Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20788

Hankkeen nimi: Hyvää seuraa - nuorten osallistaminen seuratoimintaan

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.10.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN PALLOLIITTO R.Y.

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0202244-9

Jakeluosoite: PL 191

Puhelinnumero: 09 7421 51

Postinumero: 00251

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.palloliitto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leena Allen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.allen(at)palloliitto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440111327

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kuopion Palloseura ry, 0281218-4
TPS Juniorijalkapallo ry, 0955445-6
HIFK Soccer rf, 2190804-2
Rovaniemen Palloseura ry, 0192429-9
Espoon Palloseura ry, 0237025-9
KPV:n Juniorit ry, 0975991-0
Mikkelin Palloilijat ry, 0218738-2
FC Jazz Juniorit ry, 1805553-6
Ilves ry, 0155430-4
Helsingin Jalkapalloklubi ry, 0288719-4
Suomen Ammattiin Opiskelevat SAKKI ry, 0678133-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hyvää Seuraa - Nuorten osallistaminen seuratoimintaan -hankkeen tavoitteena on osallistaa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret mukaan paikalliseen seuratoimintaan liikkumaan sekä osallistumaan ja vaikuttamaan. Tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia ja tarjota osallisuuden kokemuksia paikallisessa toimintaympäristössä, lähellä nuoria. Ennakoivalla, osallistavalla lähestymistavalla tuetaan nuorten elämänhallintataitoja, edistetään opiskelumotivaatiota sekä vahvistetaan työelämätaitoja. Hankkeen toteuttajina toimivat valtakunnalliset järjestöt, Suomen Palloliitto ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI sekä kymmenen jalkapalloseuraa.

Hankkeessa käynnistetään kymmenellä paikkakunnalla jalkapalloseuran ja ammatillisen oppilaitoksen välinen yhteistyö. Ammatillisten oppilaitosten nuoret osallistetaan paikallisesti käynnistettävän toiminnan sisältöjen suunnitteluun. Opiskelijat tutustutetaan paikallisen jalkapalloseuran tarjoamiin liikkumis- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin. Seurat käynnistävät matalan kynnyksen harrastejalkapallotoiminnan 16-20-vuotiaille nuorille. Harrastetoimintaan mukaan tulevat nuoret koulutetaan ja osallistetaan lisäksi seuran monipuolisiin toimintoihin vapaaehtoistoimijoina tekemään, kokemaan ja oppimaan. Laajat ja monipuoliset vapaaehtoistehtävät luovat jalkapalloseuroissa toimintaympäristön, johon ammatillisten oppilaitosten opiskelijanuorten on luontevaa ja mielekästä osallistua. Oppilaitosvierailuilla kohdataan opiskelijoiden lisäksi opinto-ohjaajat ja liikunnanopettajat, joiden osaamista vahvistetaan liittyen paikalliseen liikuntajärjestö- ja valtakunnalliseen opiskelijajärjestötoimintaan. Kohtaamisissa painotetaan järjestöjen tarjoamien osallisuus- ja oppimismahdollisuuksien merkitystä osana nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamista.

Hankkeessa vahvistetaan paikallista monialaisuutta luomalla toimintamalli liikunta-/urheiluseuran sekä ammatillisen oppilaitoksen yhteistyölle. Hankkeessa mallinnetaan toimivat käytänteet nuorten osallistamiseksi seuratoimintaan. Hyvää Seuraa -hanke toimii pilottina Liikkuva Koulu -ohjelmassa. Hankkeessa kehitetty toimintamalli monistetaan valtakunnallisesti eri liikunta- ja urheiluseurojen käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

-16-20-vuotiaat ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret (liikkujat ja vapaaehtoistoimijat tapahtumissa, 600 hlöä, jäävät osaksi seurojen toimintaa)
-ammatillisten oppilaitosten henkilöstö (liikunnanopettajat, opinto-ohjaajat, 70 hlöä)
-16-20-vuotiaat opiskelijakuntien hallitusten nuoret (paikallisen toiminnan sisältöjen suunnittelu/toteutus, 150 hlöä)
-16-20-vuotiaat, toisen asteen opiskelijat hankepaikkakunnilla (kohdataan kampanjan aikana oppilaitoksissa liikuntakokeiluissa, 10000 hlöä)
-Pääsarjoissa pelaavat jalkapalloseurat (10 kpl)

-Erityiskohderyhmänä maahanmuuttajataustaiset nuoret (jalkapallo on selvästi osallistavin ja kiinnostavin urheilulaji ja harrastustoimintaympäristö tälle kohderyhmälle, tutkimusten mukaan Suomessa 90% maahanmuuttajataustaisista urheiluun osallistuvista henkilöistä osallistuu jalkapallotoimintaan)

