Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20771

Hankkeen nimi: Oona - osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2016 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: Bulevardi 31, PL 4000

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

WWW-osoite: http://www.metropolia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sirkka-Liisa Kolehmainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sirkka-liisa.kolehmainen(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358403347988

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oona - Osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille - hankkeen päämääränä on, että yrittäjänaisten yritysten kasvu lisääntyy Uudellamaalla. Toisena päämääränä on, että sukupuolten välinen tasa-arvo yrittäjyydessä lisääntyy.

Tiedetään, että yrittäjänaisia on vähemmän kuin yrittäjämiehiä ja että naisten yritykset ovat harvemmin kasvuyrityksiä. Yrittäjänaisilla on lisäksi suurempi tarve hyvinvoinnin tuelle ja kehittämiselle kuin työssäkäyvillä naisilla keskimäärin. Hankkeessa edistetään Uudellamaalla toimivien naisten yritysten kasvuhakuisuutta lisäämällä yrittäjänaisten osaamista ja tukemalla onnistumista. Hankkeen uutuus- ja lisäarvo on tässä yhdistelmässä.

Tukemalla naisten yrityksiä kohti kasvua hanke vastaa sekä Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelman strategiaan ‘Kasvun mahdollisuuksien tukeminen’ että rakennerahasto-ohjelman TL 3 ET 8.1. tavoitteisiin tukemalla naisten yritysten kasvuhakuisuutta ja purkamalla työelämän segregaatiota.

Oona - hankkeen päätavoitteena on tukea Uudenmaan alueen naisvetoisia yrityksiä kohti kasvua. Kasvu voi tapahtua monella eri tavalla: palkkaamalla henkilöstöä, verkostoitumalla toisten yrittäjien kanssa, kasvattamalla liikevoittoa jne. Pyrimme tässä hankkeessa tukemaan jokaista yrittäjänaista hänen omalla kasvupolullaan.

Hankkeen tavoitteena on, että
1) yrittäjänaiset saavat tukea yritystoiminnan kasvattamiseen. Yrittäjät tekevät yrityksen kasvuun johtavia suunnitelmia tai tekoja hyödyntäen uutta johtamisosaamista, tuotteiden ja palvelujen uudistamiseen liittyvää osaamista sekä digitaitoja (tavoite 1, työpaketti 1).
2) yrittäjänaiset tukevat toisiaan ja saavat uusia oivalluksia vertaisryhmissä, sekä löytävät mahdollisesti uusia verkostokumppaneita (tavoite 2, työpaketti 2).
3) kehittää ja tuotteistaa sukupuolten tasa-arvoa edistävä tuote ‘Yrittäjänaisen kasvukirja’ (tavoite 3, työpaketti 3).

Hanke tuottaa ja toteuttaa monimuoto-opintoina toteutettavan ’Osaamista opinnoilla’ -opintotarjottimen. Opintotarjotin sisältää sekä 5 opintopisteen laajuisia opintojaksoja että kevyempiä työpajoja, joista yrittäjät voivat valita yrityksensä kasvun ja kehittymisen tueksi tarvitsemansa jaksot. Opintojaksot / työpajasarja toteutetaan hankkeen aikana kaksi tai kolme kertaa, vuosina 2017 ja 2018. Opintojaksoilla ja työpajoissa hyödynnetään vertaistuen sekä vertaisoppimisen pedagogiikaa. Opinnot ja työpajat suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä.

Hankkeen työpaketissa yksi (tavoite 1, työpaketti 1) yrittäjänaisille tarjotaan johtamisen, palveluiden ja tuotteiden uudistamisen sekä digiosaamisen koulutusta ja työpajoja. Ne perustuvat tutkittuun tietoon siitä, että uudenlaiset, ketterät toimintatavat, jotka tukevat yhdessä tekemistä, ihmisten oppimista, luovuutta ja kykyä kehittää ja innovoida, toimivat erityisen hyvin kasvuyritysten johtamisessa. Digiosaamisen opintojaksoilla ja työajoissa päivitetään tehokkaasti yrittäjänaisten digivalmiudet kasvun mahdollistamiseksi.

Yrittäjänaiset tukevat toisiaan työpaketin 2 vertaisryhmissä sekä löytävät mahdollisesti uusia verkostokumppaneita. Oivalluksia tavoittelevia vertaisryhmiä järjestetään hankkeen aikana 4 (tavoite 2, työpaketti 2).

