Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20791

Hankkeen nimi: Ammattikaista rinnakkaishanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.8.2016 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Ammattikaista-kehittämishankkeen (S20738) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat uravalmennukseen ja työvoimapoliittiseen koulutukseen).

Ote kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Hankkeen taustalla on tarve luoda uusia keinoja tukemaan aliedustettujen ryhmien (mm. maahanmuuttajat ja osatyökykyisten) siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja/tai nopeuttaa kohderyhmän työelämään sijoittumista. Tämä mahdollistetaan kokonaisvaltaisella ohjauksen ja ammatillisia valmiuksia edistävällä toimenpidekokonaisuudella. Ammattikaista-hankkeen tavoitteena on vastata kohderyhmien tarpeeseen lisätä heidän ammatillisia- ja opiskeluvalmiuksia.

Tavoitteena on luoda urasuunnittelusta ja ammatillisesta ohjauksesta mahdollisimman kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen prosessi, joka kattaa kokonaisen jatkumon ammatinvalinnasta koulutuksen aloittamiseen saakka. Tavoitteena on toiminnallisen ohjauksen avulla luoda hankkeen asiakkaalle selkeä ja konkreettinen kuva ammattialan osaamisvaatimuksista sekä kyseisen ammattialan koulutus- sekä työllistymismahdollisuuksista. Keskeisenä tavoitteena on, että ammatillista suuntaa miettivä asiakas pystyy hankkeen toiminnan avulla muodostamaan realistisen
käsityksen itsestään ammatillisena toimijana: ammatti-identiteetti muodostuu siten, että henkilö tiedostaa ammatin vaatimat taidot sekä vastuun ja myös omat henkilökohtaiset resurssit sekä rajoitukset. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla voidaan parantaa ilman ammatillista koulutusta olevien pääsemistä koulutukseen tai ammatinvaihtajien urasuunnittelua ja näin parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Hankkeen ensimmäinen toimenpide on tarkoituksenmukainen asiakasohjaus. Asiakasohjauksen kynnys pyritään pitämään mahdollisimman matalana. Asiakasohjauksen pohjana toimii osaamisperusteisuuden viitekehys: tavoitteellinen sekä tarkoituksenmukainen ohjausprosessi jo hankkeeseen mukaantulovaiheessa. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolla on merkittävä rooli projektin asiakasohjauksessa, mutta myös muita kanavia hyödynnetään monipuolisesti.

Ammatillisten valmiuksien kartoitus toteutetaan jokaiselle asiakkaalle hankkeen kautta hyödyntäen Oulun seudun ammattiopistoa. Alkukartoituksessa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan aikaisemmin hankittuun osaamiseen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Kartoitus sisältää myös opiskeluvalmiuksien kartoituksen. Projektihenkilöstön toteuttamassa ammatillisessa ohjauksessa syvennetään alkukartoituksessa esille nousseita ammatinvalintaan liittyviä ohjauksellisia tarpeita. Ammatillinen ohjaus on tarkoitus toteuttaa prosessinomaisena, jolloin asiakkaan osaaminen ja tavoitteet integroituvat osaksi suurempaa, suunnitelmallisempaa kokonaisuutta.

Ammattialakohtaiset, toiminnalliset osuudet sisältyvät hankkeeseen työvoimapoliittisina toimenpiteinä (uravalmennus ja työvoimapoliittinen koulutus), jolloin hankkeeseen osallistuvalla on mahdollisuus saada toimenpiteeseen liittyvä taloudellinen tuki. Hankkeessa järjestetään myös ammattialakohtaisia työpajoja, joiden aikana hankkeeseen osallistuvilla asiakkailla on mahdollisuus tutustua kyseisen ammatin osaamisvaatimuksiin sekä opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin.

Hankkeen aikana asiakkaalle tehdään suunnitelma koulutukseen hakeutumisesta ja työllistymisestä. Tavoitteena on jakaa reaaliaikaista tietoa työllistymistä edistäville ja kotouttamistyötä tekeville tahoille kohderyhmän ammatillisten valmiuksien tasosta ja osaamisen kehittämisen laaja-alaisista tarpeista.

Hankkeen tuloksena syntyvä ammatillisen ohjauksen toimenpidekokonaisuus mahdollistaa uuden lähestymistavan asiakkaan ammatillisten valmiuksien parantamiseen. Lisäksi hankkeeseen osallistuvien asiakkaiden opiskeluvalmiudet ja opiskelukulttuurin tuntemus kasvavat tavoitteellisesti siten, että hänen lisäkoulutusmahdollisuudet ja sitä kautta työllistymismahdollisuudet kasvavat. Hankkeen kokonaisvaltaiset toimenpiteet muodostavat myös yhden toimenpidekokonaisuuden maahanmuuttajien kotouttamisprosessissa. Tarkoituksena on hyödyntää maahanmuuttajakohderyhmän, muiden asiakasryhmien, opiskelijoiden ja työelämän integraatiota osana ammattiperusteista kotouttamisprosessia. Vastaavasti lisätään alueen toimijoiden ja opiskelijoiden kotikansainvälisyysmahdollisuuksia ja edistetään heidän kansainvälisyystaitojen kehittymistä.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli alueen koulutus- ja työllistymistarpeessa olevien asiakkaiden ammatillisten valmiuksien parantamiseksi. Tällä tehostetaan ammatilliseen koulutukseen hakeutumista ja sopivan ammattialan valinnan tärkeyttä. Osana hankkeen lyhyen aikavälin tuloksia syntyy myös eri toimijoiden välinen tehostuneempi yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tehokas ammatinvalinnan ohjaus yhteistyössä.

Kehittämishanke toteutetaan 1.8.2016-31.7.2019 välisenä aikana. Rinnakkaishanke päättyy 31.8.2019, mutta valmennus- ja työvoimakoulutussopimusten on päätyttävä viimeistään 31.5.2019 (TEM:n päivittynyt ohjeistus). Kehittämishankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana on Oulun seudun koulutuskuntayhtymä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 88 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 82 810

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 88 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 82 810

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Oulun, Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Lumijoki, Tyrnävä, Oulu, Ii, Muhos, Hailuoto, Kempele, Pudasjärvi, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-