Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20795

Hankkeen nimi: Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen kehittäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Jakeluosoite: PL 87

Puhelinnumero: 017 214 3000

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.sakky.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjukka Pylkkönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjukka.pylkkonen(at)sakky.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 785 3813

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, 0214765-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämistarpeen taustalla on biotalouden ja erityisesti puun teollisen jalostuksen voimakas kasvu. Teollisuuden toteutuneiden ja toteutumassa olevien investointien myötä puun teollinen käyttö ja sitä kautta metsien hyödyntäminen on kasvamassa. Suunnitteilla olevien teollisuusinvestointien toteutuessa puuraaka-aineen tarve kasvaa edelleen. Teollisuuden kasvava puuraaka-aineen tarve tarkoittaa toimeliaisuuden lisääntymistä puunkorjuussa, sen lähikuljetuksessa sekä kaukokuljetuksessa, josta merkittävin osa on kumipyöräliikennettä. On arvioitu, että pelkästään Kuopioon suunnitteilla olevan biotuotetehtaan toteutuminen, lisää puunkorjuun ja puunkuljetuksen työvoimatarvetta niin, että maakunnallinen koulutustarve aloilla pitää enemmän kuin kaksinkertaistaa nykyisiin koulutusmääriin verrattuna. Lisäksi logistiikan ohjauksen tekninen kehittyminen vaatii oppimisympäristöjä puunkorjuu- ja puunkuljetusyritysten nykyiselle henkilöstölle.

Hankkeen tavoitteena on alan osaamisen kehittämisen kautta turvata maakunnan ja lähimaakuntien puunjalostusteollisuuden kasvavaa raakapuun tarvetta. Tavoitteena on myös turvata osaavan henkilöstön saantia maakunnan metsäkone- ja kuljetusyrittäjille sekä luoda uutta yrittäjyyttä aloille. Koulutusta kehittämällä lisätään alojen vetovoimaisuutta koulutukseen hakijoiden keskuudessa ja siten saamaan motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa.

Tavoitteena on työelämän tarpeita vastaavien uusien oppimisympäristöjen kehittäminen ja käyttöönotto sekä
metsäkone- ja puutavarakuljetuksen opetuksen tehokkuuden parantaminen. Hankkeessa otetaan käyttöön liikuteltava metsäkoneoppimisympäristö. Tällä lisätään maasto-opiskelun tehokkuutta. Metsätyömaalla voi samanaikaisesti opiskella mobiiliympäristössä simulaattoreilla, työskennellä oikeilla koneella ja suorittaa muuta käytännön metsäopiskelua. Opetushenkilöstöä koulutetaan simulaattoripedagogiikan sekä digitaalisuutta opetuksessa hyödyntäviksi osaajiksi.

Simulaattoripedagogiikkaa kehitetään ja simulaattoriopetusta lisätään merkittävästi aidoissa olosuhteissa tapahtuvan opetuksen ohella. Opetushenkilöstöä perehdytetään työelämän muutoksiin aidoissa ympäristöissä sekä metsäkone- ja puuauton opetushenkilöstöä koulutetaan koko puunhankinnan logistiikka ketjun osaajiksi. Simulaattorien käytöllä lisätään opetuksen tehokkuutta ja työturvallisuutta ja samalla säästetään luonnonvaroja sekä parannetaan opetuksen energiatehokkuutta.

Opiskelijoiden osalta tavoitteena on koulutusajan lyhentyminen, työllistymisvalmiuksien parantuminen ja työllistymisen nopeutuminen. Opiskelijoita valmennetaan työelämään ja yrittäjyyteen hyödyntäen harjoitusyritystoimintaa. Alojen yritysten ja niiden henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutusta kehitetään ja lisätään.

EAKR hankkeessa hankittavista koneista ja laitteista muodostetaan uudet oppimisympäristöt metsäkone- ja puun kuljetuksen opetukseen sekä toteutetaan liikuteltava metsäkoneopetustila. Hankkeessa otetaan käyttöön uudet simulaattorioppimisympäristöt, liikuteltava metsäkoneopetustila sekä suljettu ajoharjoittelualue.

Opetushenkilöstö koulutetaan liikuteltavan oppimisympäristön käyttöön ja laaditaan suunnitelma sen käytöstä sekä opetuksen ja oppimisen järjestelyistä. Metsäkoneopetuksessa hyödynnetään tehokkaasti liikuteltavaa oppimisympäristöä.