Hankkeen työpaketissa kolme arvioidaan yrittäjänaisille kohdennetun koulutuksen, työpajojen ja vertaistuen vaikutuksia yrittäjien kasvuhalukkuuteen (tavoite 3, työpaketti 3). Työpaketin kolme tavoitteena on myös kehittää ja tuottaa tasa-arvotuote ‘Yrittäjänaisen kasvukirja’.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Uudenmaan alueen naisyrittäjät (toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta).

Vuonna 2013 Uudellamaalla oli 22 000 naisyrittäjää (Tilastokeskus 2016c).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Uudenmaan alueen naisyrittäjien yritysten työntekijät ja asiakkaat.
Kaikki tahot, jotka kouluttavat naisyrittäjiä.
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 310 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 300 493

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 413 334

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 400 658

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Raaseporin, Porvoon, Loviisan

Kunnat: Kirkkonummi, Nurmijärvi, Lohja, Lapinjärvi, Järvenpää, Vantaa, Hyvinkää, Myrskylä, Loviisa, Vihti, Karkkila, Pukkila, Tuusula, Inkoo, Porvoo, Pornainen, Askola, Sipoo, Hanko, Espoo, Mäntsälä, Helsinki, Kerava, Raasepori, Kauniainen, Siuntio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 92

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 90

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on valmisteltu sen tiedon pohjalta mitä on olemassa naisyrittäjien kasvuhalukkuudesta ja sen esteistä. Hankkeen lähtökohtana on fakta, että naisyrittäjiä on vähemmän kuin miesyrittäjiä ja että naisten yritykset ovat harvemmin kasvuyrityksiä. Tiedetään, että naispuolisilla yrittäjillä on lisäksi suurempi tarve hyvinvoinnin tuelle ja kehittämiselle kuin työssäkäyvien naisten keskimäärin. Toimintaympäristön analyysi, ks. hakemuksen kohta 5.1.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on suunniteltu uusmaalaisten naisyrittäjien kasvuhalukkuuden tukemiseksi. Hankkeen päämääränä on tukea Uudenmaan alueen naisyrittäjien yrityksiä kohti kasvua lisäämällä naisyrittäjien osaamista ja tukemalla naisyrittäjien hyvinvointia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon lisääminen yrittäjyydessä, erityisesti kasvuyrittäjyydessä. Hanke vastaa juuri niihin tarpeisiin, joita naisyrittäjillä on eli tarjoaa tukea naisyrittäjien kasvuhalukkuuden, osaamisen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hanke kehittää ja tuottaa tasa-arvotuotteen "naisyrittäjien koulutuspaketti", jonka avulla voidaan tukea naisyrittäjiä kohti kasvupolkua Uudellamaalla ja laajasti koko Suomessa. Hankkeessa edistetään Uudellamaalla toimivien naisten yritysten kasvuhakuisuutta lisäämällä sekä naisyrittäjien osaamista että naisyrittäjien työhyvinvointia. Hankkeen uutuus- ja lisäarvo on tässä yhdistelmässä: sekä naisyrittäjien osaamisen että työhyvinvoinnin tukemisessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään pääsääntöisesti verkossa tuotettavia koulutuksia ja webinaareja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 6
Hankkeessa tuetaan naisyrittäjien hyvinvointia (työpaketti 2 ja vertaistapaamiset sekä webinaarit) ja välillisesti naisyrittäjien yritysten henkilöstön hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 6
