Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20789

Hankkeen nimi: eAmmattilaiset tulevaisuuden työelämässä -Pohjois-Savon DigiSote-hanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 4.1.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: +358 (0)17 255 6000

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petteri Jääskeläinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkimus- ja kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petteri.jaaskelainen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-785 6466

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapinlahden kunta, 0172127-2
Savon koulutuskuntayhtymä / Savon ammatti-ja aikuisopisto, 1852679-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhteiskunnassa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa on menossa suuri teknologinen ja digitalisaation vallankumous sitten historiassa tapahtuneen teollistumisen. Digitalisaation nopean kehityksen myötä kansalaisten käytettävissä on suuri joukko ns. virallisia kansallisia ja alueellisia sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, mutta myös entistä suurempi joukko vapaasti käytössä olevia palveluita (esimerkiksi sähköiset ja mobiilipalvelut, applikaatiot, robotiikka, sensorit, älyvaatteet). Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation edistämiseksi on menossa kansallista ja alueellista kehittämistyötä, jossa pääpaino on näiden palvelujen kehittämisessä, eAmmattilaisten osaamisen, mukaan lukien digiosaamisen, kehittämisessä.
Digitalisaation ja digipalvelujen kehittyminen eli digityö tulee muuttamaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä ja siinä tarvittavaa osaamista, työ laajenee ja muuttuu. Sähköisiä palveluja on jo käytettävissä, mutta asiakkaat odottavat sähköisen asioinnin mahdollisuuksien lisääntymistä.

Hankkeen tavoitteena on:
1) tuottaa uutta tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisista tulevaisuuksista ja tunnistaa tulevaisuuden eAmmattilaisuus ja sen edellyttämät osaamistarpeet,
2) kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien, alan yritysten ja kansalaisten digiosaamista muuttuvat osaamistarpeet ja erikoisosaaminen huomioiden, sekä kehittää digitaalinen oppimisympäristö henkilöstön täydennyskoulutukseen,
3) kehittää eAmmattilaisen osaamisen kehittymispolku ja siihen liittyvät valmennuskokonaisuudet,
4) kehittää digitalisaatiota julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon, yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin yhdyspintojen palvelupolkuihin monitoimijaverkostona asiakaslähtöisesti,
5) kehittää digitaalisaatiota edistävää monitoimija- ja yritysyhteistyötä,
6) integroida hankkeen kehittämistyö sosiaali- ja terveysalan koulutukseen sekä hyödyntää sitä organisaatioiden tulevaisuuden toiminnassa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa toteutetaan kolme erilaista, toisiinsa linkittyvää toimenpidekokonaisuutta:

1) Tulevaisuustyöpajoissa tunnistetaan ja visualisoidaan uudet digitaaliset tulevaisuudet ja mahdollisuudet sekä eAmmattilaisten työ tulevaisuudessa ja siinä tarvittava osaaminen. Tulevaisuustyöpajoissa täsmennetään, mitä palvelupolkuja hankkeessa lähdetään kehittämään ja digitalisoimaan.
2) eAmmattilaisuuden kehittämisessä mallinnetaan eAmmattilaisen osaamisen kehittymispolku, tuotetaan siihen liittyviä valmennuskokonaisuuksia ja -materiaaleja sekä digitaalinen oppimisympäristö henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa toteutetaan oppimistyöpajoja ja kehitetään vaikuttavia digiosaamisen kehittämisen menetelmiä ja -materiaalia työelämän ja alan koulutuksen tarpeisiin.
3) Nopeiden digikokeilujen aiheet nousevat tulevaisuustyöpajoista ja kokeilut toimivat myös eAmmattilaisten osaamisen kehittämisen alustana. Nopeissa ja ketterissä kokeiluissa otetaan käyttöön uusia digitaalisia välineitä sektorirajat ylittäviin palveluketjuihin ja tehdään kiinteää yhteistyötä kokeiluihin liittyvien yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeen tuloksena syntyy digitaalisia palveluja ja palveluinnovaatioita sekä monitoimijaverkosto edistämään sosiaali- ja terveysalan monisektorista digitalisaatiota. Hankkeen tuloksena syntyy eAmmattilaisen osaamisen kehittymispolku maakunnan ja laajemmin kansalliseen tarpeeseen, digitaalinen oppimisympäristö ja uudet valmennuskokonaisuudet ja -materiaalit, sekä uudet innovatiiviset osaamisen kehittämisen menetelmät henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen. Hankkeen tuloksena Ylä-Savon alueelle saadaan eAmmattilaisia asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden digiosaaminen on kehittynyt.
Hankkeen toteuttajina ovat Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi, Lapinlahden kunta, sosiaali- ja terveysosasto, Lapinlahden Virkku Oy, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.
Hankkeessa tehdään kiinteää yhteistyötä Pohjois-Karjalan DigiSote -hankkeen sekä kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation edistämiseen liittyvien tahojen, kuten kolmannen sektorin ja hankkeiden kanssa sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset Lapinlahden kunnan terveystoimen, Kysteri liikelaitoksen , Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työntekijät, yksityisten terveyspalveluiden tuottajayritysten sekä hyvinvointiteknologiayritysten työntekijät. Alueelliset 3-sektorin toimijat ovat toissijaista kohderyhmää.

Kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja opettajat. Myös muiden koulutusalojen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua palvelujen tai ohjelmien kehittämistyöhön hankkeen kokeiluissa.

