Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20785

Hankkeen nimi: Arjen tuki –työllisty arjen tuen ohjaajaksi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0161067-9

Jakeluosoite: Taitajantie 2

Puhelinnumero: 0207879200

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kvlakk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liena Silen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: asiakkuus- ja hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liena.silen(at)kvlakk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404826770

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella haetaan ratkaisua nuorten, työttömien nuorten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työtilanteeseen. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan uusien toimintamallien kokeiluja, joilla työllisyyttä voidaan parantaa. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Arjen tuen ohjaaja -koulutus, jossa koulutetaan työttömiä nuoria ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ikääntyvän väestön arjen tueksi.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on yhteistyössä kolmannen sektorin yhteistyökumppanin kanssa kehittää toimintatapa ja portaali, jonka välityksellä Arjen tuen ohjaaja -koulutuksen suorittaneet voivat työllistyä ja heidän potentiaaliset asiakkaansa voivat saada tarvitsemiaan palveluita. Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen mukaan ikääntyvän henkilön hyvän elämän perustana on toimintakyvyn jatkuminen. Tämä tarkoittaa yksilöllisten voimavarojen ylläpitämistä ja tukemista. Ikääntyneiden kotona asuminen edellyttää myös itsenäistä selviytymistä tukevaa elinympäristöä ja arkipalveluita.

Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona selviytymistä ennen kuin kotihoidon tai kotisairaanhoidon palveluja tarvitaan ja myös täydentämään näitä palveluja. Arjen tuen palveluita ovat esim. ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa, ruoanlaitto, kodin- ja puutarhanhoito, liikunta, viriketoiminta, kulttuuriharrastukset sekä erilaiset asiointi- ja saattopalvelut.

Toimenpiteinä hankkeessa ovat:
Tiedottaminen
Koulutuksen suunnittelutyö
Arjen tuen ohjaaja -koulutuksen toteutus/pilotointi
Arjen tuen palvelukonseptin suunnittelu (palvelumuotoilu)
Toimintatavan ja portaalin kehittäminen

Tulokset:
Tuloksina on mm.
- On kehitetty koulutus nuorten, työttömien nuorten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia koulutetaan ikääntyvän väestön arjen tueksi.
- Arjen tuen ohjaaja -koulutus on pilotoitu, arvioitu ja tarvittavat kehittämistoimet on tehty.
- Arjen tuen konsepti on tuotteistettu ja dokumentoitu (palvelumuotoilu). Arjen tuen konsepti niveltyy osaksi ikääntyneille suunnattuja varhaisen tuen palveluita. Palvelukuvaukset on tehty.
- Yhteistyössä kolmannen sektorin yhteistyökumppaneiden ja asiantuntijaverkoston kanssa Kymenlaaksoon on kehitetty Arjen tuki -palvelumalli ja helppokäyttöinen portaali, jonka välityksellä Arjen tuen ohjaaja -koulutuksen suorittaneet voivat työllistyä ja heidän potentiaaliset asiakkaansa voivat saada tarvitsemiaan palveluita.
- Potentiaaliset asiakkaat saavat tietoa palvelusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

• nuoret, työttömät nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja muut heikossa työmarkkina- asemassa olevat henkilöt
• maahanmuuttajat

Lisäksi hankkeen kohderyhmään voidaan lukea kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen osallistuvat nuoret, kokemusasiantuntijat, 3-sektorin, yritysten ja muiden tahojen henkilöt, joiden osaaminen myös lisääntyy hankkeen myötä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

• Ikääntyvät ja muut arjen tukea tarvitsevat
• Kolmannen sektorin toimijat, hyvinvointialan yrittäjät ja yritykset ja julkinen sektori, kuten esimerkiksi:
• Kymijoen Nuorisoyhdistys
• Korttelikodit Kouvola: arjen tuen ohjaajien työtoiminnan kokeilu
• Kouvolan kaupunki, maahanmuuttopalvelut asiantuntemus konsultointi