Opetushenkilöstö koulutetaan simulaattoripedagogiikassa ja muussa digitaalisen pedagogian käytössä siten, että opetus tehostuu.
Hankkeessa suunnitellaan simulaattorioppimisympäristöjen käytännön opetuksen toteuttamisen mallit sekä laaditaan suunnitelmat opetuksen ja oppimisen järjestelyistä ja oppimisen prosessista uusissa oppimisympäristöissä.

Tehdään suunnitelma puunkuljetuksen suljetun harjoitusalueen käytöstä ja siellä tehtävistä harjoitteista.

Harjoitusyritystoiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota yrittäjämäisen toiminnan kehittämiseen aidoilla työmailla. Huomio kohdistetaan erityisesti puunkorjuun ja kuljetuksen kokonaisuuteen sekä sen kustannusten hallintaan kannolta tehtaalle. Yrityksille ja niiden henkilöstölle tarjottavaa lisä- ja täydennyskoulutusta kehitetään ja sen tarjontaa lisätään. Koulutuksissa käytetään tarpeen mukaan uusia oppimisympäristöjä.

Hankkeen aikana käynnistetyt uudet oppimisympäristöt otetaan käyttöön oppilaitosten koulutusaloilla. Niissä
järjestetään eritasoisia ja eri kohderyhmille suunnattuja koulutuksia. Samalla voidaan testata oppimisympäristöjen ja uusien koulutusmallien soveltuvuutta toteutettaviin koulutuksiin. Kerättävän palautteen avulla oppimisympäristöjä ja koulutusmalleja voidaan kehittää vastaamaan paremmin koulutuksen ja työelämän tarpeita.

Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti yhteistyöverkostoissa ja ollaan jatkuvassa yhteydenpidossa työelämäkenttään alan osaamistarpeet huomioiden.

Hankkeen tavoitteet ja tulokset tukevat Työpaikalla tapahtuu (ESR) –hankkeen tavoitteiden toteutumista.

Pitkän aikavälin tuloksena Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä pystyvät tarjoamaan metsäkone- ja puun kuljetusaloille uudenlaista sekä oppimista tehostavaa koulutusta simulaatiopedagogiikkaa hyödyntäen. Nämä houkuttavat alalle uusia osaajia haastaviin työtehtäviin. Opiskelijat pystyvät valmistumaan tehokkaamman koulutuksen ansiosta nopeammin.

Hankkeen päätyttyä oppilaitoksilla on työelämälähtöisempi toimintamalli sekä nykyistä tiiviimpi yhteistyö puunkorjuu- ja puunkuljetusyritysten kanssa. Samalla luodaan vaihtoehtoisia ja yrittäjämäisempiä oppimispolkuja. Niitä kehitetään oppilaitosten ja yritysten välisellä yhteistyöllä siten, että oppimispoluilla saatu osaaminen vastaa paremmin työelämän sen hetkisiä vaatimuksia. Lopputuloksena syntyy opetus- ja opiskelumalli, jossa oppimisesta nykyistä merkittävästi suurempi osa tapahtuu yrityksissä aidoissa työolosuhteissa.

Hankkeen vaikutuksia ovat:
- Asiakas- ja opiskelijatyytyväisyys paranevat
- Koulutuksen vaikuttavuus paranee - läpimenoajat lyhenevät, keskeyttäminen vähenee ja ammattitaito paranee
- Opiskelijoiden sijoittuminen työssäoppimispaikoille paranee
- Aloille syntyy uusia yrittäjiä ja yrityksiä
- Otetaan käyttöön ja kehitetään uusia digitaalisia koulutusmenetelmiä.
- Yrityksille voidaan tarjota monipuolisempia lisä- ja täydennyskoulutus palveluja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Metsäkoneurakoitsijat, puuntavarakuljetusurakoitsijat sekä näiden yritysten henkilöstö.
Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Puuta jalostava teollisuus Itä- ja Keski-Suomessa.
Metsäteho Oy
Metsäkone- ja kuljetusalan järjestöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 409 815

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 320 619

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 560 258

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 438 319

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Tervo, Rautalampi, Vesanto, Kiuruvesi, Kuopio, Tuusniemi, Rautavaara, Lapinlahti, Keitele, Kaavi, Suonenjoki, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Pielavesi, Vieremä, Leppävirta, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 310

