Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20804

Hankkeen nimi: Step by step- nuorten kulttuurialan elämänhallinta ja työllisyyshanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Porin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0137323-9

Jakeluosoite: Annankatu 6

Puhelinnumero: +358 447019159

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.pori.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LEHTONEN ERJA ANNA MARIA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kulttuuritalo Annankatu 6:n vastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erja.lehtonen(at)pori.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447019159

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

"Step by step – nuorten kulttuurialan elämänhallinta- ja työllisyyshanke on interventiohanke jonka keskeiset sisällöt ja toimenpiteet ovat nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa, yhteisökasvatuksessa sekä koulutus- ja työelämävalmennuksessa toiminnallisin ja kulttuurin keinoin.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti työelämän ja opintojen ulkopuolelle jääneiden syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alla olevien 17-30 -vuotiaiden nuorten toiminta-, opiskelu- ja työkyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden ja elämän laadun parantamiseen. Nuoren ongelmiin etsitään hankkeessa työkokeilun aikana ratkaisuja non-formaalisen oppimisen, työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuksen sekä palveluohjauksen keinoin.
Step by step- hankeen nuorille suunnattujen palveluiden tavoitteena on kestävän henkisen muutoksen ja uraratkaisujen tukeminen, ei ainoastaan nuoren työttömyyden katkaisu.
Toiminta / toimenpiteet kohdistuivat erityisesti niihin nuoriin joiden elämää ovat leimanneet osattomuus, epäonnistumiset ihmissuhteissa, työelämässä ja koulussa. Monilla heistä on takanaan koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen ja usealla on myös vaikea perhetausta. Maahanmuuttajanuorilla on uuteen kulttuuriympäristöön liittyvien haasteiden lisäksi usein myös traumaattinen pakolaistausta.
Taustatekijöinä kohderyhmien nuorilla on usein alentunut työ- tai toimintakyky, pitkäaikainen toimeentulotukiasiakkuus, mielenterveys- ja päihdeongelmia, puutteita elämänhallinnassa sekä suuntautumattomuutta / ajelehtimista. Maahanmuuttajanuorilla taas on usein kulttuurieroista johtuvia sopeutumisvaikeuksia ja ongelmia suomen kielen kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat 17–30-vuotiaat työttömät- ja maahanmuuttajanuoret, jotka tarvitsevat erityistä sosiaalista vahvistamista ja joilla on mahdollisesti myös työhön tai toimintakykyyn, yksinäisyyteen, osattomuuteen, itsenäistymiseen, mielenterveyteen, elämänhallintaan tai kulttuuritaustaan liittyviä sopeutumisongelmia ja/tai osallistumattomuutta yhteiskunnan toimintaan.
Hankkeeseen voivat osallistua myös liikuntarajoitteiset ja lievästi kehityshäiriöiset nuoret. Hankkeessa tehdään yhteistyötä edellä mainittujen asiakasryhmien kanssa toimivien julkisen ja yksityissektorin ammattilaisten ja viranomaistahojen kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lähettävät tahot :
Perusturvakeskuksen vammaispalveluiden avotyötoiminta
Kuntouttava työtoiminta
Etsivä nuorisotyö
Te-toimisto
Winnova / Winnovan maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus

Toiminta kohdistuu välillisesti myös mm. seuraaviin tahoihin:
Porin kaupungin Perusturva; vanhuspalvelut, vammaispalvelut ja maahanmuuttajapalvelut / vastaanottokeskukset

Porin kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi; koulut, päivähoito ja perhepäivähoito

Kulttuuritalo Annankatu 6 (Annis)

Green care-hanke

Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus / kulttuuritoimi

SPR-Satakunnan piiri / vastaanottokeskukset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 523 472

