Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20805

Hankkeen nimi: Integra rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2016 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Pohjanmaan ELY-keskus, PL 131, Wolffintie 35 B

Puhelinnumero: 0295 028 500

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkinen Mervi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.makinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 29 502 8682

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rinnakkaishankkeella rahoitetaan Integra-hankkeen työvoimapoliittiset palvelut.

Integra -hankkeessa luodaan ja kehitetään uusi toimintamalli työpajoille, joka edistää Kokkolan seudulla asuvien maahanmuuttajien integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan ja joka lisää heidän mahdollisuuksiaan sijoittua työelämään. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat työttömät Kokkolassa ja Kokkolan seudulla asuvat aikuiset maahanmuuttajat, joiden työllistyminen on vaikeaa. Hankkeessa maahanmuuttajien sosiaalista ja taloudellista asemaa kohennetaan ja heidän työllistymistään edistetään siirtämällä ja kokeilemalla soveltaen Oulussa toteutettuja NaistenKoulun ja MiestenKoulun malleja. Kohderyhmänä ovat työttömät aikuiset maahanmuuttajat, joiden mahdollisuudet toimia ja selvitä itsenäisesti Suomessa ovat heikentyneet.

Hankkeesta hyötyvät työpajat ja yritykset ja niissä toimivat valmentajat ja työntekijät, jotka päivittäisessä työssään kohtaavat maahanmuuttajia sekä yritykset, jotka toimivat työllistäjinä. Hankkeella edistetään siten monikulttuurista kehitystä ja lisätään suvaitsevaisuutta työpaikoilla. Kokkolassa maahanmuuttajien kanssa toimivien organisaatioiden ja viranomaisten yhteistyötä lisätään, mikä parantaa maahanmuuttajien palveluohjausta ja työllistymisen mahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena maahanmuuttajien elinolosuhteet, elämänhallinta ja tietotaito lisääntyvät ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä ja hakeutua jatkokoulutuksiin. Hankkeen pitkäaikaiset vaikutukset ovat maahanmuuttajaperheiden tehokkaampi kotoutuminen ja sen myötä parempi arjenhallinta ja hyvinvointi. Hankkeen aikana ja sen jälkeen voidaan kehittää uusia maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavia työllistymisväyliä.

Keskeisenä tavoitteena on kokeilla uutta työvalmennuksen toimintamallia ja uusia räätälöityjä menetelmiä Kokkotyö-säätiön työpajatoiminnassa. Uuden menetelmän avulla maahanmuuttajat aktivoidaan, motivoidaan ja sitoutetaan valmennusjaksoon sekä tuetaan jakson jälkeisiä jatkopolkuja. Hankkeessa testataan työpajan valmennusprosessia, joka on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille. Hankkeessa halutaan kehittää työpajojen toimintaa niin, että maahanmuuttajien erityisproblematiikka osataan tunnistaa ja huomioida työpajatoimintaa kehitettäessä.

___________________________________________

Tehdään muutoshakemus 13.12.2018. Haetaan rinnakkaishankkeelle jatkoa 31.5.2019 saakka, jotta hankkeen toimenpiteet saadaan vietyä loppuun suunnitellusti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 220 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 86 509

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 440 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 90 724

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kannus, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-