Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20762

Hankkeen nimi: TYÖIKÄ - Työtä kaiken ikää

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0161075-9

Jakeluosoite: Utinkatu 44-48

Puhelinnumero: 020 615 11

Postinumero: 45200

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.ksao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sini Javanainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kouluttaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sini.javanainen(at)ksao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 020 615 5903

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on edistää yli 50-vuotiaiden työttömien hakeutumista koulutukseen, työelämään tai muihin aktiivisiin toimenpiteisiin aktivoimalla ja voimaannuttamalla heitä heidän ammatillisen osaamisensa, harrastuneisuutensa ja/tai omien mielenkiinnon kohteidensa avulla. Lisäksi kehitetään työelämäkumppanuutta erilaisten työntekijöiden työllistämiseksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kouvolan seudun yli 50-vuotiaat työttömät työnhakijat. Henkilöt, jotka ovat päivittämässä ammatillista osaamistaan nykypäivän ammattitaitovaatimusten mukaisiksi tai ovat vaihtamassa alaa, jotka tarvitsevat aktivoimista ja voimaannuttamista osaamisensa tunnistamisessa ja eteenpäin työelämän polulla pääsemisessä.

Hankkeen toimenpiteet:

1. Hankkeesta tiedottaminen

Tehdään tiedotussuunnitelma, jossa kuvataan tiedotusta koskevat toimenpiteet vaiheittain. Tiedotussuunnitelmassa kuvataan mm. Infotilaisuudet osallistujille ja muille tahoille, tuloksista tiedottaminen sekä miten tiedotus hoidetaan asiakkaiden suuntaan.

2. Aikuisväestön ohjaus-, neuvonta ja tukipalvelumallin kehittäminen

Kehitetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi uudenlainen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalvelumalli, jonka tarkoitus on edistää yli 50-vuotiaiden työttömän aikuisväestön ammatillisen osaamisen tunnistamista sekä madaltaa polkua koulutukseen, työelämään tai muihin aktiivisiin toimenpiteisiin hakeutumisen kynnystä.

3. Tunnistettuihin paikallisiin, alueellisiin työelämän tarpeisiin vastaaminen

Toteutetaan yhteistyöverkostolle ja työelämän edustajille luentosarja työllistämiseen liittyvien haasteiden teemoista.

Järjestetään yritysesittelyjä ja yritysten rekrytointitilaisuuksia. Vieraillaan yrityksissä ja kutsutaan yritykset tutustumaan hankkeeseen osallistuvien työnäytteisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kouvolan seudun yli 50-vuotiaat työttömät työnhakijat. Henkilöt, jotka ovat päivittämässä ammatillista osaamistaan nykypäivän ammattitaitovaatimusten mukaisiksi tai ovat vaihtamassa alaa, jotka tarvitsevat aktivoimista ja voimaannuttamista osaamisensa tunnistamisessa ja eteenpäin työelämän polulla pääsemisessä. Kohderyhmän vallinnassa ja osaamisen tunnistamisessa käytetään hyväksi heidän olemassa olevaa ammattitaitoaan ja opintojaan, harrastustoimintaansa ja omaa kiinnostustaan eri aloille, tiettyjä ammattiryhmiä, esim. toimisto-ala, kuljetus-ala. Kohderyhmän koko on 50 osallistujaa.

Toisena kohderyhmäkokonaisuutena ovat työelämän edustajat, joille tarjotaan kehittämiskumppanuutta erilaisten työnhakijaryhmien työllistämiseksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat sidosryhmät, jotka osallistuvat kohderyhmän ammatillisen osaamisen tunnistamiseen ja aktivoimiseen eri tavoin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 991