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 481 708

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 697 962

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 642 276

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Annankatu 6

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön selvitystä ei tarvita, koska hanke toimii fyysisen toimintaympäristömme Kulttuuritalo Annankatu 6:n/Anniksen toimintaperiaatteiden mukaan huomioiden eri sukupuolten lähtökohdat ja vaatimukset. Arvot ja periaatteet huomioidaan sukupuolinäkökulmasta käsin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa hankkeen toiminnassan, tasa-arvon edistäminen näkyy myös koulutuksissa, tapahtumissa sekä jokapäiväisessä toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo huomioidaan eri tilanteissa, mutta päätavoitteena on sosiaalisen elämän ja sosiaalisten kykyjen parantaminen sekä työllistymisen ja opiskelun edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 5
Hanke edistää luonnonvarojen kestävää kehitystä suosimalla kulutuksen tarkkaa harkintaa, järjestämällä tietoiskuja mm. jätteiden kierrätyksestä, ekologisesta kulutusasenteesta sekä järjestämällä kursseja kierrätysmateriaalien uudelleenkäyttömahdollisuuksista
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 4
Koska ilmastonmuutos on aihe, joka askarruttaa nuoria, sitä käsitellään hankkeessa ja samalla mietitään keinoja miten yksilö voi omalla toiminnallaan vaikuttaa asiaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 4
Hanke toimii luonnon monimuotoisuutta ajatellen järjestämällä leirejä, joissa on vaellus- sekä tutkimusretkiä luontoon. Aihetta käsitellään myös simulaatioiden ja taiteen keinoin. Hanke tekee yhteistyötä Green care -hankeen, Metsähallitus / Selkämeri -hankkeen ja Porin puistotoimen kanssa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 2
Hanke toimii ympäristövastuullisesti kaikissa toiminnoissaan sekä tapahtumissaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 6 3
Luonnonsuojelu ja siihen liittyvät näkökulmat otetaan huomioon hankkeen sisällössä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 8
Hankkeen toiminnassa huomioidaan kierrätysmateriaalien uusiokäyttö ja ekologisuuteen perustuva jätehuolto. Hankkeessa tullaan käyttämään kierrätysmateriaaleja sekä korostetaan jätteiden lajittelua ja mahdollista uusiokäyttöä. Aiheeseen myös perehdytään non-formaalisen koulutuksen avulla. .
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 1
Käytämme menetelmiä, jotka vähentävät toiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 4
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen kolme keskeistä toimenpidekohdetta ympäristö, ihminen ja talous. Hankkeen kuten myös kestävän kehityksen lähtökohtana, on huoli ihmisten välisestä eriarvoisuudesta ja ekosysteemin elinvoimaisuuden ehtymisestä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ja toimintamallit ovat pääasiallisesti aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hyödynnämme julkista liikennettä tarvittaessa ja kannustamme ekologisiin vaihtoehtoihin myös muun liikkumisen osalta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hanke pyrkii edistämään hyvinvointia lisäämällä nuorten osallisuutta ja parantamalla heidän työllisyys- ja opiskelumahdollisuuksiaan . Samanarvoisuuden edistäminen on tärkeä osa hanketta. Hanke pyrkii vähentämään eriarvoisuutta ja lisäämään monikulttuurisuutta
Tasa-arvon edistäminen 10 8
Tasa-arvon edistäminen on luonnollinen osa hanketta. Hankkeen toimitila on virallisesti julistettu syrjintävapaaksi alueeksi. Hanke edistää saavutettavuutta ja toteuttaa Porin kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toiminta suunnitelmaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 8
Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden periaate on läsnä hankkeen kaikessa toiminnassa.
Kulttuuriympäristö 9 9
Hankkeessa tutustutaan alueen kulttuuriperintöön ja kulttuuriperintökohteisiin. Hanke myös tutkii kulttuurimaiseman eri historiallisia kerrostumia ja vaikuttaa ympäristötaiteen keinoin kulttuurimaisemaan.
Ympäristöosaaminen 8 4
Hankkeessa huomioidaan ympäristöosaaminen ja vahvistetaan ympäristötietoisuutta, mm tutustumalla eri ympäristöjärjestöihin ja niiden toimintaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Step by step –hanke oli kulttuurialan elämänhallinta- ja työllisyyshanke, jonka tavoitteena oli sosiaalinen vahvistaminen, elämänhallinnan parantaminen sekä koulutus- ja työelämänvalmennus toiminnallisin ja kulttuurin keinoin.

Hankkeen kohderyhminä olivat nuoret, joiden työ- ja toimintakyky oli alentunut ja joiden elämänhallinnassa oli selkeästi puutteita. Nuorilla oli myös mielenterveys- sekä päihdeongelmia, taustalla koulukiusaamista, syrjäytymistä tai muita sopeutumisvaikeuksia.

Hankkeeseen osallistui 71 nuorta, joista 32 oli naisia ja 39 miehiä.

Hanke koostui kolmesta osiosta, koulutusvalmennuksesta, työhöntutustumis- ja projektijaksosta sekä elämänhallintaosiosta.

Koulutusvalmennuksessa Step by step –hankkeen nuorille tarjottiin henkilökohtaista valmennusta eri metodein, tavoitteena työ- ja toimintakyvyn kuntoutuminen sekä yhteisöllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden voimistaminen ja parantaminen. Teimme tutustumiskäyntejä eri oppilaitoksiin sekä rekrymessuille ja –tapahtumiin.

Projektijakson teatteriesitykset, musiikkiprojektit, taideinstallaatiot sekä useat monitaiteelliset tapahtumat auttoivat nuorta saamaan rohkeutta ja varmuutta sekä kohensivat itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja itseilmaisua. Yhdessä tekeminen ryhmäytti ja lisäsi sosiaalista kanssakäymistä erilaisten ihmisten, yhteistyökumppaneiden ja yhteisöjen kanssa. Lyhytkoulutukset sekä erilaiset tapahtumat ja työnantajavierailut avasivat näkymiä koulutukseen, työnhakuun sekä harrastuksiin.

Elämänhallinta- sekä yksilövalmennus ja niihin liittyvät harjoitteet kehittivät oman elämän hallintaa sekä selkeyttivät oman elämäntilanteen peilaamista vertaistuen avulla.