen ja sen pilotoinnin lisäksi hankkeessa tuotettiin itseopiskelu- ja oppimateriaaleja blogit.utu.fi/kiertotalous sivustolle sekä lisättiin kiertotaloustietämystä yleisellä tasolla.