Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20782

Hankkeen nimi: Paikallinen kehittäminen Lohjan keskustassa 2016-2019

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ykkösakseli ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 2122713-2

Jakeluosoite: Kitulantie 5

Puhelinnumero: 0400982236

Postinumero: 25410

Postitoimipaikka: Suomusjärvi

WWW-osoite: http://www.ykkosakseli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TEURI MAARIT ANNELI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maarit.teuri(at)ykkosakseli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400982236

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toiminnan tavoitteena on työttömien aktivointi työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi, osallisuuden lisääminen sekä yhteiskuntavastuullisen kansalaistoiminnan aktivointi. Kaupunkien asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteistyötä lisäämällä voidaan etsiä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja työllistymiseen. Erityisen tärkeää on estää nuorten, työttömien ja maahanmuuttajien syrjäytymistä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä asukkaiden osallisuutta kaupungeissa ja yhteistyötä kaupunkien kanssa. Työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi pyritään myös edistämään yrittäjyyttä ja tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja yritysten sekä muiden ESR-hankkeiden kanssa. Hankkeen tavoitteen on myös lisätä kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta.

Kaupunkilaisten osaamisen lisääminen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö vahvistaa kaupunkilaisten paikallisidentiteettiä, oman alueen kulttuurin tuntemusta ja monikulttuurisuutta. Hankkeessa voidaan tehdään toimenpiteitä, jotka tukevat työllistymistä tai ylläpitävät/parantavat kohderyhmän työkykyä ja aktiivisuutta. Yhteistyön ja verkostoitumisen kautta vahvistetaan paikallisidentiteettiä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Paikallisen vaikuttamisen ja sosiaalisen vastuun lisääminen lisää asukkaiden hyvinvointia. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja monikulttuuriset ryhmät. Hankkeen tavoitteena on tukea kansalaislähtöistä toimintaa Lohjalla. Hankkeen aikana tehdään tutuksi omaehtoista paikallisen kehittämisen toimintatapaa. Hankkeen aikana toteutetaan sosiaalista osallisuutta edistäviä ja köyhyyttä torjuvia toimenpiteitä niin hankkeen toimina kuin muun toiminnan kautta. Päätavoitteena on, että asukkaat aktivoituvat osallistumaan alueensa kehittämistyöhön ja yhteiskunnan toimintaan sekä parhaimmillaan löytävät erilaisia työllistymisväyliä.

Hankkeen aikana tehdään tutuksi omaehtoista paikallisen kehittämisen toimintatapaa. Hankkeen aikana toteutetaan sosiaalista osallisuutta edistäviä ja köyhyyttä torjuvia toimenpiteitä niin hankkeen toimina kuin muun toiminnan kautta. Päätavoitteena on, että asukkaat aktivoituvat osallistumaan alueensa kehittämistyöhön ja yhteiskunnan toimintaan sekä parhaimmillaan löytävät erilaisia työllistymisväyliä.

Hankkeen toimenpiteinä

- opetella yhdessä toimijoiden kanssa kansalaistoimijalähtöistä paikallisen kehittämisen toimintatapaa, kohderyhminä koulutuksessa ja työssä olevat
- saada asukkaat aktivoitumaan osallistumaan alueensa ja yhteiskunnan toimintaan, kohderyhminä koulutuksessa ja työssä olevat sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevat
- toteuttaa sosiaalista osallisuutta edistäviä ja köyhyyttä torjuvia toimenpiteitä, kohderyhminä koulutuksessa ja työssä olevat, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat sekä työttömät
- edellisten toimien kautta parhaimmillaan auttaa ihmisiä löytämään erilaisia työllistymisväyliä, kohderyhminä työmarkkinoiden ulkopuolella olevat sekä työttömät

Hankkeen laadullisia tuloksia ovat parantuneet työelämävalmiudet sekä asukkaiden ja yhdistysten aktivoituminen ja verkostoituminen. Hankkeen tuloksena kansalaistoiminnan yleinen osaaminen on lisääntynyt, hanketoimijat ovat omaksuneet projektimaisen toiminnan ja osaavat suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia hankkeita. Alueelle saadaan vireää toimintaa, sosiaalista osallisuutta sekä uudenlaisia ideoita työllistymistavoista.

