Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20786

Hankkeen nimi: OSMA - Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Korvanranta 50

Puhelinnumero: 020 7984000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.redu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KÄHKÖNEN TAPANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tapani.kahkonen(at)redu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-505 6881

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Saura-säätiö, 1733423-4
EDURO-säätiö, 1508035-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Eduro-säätiö ja Saura-säätiö ovat yhdessä suunnitelleet toimintaa, jolla nopeutetaan maahanmuuttajien kotoutumista yhdistämällä nykyinen peräkkäin etenevä kotoutumismalli samanaikaistoiminnaksi. Kotoutus ja koulutus toteutetaan työpainotteisella toteuttamistavalla.

TE-palvelut johtaa kieli- ja kulttuuritaustaisen asiakkaan kotouttamisprosessia. TE-palveluissa asiakkaalle laaditaan kotoutumissuunnitelma sekä järjestetään kotoutukseen liittyvän moduuli 1 mukaiset suomen kielen ja yhteiskuntaan sitouttamisen opinnot.

Koulutus- ja työmarkkinasuuntautuneet asiakkaat TE-palvelut ohjaa säätiöille. Säätiöt kartoittavat yhdessä koulutuskuntayhtymän opetushenkilöstön kanssa työn hakijan tulevaisuuden suunnitelmat ja olemassa olevan ammatillisen sekä kieliosaamisen (osaamisen tunnistaminen).

Tarvittavan osaamisen hankkiminen tapahtuu tuotannollisessa työssä säätiön työpajoilla pienyritysmäisissä oppimisympäristöissä. Heikolla kielitaidolla olevat kotoutujat ohjataan säätiöön työpajatyöhön. Työn tekemisen yhteyteen liitetään kieli- ja työkulttuurivalmennus. Kielitaidon ja työelämävalmiuksien vahvistuttua asiakkaat ohjataan elinkeinoelämän työpaikoille tai ammatilliseen koulutukseen. Apuna työpaikan hankinnassa ovat työhönvalmentajat. Ne, jotka eivät ole koulutus- tai työllistymisvaiheessa ohjataan asiakaslähtöisesti muiden palvelujen piiriin.

Kieli- ja työkulttuurivalmennus yhdistetään työn tekemiseen ja ammatillisen osaamisen hankkimiseen jo heti alusta alkaen. Näin maahanmuuttajien kotoutuminen nopeutuu kun motivaatio ja edellytykset kielen oppimiseen lisääntyy.

Tuloksena saadaan tuotteistettu työpainotteinen kotoutumista tukeva toimintamalli, joka toteutetaan säätiöiden ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Toimintamallilla nopeutetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja vahvistetaan työelämään kiinnittymistä työtaitojen, työelämätaitojen ja suomen kielen oppimisen samanaikaismallilla. Tavoitteena on rakentaa työelämälähtöinen vaihtoehto kotouttamisen palveluvalikoimaan/tuleviin kasvupalveluihin.

Toimintamalli vastaa ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteisiin. Malli on työelämälähtöisesti toteutettu ja perustuu osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja yksilöllisesti suunniteltuihin osaamisen hankkimis- ja työllistymispolkuihin.

Kohderyhmään kuuluvat oleskeluluvan Suomesta saaneet miehet ja naiset. Hanke vahvistaa miesten ja naisten kieli- ja työkulttuuriosaamista ja työllistymistä sekä mahdollisuutta kiinnittyä yhteiskuntaan vähentäen sukupuolten välistä eriarvoisuutta. Hanke edistää ja nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista, mikä lisää heidän hyvinvointia, osallisuutta yhteiskunnassa, osallistumismahdollisuuksia, koulutusta ja työllistymistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat

-jotka ovat saaneet oleskeluluvan, ja joille on tehty kotoutumissuunnitelma sekä palvelutarpeen arviointi TE-toimistossa
-jotka ovat suorittaneet kotoutumiskoulutuksen orientoivan jakson ja moduuli 1:n tai vastaavan
Moduuli 1= asiakas on saavuttanut vahvan taitotason A 1.3 (toimiva alkeiskielitaito) kaikilla kielen osa-alueilla ja joillakin mahdollisesti tason A 2.1 (peruskielitaidon alkuvaihe)
-jotka ovat kotoutumisajalla, mutta myös muut oleskeluluvan saaneet, joilla kotoutuminen on vielä kesken
Kotoutuminen= opitaan kieltä, löydetään työ- tai opiskeluaikka, saadaan kontakteja suomalaiseen yhteiskuntaan
- jotka ovat suuntautumassa työelämään tai koulutukseen
-joille työpainotteinen kielen ja työelämätaitojen vahvistaminen on oppimisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Kaikki kriteerit pitää pääsääntöisesti täyttyä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Säätiöt ja koulutuksen järjestäjät, jotka kehittävät vaihtoehtoista kotoutumista tukevaa toimintaa omaan käyttöön ja levitettäväksi muille maahanmuuttajille palveluita hankkiville ja tuottaville toimijoille.