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 160 058

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 98 682

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 160 058

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 98 682

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 16

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa on voimassa oleva tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka ohjaa yhdenvertaisuuden toteutumista oppilaitoksessa. Suunnitelman tarkoituksena on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon ja etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden todentumista oppilaitoksessa ja opetustoiminnassa. Työnantajana Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus haluaa huolehtia henkilöstönsä hyvinvoinnista ja monimuotoisuutta arvostavan työilmapiirin kehittymisestä. Koulutuksen järjestäjänä Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus antaa opiskelijoille sellaisia malleja, jotka edistävät erilaisuuden hyväksymistä Aikuiskoulutuskeskuksessa ja työpaikoilla sekä varmistaa kaikille opiskelijoille yhdenvertaiset palvelut
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koulutuksen kehittämisessä pyritään siihen, että arjen tuen ohjaaja-koulutukseen osallistuu sekä naisia että miehiä. Hankkeen koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon miesten- ja naisten sukupuoltenväliset elämäntilanteet, tarpeet ja toiveet ym. Arjen tuen palveluiden palvelumuotoilussa huomioidaan sekä miespuoliset että naispuoliset osallistujat, heidän erityistarpeensa ja preferenssinsä. Asiantuntijaryhmät kootaan siten, että siinä on tasapuolisesti miehiä ja naisia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteiden vaikutukset ovat tasapuolisia ja ne perustuvat yksilön tarpeisiin. Toimenpiteissä ei tehdä erottelua sukupuolen mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hankkeessa toteutettavan ohjauksen ja opintojen seurauksena kohderyhmä kouluttautuu arjen tuen ohjaajiksi. Kestävä kehitys liittyy kiinteästi myös arjen tuen palveluiden palvelumuotoiluun, jota kokemusasiantuntijat, hyvinvointialojen yritykset, 3. sektorin toimijat ja opiskelijat yhdessä tekevät. Lähtökohtana on, että asiakaslähtöisesti suunniteltu tuen palvelu säästää luonnonvaroja, kun palvelu toteutetaan laitosympäristön sijasta asiakkaan kotiympäristössä hyödyntäen kotiympäristöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Arjen tuen koulutuksessa ja sen kehittämistyössä huomioidaan ilmaston muutokseen liittyviä tekijöitä mm. koulutuksen sisällöllisissä teemoissa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Arjen tuen ohjaaja työskentelee ikääntyneiden henkilöiden kodeissa. Koulutuksessa huomioidaan huoneilmanlaatua terveyttä edistävänä tekijänä. Tunnistetaan mahdollisia sairauksien tekijöitä kotiympäristössä Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) Opiskelijoille järjestetään koulutusta ekologisten ratkaisujen vaihtoehdoista
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Arjen tuen ohjaaja työskentelee ikääntyneiden henkilöiden kodeissa. Koulutuksessa huomioidaan huoneilmanlaatua terveyttä edistävänä tekijänä. Tunnistetaan mahdollisia sairauksien tekijöitä kotiympäristössä Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) Opiskelijoille järjestetään koulutusta ekologisten ratkaisujen vaihtoehdoista
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta Natura 2000- ohjelman kohhteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Koulutuksen kehittämisessä hyödynnetään mm. digitalisaatiota ja uutta teknologiaa sekä oppimisympäristöissä että arjen tuen palveluiden työvälineenä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Asiakaspalvelussa hyödynnetään, etsitään vaihtoehtoja kestävän kehityksen mukaisista materiaaleista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää arjen tuen palveluiden tuottamiseen erikoistunutta kolmannen sektorin yritystoimintaa ja siten monipuolistaa Kymenlaakson elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Hankkeen tuloksena Kymenlaaksoon saadaan ikääntyneiden kotona asumista tukevia arjen tuen palveluita, jotka ovat pääosin aineettomia palveluita. Hankkeen varsinainen kohderyhmä toteuttaa uusia palveluja
Liikkuminen ja logistiikka 3 4
Hankkeen tuloksena syntyvät palvelut viedään asiakkaan kotiin, jonka voidaan ennakoida vähentävän ikääntyneiden asiakkaiden kuljettamista eri palveluiden pariin. Arjen tuen palveluiden tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä, minkä puolestaan voidaan ennakoida tukevan asiakkaan omatoimista liikkumista. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus toteutuu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 5
Nuoret ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat saavat työtä, joka parantaa heidän elinolosuhteita ja hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 4 3
Hanke lisää heikossa työmarkkina asemassa olevien henkilöiden sijoittumista työhön ja työelämään
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hanke edistää yhteiskunnallisista lähtökohdista riippumatonta osaamisen kehittämistä.
Kulttuuriympäristö 2 2
Tässä hankkeessa kodit ja asuinympäristö ovat kulttuuriympäristö, johon soveltuvaksi arjen tukemisen palvelut soveltuvat
Ympäristöosaaminen 2 3
Ympäristöosaamista edistetään sekä koulutuksen kehittämisessä että kokemusasiantuntijoiden, yritysten, 3. sektorin sekä opiskelijoiden kanssa tehtävässä palvelumuotoilussa. Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen toiminnassa noudatetaan ISO 14001 Ympäristöohjelmaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella haettiin ratkaisuja nuorten, työttömien nuorten ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistilanteeseen. Ongelman ratkaisemiseksi tehtiin uusien toimintamallien kokeiluja, joilla työllisyyttä voidaan parantaa. Hankkeen toimenpiteenä suunniteltiin ja pilotoitiin kotiluotsikoulutus, jossa koulutettiin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä alueen ikääntyvän väestön arjen tueksi.
Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen mukaan ikääntyvän henkilön hyvän elämän perustana on toimintakyvyn jatkuminen. Tämä tarkoittaa yksilöllisten voimavarojen ylläpitämistä ja tukemista. Ikääntyneiden kotona asuminen edellyttää myös itsenäistä selviytymistä tukevaa
elinympäristöä ja arkipalveluita. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena oli tukea ikääntyneiden kotona selviytymistä ennen kuin kotihoidon tai kotisairaanhoidon palveluja tarvitaan ja myös täydentämään näitä palveluja. Kotiluotsien palveluita ovat esim. ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa, ruoanlaitto, kodin- ja puutarhanhoito, liikunta, viriketoiminta, kulttuuriharrastukset sekä erilaiset asiointi- ja saattopalvelut. Kotiluotsikoulutuksen suoritettuaan työttömällä henkilöllä on mahdollisuus työllistyä esimerkiksi yrittäjänä. Hankkeen avulla tehtiin kotiluotsipalvelua ja -koulutusta koskevaa tiedotusta paikallisesti ja kansallisesti, sekä tehtiin voimakasta verkostoyhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.

