Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20792

Hankkeen nimi: Hyvä arki -rinnakkaishanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.1.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 029 502 3581

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pääkkönen Anja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anja.paakkonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 502 3581

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke hallinnoi Hyvä arki - osaamisen ja osallisuuden lisääminen ja opinnollistamispolkujen kautta työelämään siirtyminen hankkeen työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä (palkkatuki ja työvoimakoulutus).
Hyvä arki-hankkeessa kehitetään Kuhmoon uusi opinnollistamistoiminnan malli. Hankkeen toiminnassa tarvitaan keskeisesti tunnistettuja oppimisympäristöjä, jotka ovat
ominaisuuksiltaan sellaisia että kuntouttava työtoiminta - eli opinollistamismallin kehittäminen kuntouttavan työtoiminnan osana - ja opinnollistamispolulla etenemisen ja osaamisen kehittämisen perustein tapahtuva palkkatukityöllistäminen ovat niissä mahdollisia.

Hankkeella vahvistetaan lisäkoulutusta ja uutta osaamista tarvitsevien, alentuneesti työ- ja toimintakykyisten pitkäaikaistyöttömien ja työelämän ulkopuolella olevien sosiaalista osallisuutta. Hankkeen toimenpiteillä (työvoimakoulutus) edistetään osallistujien etenemistä kohti työelämää. Opinnollistamisen avulla osallistujille tarjotaan
räätälöityjä koulutus- ja työllistymispolkuja.

Tämä hanke on yllä kuvatun hankkeen rinnakkaishanke, jossa hallinnoidaan hankkeelle osoitettavat palkkatuen ja työvoimakoulutuksen määrärahat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 131 848

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 131 847

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 131 848

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 131 847

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-