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 179 494

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 241 322

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 239 324

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Utinkatu 44-48

Postinumero: 45200

Postitoimipaikka: Kouvola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työttömien tilanne on kartoitettu, lähteinä Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston pohjalta laatima Työllisyyskatsaus ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen laatima Kaakkois-Suomen työmarkkinoiden katsaus, myös sukupuolen mukaan. Tasa-arvon edistäminen on laaja kysymys ja se tulisi nähdä läpileikkaavana teemana kaikessa osaamisen, työvoiman ja työllisyyden kehittämiseen liittyvissä teemoissa. Sukupuolen merkityksen tarkastelu ja sen tuomat näkökulmat edesauttavat moninaisia kehittämisteemoja. (lähde: Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa). Tämä otetaan huomioon mm. tehtäessä yli 50-vuotiaiden henkilökohtaisia polkuja hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä vaikutusten arvioinnissa huomioidaan sukupuolinäkökulma siten, että lähtökohtaisesti mukana on molempien sukupuolten edustus mahdollisuuksien mukaan. Hanke tarjoaa lähtökohtaisesti tasa-arvoiset ja yhtäläiset mahdollisuudet osallistumiseen ja yksilöllisiin ratkaisuihin kaikille hankkeeseen osallistuville. Hankkeen eri vaiheissa arvioidaan ja varmistetaan, että sukupuolilla on samat mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Sukupuoli vaikuttaa valintoihin ja motivaatioon ja eri sukupuolia motivoivat usein erilaiset asiat (lähde: Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa). Tämä otetaan huomioon mm. tehtäessä yli 50-vuotiaiden henkilökohtaisia kuntoutus- ja urasuunnitelmia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa mutta myös ohjauksessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja sen mahdollinen vaikuttavuus. Hankkeeseen pyritään saamaan kummankin sukupuolen edustajien näkökulmia monipuolisesti esiin ja huomioidaan näin yksilölliset tarpeet ja siten myös sukupuolten väliset erot.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeessa hyödynnetään sähköistä tiedonsiirtoa ja vähennetään siten paperimonisteiden käyttöä. Oppilaitoksen tilojen yhteiskäyttö lisäävät hankkeessa välillisesti ekologista kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei ole vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeessa hyödynnetään sähköistä tiedonsiirtoa ja vähennetään siten paperimonisteiden käyttöä. Oppilaitoksen tilojen yhteiskäyttö lisäävät hankkeessa välillisesti ekologista kestävyyttä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Hankkeessa pyritään edistämään työttömän aikuisväestön kouluttautumista ja työllistymistä sekä tukemaan paikallista elinkeinoelämää erilaisten työntekijöiden työllistämisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeessa kehitetään toimintamalli työttömän aikuisväestön ohjaus-, neuvonta- ja tukipalvelusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei ole vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 2
Hanke tukee Kymenlaakso-ohjelmaa (2014-2017) mm. seuraavilta osin: asukkaiden hyvinvointiin liittyvien uusien palveluinnovaatioiden kehittäminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei ole vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 3
Hankkeen päätavoitteena on työttömän aikuisväestön työllistymisen edistäminen ja samalla yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden lisääminen. Hankkeessa huomioidaan tasavertaisesti myös eri kulttuuritaustasta lähtöisin olevat ja maahanmuuttajataustaiset osallistujat. Hanke edistää työnantajien tietoisuutta lähtökohdiltaan erilaisten henkilöiden työllistämisestä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei ole vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työtön aikuisväestö on sekä valtakunnallisesti että Kouvolan alueella hyvin heterogeeninen joukko, jonka työllistymisvaikeuksien taustalla on monia vaihtelevia tekijöitä. Iän lisäksi työllistymisen esteitä voivat olla mm. terveydelliset syyt, motivaation puute, työssä jaksaminen sekä erilaiset sosiaaliset tai taloudelliset ongelmat, vanhentunut ammattitaito, uudelleen kouluttautumiskynnys tai työkykyongelmat.