Koska kyseessä on hyvin lyhyt hanke suhteessa toiminnan käynnistämiseen liittyviin haasteisiin, näkyvät tulokset
parhaiten pitkän aikavälin tarkastelussa. Asukkaiden hyvinvointi sekä vuorovaikutus eri sektoreiden ja alueiden välillä
tulee lisääntymään ja pitkäjänteisesti työtä jatkaen voidaan nähdä, kuinka toiminta tukee ihmisten työllistymistä ja
estää syrjäytymistä. Onnistuessaan hankkeen avulla on saatu luotua paikallisen kehittämisen toimintamalli myös Lohjan keskusta-alueelle, joka paitsi lisää selvästi asukkaiden välistä yhteistyötä myös tukee yhteiskuntavastuullisen kansalaistoiminnan kehittymistä. Näin luodaan parempia valmiuksia estää sekä vähentää syrjäytymistä ja lisätä monikulttuurisuuden positiivista hyödyntämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Toimenpiteiden kohderyhmänä ovat erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat, työttömät ja maahanmuuttajat sekä yhdistykset, jotka toimivat edellä mainittujen kohderyhmien tai yleisemmin asukkaiden aktiivisuuden ja osallisuuden
parissa. Kohdealueena on pääasiassa Lohjan kaupungin keskusta-alueet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat kaupunkien asukkaat, yhdistykset, yhteisöt ja järjestöt (ml. monikulttuuriset yhdistykset), seurakunnat ja oppilaitokset sekä kaupungin luottamushenkilöt, virkamiehet ja muut työntekijät, joille kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen tuo mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaa tai työtä niin että ne voivat
paremmin vastata syrjäytymisen ehkäisemisen haasteisiin ja omalta osaltaan tukea omaehtoista paikallista
kehittämistyötä, mitä kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen on.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 45 292

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 304

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 61 423

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 223

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Lohja

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 21

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmissä erityisesti maahanmuuttajanaisten asema verrattuna maahanmuuttajamiehiin hankala. Lohjalla työttömistä 57 % on miehiä (heinäkuu 2015).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään aktivoimaan mm. maahanmuuttajanaisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on sekä miesten että naisten aktivointi ja syrjäytymisen ehkäisy.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Yhteisöllisyys, osallisuus ja aktivoituminen lisäävät hyvinvointia ja turvallisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Alahankkeilla on myönteinen vaikutus naisten asemaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Alahankkeilla on myönteinen vaikutus lähidemokratiaan, kansalaisvaikuttamiseen ja asukkaiden aktiivisuuteen. Toimenpiteillä lisätään erilaisten asukasryhmien osallistumista tapahtumiin, edistetään yhteisöllisyyttä ja pyritään vähentämään eri ryhmiin kohdistuvia ennakkoluuloja
Kulttuuriympäristö 1 1
Toimenpiteillä edistetään monikulttuurisuutta ja pyritään lisäämään hyvinvointia taiteen ja kulttuurin kautta.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeessa pyritään lisäämään ympäristötietoisuutta ja resurssitehokkuutta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toiminnan tavoitteena hankkeessa on ollut työttömien aktivointi työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi, osallisuuden lisääminen sekä yhteiskuntavastuullisen kansalaistoiminnan aktivointi. Lähtökohtaisesti taustalla on ollut ajatus, että kaupunkien asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteistyötä lisäämällä voidaan etsiä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja työllistymiseen. Hankkeessa haluttiin lisätä asukkaiden osallisuutta kaupungeissa ja yhteistyötä kaupunkien kanssa. Työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi pyrittiin edistämään yrittäjyyttä ja tehtiin yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja yritysten sekä muiden ESR-hankkeiden kanssa. Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta.

Hankkeen toimintakaudella opeteltiin yhdessä toimijoiden kanssa kansalaistoimijalähtöistä paikallisen kehittämisen toimintatapaa sekä pyrittiin aktivoimaan asukkaita osallistumaan alueensa ja yhteiskuntansa toimintaan. Hankkeen aikana toteutettiin sosiaalista osallisuutta edistäviä toimenpiteitä mm. kaikille avoimia ideointitilaisuuksia, joissa asukkaat otettiin mukaan oman alueensa aktiiviseen kehittämiseen. Hankkeen aikana pyrittiin auttamaan ihmisiä löytämään erilaisia työllistymisväyliä ja kohderyhmänä oli työmarkkinoiden ulkopuolella olevat sekä työttömät.

Hankkeen tuloksena kansalaistoiminnan yleinen osaaminen on hieman lisääntynyt, muutama hanketoimijat ovat omaksunut projektimaisen toiminnan ja osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia hankkeita. Hankkeen tavoitteita ei kaikilta osin saavutettu, uusi kansalaistoimijalähtöinen toimintatapa vaatisi hanketta pidemmän ja jatkuvamman tuen juurtuakseen kunnolla myös kaupunkialueille.