Hankkeen tavoitteena on tukea naisyrittäjiä yhä enemmän kasvupolulla, päämäräänä, että naisyrittäjät kasvattaisivat yrityksiään samalla tavalla kuin miesyrittäjätkin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Yhdenvertaisuuden toteutumista edistetään hankkeessa myös niin, että hankkeen opintojaksoille pyritään samaan mukaan myös naismaahanmuuttajayrittäjiä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tiedetään, että yrittäjänaisia on vähemmän kuin yrittäjämiehiä ja että naisten yritykset ovat harvemmin kasvuyrityksiä. Yrittäjänaisilla on lisäksi suurempi tarve hyvinvoinnin tuelle ja kehittämiselle kuin työssäkäyvillä naisilla keskimäärin. Oona - Osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille -ERS-hanke toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä 2016/11 - 2019/7. Hankkeen päämääränä oli, että yrittäjänaisten yritysten kasvu lisääntyy Uudellamaalla. Toisena päämääränä oli, että sukupuolten välinen tasa-arvo yrittäjyydessä lisääntyy.
Hankkeen tavoitteena oli, että 90 uusmaalaista yrittäjänaista 1) saavat tukea yritystoiminnan kasvattamiseen. Yrittäjät tekevät yrityksen kasvuun johtavia suunnitelmia tai tekoja hyödyntäen uutta johtamisosaamista, tuotteiden ja palvelujen uudistamiseen liittyvää osaamista sekä digitaitoja. 2) tukevat toisiaan ja saavat uusia oivalluksia vertaisryhmissä, sekä löytävät mahdollisesti uusia verkostokumppaneita. lisäksi hankkeessa kehitetään ja tuotteistaan sukupuolten tasa-arvoa edistävä tuote ‘Yrittäjänaisen kasvukirja’.
Hanke tuki Uudenmaan alueen naisvetoisia yrityksiä kohti kasvua monimuoto-opintoina toteutettujen johtamisen, palveluiden ja tuotteiden uudistamisen sekä digiosaamisen koulutusten ja työpajojen sekä vertaisryhmien avulla. Nämä perustuvat tutkittuun tietoon siitä, että uudenlaiset, ketterät toimintatavat, jotka tukevat yhdessä tekemistä, ihmisten oppimista, luovuutta ja kykyä kehittää ja innovoida, toimivat erityisen hyvin kasvuyritysten johtamisessa. Hankkeen Digiosaamisen opintojaksoilla ja työajoissa päivitettiin tehokkaasti yrittäjänaisten digivalmiudet kasvun mahdollistamiseksi. Lisäksi tuotettiin Yrittäjänaisen kasvukirja yrittäjänä kasvamisen ja yrityksen kehittämisen tueksi ja arvioitiin yrittäjänaisille kohdennetun koulutuksen, työpajojen ja vertaistuen vaikutuksia yrittäjien kasvuhalukkuuteen.
Kaikkiaan 192 yrittäjänaista sai tukea yritystoiminnan kasvattamiseen. Heistä 92 osallistui pitkiin, 5 op opintokokonaisuuksiin: Henkilöstöjohtaminen (8 osallistujaa), Verkkokauppa (19 osallistujaa), Palvelujen ja tuotteiden uudistaminen (neljä toteutusta), osallistujia yhteensä 55 yrittäjänaista ja 55 Metropolia AMK:n opiskelijaa. Työpajoissa kävijäkertoja oli yhteensä 380, joten sama yrittäjänainen pystyi osallistumaan useampaankin toteutukseen. Johtamisosaamisen työpajoja oli yhteensä 13, niissä käyntikertoja 178. Osallistuvia yrittäjänaisia näihin oli 142. Heidän pajoissa käyntimääränsä vaihteli viidestä yhteen pajaan. Digi-pajoja järjestettiin yhdeksän ja näissä oli yhteensä 202 käyntikertaa. Näitä käytti 83 yrittäjänaista. Heidän pajoissa käyntimääränsä vaihteli kahdeksasta yhteen pajaan. Oivalluksia tavoittelevia vertaisryhmiä järjestettiin pienryhminä hankkeen aikana neljästi. Näissä osallistujia oli yhteensä 34 yrittäjänaista.
Jo ensimmäisen toteutussyklin aikana huomattiin, että yrittäjänaiset eivät pystyneet osallistumaan pitkiin koulutusjaksoihin ja digitaalisten oppimisalustojen käyttö tuotti vaikeutta. Siksi päädyimme tekemään suunnitelmaan muutoksen ja siirryimme koulutuksellisissa interventioissa työpajatyyppisiin ratkaisuihin. Hankkeen toimintoihin on oltu tyytyväisiä. Uusmaalaisten naisyrittäjien kasvuhalukkuus on lisääntynyt ja rohkeus lähteä kasvattamaan yritystään vahvistunut. Hanke on vahvistanut myös toteuttajaorganisaatioiden osaamista ja hankkeessa syntyneitä materiaaleja ja tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossakin toiminnassa. Kasvukirjan 1000 painettua kirjaa on levitetty yrittäjänaisille ja yhteistyökumppaneille ja digitaalinen julkaisu on käytettävissä.