TYÖIKÄ-hankkeen tavoitteena oli tunnistaa syitä työllistymisvaikeuksien taustalla ja ohjata hankkeen kohderyhmää tunnistamaan oma osaamisensa ja vahvuutensa sekä tukea koulutus-, työllistymis- tai kuntoutuspolun suunnittelussa. Hankkeen kohderyhmänä olevia yli 50-vuotiaita työttömiä ohjattiin myös vuorovaikutustaitojen kehittämisessä ja oppimaan oppimisessa eli osaamisen ja niiden uskomustekijöiden tunnistamisessa, jotka ohjaavat uuden oppimista ja uusien oppimishaasteiden kohtaamista. Elinikäisen ohjauksen toimintamalleja vakiinnutettiin ja kehitettiin edelleen.

Työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä edistettiin yritysvierailujen ja työelämälle suunnatun luentosarjan avulla, Kaakkois-Suomen opinto- ja uraohjauspalvelua sekä ohjausosaamista parannettiin kehittämällä KSAOn ohjaus-, neuvonta- ja tukipalvelumalli sekä tiedonvälitystä eri toimijoiden välillä tiivistettiin verkostoja vahvistamalla ja hankeinfoja toteuttamalla.

TYÖIKÄ- ohjaus-, neuvonta- ja tukipalvelua pilotoitiin sekä ryhmämuotoisena, että yksilöohjaukseen perustuvana mallina. Molemmissa malleissa oli hyvät puolensa – ryhmät toimivat vähän kustannustehokkaammin, tarjosivat vertaistukea ja perspektiiviä asioihin ja antoivat ehkä enemmän aikaa kaiken sulatteluun, mutta yksilöohjauksessa saatiin edemmän aikaan yksilötasolla, työnhakuasiakirjoja valmiiksi asti, sekä oltiin rohkeampia, kun ei päästy ”piiloutumaan” ryhmän taakse.

Aikuisten kohdalla uusien mallien ja toimintatapojen omaksuminen vie paljon aikaa, jolloin myös tulokset näkyvät usein viiveellä, eivätkä näy tarkasteltavissa indikaattoreissa. Koko hankkeen osallistujista 40 prosenttia on päässyt etenemään joko aloittamalla opinnot tai työllistymällä kohtuullisella aikajänteellä hankkeeseen osallistumisensa jälkeen. Ajan hengen mukaisesti työllistyminen oli usein lyhytaikaista tai ainakin määräaikaista. Noin 25 prosentilla osallistujista oli haasteita työkyvyssä.

Palvelun keskimääräiset kustannukset ryhmämuotoisessa ohjaus-, neuvonta- ja tukipalvelumallissa ovat noin 720 euroa osallistujalta olettaen, että fasiliteetit ovat valmiina ja niiden kustannukset jyvitetty palvelun hintaan. Tällöin ryhmässä olisi 15 osallistujaa. Yksilöohjauksessa ohjauskertoja kertyi keskimäärin 3-5, jolloin hintaa palvelulle tulisi 600-1000 euroa osallistujalta. Hinta voi kuulostaa suurelta, mutta suhteutettuna pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksiin se kannattaa maksaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta ihmisten työttömyysjaksot eivät venyisi pitkiksi, eikä usko omaan osaamiseen ehtisi horjua.

Koko hankkeen aikana tavoiteltiin yhteensä 85 osallistujaa. Tavoitetta ei yrityksistä huolimatta aivan saavutettu, vaikka työttömiä tiedetään alueella riittävän. Ryhmämuotoisessa mallissa tavoitemäärä ylitettiin, tosin ikäjakauma oli tavoiteltua nuorempaa. Erityisesti miehiä ja vanhempia ikäryhmiä oli haasteellisempaa saada mukaan toimintaan. Toimijaverkostoissa yritetään edelleen keksiä ratkaisua asiakkaiden tavoitettavuuteen ja palveluihin ohjautumiseen, sillä muutkin alueella tuskailevat saman asian äärellä. Palvelun tarve on edelleen olemassa, vaikka asiakkaiden tavoittaminen on vaikeaa.