4.2 Välilliset kohderyhmät

-seuroihin palkattavat henkilöt, jotka koulutetaan osallistamisen, vapaaehtoistoiminnan ja tapahtumajärjestämisen osaajiksi (10 hlöä)
-ammattilliset oppilaitokset (n. 180 kpl) (SAKKI:n kautta)
-suomalaiset jalkapalloseurat valtakunnallisesti (Suomen Palloliiton jäsenseurat, 950 kpl)
-suomalaiset urheiluseurat valtakunnallisesti (Liikkuva koulu - ohjelman kautta)

-hankkeessa rakennetaan toimintamalli, joka on monistettavissa eri paikkakunnille. Näin ollen välillisenä kohderyhmänä on kaikki "varsinaiset kohderyhmät" -kohdassa mainitut tahot valtakunnallisesti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 681 931

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 681 931

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 681 931

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 681 931

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 820

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomen Palloliitossa seurataan toimintaan osallistujien määriä sukupuolitttain. Jalkapallon rekisteröidyistä harrastajista 23% on tyttöjä/naisia. Naiset ovat vielä tällä hetkellä aliedustettuja monissa jalkapallotehtävissä. Suomen Palloliitto kiinnittää kaikessa toiminnassaan huomiota erityisesti tyttöjen ja naisten määrän lisäämiseen eri jalkapallorooleissa. Tyttöjen ja naisten määrän lisäämiseksi on organisaatiolla useita erilaisia tukitoimintoja. Sukupuolinäkökulman huomioinen on kirjattu organisaation toimintasuunnitelmassa. Tässä hankkeessa sukupuolinäkökulmaan kiinnitetään erityistä huomiota.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kiinnitetään huomiota siihen, että hankkeeseen saadaan mukaan toimijoiksi sekä kohderyhmäksi niin poikia/miehiä kuin tyttöjä/naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta sukupuolinäkökulmaan kiinnitetään erityistä huomiota.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Mukaan toimintaan voi tulla ilman mitään erikoisvarusteita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Toiminta järjestetään lähellä kotia, joten päästöt matkustamisesta johtuen minimoidaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kaikessa toiminnassa kunnioitetaan kasvillisuutta, eliöitä ja luonnon monimuotoisuutta. Toiminnalla ei aiheuteta vahinkoa em. monimuotoisuudelle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeessa ei vaikuteta haitallisesti pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei kohdistu Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Harrastejalkapallotoiminnassa pärjää perusvarustuksella ja vaatetuksella. Mitään erityisiä lajivarusteita ei tarvita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Huomioidaan asia hankkeen toiminnassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitetään nuorten harrasteliikuntatoimintaa, joka on aineeton tuote/palvelu. Hankkeessa kehitetään seurojen tapahtumajärjestelyjä, jotka ovat aineeton palvelumuoto.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen toiminta järjestetään aina mahdollisimman lähellä osallistujien kotia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hyvinvoinnin edistäminen on yksi hankkeen päätavoitteista. Järjestötoimintaan osallistuminen lisää tutkitusti ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja huolehditaan, että sekä pojat/miehet että tytöt/naiset ovat mukana toiminnassa. Nuoret miehet ovat selvitysten mukaan suuremmassa syrjäytymisriskissä. Jalkapallo on nuoria miehiä kiinnostava toimintaumpäristö, joten tällä hankkeella tavoitetaan tärkeää kohderyhmää tasa-arvon edistämisen näkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen erityiskohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret. Heidän vahva osallistamisensa omaan lähiyhteisöön lisää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 5 5
Jalkapallotoiminta edistää paikallista yhteenkuuluvuudentunnetta ja parhaimmillaan seuran ympärillä on vahva seurakulttuuri, jossa on jäseninä eri ikäisiä ja taustaisia henkilöitä, joita yhdistää rakkaus lajiin/seuraan.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen toiminta järjestetään nuorten lähiympäristössä, mahdollisimman lähellä kotia. Näin vältetään matkustamista sekä siitä aiheutuvia päästöjä. Mukaan toimintaan pääsee hyvin vähillä perusvarusteilla, mitään erityisvarusteita ei tarvita.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hyvää Seuraa - Nuorten osallistaminen seuratoimintaan -hankkeen tavoitteena oli osallistaa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret mukaan paikalliseen seuratoimintaan liikkumaan sekä osallistumaan ja vaikuttamaan. Tavoitteena oli edistää nuorten hyvinvointia ja tarjota osallisuuden kokemuksia paikallisessa toimintaympäristössä, lähellä nuoria. Ennakoivalla, osallistavalla lähestymistavalla pyrittiin tukemaan nuorten elämänhallintataitoja, edistämään opiskelumotivaatiota sekä vahvistamaan työelämätaitoja. Hankkeen toteuttajina toimivat valtakunnalliset järjestöt, Suomen Palloliitto ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI sekä kymmenen jalkapalloseuraa.