Hankkeen aikana suunniteltiin ja toteutettiin kotiluotsikoulutusta, tehtiin kotiluotsipalvelun muotoilua ja levitettiin tietoa kotiluotsikoulutuksesta ja -palvelusta. Kotiluotsikoulutukseen osallistuvien ammattitaidon hankkimisen tueksi suunniteltiin ja käynnistettiin yrittäjämäinen oppimisympäristö, joka tarjoaa hyvinvointia edistäviä palveluita ikäihmisille matalan kynnyksen periaatteella. Kotiluotsikoulutukseen sisällytettiin runsaasti yrittäjyysopetusta, jonka avulla työttömän henkilön valmiudet yrittäjyystoimintaan lisääntyivät.

Kotiluotsipalvelua ja koulutusta esiteltiin monessa eri foorumissa ikääntyvien parissa toimiville palveluntuottajille, asiantuntijoille ja päättäjille. Palaute palvelun tarpeellisuudesta on käytännössä yksinomaan positiivista. Kotiluotsien tuottamat arjen onnistumista tukevat palvelut nähtiin tervetulleeksi täydennykseksi ikääntyvien kotona asumisen tukemiseksi. Eräs ikääntyvien varhaisen tuen sosiaalipalveluiden palveluohjaaja sanoi koulutuksen ”vastaavan rukouksiin”. Kotiluotsipalveluiden avulla on mahdollista siirtää ikääntyvän korjaavan hoidon palveluntarvetta ja mahdollistaa työttömän työnhakijan ja/tai osatyökykykyisen työllistymistä. Työllistyminen on mahdollista esimerkiksi yrittäjänä, osuuskunnan kautta tai palveluntuottajan kautta.