Kohderyhmänä ovat myös Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu -hankkeen toimijat ja sekä Savonetti ry:n vertaisohjaajat Ylä-Savon kuntien alueella (Lapinlahti, Varpaisjärvi, Iisalmi, Vieremä ja Sonkajärvi). Nämä toimijat ovat osaltaan myös kehittämässä asiakkaiden ja kansalaisten digiosaamista.

Kohderyhmänä ovat myös kokeiluihin ja hankkeen kehittämistyöhön osallistuvat asiakkaat/kansalaiset Lapinlahden kunnan ja Ylä-Savon alueella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat
- Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja oppilaitosten henkilökunta, jotka eivät osallistu varsinaiseen hankkeen järjestämään toimintaan
- kansalaiset ja potilasjärjestöjen jäsenet
- sosiaali- ja terveydenhuollon yritykset ja IT-yritykset
- sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota ja sen osaamista kehittävät kansalliset hankkeet

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 240 899

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 204 631

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 344 142

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 292 330

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Koillis-Savon, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Rautavaara, Keitele, Kaavi, Suonenjoki, Lapinlahti, Kuopio, Tervo, Vesanto, Sonkajärvi, Kiuruvesi, Pielavesi, Leppävirta, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 436

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On toteutettu. Osallistujien valtaosa on naisia, kyseessä myös naisvaltainen ala. Analyysi ei anna aiheta merkittäviin toimenpiteisiin-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutuksessa huomioidaan sukupuolinäkökulmat. Kokeiluihin osallistuvien kansalaisten edustus valitaan tasapuolisesti molemmista sukupuolista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on lähtökohtaisesnti sukupuolineutraali, joskin pyrkii turvaamaan molempie sukupuolien sekä eri etnisten ja muiden erityisryhmien oikeuden sähköisen palvelutuotannon käyttäjinä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 5
Sähköinen asiointi vähentää keskipitkällä aikavälillä auto- ja asiointiliikennettä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 5
Fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähennys johtaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähenemiseen omalta pieneltä osaltaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei vaikuta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Fossiilisten polttiaineiden kulutuksen vähennys johtaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähenemiseen omalta pieneltä osaltaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei vaikuta natura kohteiden perustamiseen, käyttöön eikä niiden vaarantumiseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hanke ei tuota erityisesti lisäjätettä, mutta ei myös vähennä jätteentuotantoa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei liity uusiutuvaan energiaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 7
Hanke tukee paikallisen elinkeinorakenteen kehittymistä pohjustamalla digitaalisten palveluiden avautumista ja käyttöönottoa kansalaisten rajapinnassa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Hanke keskittyy aineettomien palveluiden ja fyyysisen palvelut rajapintojen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Hanke vähentää liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hanke tarjoaa mahdollisuuden terveyspalveluiden käyttöliittymän rakentamiseen omaan kotiympäristöön ja huomioi yksilöllisiä asiakastarpeita.
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Hanke edistää palveluiden saatavuutta väljästi-asutuilla alueilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Ikäihmisten osallisuus terveyspalveluiden käyttäjinä ja mukanaolo yhteiskunnan digitalisaatiossa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois-Savon DigiSote-hanke oli sote-alan digitalisaation kehittämishanke. Tulevaisuuden digitaalisia palveluja otettiin käyttöön asiakkaan palveluketjuissa nopeiden 100 päivän kokeilujen avulla monitoimijayhteistyössä Lapinlahdella. Hankkeessa kehitettiin sote-alan julkisen sektorin henkilöstön ja esimiesten digitaalista osaamista sekä myös ICT-yritysten sote-alan tietämystä. Sote-alan digitalisaation edistämiseen kehitettiin ratkaisuksi eAmmattilaisten kehittymispolku ja valmennusmalli sekä monitoimija- ja yritysyhteistyötä. Hankkeen toiminta jakaantui kolmeen osaan; Tulevaisuustyöpajojen ja nopeiden digikokeilujen toteutus sekä eAmmattilaisuuden kehittäminen.

Hankkeen tuloksena syntyi kokeilumalli 100 päivän kokeilujen toteuttamiseen monitoimijayhteistyössä. Lapinlahden sosiaali- ja terveystoimessa toteutettiin nopeita 100- päivän kokeiluja. Kokeiluihin liittyvän kehittämistyön tuloksena osallistujien digiosaaminen kehittyi, yhteistyö ICT-alan toimijoiden kanssa tehostui ja yksiköiden digikokeilukulttuuri käynnistyi. Hankkeen järjestämien tarvelähtöisten koulutusten ja valmennusten avulla sote-alan organisaatioiden henkilöstön ja johdon digitaalinen perusosaaminen kehittyi vastaamaan tulevaisuuden työelämän ja sote uudistuksen vaatimuksia.

Hanke tuotti uutta tietoa eAmmattilaisuudesta ja eAmmattilaisten tarpeestaan tulevaisuuden työelämässä. eAmmattilaisille on selkeä tarve toimia digitalisaation edistäjänä sote-alalla. Tuloksena syntyi eAmmattilaisten erikoisosaamisen kuvaus, osaamisen kehittymisen polku ja valmennusmalli. Lisäksi hankkeessa syntyi digitaalista oppimateriaalia digiosaamisen kehittämiseen eri kohderyhmille. Tuloksena syntyi digitaalisen perusosaamisen kuvaus sote-alan koulutuksen ja työelämän käyttöön. Hankkeen kehittämistyön tuloksista on kirjoitettu artikkeleita ja julkaisu. eAmmattilaisuuteen ja digiosaamiseen liittyvää kehittämistyötä toteutettiin yhteisten tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä Pohjois-Karjalan Digisote-hankkeen kanssa.