Hankkeessa käynnistettiin tavoitteen mukaisesti kymmenellä paikkakunnalla jalkapalloseuran ja ammatillisen oppilaitoksen välinen yhteistyö. Seurat käynnistivät matalan kynnyksen jalkapallotoimintaa 16-20-vuotiaille nuorille. Harrastetoiminnan lisäksi opiskelijat koulutettiin ja osallistettiin seuran monipuolisiin toimintoihin vapaaehtoistoimijoina tekemään, kokemaan ja oppimaan. Jalkapalloseurat osoittautuivat monipuoliseksi työympäristöiksi, joissa pystyttiin hyödyntämään oppilaitosten opintoaloja laaja-alaisesti ja hankkeen lähtökohdan tavoite, osallistaa opiskelijat ottelutapahtumiin, laajeni kattamaan lähes kaikkia seuratoiminnan osa-alueita.

Hankkeessa vahvistettiin paikallista monialaisuutta luomalla toimintamalli liikunta-/urheiluseuran sekä ammatillisen oppilaitoksen yhteistyölle. Hankkeen tulokset olivat erittäin onnistuneet ja 7/10 hankekoordinaattorista jatkaa seuran toiminnassa päätoimisena työntekijänä ja 1 OTO:na. Kaksi muuta ei jatka seurassa omasta halustaan, vaikka mahdollisuus tähän oli olemassa. Hankkeesta mallinnetaan toimivat käytänteet nuorten osallistamiseksi seuratoimintaan ja hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit monistetaan valtakunnallisesti eri liikunta- ja urheiluseurojen käyttöön.

Koordinaattoreille järjestettiin hankkeen alussa 2 koulutusta, joista hanke eteni oman hankesuunnitelman tekemiseen ja käytännön aloittamiseen. Jokainen seura pohti toiminnan tarkoitusta oman seuransa näkökulmasta ja omista tarpeistaan lähtien. Alussa ajateltiin, että harrastefutiksen käynnistäminen tulisi olemaan helpompi vaihtoehto, mutta aika osoitti, että kohderyhmän ikäisten liikkumaan saaminen, on työn takana. Muuta koulutusta ei järjestetty, mutta hankeseuroissa vierailtiin 4 kertaa, joista viimeisessä vierailussa mukaan edellytettiin hallituksen edustajia (pj ja jäseniä) sekä seuran toiminnanjohtaja. Vierailun tarkoitus oli kartoittaa toiminnan tulosten jalkauttamisen mahdollisuudet jatkossa sekä koordinaattorin työllistymisen puntarointi.

Hankkeen puolessa välissä tehtiin opintokäynti Everton in the Community ohjelmaan Englannissa ja hankkeen lopussa pidettiin hankkeen, jossa käytiin läpi hankkeen haasteet, onnistumiset ja jatkotoimenpiteet.

Hankkeessa oli osatoteuttajana myös Ammattiin opiskelevien liitto, Sakki, mutta ikävä kyllä heidän osallistuminen hankkeen alkusuunnitelman mukaiseen oppilaitosten lobbaamiseen aiheesta, epäonnistui lähes täysin. Järjestön työntekijät vaihtuivat tiuhaan, kuin myös hankekoordinaattorit, joten on mahdotonta odottaa koordinaattorin hankkeeseen sitoutumista ja/tai sisäistämistä, jos sopimus kestää vain 3 kuukautta jne. He toteuttivat kuitenkin hankkeen alussa yhden YouTube videon sekä tekivät yhden mediakierroksen, jonka tavoitteena oli saada hankkeesta juttuja paikallislehtiin. Tämän tuloksena 1 lehti kirjoitti jutun.

Oppilaitosyhteistyö osoittautui kuitenkin lopulta helpommaksi toteuttaa työssäoppimisen kautta, jolloin pystyttiin tarjoamaan myös opinnollistamisen mahdollisuutta. Oppilaitokset tarttuivat tähän mahdollisuuteen helpommin kuin pelkkään työkokeiluun, sillä opiskelijat hyötyivät siitä enemmän. Myös harrastefutista opinnollistettiin muutaman kurssin muodossa ja opiskelijat pystyivät suorittamaan mm. poissaoloja osallistumalla harrastefutistunteihin.

Päätoteuttaja (Suomen Palloliitto) osallistui hankeseurojen toimintaa tiiviillä yhteydenpidolla sekä erilaisten tehtävien kautta. Seurat keräsivät tietoa toisilta hankkeeseen osallistuneilta seuroilta yksilöityihin kysymyksiin ja tulokset koottiin yhteen ja jokainen seura oli velvoitettu kirjoittamaan jutun omasta hankkeestaan. Hankkeella oli myös oma nettisivu sekä suljettu ja avoin Facebook -sivu, jossa jaettiin sekä sisäistä tietoa, että yleistä tietoa hankkeesta.