Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20801

Hankkeen nimi: SOFFAN rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Pohjanmaan ELY-keskus, PL 131, Wolffintie 35 B

Puhelinnumero: 0295 028 500

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkinen Mervi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.makinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 29 502 8682

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rinnakkaishankkeella rahoitetaan SOFFAN-hankkeen työvoimapoliittiset palvelut.

SOFFAN kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää uusi toimintamalli Kokkotyö-säätiön työpajalle (RETRO) Pietarsaareen ja Musikcafé After Eightiin sekä Pietarsaaren seutukunnan kunnille. Tarkoituksena on kehittää uusi toimintamalli työpajoille, joka nopeuttaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työttömien työllistymistä. Työpajoille luodaan ja mallinnetaan tuotantoprosessi, joka vastaa nykyistä paremmin valmentautujien työkykyjä ja taitoa sekä mahdollistaa osallistumisen tuotantoprosessiin toimintakyvyn ollessa heikko. Valmennuksellisen ja osallistavan tuotantoprosessin kehittämisessä otetaan käyttöön sosiaalisen muotoilun periaatteita työpajatoimintaan niin, että sosiaalinen vahvistaminen, kestävä kehitys ja osallisuus otetaan huomioon tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa, menetelmissä ja prosesseissa. Sosiaalisen muotoilun keskeinen periaate on yhdistää sosiaalinen ja inhimillinen pääoma uusiin taloudellisesti kannattaviin tuotteisiin ja prosesseihin. Kokemusten mukaan kestävän kehityksen ja osallistavan sekä vuorovaikutteisen muotoilun ja tuotantoprosessin avulla on saatu hyviä kokemuksia yksilötasolla. Tavoitteena on hankkia ja levittää tietoa sekä luoda toimintamalleja Suomeen, jotka perustuvat sosiaalisen muotoilun periaatteisiin.

Ensisijaisena kohderyhmänä on heikossa työmarkkina-asemassa olevat, pitkään työttömänä olleet kaiken ikäiset henkilöt. Henkilöt ovat jo tai ovat ohjautumassa työpajojen toimenpiteisiin kuntakokeilun, kaupungin sosiaalitoimen ja työvoiman palvelukeskuksen sekä TE-toimiston kautta. Tarkoituksena olisi uuden työmenetelmän avulla aktivoida, motivoida ja sitouttaa valmentautujat toimintaan sekä tukea jatkopolkuja toiminnan jälkeen. SOFFAN hankkeen avulla alennetaan kynnystä osallistumiselle sekä osallisuudelle työelämään ja yrittäjyyteen. Hanke pyrkii nopeuttamaan valmennusprosessia niin, että valmennusjaksot työpajoilla saadaan lyhemmäksi ja työttömyysaika lyhenisi. Hankkeessa testataan ja mallinnetaan menetelmät tuotannollisen toiminnan järjestämiseksi Kokkotyö-säätiön Retro työpajassa sekä After Eight´issä uudella tavalla nykyisen markkinalähtöisen tuotantotoiminnan rinnalle. Tarkoituksena on, että hankkeen aikana ja tuloksena syntyisi sosiaalisia yrityksiä, jotka työllistävät hankkeeseen osallistuvia valmentautujia. Hankkeessa pyritään luomaan edellytykset ja mallit uudelle sopimuskäytännölle työpajojen, syntyvien sosiaalisten yritysten ja kuntien välille. Toimintamallilla monipuolistetaan ja edistetään välityömarkkinatoimijoiden toimintaa Pietarsaaren seutukunnassa ja nopeutetaan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.

__________________________________________________

2.10.2017 haetaan lisärahoitusta rinnakkaishankkeen valmennukseen. Valmennukseen käytettävät rahat on lähes sidottu, joten keskusteltu päähankkeen kanssa lisärahan tarpeesta. Maakuntauudistuksen alku lykkääntyi vuoden 2020 alkuun, joten myös rinnakkaishankkeita on mahdollista toteuttaa 31.5.2019 asti. Näin ollen haetaan lisärahoitusta ja jatkoaikaa hankkeen toteutukselle vuoden 2018 loppuun asti. Työvoimapalveluille on tarvetta päähankkeen ja rinnakkaishankkeen toteutuksen loppuun saakka.

__________________________________________________

13.12.2018 tehdään muutoshakemus. Haetaan rinnakkaishankkeelle jatkoa 31.5.2019 saakka, jotta hankkeen toimenpiteet saadaan vietyä loppuun suunnitellusti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 108 310

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 245 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 108 310

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen

Kunnat: Pedersören kunta, Kruunupyy, Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Luoto

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-