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat työpaikat ja oppilaitokset sekä muut tahot, joihin asiakkaat ohjataan siirtymävaiheessa. Hanke vahvistaa maahanmuuttajien mahdollisuutta työllistyä ja integroitua yhteiskuntaan. Työyhteisöjen valmiudet eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden kanssa toimimiseen vahvistuu.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 123 627

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 116 239

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 466 091

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 395 301

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Ranua, Rovaniemi, Kolari, Sodankylä, Kittilä, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa on voimassa oleva tasa-arvosuunnitelma, jolla varmistetaan lain velvoitteiden toteutuminen. Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään 2 vuoden välein. Paraikaa on päivitettävänä suunnitelma vv. 2016-2017. Suunnitelmassaan RKK on sitoutunut siihen, että kaikessa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kotoutumiskoulutukseen voivat osallistua niin miehet kuin naisetkin, jotka ovat saaneet oleskeluluvan Suomesta. Sukupuolten välinen tasa-arvo antaa naisille ja miehille samanlaiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet niin opinnoissa, kotona kuin muutoinkin yhteiskunnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa arvioidaan kotoutumisen onnistumista myös sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Monikulttuurisuusosaaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa kehitetään uudenlaista maahanmuuttajien kotoutumismallia, jolla tehostetaan kieli- ja kulttuuriosaamisen kehittymistä, joka edistää myös maahanmuuttajien työllistymistä
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke edistää ja nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista, joka lisää heidän hyvinvointiaan, osallisuutta, osallistumis-mahdollisuuksia, työllistymistä ja harrastemahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 7 4
Hanke vahvistaa kotoutujien, niin miesten kuin naistenkin, kieli- ja kulttuuriosaamista ja mahdollisuuksia työllistyä paremmin
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke vahvistaa maahanmuuttajien mahdollisuutta työllistyä ja integroitua yhteiskuntaan sekä vähentää eriarvoisuutta.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeen toteutuksessa otetaan huomioon kulttuuriset erityispiirteet
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

OSMA-osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti-hankkeen aikana Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin koulutuskeskus REDU kehitti yhdessä työllistämisen toimenpiteitä järjestävien Eduro- ja Saura-säätiöiden kanssa uudenlaisen työelämälähtöisen kotouttamisen mallin. OSMA-toimintamalli perustuu maahanmuuttajien yksilöllisiin osaamisen kehittämisen tarpeisiin sekä toimijoiden välillä kehitettyyn yhteistyöhön, jolla näihin tarpeisiin voidaan vastata tehokkaasti.
Mallissa koulutuskeskuksen suomen kielen opetus ja pedagoginen ohjaus yhdistetään säätiöiden työvalmennukseen ja yksilölliseen koulutusvalmennukseen yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, mistä maahanmuuttajat kokemusten perusteella hyötyvät. Näin ollen kehityshankkeen tärkein uutuus- ja lisäarvo on ammatillisen oppilaitoksen ja säätiöiden yhdessä tekemiseen perustuva ja asiakaslähtöinen samanaikaisohjaus.
Samanaikaisohjauksella tarkoitetaan erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä toteutettavaa moniammatillista, organisaatiorajat ylittävää valmennusta, opetusta ja arviointia työssä ja suomalaisessa työelämässä tarvittavista taidoista ja suomen kielen osaamisesta. Samanaikaisohjaus sisältää myös yksilöllisesti räätälöidyn ja moniammatillisen ohjauksen työelämään etenemiseen tai tarvittaviin opintoihin hakeutumiseen.
Kehittämistyön aikana alueen maahanmuuttajien kotoutumista edistävien toimijoiden yhteistyö vahvistui. Vahvistuneen yhteistyön jatkumisella voidaan nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja parantaa heidän suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymistään jatkossakin. Yhtenä konkreettisena yhteistyön jatkumona OSMA-toimintamallin pohjalta tuotteistettiin OSMA-valmennusjakso, jossa toimintaa tullaan pilotoimaan ja kehittämään edelleen. Hankkeessa tehokkaaksi havaitun samanaikaisohjauksen soveltamista jatketaan myös käynnissä olevissa yhteisissä kehityshankkeissa ja kehitettyjen materiaalien hyödyntämistä laajasti perustason työssä.