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alan pk-yritykset ovat perinteisesti olleet vahvasti miesvaltaisia, mutta yrittäjänvaihdosten myötä naisia on tullut/tulossa alalle. Metsä- ja puunkuljetusala kiinnostaa myös naisia ja uudet koulutusmahdolisuudet ohjaavat heitä myös alalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuomat mahdollisuudet kehittää osaamista sopivat molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 7
Simulaatio-opetuksella säästetään luonnonvaroja. Polttoaineiden käyttö vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hiilijalanjälki pienenee mm polttoaineiden kulutuksen vähenemisen myötä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 6
Simulaatio-opetus säästää luontoympäristöä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Tallautuminen vähenee, valumat vesistöihin vähenevät.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei toimita Natura-alueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 2
Koulutuksissa kiinnitetään huomiota materiaalien käytön ja jätteiden syntymisen määriin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 3
Hankkeen välityksellä kehitetään yritysten osaamista ja kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Hankkeen avulla kehitetään koulutusta ja lisätään osaamista.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hankkeen toimenpiteillä vähennetään opiskelijoiden ja henkilöstön siirtymätarvetta. Sama koskee myös metsäkoneiden siirtoa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Hankkeen toiminnoilla edistetään työllistymistä ja parannetaan opiskelumotivaatiota.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeen toimenpiteisiin voi osallistua sukupuolesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 4 4
Edistää yrittäjyys- ja työkulttuuriakulttuuria sekä tasa-arvoa.
Ympäristöosaaminen 7 7
Koulutuksissa kehitetään osallistujien ympäristöosaamista ja hankkeessa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen kehittäminen -hankeella vastattiin suoraan toimintaympäristöstä nouseviin koulutushaasteisiin kehittämällä hankkeen toteuttajatahojen osaamista. Samalla edistettiin Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti oppilaitosten valmiuksia pysyä mukana työelämän muutoksessa.

Metsä-ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen kehittämis -hanke liittyy kiinteästi keväällä 2018 päättyyneeseen Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen kehittäminen, EAKR-investointihankkeeseen. Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimi Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto ja osatoteuttajana Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto. Lisäksi hankkeeseen osallistui metsä- ja puunkuljetuslogistiikan alojen yrityksiä ja järjestöjä.

Hankkeella kehitettiin metsä- ja puunkuljetuslogistiikan osaamista siten, että koulutuksella pystytään aikaisempaa tehokkaammin vastaamaan elinkeinoelämän jo lisääntyneeseen ja lähitulevaisuudessa edelleen lisääntyvään työvoima- ja osaamistarpeeseen.

Hankkeparissa kehitettiin ja lisättiin metsäkone- ja puunkuljetuslogistiikan opetusta hankkeessa mukana olleissa oppilaitoksissa. Hankehenkilöstö ja muut hankkeeseen osallistuneet tahot ovat lisänneet osaamistaan ja kehittäneet opetusta investointihankkeessa hankittujen laitteistojen avulla. Lisääntynyt simulaattorikalusto- ja pedagoginen simulaatioosaaminen ovat mahdollistaneet simulaattoreiden tehokkaan ja monipuolisen käytön opetuksessa perinteisen opetuksen rinnalla.

Hankkeessa kehitettiin FARMI, uusi täsmäkoulutusmalli metsäkoneopetukseen. Koulutusmallin avulla alkukartoituksen avulla kohdistetaan koulutus sille osa-alueelle, jolla koulutettavalla havaitaan olevan puutteita. Koulutusmalli on tehostanut alueen yrittäjien työvoiman saatavuutta. Logistiikan puunkuljetuksen alalla opetusta kehittiin ja tehostettiin Pienen Neulamäen harjoitusalueelle suunniteltujen tehtävien avulla. Samalla on paranettu puunkuljetuksen näkyvyyttä ja tunnettuvuutta logistiiikan opiskelijoiden keskuudessa.

Hankkeen tuloksista tiedotettiin eri koulutuksen järjestäjille, työelämälle ja alojen järjestöille. Hanke oli mukana tilaisuuksissa alueellisesti ja valtakunnallisesti, joissa esiteltiin sekä uutta kalustoa että uutta koulutusmallia.