Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20803

Hankkeen nimi: Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.9.2016 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle -kehittämishankkeen (S20766) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat valmennuspalveluihin ja palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Koillismaalla asuu noin 230 aikaisemmin tullutta ulkomaan kansalaista, joista osa on työttömänä tai työvoimapoliittisissa toimenpiteissä sekä osa työssä yrityksissä tai yhdistyksissä. Kuusamoon on saapunut satoja turvapaikanhakijoita ja valtakunnallisen keskiarvon mukaan turvapaikanhakijoista noin neljäsosa tulee saamaan myönteisen turvapaikkapäätöksen.

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle hankkeessa haetaan ratkaisuja, jotka parantavat toiminta-alueella asuvien maahanmuuttajien työllistymistä alueelle erilaisten koulutusten, valmennusten, palkkatuen ja työkokeilujen kautta. Hankkeessa ohjataan maahanmuuttajat mahdollisimman nopeasti työelämään hyödyntäen hankkeen ja alueen palveluja, jolloin myös heillä on mahdollista vaikuttaa Koillismaan elinvoimaan oman osaamisen ja työpanoksen kautta.

Hankkeella tiivistetään myös maahanmuuttajille hyväksi tehtävää yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä ja sitä kautta kehitetään maahanmuuttajille tarjottavia palveluja ja työllistämistä. Näin eri toimijoiden voimavaroja voidaan hyödyntää paremmin ja vältetään päällekkäistä työtä. Hankkeessa tehdään tiivistää yhteistyötä Kuusamon kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan TE–toimiston, vastaanottokeskusten, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja yhdistysten sekä muiden työnantajien kanssa.

Hanke myötävaikuttaa maahanmuuttajia kiinnittymään koillismaalaiseen kulttuuriin, koulutusjärjestelmään ja työelämään. Hankkeen tuloksena noin 100 maahanmuuttajaa päivittää ammatillista osaamista paikallisten työnantajien tarpeeseen. Hankkeessa yhteistoiminta kehittyy ja maahanmuuttajille tarjottavat palvelut parantuvat yhteensä 50 henkilön toimesta. Hankkeessa hyödynnetään myös toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien muiden maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyviä kehittämishankkeita ja niiden hyviä käytäntöjä.

Välillinen vaikutus on alueen työelämän monimuotoistuminen ja elinvoimaisuuden mahdollinen lisääntyminen. Hankkeella ehkäistään pidemmällä aikavälillä maahanmuuttajien syrjäytymiskehitystä ja autetaan alueen
kantasuomalaisia hyväksymään eri kansalaisuustaustan omaavia maahanmuuttajia alueella.


Kehittämishanke toteutetaan 01.08.2016-31.12.2019 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy 30.04.2020. Rinnakkaishankkeen toimenpiteiden on päätyttävä 31.12.2019 mennessä. Kehittämishanketta hallinnoi ja sen toteuttaa Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 190 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 110 090

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 343 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 157 299

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-